Rijkswaterstaat Water, Verkeer en LeefomgevingDovnload 35.32 Kb.
Datum21.08.2016
Grootte35.32 Kb.

Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving

Bodem+
Lange Kleiweg 34

Postbus 7007

2280 KA Rijswijk


T +31 88 602 53 50

www.bodemplus.nl

bodemplus@rws.nl

Grontmij Nederland B.V.

T.a.v. de heer A. Nijdam

Postbus 214

1800 AE ALKMAAR

Rijswijk, 24-09-2014Ref: boe/Bssa/4320/19842-16:46

Betreft: project Veiling WFO Noord-Scharwoude, NH

Geachte heer Nijdam,


Hierbij ontvangt u ons besluit op de aanvraag van 17-09-2014 zonder kenmerk om een verklaring van niet-reinigbaarheid van verontreinigde grond in het kader van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen voor een partij die bij de directie RWS Leefomgeving Bodem+ bekend is onder nummer 19842.
Onderhavige partij zal vrijkomen bij een bodemsanering ter plaatse van een asbesthoudende sliblaag met veel puinbijmenging vanaf 0,8 m-mv van een gedempte sloot op het terrein aan de Juliana van Stolbergstraat 65 te Noord-Scharwoude. De locatie is door u gecodeerd als RE7 (Sleuf 81 t/m 85).
De minister van Infrastructuur en Milieu,

namens deze

dr. ir. R.H.B. Kersten

Afdelingshoofd Bodem+

Bijlagen:

Besluit


Aanvullende informatie

Relatie-, project- en adviseursgegevens

Partijgegevens

Kaartmateriaal


Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen

Besluit van de minister van Infrastructuur en Milieu van 24-09-2014 op de aanvraag van Grontmij Nederland B.V. namens Bouwfonds Ontwikkeling B.V. om een verklaring van niet-reinigbaarheid van verontreinigde grond als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdelen 17a, 17b, 30 en 31 van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa).


De minister van Infrastructuur en Milieu, gezien:

 • de aanvraag van Grontmij Nederland B.V. van 17-09-2014 zonder kenmerk om een verklaring van niet-reinigbaarheid van verontreinigde grond;

 • de bij de aanvraag overgelegde stukken, waaronder:

 • het formulier “Aanvraag verklaring verontreinigde grond” d.d. 16-09-2014;

 • de rapportage “Verkennend, actualiserend en nader bodemonderzoek Veilingterrein Noord-Scharwoude” (Grontmij Nederland B.V., referentienummer GM-0045272, 25-01-2012);

 • de Notitie Toelichting aanvraag verklaring verontreinigde grond (Grontmij Nederland B.V., kenmerk 303592/16-09-2014, 16-09-2014);

 • het emailbericht van Grontmij Nederland B.V. van 23-09-2014 met als bijlage bladnr. 27 van bestek BRM Veilingterrein Noord-Scharwoude (Grontmij Nederland B.V., projectnummer 303592, 21-03-2014);

 • de resultaten van het door de directie RWS Leefomgeving Bodem+, namens de minister van Infrastructuur en Milieu, uitgevoerde onderzoek.

gelet op: • het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen;

 • de Regeling beoordeling reinigbaarheid grond 2006;

 • het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijkswaterstaat 2011, zoals gewijzigd op 1 januari 2013;

overwegende: • dat het betreft de partij van 140 m3 / 240 ton, bij de directie RWS Leefomgeving Bodem+ bekend onder nummer 19842, behorend bij project Veiling WFO Noord-Scharwoude, zoals omschreven in de bijlagen 'Projectgegevens' en 'Partijgegevens' bij dit besluit;

overwegende dat, met betrekking tot de vraag of de partij grond betreft, blijkt dat: • de partij bestaat voor circa 60% uit bodemvreemd materiaal, zoals beton, baksteen, metselpuin, afval en hout;

 • de partij bestaat voor minder dan 50% uit vast materiaal met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter bestaande uit minerale delen en organische stof in een verhouding en structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter;

 • er derhalve geen sprake is van een partij grond;BESLUIT:
I. Dat de verklaring van niet-reinigbaarheid van verontreinigde grond voor bovengenoemde partij wordt geweigerd.
II. Dit besluit zal twee weken na dagtekening worden gepubliceerd op de internetpagina www.rwsleefomgeving.nl/organisatie/bodemplus.

Op dit besluit is tevens de volgende opmerking van toepassing:

- Betreft gedempte sloot RE7 (Sleuf 81 t/m 85) vanaf 0,8 m-mv.
Belanghebbenden die zich niet met dit besluit kunnen verenigen, kunnen binnen zes weken na verzending van deze beschikking een bezwaarschrift richten aan:

De Minister van Infrastructuur en Milieu, t.a.v. Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Bestuurlijk-Juridische Zaken en Vastgoed, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht, onder vermelding van "Bezwaarschrift Bodem+" op de envelop en op het bezwaarschrift zelf.


Het bezwaar bevat tenminste:

1. De naam en adres van de indiener.

2. De dagtekening.

3. Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht.

4. De gronden van het bezwaar.
Na het bezwaar is vervolgens beroep mogelijk. Dit beroep dient bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State te worden aangetekend.
De minister van Infrastructuur en Milieu,

namens deze

dr. ir. R.H.B. Kersten

Afdelingshoofd Bodem+Aanvullende Informatie

Wij wijzen u erop dat dit besluit betrekking heeft op de partij zoals deze aan ons is gemeld. Deze beslissing kan zijn geldigheid verliezen als zich veranderingen voordoen in de gegevens die met betrekking tot de partij zijn verstrekt. In een zodanig geval verdient het aanbeveling met ons overleg te plegen.


De authenticiteit van deze verklaring kunt u verifiëren via de website van directie RWS Leefomgeving Bodem+ onder de rubriek Verklaringen Online.
Relatiegegevens

Nummer 1667

Naam Bouwfonds Ontwikkeling B.V.

Postadres Postbus 15

3870 DA HOEVELAKEN

Bezoekadres Westerdorpsstraat 66

3871 AZ HOEVELAKEN

Telefoon 023-5306627

Contactpersoon S. Gouweleeuw

Projectgegevens

Nummer 4320

Naam Veiling WFO Noord-Scharwoude

Adres Juliana van Stolbergstraat 65

1723 LC Noord-Scharwoude

Contactpersoon de heer A. Nijdam

Doorkiesnummer 06-29075231

Telefoon 088-8115383
Projectadviseur


Nummer 37191

Naam Grontmij Nederland B.V.

Afdeling Bodem

Postadres Postbus 214

1800 AE ALKMAAR

Bezoekadres Robijnstraat 11

1812 RB ALKMAAR

Telefoon 088-8115383

Contactpersoon de heer A. Nijdam

Doorkiesnummer 06-29075231


Partijgegevens

Partijnummer 19842 (RE7, Sleuf 81 t/m 85)

Aanmeldingsdatum 17-09-2014

Geraamde hoeveelheid 140 m3 / 240 ton

Materiaal bodemsaneringsmateriaal (67)

Vermoedelijke leverdatum 01-10-2014
Gehalte

Acceptatiegrenzenminimaal

maximaal

Vocht

-%Organische stof

-%Puin

ca.30%

25
Overig afval

ca.30%

25
Lutum

-%< 63 µm

-%CaCO3 -%

Verontreinigingen* (mg/kg d.s.):
VerontreinigingType

Omschrijving

Conc.


843

Serpentijn asbest

89


844

Amfibool asbest

41


845

Asbest

499

* Fysische en chemische samenstelling van de partij is niet onderzocht. Asbestonderzoekis uitgevoerd conform NEN5707, betreft RE7 (Sleuf 81 t/m 85).

boe/Bssa/4320/19842-16:46 Pagina van

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina