Rijkswaterstaat Water, Verkeer en LeefomgevingDovnload 69.96 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte69.96 Kb.

Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving

Bodem+
Lange Kleiweg 34

Postbus 7007

2280 KA Rijswijk


T +31 88 797 71 02

www.bodemplus.nl

bodemplus@rws.nl

Theo Pouw B.V.

T.a.v. de heer ing. V.A.J. Jansen

Postbus 40329

3504 AC UTRECHT

Rijswijk, 01-09-2015Ref: Mca/Bssa/1989/20150-08:59

Betreft: project Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen Utrecht bv, US

Geachte heer Jansen,


Hierbij ontvangt u ons besluit op de aanvragen van 21-08-2015 zonder kenmerk om een verklaring van niet-reinigbaarheid van verontreinigde grond in het kader van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen voor twee partijen die bij de directie RWS Leefomgeving Bodem+ bekend zijn onder nummers 20150 en 20151.
Onderhavig besluit heeft betrekking op twee deelpartijen residu van de reiniging van ballastbedgrind en van verontreinigde grond met metalengehalten beneden tussenwaarden, opgeslagen op het terrein van Theo Pouw B.V. aan de Isotopenweg 29 te Utrecht, uw nummers Depot A en B 25 juni 2015.
De minister van Infrastructuur en Milieu,

namens deze

ir. G.L. Boerekamp

Afdelingshoofd Bodem+ Ontwikkeling

Bijlagen:

Besluit


Aanvullende informatie

Relatie-, project- en adviseursgegevens

Partijgegevens


Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen

Besluit van de minister van Infrastructuur en Milieu van 01-09-2015 op de aanvragen van Theo Pouw B.V. om een verklaring van niet-reinigbaarheid van verontreinigde grond als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdelen 17a, 17b, 30 en 31 van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa).


De minister van Infrastructuur en Milieu, gezien:

 • de aanvragen van Theo Pouw B.V. van 21-08-2015 zonder kenmerk om een verklaring van niet-reinigbaarheid van verontreinigde grond;

 • de bij de aanvragen overgelegde stukken, waaronder:

 • de formulieren “Aanvraag verklaring verontreinigde grond” d.d. 15-07-2015;

 • de rapportage “Keuringen Theo Pouw B.V., Projectnaam: Partijkeuring slib (A 25 juni 2015)” (Certicon Kwaliteitskeuringen B.V., rapportnummer P2015-1060, 08-07-2015);

 • de rapportage “Keuringen Theo Pouw B.V., Projectnaam: Partijkeuring slib (B 25 juni 2015)” (Certicon Kwaliteitskeuringen B.V., rapportnummer P2015-1061, 08-07-2015);

 • de resultaten van het door de directie RWS Leefomgeving Bodem+, namens de minister van Infrastructuur en Milieu, uitgevoerde onderzoek.

gelet op: • het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen;

 • de Regeling beoordeling reinigbaarheid grond 2006;

 • het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijkswaterstaat 2011, zoals gewijzigd op 1 januari 2013;

overwegende: • dat het betreft de partijen van 1.449 m3 / 1.956 ton en 1.047 m3 / 1.414 ton, bij de directie RWS Leefomgeving Bodem+ bekend onder respectievelijk nummers 20150 en 20151, behorend bij project Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen Utrecht bv, zoals omschreven in de bijlagen 'Projectgegevens' en 'Partijgegevens' bij dit besluit;

overwegende dat, met betrekking tot de vraag of de partijen grond betreffen, blijkt dat: • de partijen residu betreffen van de reiniging van ballastbedgrind en van verontreinigde grond met metalengehalten beneden tussenwaarden;

 • de partijen bestaan uit vast materiaal met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter bestaande uit minerale delen en organische stof in een verhouding en structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter;

 • de partijen circa 4% bodemvreemd materiaal bevatten;

 • de partijen in tussendepot zijn opgeslagen en gekeurd op het terrein van Theo Pouw B.V. aan de Isotopenweg 29 te Utrecht;

 • er derhalve sprake is van twee deelpartijen grond;

overwegende dat, met betrekking tot de vraag of de partijen grond verontreinigd zijn: • de partij 20150 is beoordeeld als niet herbruikbaar onder het generieke toetsingskader van het Besluit bodemkwaliteit, vanwege in ieder geval een overschrijding van de maximale waarden voor de kwaliteitsklasse Industrie voor de parameters zink, PAK-10 (VROM) en minerale olie;

 • de partij 20151 is beoordeeld als ernstig verontreinigd vanwege in ieder geval een overschrijding van de interventiewaarde voor de parameters koper, lood, zink, PAK-10 (VROM) en minerale olie;

 • de partij 20150 is beoordeeld als niet herbruikbaar onder het generieke toetsingskader van het Besluit bodemkwaliteit, vanwege in ieder geval een overschrijding van de maximale waarden voor de kwaliteitsklasse Industrie voor de parameters zink en PAK-10 (VROM);

 • de partij 20151 is beoordeeld als ernstig verontreinigd vanwege in ieder geval een overschrijding van de interventiewaarde voor de parameters koper, lood, zink, PAK-10 (VROM) en minerale olie;

overwegende dat, met betrekking tot de vraag of de partijen verontreinigde grond reinigbaar of koud immobiliseerbaar zijn, blijkt dat: • bij reiniging komen meer dan 20% te storten reststoffen vrij;

 • de partijen op grond van artikel 12, tweede lid van de Regeling beoordeling reinigbaarheid grond 2006 zijn aangemerkt als niet-immobliseerbaar;

 • de partijen kunnen niet binnen 5 jaar gereinigd of koud geïmmobiliseerd worden;

 • het twee partijen ernstig verontreinigde grond betreffen die niet tot een nuttig toepasbaar product zijn te reinigen of koud zijn te immobiliseren.BESLUIT:
I. Dat de verklaring van niet-reinigbaarheid van verontreinigde grond voor bovengenoemde partijen 20150 en 20151 wordt verleend.
II. Dit besluit zal twee weken na dagtekening worden gepubliceerd op de internetpagina www.rwsleefomgeving.nl/organisatie/bodemplus.

Belanghebbenden die zich niet met dit besluit kunnen verenigen, kunnen binnen zes weken na verzending van deze beschikking een bezwaarschrift richten aan:

De Minister van Infrastructuur en Milieu, t.a.v. Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Bestuurlijk-Juridische Zaken en Vastgoed, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht, onder vermelding van "Bezwaarschrift Bodem+" op de envelop en op het bezwaarschrift zelf.
Het bezwaar bevat tenminste:

1. De naam en adres van de indiener.

2. De dagtekening.

3. Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht.

4. De gronden van het bezwaar.
Na het bezwaar is vervolgens beroep mogelijk. Dit beroep dient bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State te worden aangetekend.
De minister van Infrastructuur en Milieu,

namens deze

ir. G.L. Boerekamp

Afdelingshoofd Bodem+ OntwikkelingAanvullende Informatie

Dit besluit is een verklaring als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdelen 17a, 17b, 30 en 31 van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen. Als de verklaring is verleend rust er geen verbod op het ter stort afgeven van deze partij aan een inrichting behorende tot één van de categorieën die zijn aangewezen in bijlage I behorende bij het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer. Op het moment van het ter stort afgeven aan een inrichting dient de originele verklaring te worden overgelegd.


Wij wijzen u erop dat dit besluit betrekking heeft op de partij zoals deze aan ons is gemeld. Deze beslissing kan zijn geldigheid verliezen als zich veranderingen voordoen in de gegevens die met betrekking tot de partij zijn verstrekt. In een zodanig geval verdient het aanbeveling met ons overleg te plegen.
Indien er meer verontreinigde grond wordt aangeboden dan in deze verklaring staat vermeld, valt het meerdere niet onder de afgegeven verklaring tenzij voor het meerdere een aanvullende verklaring is afgegeven. Voor een overschrijding van minder dan 10% is geen aanvullende verklaring nodig, mits deze overschrijding niet meer betreft dan 500 ton. Op het moment dat de niet reinigbare verontreinigde grond ter stort wordt afgegeven aan een inrichting dient de actuele originele verklaring te worden overlegd.
Indien tijdens de uitvoering een overschrijding van de hoeveelheid dreigt te ontstaan, dan is het aan te bevelen om de extra hoeveelheid apart te houden voor eventueel aanvullend onderzoek ten behoeve van een nieuwe aanvullende verklaring. Met name is dit aan de orde voor verklaringen die op in-situ bodemonderzoek zijn gebaseerd. Verschillende stortplaatsen bieden de mogelijkheid om partijen tijdelijk in depot te nemen ten behoeve van nader aanvullend onderzoek.
De authenticiteit van deze verklaring kunt u verifiëren via de website van directie RWS Leefomgeving Bodem+ onder de rubriek Verklaringen Online.
Relatiegegevens

Nummer 387

Naam Theo Pouw B.V.

Afdeling Milieu

Postadres Postbus 40329

3504 AC UTRECHT

Bezoekadres Isotopenweg 29

3542 AS UTRECHT

Land Nederland

Telefoon 030-2425257

Fax 030-2425207

Contactpersoon de heer T. Pouw

Doorkiesnummer 030-2425213
Projectgegevens

Nummer 1989

Naam Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen Utrecht bv

Budgetgeval saneringsregeling Nee

Projectcode US

Adres Isotopenweg 29 3542 AS Utrecht

Contactpersoon de heer Ing. V.A.J. Jansen

Telefoon 030-2425257

Doorkiesnummer 030-2425213

Fax 030-2425207Projectadviseur


Nummer 387

Naam Theo Pouw B.V.

Afdeling Milieu

Postadres Postbus 40329 3504 AC UTRECHT

Bezoekadres Isotopenweg 29 3542 AS UTRECHT

Telefoon 030-2425257

Fax 030-2425207

Contactpersoon de heer Ing. V.A.J. Jansen

Doorkiesnummer 030-2425213
Partijgegevens

Partijnummer 20150 (uw nummer: depot A 25 juni 2015)

Aanmeldingsdatum 21-08-2015

Geraamde hoeveelheid 1.449 m3 / 1.956 ton

Materiaal sterk zandige tot zwak siltige klei (32)

Vermoedelijke leverdatum 01-09-2015
Gehalte

Acceptatiegrenzenminimaal

maximaal

Vocht

42%Organische stof

21%

21%
Puin

<1%
25%

Overig afval

4%
25%

Lutum

16%

16%
< 63 µm

88%

20%
CaCO3 7,9%

pH 7,5


Verontreinigingen (mg/kg d.s.):


Verontreiniging

Samenstelling
Type

Omschrijving

Conc.

Min.

Max.
115

Cobalt

13


120

Nikkel

36


125

Koper

175


130

Zink

760


145

Molybdeen

4,3


150

Cadmium

2,1


165

Barium

310


170

Kwik

1,2


180

Lood

490


435

PAK-10 (VROM)

1.073


545

PCB's (totaal)

0,09452


835

Minerale olie

7.900Partijgegevens

Partijnummer 20151 (uw nummer: depot B 25 juni 2015)

Aanmeldingsdatum 21-08-2015

Geraamde hoeveelheid 1.047 m3 / 1.414 ton

Materiaal sterk zandige tot zwak siltige klei (32)

Vermoedelijke leverdatum 01-09-2015
Gehalte

Acceptatiegrenzenminimaal

maximaal

Vocht

47%Organische stof

21%

21%
Puin

<1%
25%

Overig afval

4%
25%

Lutum

14%

14%
< 63 µm

99%

20%
CaCO3 11%

pH 7,7


Verontreinigingen (mg/kg d.s.):


Verontreiniging

Samenstelling
Type

Omschrijving

Conc.

Min.

Max.
115

Cobalt

16


120

Nikkel

52


125

Koper

405


130

Zink

1.100


145

Molybdeen

32


150

Cadmium

2,2


165

Barium

350


170

Kwik

2,8


180

Lood

775


435

PAK-10 (VROM)

98,7


545

PCB's (totaal)

0,15147


835

Minerale olie

30.000
Mca/Bssa/1989/20150-08:59 Pagina van

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina