Roden-leek en omstrekenDovnload 178.45 Kb.
Pagina1/2
Datum18.08.2016
Grootte178.45 Kb.
  1   2

22e jaargang no. 3, september 2008

FILATELISTENVERENIGING "RODEN-LEEK EN OMSTREKEN"

Aangesloten bij de Fed. IV Philatelica en de KNBF

Ingeschreven bij de K.v.K. te Meppel nr. 40048872

voorzitter J. Gerritsen

Appelhof 25, 9356 BT Tolbert

T: 0594 515 331


secretaris W. van der Velde

Groningerweg 32, 9321 TC Peize

T: 050 503 2608

E: sec@filatelistenrodenleek.nl


penning- I.A. van der Meulen

meester Tuinmanslaan 41, 9351 TP Leek

T: 0594 515 223
jeugdzaken P. Both

Oost Indie 50, 9354 TE Zevenhuizen

T: 0594 632 021
P.R. mw. C.W.P. van Leeuwen

Faunalaan 6, 9301 KG Roden

T: 050 534 3470
nieuwtjes- R.J. Oberink

dienst Valkenierslaan 1, 9301 KM Roden

T: 050 501 9547

rondzend- B. Peeterse

verkeer Weth. I.Hutstraat 68, 9351 RH Leek

T: 0594 517 721


Gironummer penningmeester : 3946600

t.n.v. Fil.Ver. Roden-Leek e.o. te Leek

Gironummer nieuwtjesdienst : 4375769

t.n.v. Fil.Ver. Roden-Leek Nieuwtjes te Roden

Gironummer rondzendverkeer: 3930065

t.n.v. RZV Fil. Ver. Roden-Leek te Leek


Website www.filatelistenrodenleek.nl

==================

VAN DE VOORZITTER

==================
Nu u dit leest is de eerste clubavond van het nieuwe seizoen alweer geweest.

In mei wenste ik u allen een prettige vakantie en sprak toen tevens de hoop uit u allen weer gezond in september terug te zien. Helaas heeft dat voor vier van onze leden niet zo mogen zijn. Wij, de vereniging, hebben op deze eerste clubavond dus voorgoed afscheid moeten nemen van mw. Kok, dhr. Roels, dhr. Roevros en dhr. Koops, met een moment van stilte.

Ook kom je er soms onverwacht achter dat diverse leden ook nog andere hobby's hebben en niet alleen postzegels sparen. Zo ging ons lid dhr. De Jong de vierdaagse in Apeldoorn en Nijmegen lopen, bij elkaar toch zo'n slordige 360 km. Verder bleek dat we een Nederlands Kampioen tennis 80+ in ons midden hebben, namelijk dhr. Iwema
De eerste clubavond werd heel goed bezocht en als dit een voorbode is voor de rest van het seizoen dan mogen we niet mopperen. Blijf dus komen. Het bestuur is alweer druk bezig met het opmaken van de agenda voor de rest van het seizoen, wat natuurlijk ook afhangt van de beschikbaarheid en wil van de diverse personen en leden.

Wij wensen u een goed postzegelseizoen toe.

Jan Gerritsen

 
Clubavond september


Graag nodigen wij u uit voor de eerstvolgende clubavond. Deze zal worden gehouden op woensdag 1 oktober in het gebouw "Op de Helte" in Roden. De zaal is open vanaf 19.15 uur; u bent dan in de gelegenheid om in alle rust uw nieuwtjes en uw bestellingen af te halen.

Het officiële gedeelte begint om 20.00 uur en de agenda is als volgt:

1. Opening. 5. Vakantiekaarten.

2. Mededelingen. 6. Grote Clubveiling.

3. Verslag vorige clubavond. 7. Rondvraag.

4. Filatelistisch allerlei. 8. Sluiting.


Clubavonden seizoen 2008-2009

1 oktober: grote clubveiling 4 februari: lezing

5 november: lezing 4 maart: ALV

3 december: lezing 1 april: mini-lezingen

7 januari: Bingo of ?? 6 mei: lezing

Instuifmiddag
De eerstvolgende instuifmiddag is op donderdag 16 oktober van 14 tot 16.30 uur in het gebouw Op de Heltete Roden.

Als u komt, en daar rekent het bestuur natuurlijk op, neem dan niet alleen ruilmateriaal mee, maar ook iets van uw verzameling, zodat daar-over in adviserende zin kan worden gepraat. Er is tevens een uitnodiging gestuurd naar de vereniging”Stadskanaal”, zodat u ook met voor u onbekende verzamelaars kunt ruilen.

Het bestuur rekent op uw komst!

Verslag clubavond 3 september 2008
Om acht uur opende voorzitter Gerritsen het eerste deel van de avond: een korte ledenvergadering. Hij begon met een woord van welkom voor ons nieuwe lid de heer Schukking en voor mevrouw Berkhout als belangstellende voor de lezing. Maar liefst 53 personen tekenden de presentielijst (een record voor de septemberavond), terwijl de dames Venema en Wieringa en de heer Bult zich afwezig hadden gemeld.

Hierna werden de leden in kennis gesteld van het in de zomerperiode overlijden van vier van onze leden: mevrouw Kok-de Jonge en de heren Koops, Roels en Roevros. Zij werden kort herdacht.

Het belangrijkste punt van de agenda was het bestuursvoorstel om alle leden voor 2009 een gratis abonnement op het maandblad Filatelie aan te bieden. De heer Oberink gaf uitleg over het hoe en waarom. De heer Sijbring informeerde naar de positie van dubbelleden (is in studie) en de heer Keuter was benieuwd naar de meerwaarde van het lidmaatschap van IV Philatelica, dat op dit ogenblik binnen het bestuur niet meer ter discussie staat (het rondzendverkeer en de nieuwtjesdienst zijn belangrijk voor ons).

Daarna gaven de leden in stilte aan accoord te gaan met het voorstel waarna de voorzitter over kon gaan tot sluiting van de L.V. en opening van de normale avond.

Na het verslag van de mei-avond en het filatelistisch allerlei volgde de miniveiling, waarbij veilingmeester Schaafsma 19 van de 22 kavels wist uit te venten met een bruto-opbrengst van maar liefst 144,75 euro.

Na de pauze volgde de langverwachte DVD-presentatie over Noor-wegen, welke vlekkeloos verliep. Iedereen was vol aandacht bij de beelden en zegels van dit fraaie land.

Even na tien uur kon deze avond daarna worden gesloten. Een goed begin van het nieuwe seizoen.

Bingo adieu?
Het was gebruikelijk om op de eerste clubavond van het jaar een paar spelletjes bingo te spelen. Volgens sommige leden zijn we zo langza-merhand wel “uitgebingood” en is de tijd rijp voor een verandering. Wie van onze leden wil tezamen met een bestuurslid een plannetje maken voor een gezellige en aangename invulling van deze clubavond, die op woensdag 7 januari 2009 gehouden wordt. Suggesties kunt u ook sturen naar één van de bestuursleden.

Meld u aan, het bestuur kan tenslotte niet alles zelf regelen.

Historisch”
In het tijdschrift van de historische vereniging “Roon” van april 2008 stond een interessant artikel over de postkantoren in Roden van de hand van de heer H. Notebomer, die ook lid is van onze vereniging.

In het nummer van september 2008 staat in aansluiting daarop een artikel, geschreven door ons bestuurslid R.J.Oberink, waarin een aantal poststukken worden besproken, die lang geleden in Roden werden besteld. Wat schreef b.v. de Officier van Justitie op 15 maart 1855 aan de burgemeester van Roden? Of wat wilde de heer Datema namens de landbouwvereniging op 26 november 1908 graag bestellen bij de “hulp-meststoffen” firma Luitjens in Groningen?

Voor geïnteresseerden liggen de twee exemplaren van “Roon” op de clubavond ter inzage.

En dan voor de laatste maal iets over het bezoek dat de fameuze Mr. X onze club enkele maanden geleden bracht.Mr. X ontmaskert (met een t)
Op onze clubavond in februari was hij er: Mr. X, gestuurd door de redactie van het blad ”Filatelie” met als opdracht onze vereniging eens onder de loep te nemen en aandacht te schenken aan goede en minder goede onderdelen van het avondprogramma. Het resultaat was een twee pagina’s groot artikel in het meinummer.

De komst van Mr. X was geen verrassing, want het bestuur had zelf te kennen gegeven, dat hij op een verenigingsavond welkom was. “Geen aandacht besteden aan deze vreemde snuiter en hem gewoon zijn gang laten gaan”, zo luidde onze instructie. Wat echter vanaf zijn binnen-komst opviel, was zijn opvallende onopvallendheid.


En wat “ontmaskerde” Mr. X nu allemaal?

 1. er lagen geen kleedjes op de tafels.

 2. de bestuursleden leken onderling ruzie te hebben.

 3. het bestuur hield zich bezig met het oplossen van kruis-woordraadsels.

 4. er werden veel te veel mededelingen gedaan.

 5. er werd door een bestuurslid een poging gedaan om het wereldrecord monotoon presenteren te verbeteren.

 6. voor de kavels van de miniveiling werden veel te hoge prijzen betaald.

 7. een dame in het bestuur zou een grote verbetering zijn.

 8. het was helemaal niet gezellig.

Zijn conclusie was dan ook, dat er niet veel deugde. Ook wist hij niet, of hij nog wel een keer zou willen terugkomen.

Waarvan akte.Mr. X ontmaskerd (met een d)
Daar was Mr. X dan op onze clubavond in februari. Hij viel direct op, omdat hij een kwartier te laat kwam. Voorstellen deed hij zich niet, het-geen toch eigenlijk een fatsoensnorm is.

Interesse voor de hobby filatelie had onze Mr. X waarschijnlijk niet.

Hier puntsgewijs een aantal bewijzen daarvoor en een antwoord op zijn kritiek.


 1. kleedjes op tafel zijn lastig als leden voor het begin van het programma onderling willen ruilen.

 2. het bestuur is een harmonieus geheel en heeft zeker geen tijd om kruiswoordraadsels op te lossen.

 3. de mededelingen, die gedaan werden, waren voor leden interessant. Er waren diverse Michelcatalogi aangeschaft, in Kampen organiseerde men een categorie 2 tentoonstelling en de presentatie van de nieuwe zegel van de uitgifte “Mooi Neder-land” bevatte veel details over alles wat op de zegel te zien was.

 4. een dame in het bestuur opnemen hoeft niet meer, want de dame, die Mr. X zo vriendelijk te woord stond, maakt al enkele jaren deel uit van het bestuur.

 5. na afloop bleef een aantal leden nog gezellig bijeen, maar ja, toen was Mr. X al lang gevlogen. Het bestuur had hem graag een portie bitterballen aangeboden.

U begrijpt, dat het bestuur toch wel nieuwsgierig was, wie deze Mr. X nu eigenlijk was. Nu, hij kon worden ontmaskerd. Het was een zekere meneer W.B., die bij T.N.T.-Collect heeft gewerkt, daar kennelijk niet voldeed en dus kon vertrekken. Geen journalistieke opleiding, maar kennelijk wel op de hoogte van de regel, dat goed nieuws geen nieuws is, en dat lezers sensatieverhalen vaak interessanter vinden dan goed gefundeerde artikelen.

Ook verrichtte hij waarschijnlijk geen voorwerk, behalve, dat hij had uitgezocht, dat Roden in Drenthe en Leek in de provincie Groningen ligt. Een betere voorbereiding had ongetwijfeld een beter artikel opgeleverd.

De hoofdredacteur van Filatelie kent zijn medewerker waarschijnlijk goed, want hij noemt hem in de introductie op het artikel een humeurig iemand. Met deze conclusie kan het bestuur het wel eens zijn. Eén van de bestuursleden verklaarde het optreden van Mr. X aan de hand van enkele bekende dichtregels, zij het met een kleine variatie:

“Uit de volle korenaren

Schiep God de Drenten en de Twentenaren

En uit de resten

slechte journalisten uit het westen.”

Mr. X is een stukjesschrijver, die duidelijk geen affiniteit met het ver-zamelen van postzegels heeft en daarom ongeschikt is voor een blad als “Filatelie“ te schrijven.
Mocht hij ooit solliciteren naar een baantje bij een sensatieblad, dan is onze vereniging gaarne bereid zijn sollicitatie zeer positief te onder-steunen. Bij een serieuze krant heeft hij echter niets te zoeken.

Waarvan akte.Gratis abonnement op het maandblad “Filatelie”
Tot nu toe kent onze vereniging leden en donateurs. Leden ontvangen wel het maandblad, donateurs niet. Het bestuur wil van deze indeling af en vanaf 1 januari a.s. heeft de vereniging alleen nog leden.

Alle leden krijgen met ingang van 1 januari 2009 een abonnement op het maandblad “Filatelie”, dat door de vereniging wordt betaald.

In 2010 krijgen alleen de leden, die dit te kennen geven nog een maandblad, waarbij dan natuurlijk het abonnementsgeld in de contributie wordt berekend, ongeveer € 22.
De leden die aanwezig waren op de buitengewone ledenvergadering in september hebben met deze regeling ingestemd. Leden die niet aan-wezig waren, worden per brief geïnformeerd. Zij kunnen aangeven, dat zij het gratis maandblad in 2009 niet willen ontvangen, doch het bestuur gaat ervan uit, dat dit nauwelijks zal gebeuren.
Een jaar lang gratis een voorstreffelijk filatelistisch tijdschrift in de bus, bij welke vereniging gebeurt dat?

Avond nieuwe leden
Op 20 oktober organiseert het bestuur een avond in “Op de Helte” voor de nieuwe leden van het afgelopen anderhalf jaar. Deze leden worden persoonlijk uitgenodigd, maar wie de vorige maal niet aanwezig kon zijn is nu ook welkom. De avond begint om acht uur.


Kavellijst voor de clubveiling op 1 oktober 2008
Kavel NVPH Omschrijving cat.w. inzet


1

2

Koning Willem III,

stempel franco kastjeO

30,00

7,50

2

4,5,6

Koning Willem III,

O

120,00

40,00

3

12

Koning Willem III,

O

200,00

50,00

4

29

Koning Willem III,

O

135,00

40,00

5

45

Prinses Wilhelmina

O

20,00

5,00

6

46

Prinses Wilhelmina,

tanding aan één kantO

30,00

6,00onregelmatig


7

47

Prinses Wilhelmina

O

175,00

50,00

8

48

Prinses Wilhelmna

O

575,00

100,00

9

56-76

Wilhelmina Bontkraag

O

44,40

10,00

10

56-76

Wilhelmina Bontkraag

O

44,40

9,50

11

78c

Koningin Wilhelmina, blok van 4

O

14,00

4,25

12

102,103,106

Hulpuitgiftes

O

16,00

4,00

13

121-129

Jubileum

O

20,00

5,00

14

166-168

Kind 1925

O

7,50

2,00

15

R71-R73

Kind 1925,roltanding

XX-X

230,00

50,00

16

199-202

Kind 1926

O

11,00

3,00

17

203-307

Rode Kruis met speciaal stempel

O

35,00

9,00

18

203-207

Rode Kruis

O

35,00

10,00

19

208-211

Kind 1927

O

10,00

2,50

20

212-219

Olympiade 1928

O

60,00

17,50

21

238-239

Goudse Glazen 1931

O

47,50

12,50

22

257-260

Zeemanszegels 1933

O

45,00

12,50

23

277

Zomerzegel 1935,hoogste wrd

XX

84,00

25,00

24

283-286

Zomer 1936

O

11,00

3,00

25

379-391

Vliegende Duif

XX

13,00

3,50

26

296-299

Zomer 1937

O

8,50

2,50

27

374-378

Kind 1940

XX

17,00

5,00

28

428-442

Bevrijdingszegels 1944-1946

O

13,90

4,00

29

449-453

Nationale hulpzegels

XX

3,80

1,00

30

487-489

Kon.Wilhelmina type Hartz,hoogste waarden

XX

70,00

20,00

31

504-505

Wilhelmina-Juliana

XX

8,00

2,00
506-507

32

538-541

Niwin zegels 1949

XX

21,00

5,50

33

550-555

Zomer 1950

XX

72,00

20,00

34

568-572

Zomer 1951

XX

48,00

15,00

35

578-581

Jan van Riebeeck 1952

O

22,00

5,50

36

592-595

I.T.E.P. 1952, met drukkerskenmerk

XX

130,00

40,00

37

596-600

Kind 1952

O

12,00

3,00

38

596-600

Kind 1952

XX

17,00

4,50

39

602-606

Zomer 1953

XX

33,00

8,50

40

607-611

Rode Kruis 1953

O

13,00

3,00

41

607-611

Rode Kruis 1953

XX

21,00

6,00

42

612-616

Kind 1953

XX

26,00

7,00

43

637-640

Juliana type Hartz, hoogste wrd.

XX

40,00

11,00

44

676-680

Olympiade 1956

O

12,40

3,50

45

700-701

Europa 1957

XX

20,00

5,50

46

727-728

Europa 1959

XX

18,00

5,00

47

743-744

Geestelijke volksgezondheid 1960

XX

9,00

2,50

48

854

Kinderzegels velletje 1965, zonder vouw

XX

42,00

12,50

49

886-888

Amphilex-vellen 1967

XX

150,00

45,00

50

937

Kind 1969, velletje

XX

13,00

3,00

51

952b-958b

Koningin Juliana 1981,fosforpapier

XX

30,00

9,00

52

1073

Kind 1973,velletje

O

14,00

3,00

53

1439

decemberzegels 1989,vel van 20

XX

14,00

4,00

54

1709

Verrassingszegel,velletje van 10

XX

7,00

2,50

55

2067

Provincievel Noord-Holland

XX

27,50

7,00

56

2070

Provincievel Groningen

XX

14,00

5,00

57
10 velletjes Kind 1977-1986

O

30,00

7,00

58
10 velletjes Kind 1982-1991

XX

58,70

8,00frankeerwaarde € 14,75


59
2 recente Nederlandse blokjes


voor aangetekende brieven Postkp200j Kon. Vereniging Rembrandt

XX
12,90

60

LP 12-13

Zeemeeuwen 1951

O

300,00

75,00

61

P 80-106

Portzegels

O

17,50

5,00

62

D 9-15

Dienstzegels, Hof van Justitie

O

62,00

20,00

63

D 25-26

Dienstzegels, Hof van Justitie

O

20,00

5,50

64

D 27-40

Dienstzegels, Hof van Justitie

O

13,10

3,50

65
9 verhuiskaarten,o.a 11 O,20 O, 17 XX

6,00

66

35

Prinses Wilhelmina op brief van Roden naarLeiden, kleinrondstempel Roden 9-1-1897

15,00

67

71 en 62

Op aangetekende brief naar Duitsland

63,00

6,00

68

462

Cijferzegel 2 1/2 c.op drukwerkkaart, speciaalstempel: Bloemen in berg en bos, 1/2 c. over-frankering4,75

69
11 kaarten-brieven met zegels en comb.uit boekjes. Juliana-van Krimpen

4,50

70
15 leuk gefrankeerde kaarten van het


rondzendverkeer1,50

71
10 brieven-kaarten met frankering "VliegendeDuif" Leuk kavel. Bekijken!!
10,00

72
5 aangetekende brieven binnen-, buitenland

6,00

73
Aangetekende brief buitenland 2 seriesKinderzegels 1925
Pr.z.15

4,00

74
2 aangetekende brieven binnenland met438 en 334 en 2 x 3364,00

75
5 enveloppen Nederland, ongebruikt


Geuzendam 22a-22b, 25a, 25b, 23,type Veth

15,00

76
5 Expressebrieven, 3 naar binnenland,


2 naar buitenland6,00

77
5 aangetekende brieven Ned. div. Juliana

6,00

78
5 aangetekende brieven. Leuke frankering

7,50

79

PB 71

10 Om te feliciteren, dubbele waardeaanduiding

XX

11,50

3,00

80

PB 4

plus telblok

XX

12,65

3,65

81
Prestigeboekje no.2, Koninklijk Huis, Beatrix

30,00

11,00

82
Prestigeboekje no.4, Koninklijk Huis, Willem A.

18,00

9,95

83
2 FDC's 41, Kind '59, 49 Kind "61


Mooi getypt adres, open klep

28,50

6,00

84
Blauwdruk no. 1
5,00

2,00

85
Automaatstroken, Klussendorf. Nog in org.verpakking, frankeerwaarde 15,95

10,00

86
Jaarpakket 1977, ook boekje 23b en 22bfrankeerwaarde 10
22,60

9,00

87
10 Kinderbedankkaarten 1988 t/m 1998,

-1994


10,00

88
10 kaarten Zeehelden, behorende bij serie412-421, niet gebruikt5,00

89
Zomerzegels 1963 op maximumkaarten

z.w. 7,80

3,00

90
Zomer 1965,pracht maximumkaarten


gestempeld in de afgebeelde plaatsen

4,00

91
Jaarpakket 1976
55,00

10,00

92
10 brieven Nederland, type Veth fr.


Leuke stempels3,00

93
8 pakketkaarten, modern
2,50

94
Ruim 50 brieven met Koningin Juliana,type Hartz. Leuke stempels4,00

95
Nederlands Nieuw Guinea, lokale briefHollandia, fr. No.1 + serie portzegels 1-6

2,50

96
Nederlandse Antillen XX 23 emissies tussen 270 en 369

26,60

5,00

97
Suriname (NOG) 17 emissies tussen 317 en 449 XX

36,40

7,50

98

179-182

Suriname,brief naar Nederland 1938

12,80

2,50

99

Mi 1682-1690

België, thema Koningshuizen-zegel op zegel

5,50

1,50

100
Berlijn. 10 leuk gefrankeerde brieven

4,00

101

Mi 113-115

Bondsrepubliek Duitsland

O

160,00

40,00

102

Mi 117-120

Op speciale kaart
200,00

45,00

103

Mi 202-203

Pracht serie op brief
65,00

15,00

104

Mi 103-105

Amerikaanse en Britse zone. ExportmesseHannover
10,00

2,50

105
Verenigde Naties, 7 souvenirmappenMet zegels. Bekijken!!!3,00

106
Faroer. Jaarpakket 1998
20,00

107

Mi 952-954

Oostenrijk, Kärnten Volksstemming

O

110,00

25,00

108
25 brieven-kaarten Frankrijk
10,00

109
Album vol Nederlandse zegels, ook Indië

O
12,50

110
Album vol Nederlandse zegels,

O
6,00

111
Album vol Nederlandse zegels

O
6,00

112
Album Europa

O
4,00

113
Plastic zak met zegels, van alles en nog wat

5,00

114
Michel catalogus Duitsland 2006-2007


aanschafprijs 32,805,00

115
5 pakjes Hawid klemstroken, zwart, diversematen gedeeltelijk aangebroken.

Nieuwprijs per pakje 75,00


  1   2


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina