Rijkswaterstaat Water, Verkeer en LeefomgevingDovnload 25.71 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte25.71 Kb.Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving

Bodem+
Postbus 2232

3500 GE Utrecht
T +31 88 797 71 02

www.bodemplus.nl

bodemplus@rws.nl

SGS Belgium N.V.

T.a.v. de heer R. Herman

Postbus 78

4430 AB 'S-GRAVENPOLDER

Rijswijk, 21-03-2016


Ref: Mca/Bssa/7308/20340-23:32

Betreft: Besluit op aanvraag voor een verklaring van niet-reinigbaarheid voor project Laboratoriumgrond SGS, ZL

Geachte heer Herman,
De directie RWS Leefomgeving, Bodem+ ondersteunt decentrale overheden, adviseert en assisteert ministeries bij het bevorderen van het duurzaam gebruik van de bodem en voert daarnaast ook wettelijke taken uit. Eén van deze taken is het afgeven van verklaringen van niet-reinigbaarheid van verontreinigde grond in het kader van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen.
Aanvraag

Ik heb uw aanvraag voor een verklaring van niet-reinigbaarheid met kenmerk 20160310RAH op 16-03-2016 ontvangen. Uw aanvraag heeft betrekking op een prognose van 13 ton te storten grondmonsters met verpakkingsmateriaal (glas, polyethyleen, aluminium, etc) van milieulaboratorium SGS Belgium N.V. gelegen aan de Spoorstraat 12 te ’s Gravenpolder in de periode 01-01-2016 tot en met 31-12-2016. De partij is bij de directie RWS Leefomgeving, Bodem+ bekend onder nummer 20340.


Besluit

De verklaring van niet-reinigbaarheid van verontreinigde grond, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdelen 17a, 17b, 30 en 31 van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa), voor bovengenoemde partij, ter grootte van een prognose van circa 13 ton wordt verleend.


Nadere informatie:

In de bijlage treft u een nadere toelichting op dit besluit aan en ook informatie over de mogelijkheden om bezwaar tegen dit besluit aan te tekenen en nadere gegevens over de aanvraag.


Ik verwacht u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
De minister van Infrastructuur en Milieu, namens deze

Drs. ing. E.R. van der Wel

Afdelingshoofd Bodem+ Uitvoering
Bijlagen: Toelichting op besluit

Publicatie, Bezwaar en Aanvullende informatie

Relatie-, adviseur, project- en partijgegevens

Toelichting op het besluit op de aanvraag voor een verklaring van niet-reinigbaarheid van verontreinigde grond in het kader van het Bssa

Op 16-03-2016 is de aanvraag van SGS Nederland B.V. namens SGS Belgium N.V. met kenmerk 20160310RAH om een verklaring van niet-reinigbaarheid van verontreinigde grond als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdelen 17a, 17b, 30 en 31 van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa),door de directie RWS Leefomgeving, Bodem+, namens de minister van Infrastructuur en Milieu ontvangen.


Bij de aanvraag zijn de volgende stukken overlegd:

 • de brief van SGS Belgium N.V. van 10-03-2016 met kenmerk 20160310RAH met betrekking tot de prognose van te storten hoeveelheid;

Namens de minister van Infrastructuur en Milieu, heeft de directie RWS Leefomgeving Bodem+, de aanvraag beoordeeld, rekening houdend met hetgeen hierover wordt vermeld in: • het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen;

 • de Regeling beoordeling reinigbaarheid grond 2006;

 • het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijkswaterstaat 2011, zoals gewijzigd op 1 januari 2013;

Beoordeeld is of de partij als grond kan worden gezien: • De partij betreft grondmonsters met verpakkingsmateriaal (glas, polyethyleen, aluminium, etc) van het milieulaboratorium SGS Belgium N.V. die zal vrijkomen in de periode van 1 januari tot en met 31 december 2016;

 • de partij in tussendepot wordt opgeslagen in containers op het terrein van SGS Belgium N.V. aan de Spoorstraat 12 te ’s Gravenpolder;

 • De partij bestaat uit vast materiaal met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter bestaande uit minerale delen en organische stof in een verhouding en structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter.

 • De partij bevat circa 25 % bodemvreemd materiaal.

 • Er is daarmee sprake van een partij grond.

overwegende dat, met betrekking tot de vraag of de partij grond verontreinigd en reinigbaar of koud-immobiliseerbaar is: • dat uit de aanvraag blijkt dat het een partij verpakte en verontreinigde grondmonsters betreft;

 • in artikel 16 van de Regeling beoordeling reinigbaarheid grond 2006 is vastgesteld dat verpakte grondmonsters aangemerkt worden als niet-reinigbare grond omdat:

 • grondmonsters verpakt zitten in monsterpotten en/of emmers, waardoor het niet mogelijk is de gemiddelde samenstelling van de partij te bepalen door een representatieve partijkeuring;

 • het ongeacht de fysische of chemische samenstelling van de partij het milieu hygiënisch niet wenselijk is dat partijen grondmonsters worden gerecycled en terugkeren in de grondketen.

Op basis van bovenstaande is de conclusie: 1. dat de partij grond betreft;

 2. dat de partij niet herbruikbaar is onder het generieke toetsingskader van het Besluit bodemkwaliteit;

 3. dat de partij niet tot een nuttig toepasbaar product kan worden gereinigd en die niet middels koude immobilisatie kan worden verwerkt;

 4. de verklaring van niet-reinigbaarheid van verontreinigde grond voor bovengenoemde partij kan worden verleend.Publicatie


Het besluit wordt binnen twee weken na dagtekening gepubliceerd op de website: www.rwsleefomgeving.nl/organisatie/bodemplus.

De authenticiteit van het besluit kan zo nodig worden geverifieerd via deze website.Bezwaar


Belanghebbenden die zich niet met dit besluit kunnen verenigen, kunnen binnen zes weken na verzending van deze beschikking een bezwaarschrift richten aan:

De Minister van Infrastructuur en Milieu, t.a.v. Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Bestuurlijk-Juridische Zaken en Vastgoed, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht, onder vermelding van "Bezwaarschrift Bodem+" op de envelop en op het bezwaarschrift zelf.


Het bezwaar bevat tenminste:

1. De naam en adres van de indiener.

2. De dagtekening.

3. Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht.

4. De gronden van het bezwaar.

Na het bezwaar is vervolgens beroep mogelijk. Dit beroep dient bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State te worden aangetekend.


Aanvullende Informatie

Dit besluit is een verklaring als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdelen 17a, 17b, 30 en 31 van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen. Als de verklaring is verleend rust er geen verbod op het ter stort afgeven van deze partij aan een inrichting behorende tot één van de categorieën die zijn aangewezen in bijlage I behorende bij het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer. Op het moment van het ter stort afgeven aan een inrichting dient de originele verklaring te worden overgelegd.


Wij wijzen u erop dat dit besluit betrekking heeft op de partij zoals deze aan ons is gemeld. Deze beslissing kan zijn geldigheid verliezen als zich veranderingen voordoen in de gegevens die met betrekking tot de partij zijn verstrekt. In een zodanig geval verdient het aanbeveling met ons overleg te plegen.
Deze verklaring is geldig van 01-01-2016 t/m 31-12-2016.
Na twaalf maanden na de datum van afgifte van de verklaring dient u met betrekking tot de verstreken periode van twaalf maanden de volgende gegevens te overleggen aan Bodem+:

- de hoeveelheid afgevoerd residu in tonnen naar de stortplaats;


De authenticiteit van deze verklaring kunt u verifiëren via de website van directie RWS Leefomgeving Bodem+ onder de rubriek Verklaringen Online.

.

Bijlage bij brief Mca/Bssa/7308/20340-6-23:32 d.d. 21-03-2016.Relatiegegevens

Nummer 1980

Naam SGS Belgium N.V.

Postadres Postbus 78

4430 AB 'S-GRAVENPOLDER

Bezoekadres Spoorstraat 12

4431 NK 'S-GRAVENPOLDER

Telefoon 0113-319000

Fax 0113-319299

Contactpersoon de heer R. Herman

Doorkiesnummer 0133-319211

Projectgegevens

Nummer 7308

Naam Laboratoriumgrond SGS

Adres Spoorstraat 12

4431 NK 'S GRAVENPOLDER

Contactpersoon de heer R. Herman

Telefoon 0113-319000

Doorkiesnummer 0133-319211

Fax 0113-319299


Projectadviseur


Nummer 1980

Naam SGS Belgium N.V.

Postadres Postbus 78

4430 AB 'S-GRAVENPOLDER

Bezoekadres Spoorstraat 12

4431 NK 'S-GRAVENPOLDER

Telefoon 0113-319000

Fax 0113-319299

Contactpersoon de heer R. Herman

Doorkiesnummer 0133-319211Partijgegevens

Partijnummer 20340

Aanmeldingsdatum 16-03-2016

Geraamde hoeveelheid circa 13 ton (prognose)

Materiaal sterk siltig zand tot zwak zandige leem (22)

Vermoedelijke leverdatum 01-01-2016 tot en met 31-12-2016

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina