Romantiek in Islam الرومانسية في الإسلام باللغة الهولندية Auteur: Abd Ar-Rahman bin Abd Al-Karim Ash-ShehaDovnload 158.82 Kb.
Pagina1/4
Datum20.08.2016
Grootte158.82 Kb.
  1   2   3   4Romantiek in Islam

الرومانسية في الإسلام باللغة الهولنديةAuteur:

Abd Ar-Rahman bin Abd Al-Karim Ash-Sheha

د. عبد الرحمن بن عبد الكريم الشيحةVertaald:

EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC)

المركز الأوروبي للدراسات الإسلامية& umm Hamzawww.islamland.com

Romantiek in Islam

Auteur:

Abd Ar-Rahman bin Abd Al-Karim Ash-Sheha

Vertaald:

EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC)

& umm Hamza

Auteursrechten: Abd Ar-Rahman bin Abd Al-Karim Ash-Sheha.

Alle rechten voorbehouden aan de auteur, behalve voor gratis verspreiding, zonder enige toevoeging, wijziging of deletie van enig deel van het boek.

www.islamland.com

info@islamland.com

Inhoudsopgave

1. Introductie

2. Algemene kwaliteiten van een gepassioneerde Moslim

3. Het belang van vrije tijdsactiviteiten

4. De Vrouwen van de Profeet en vrije tijd

5. Zaken van intimiteit en compassie in Islam

6. De compassie van de Profeet

7. De menselijke natuur van de Profeet

8. De menselijke gedrag van de Profeet

9. De sociale kant van de Profeet

10. Conclusie

Introductie

In dit boek zullen we het openlijk hebben over zaken die met ‘romantiek in de Islam’ te maken hebben. Het is van belang voor iedereen, die inzichtelijk wil krijgen wat de Islam is, dat zij begrijpen dat Islam niet simpelweg ‘een religie’ is, het is een wijze van leven. De Profeet vzmh (vrede zij met hem)1 was er op gespitst om een hoog moreel karakter in zijn metgezellen ra2 aan te brengen en hijzelf leefde met een hoge morele standaard. Allah, de Verhevene, zegt:

Voorzeker in de Boodschapper van Allah, is er voor jullie een goed voorbeeld, voor degene die op de ontmoeting met Allah en de Laatste Dag hoopt en voor degene die Allah veelvuldig gedenkt.” (33:21)

Het ‘goede voorbeeld’ dat de Profeet vzmh achterliet is een wijze van leven, die ook raakt aan de ‘gevoelige’ kant van de huwelijkse relatie tussen man en vrouw.

De beste manier om dit onderwerp te bespreken is door de verschillende situaties te benoemen waarin de Profeet vzmh deze prachtige manieren ten toon spreidde. Allah, de Verhevene, zegt over Profeet Mohammed vzmh:

En voorwaar, jij beschikt zeker over een geweldig karakter.” (68:4)

Profeet Mohammed vzmh heeft de complete boodschap medegedeeld die Allah aan hem geopenbaard heeft. Hij heeft nimmer ook maar iets ervan achtergehouden, ongeacht of het een publiek of privaat onderwerp betrof. Elke handeling die de Profeet vzmh verrichtte, uitspraak die hij deed en toestemming die hij liet blijken, zijn de wettelijke gronden van de Islamitische Wet. Een Moslim gelooft dat als men het voorbeeld van de Profeet vzmh naleeft, men de tevredenheid van Allah hiermee verkrijgt en gezegend wordt met het binnengaan van de Hemelse Verblijfplaats. Allah de Verhevene zegt:

Zeg, ‘als jullie werkelijk van Allah houden, volg mij dan, Allah zal dan van jullie houden en jullie zonden vergeven. En Allah is Meest vergevingsgezind, Meest Genadevol’” (3:31)

De band tussen Moslims en Allah is gebaseerd op liefde; een Moslims verricht alles dat hem is opgedragen en blijft weg bij alles dat hem verboden is, vanwege liefde. Het is vanwege liefde dat een persoon bij machte is om over zijn basale menselijke verlangens te stappen en een leven te leiden met een ethische code van goede manieren die gebaseerd is op de liefde en affectie jegens anderen. Een van de hoogste vormen van liefde is als een gelovige, de Profeet vzmh prefereert boven zichzelf en in staat is om afstand te nemen van wereldlijke bezittingen vanwege Allah. Allah, de Verhevene zegt:

Zeg, "Als jullie vaders, jullie zonen, jullie broers, jullie vrouwen, jullie verwanten, de bezittingen die jullie verworven hebben, de handel waarvan jullie verlies vrezen en de woningen die jullie behagen, geliefder zijn bij jullie dan Allah en Zijn Boodschapper en (geliefder) dan het strijden op Zijn Weg, wacht dan tot Allah met Zijn Bevel komt. En Allah leidt het verdorven volk niet.” (9:24)

Islam is niet een religie van het moeilijke; maar het is meer een simpele manier van leven. Alles dat gebeurt in het leven van een Moslim heeft een link met Islam, dus Islam propageert niet alleen het religieuze geloof, wetten en manieren, maar het raakt ook aan de subtielere zaken van het leven, zoals het bouwen aan een goed karakter en het verhogen van iemands zelfrespect. Het verduidelijkt ook tot in detail hoe men om dient te gaan met zijn familie en degenen rondom hen. In het algemeen, (bege)leidt Islam een gemeenschap om in alle aspecten geciviliseerd te worden. Het is een gelovige onwaardig om soms wel en soms niet geciviliseerd te zijn. De Profeet vzmh heeft gezegd: “Zal ik jullie niet informeren over de ware gelovige? Hij is degene aan wie mensen hun rijkdommen en leven toevertrouwen; en een Moslim is degene bij wie anderen zich veilig voelen voor zijn fysieke en verbale misbruik.” (Silsilah #549)Abd Ar-Rahman bin Abd Al-Karim Ash-Sheha

www.islamland.com

Algemene kwaliteiten van een gepassioneerde Moslim

Een gepassioneerde Moslim, is ook degene die ervan houdt om rechtschapen daden te doen en zijn best doet om vriendelijk te zijn voor anderen zonder compensatie hiervoor te zoeken. De Profeet vzmh heeft gezegd: Wees blij met datgene waarmee Allah jullie voorzien heeft en je zult de rijkste van de mensen zijn. Heb voor anderen lief wat je voor jezelf lief hebt en je zult een ware Moslim zijn. (Sahih al-Jami #100)

Een gepassioneerde Moslim is onpartijdig als hij bezig is met alle mensen, zelfs met zijn vijanden. De Profeet vzmh herinnerde altijd elke leger dat hij wegzond, aan het volgende: “Doodt geen kinderen, vrouwen of ouderen. Hak geen boom om, behalve wanneer het jullie optrekken in de weg staat. Vermink of doodt geen enkel dier en wordt niet verraderlijk.” (Baihaqi #9/91)

Een gepassioneerde Moslim is degene die zijn omgeving beschermt en opstaat tegen elke vorm van wreedheid. De Profeet vzmh passeerde een groep mensen, die bezig was om een ezel op zijn kop te brandmerken en hij zei: “Heeft het bericht jullie niet bereikt, dat ik iedereen heb vervloekt die een ezel op zijn kop brandmerkt of op zijn kop slaat?” (Abu Dawood #2564)

Een gepassioneerde Moslim zal niet slechts voor de lol jagen. Abdullah bin Masood ra zei: “We vergezelden de Boodschapper van Allah vzmh op een reis en we zagen een vogel met haar kuikens en sommigen van ons pakten de kuikens. De moedervogel begon panisch naar hen te zoeken. Toen de Profeet vzmh dit zag, zei hij: “Wie heeft deze vogel bang gemaakt ! Geef haar haar kuikens terug!” (Abu Dawood #2673)

Vergelijkbaar met dit incident is wat de Profeet vzmh zei, toen hij een mieren heuvel zag die in brand was gestoken. Hij vzmh zei: “Wie heeft deze in brand gestoken?” De metgezellen ra zeiden: “Wij, O Boodschapper van Allah!” Hij vzmh zei toen: “Het is niet passend (voor jullie) om iets te beschadigen met vuur, daar dit het Recht van God alleen is! (Abu Dawood #2675)

Een gepassioneerde Moslim onderhoudt en bewaakt de publieke faciliteiten en misbruikt ze niet. Het is verboden voor een Moslim om openbare plaatsen te bevuilen en vuilnis hierop weg te gooien; want de Profeet vzmh heeft gezegd: Wees op je hoede voor de twee vervloekte handelingen, degene die zijn behoefte doet op de openbare weg, die gebruikt wordt door de mensen en degene die dat doet op een beschaduwde plek.” (Abu Dawood #25)

Een gepassioneerde Moslim gaat nog een stap verder; hij verwijdert schadelijke objecten van de weg, waar de mensen op lopen. De Profeet vzmh heeft gezegd: Het verwijderen van schadelijke objecten van de openbare weg van de mensen is een liefdadige handeling.” (Abu Dawood #5243)

Een gepassioneerde Moslim behoudt die bronnen die de gezondheid en het welbevinden van de omgeving op peil houden. De Profeet vzmh heeft gezegd: “Hak geen boom om die vruchten draagt, doodt geen dier zonder goede reden en schaadt een gelovige niet.” (Abu Dawood #398)

Een gepassioneerde Moslim is een voorstander van de bescherming van het milieu: niet alleen in woord, maar ook in daad. De Profeet vzmh heeft gezegd “Als het Laatste Uur aanbreekt en iemand van jullie heeft een zaadje in zijn hand, plant het dan.” (Silsilah #9)

Een gepassioneerde Moslim is ook zuinig met water. Hij conserveert het en beschermt het tegen verontreiniging. Jabir ra heeft gezegd: “De Profeet vzmh verbood ons om te urineren in een poel met stilstaand water.” (Muslim)

Een gepassioneerde Moslim streeft ernaar om water voor ieder individu te hebben dat er behoefte aan heeft. Het is onwettig om dit te monopoliseren en deze basale levensbehoeften te verkopen, zoals de Profeet vzmh heeft gezegd: “Mensen zijn gelijk in drie; recht van weide, water en vuur.” (Abu Dawood #3477)

Een gepassioneerde Moslim doet zijn uiterste best om deze drie hulpbronnen te conserveren opdat de gehele gemeenschap er profijt van heeft. Men zou ze niet moeten verspillen omdat de Profeet vzmh heeft gezegd tegen Sa’d ra: Verspil geen water, zelfs niet als je het gebruikt uit een stromende rivier.” (Ahmed #12/23)

De hierboven genoemde punten zijn slechts een paar van de prachtige, subtielere kwaliteiten waar een Moslim naar streeft om deze te hebben. Het behouden van deze kwaliteiten zal zonder enige twijfel iemands geloof versterken en hem een betere Moslim maken. Allah, de Verhevene zegt:

Zeg, ‘als jullie werkelijk van Allah houden, volg mij dan, Allah zal dan van jullie houden en jullie zonden vergeven. En Allah is Meest vergevingsgezind, Meest Genadevol.’ (3:31)

Dit is de aard van de Islam! Het voedt de ziel en verheft een individu boven zijn basale verlangens om een gepassioneerde gelovige in God te worden.

In dit boekje zullen we het alleen hebben over één aspect van (com)passie: namelijk jegens vrouwen. Met de komst van Islam, kwam de heerschappij van de onderdrukking jegens de vrouwen tot een plotselinge stilstand. Vrouwen werden verheven, kregen rechten en werden beschouwd als gelijken ten opzichte van hun mannelijke tegenhangers. Dit is prachtig terug te vinden in de woorden van de tweede kalief in de Islam, Umar ra. Hij zei: Bij Allah, gedurende de pre-Islamitische periode beschouwden we vrouwen als iets van generlei waarde, totdat Allah openbaarde wat Hij openbaarde en hen de rechten gaf die Hij aan hen gaf.” (Bukhari #4913)

Met de komst van de Islam, kondigde de Profeet vzmh openlijk de rechten van vrouwen aan; hij gaf ook aan dat een man bevoorrecht zou worden bij Allah vanwege zijn goede ethische gedrag en behandeling van zijn vrouwvolk. De Profeet vzmh zei: De besten van jullie zijn degenen die het best tegen hun vrouwvolk zijn.” (Sahih al-Jami #3316)

In het licht van de instructies van de Profeet vzmh, bekleedden vrouwen belangrijke rollen en werden ze hogelijk gewaardeerd; zelfs mannen kregen niet zo’n verheven behandeling. Er zijn vele overleveringen die over de status van de vrouw in de Islam spreken. De Profeet vzmh heeft gezegd: Behandel vrouwen met vriendelijkheid.” (Muslim #1468)

Hij vzmh heeft ook gezegd: Een edele is degene die zijn familie goed behandelt; terwijl iemand van lage komaf degene is die ze belachelijk maakt.” (Silsilah #845)

Hij vzmh heeft ook gezegd: “Gelovigen met het meest complete geloof zijn degenen die goede manieren bezitten en vriendelijk tegen hun families zijn.” (Tirmidthi #2612)

De Profeet had veel compassie voor elke vrouw die hem benaderde voor hulp. Zelfs als de oudere en psychisch zwakke vrouwen naar hem toekwamen deed hij zijn uiterste best om hen te helpen. Op een keer, kwam een vrouw die bekend stond om haar mentale instabiliteit, de hulp van de Profeet vzmh en hij gaf haar zijn onverdeelde aandacht en hielp haar ! (Muslim #2326)

De Profeet vzmh moedigde het aan dat men zijn dochters of zusters op de best mogelijke wijze opvoedde. Hij vzmh zei: “Degene die twee of drie dochters of zusters opvoedt tot zij trouwen of hij doodt gaat terwijl hij ze opvoedt, zal in mijn gezelschap zijn in de Hemel.” (Targhib #1970)

Door de mens opgeworpen barrières en voorkeur systemen werden afgeschaft; niet langer werd men als minder beschouwd als men een andere huidskleur, etniciteit, taal of andere soortgelijke dingen bezat. De Profeet vzmh maakt dit heel duidelijk, toen de vrouwelijke schoonmaker van zijn moskee overleden was. Toen hij erachter kwam was hij heel erg ontzet omdat niemand hem hierover had geïnformeerd. Hij zei: “Jullie hadden mij moeten informeren!Hij ging toen naar haar graf en verrichte het begrafenisgebed voor haar. (Ibn Majah #1247)

Islam beschouwt mannen en vrouwen als gelijkwaardig, zij zijn belast met een zelfde soort plichten. De Profeet vzmh heeft gezegd: Vrouwen zijn de tweelinghelften van mannen.” (Abu Dawood #236) Deze overlevering duidt erop dat zij gelijk zijn aan mannen in het kader van de plichten die ze verondersteld worden uit te voeren.

De Profeet vzmh heeft ook gezegd: “De beste zaak voor een man is (om te trouwen met) een vrome vrouw.” (Muslim #1467)

Een van de grootste bronnen van vreugde en geluk van een man is om een vrome vrouw aan zijn zijde te hebben. De Profeet vzmh heeft gezegd: “Vier zijn er van het geluk; een vrome vrouw, een ruim onderkomen, een goede buur en een comfortabel rijdier.” (Targheeb #2576)

De Profeet vzmh beschouwde het huwelijk als het completeren van de helft van iemand’s geloof. De Profeet vzmh zei: Als een persoon trouwt dan heeft hij de helft van zijn geloof gecompleteerd, dus laat hem Allah vrezen voor wat betreft de andere helft.” (Sahih al-Jami #6148)

De Profeet instrueerde Moslims om vrouwen te respecteren als moeders. Hij beval dat men zijn moeder moet gehoorzamen en haar liefde en respect moet geven; bovendien is het een verplichting voor de kinderen om voor haar te zorgen. Dit is op zich zelf een belangrijke reden voor iemand om toegelaten te worden tot het Paradijs. Er is gezegd: “De Hemelse Tuin wordt gezocht via iemands moeder (i.e. door haar goed te behandelen).”

Een moeder moet meer worden gerespecteerd dan een vader. De Profeet vzmh maakte dit duidelijk toen een man hem vroeg: “O Boodschapper van Allah, wie verdient mijn goede gezelschap het meest?” De Profeet vzmh antwoordde: “Je moeder.” Toen vroeg hij: “Wie verdient het na haar het meest?” Hij vzmh zei: “Je moeder!” Toen vroeg hij: “Wie verdient het na haar het meest”Hij vzmh zei: “Je moeder!” Toen vroeg hij: “en wie verdient het het meest na haar?” Hij vzmh zei: “Je vader.(Bukhari #5971)

De Profeet vzmh instrueerde ons om de vrouwen te respecteren als echtgenotes. Hij informeerde zijn Metgezellen dat hij zijn vrouw respecteerde en van haar hield. Toen Al-Aas ra hem vroeg: “Wie is het meest geliefd bij jou van alle mensen?” Hij zei: “A’ishah!” Hij antwoordde toen, “Ik bedoel van de mannen.” Hij zei: “Dan haar vader.” Hij vroeg: “en wie dan?” hij zei: “dan Umar”. (Bukhari #4358)

De Profeet vmzh respecteerde vrouwen ook als dochters. A’ishah ra zei: “Ik heb niet iemand gezien met manieren en karakter die meer lijken op die van de Profeet vzmh dan Fatimah, dochter van de Profeet vzmh. Iedere keer als zij de Profeet vzmh bezocht, dan stond hij op en omhelsde haar. Dan leidde hij haar naar zijn plaats en liet haar daar zitten.” (Tirmidthi #3872)

Dit is de wijze waarop de Profeet vzmh vrouwen behandelde. De hoge ethische code en wijze van het gedrag van de Profeet vzmh, is feitelijk afkomstig van de Woorden van Allah:

En ga op een goede wijze met hen om. Als jullie hen verafschuwen, dan kan het zijn dat jullie iets verafschuwen waarin Allah veel goeds heeft geplaatst.” (4:19)

De exegeet, Ibn Kathir, moge Allah hem genadig zijn, heeft gezegd: “Spreek op een respectvolle wijze met hen, behandel hen goed en kleed je aan zodanig dat het haar pleziert; doe voor hen wat je gedaan wilt hebben voor jezelf.”

Het handhaven van goede manieren is op zichzelf zeer prijzenswaardig en zal beloond worden Toen de Metgezellen hoorden over deze leerstelling, maakten zij zich sterk om dit te doen, Ibn Abbas ra heeft gezegd: “Voorwaar, ik maak mezelf mooi voor mijn vrouw, zoals ik ervan houd dat zij dat voor mij doet. Het past me niet om al mijn rechten van mijn vrouw te eisen, want ik zou haar al haar rechten dan ook moeten geven. Allah, de Verhevene, zegt:

Zij hebben rechten gelijk aan die van jullie op hen.” (2:228)

Een ware, vrome Moslim zal echt de liefste mens zijn voor zijn familie. Imam Ahmed, moge Allah hem genadig zijn, heeft gezegd: “Mijn geliefde zoon, je zult geen waar geluk bereiken in je huis totdat je tien dingen doet:

1 & 2: Vrouwen houden ervan om in de watten gelegd te worden en ze genieten ervan als hun echtgenoten hun gevoelens van liefde jegens hen uiten; dus wees niet gierig hiermee, want als je dat wel bent, zorgt dat voor harde gevoelens tussen jullie twee.

3: Vrouwen haten strenge mannen en zullen met graagte een man dienen die vriendelijk is tegen hen; dus wees wijs in de omgang met je vrouw: want dit zal liefde en een gevoel van tevredenheid tussen de echtgenoten brengen.

4: Vrouwen houden ervan om bij hun mannen te zien wat hun mannen bij hen willen zien. Goed gekleed, lekker ruikend, dat zijn een paar zaken die de man hoog moet houden.

5: Het huis is het koninkrijk van een vrouwet H; hierin zou ze zich moeten kunnen voelen als een koningin op een voetstuk. Maak die omgeving niet stuk, want als je dat doet, dan zal ze in zichzelf gevoelens van vijandschap jegens jou krijgen, zelfs als ze het niet laat zien.

6: Een vrouw houdt ervan om zowel haar echtgenoot als haar familie lief te hebben. Dus stel haar niet voor de keuze: ‘het is óf mij óf hen!’ Als ze in die situatie voor jou kiest, zal ze haat jegens jou voelen dag na dag.

7: Een vrouw is geschapen van een ‘gebogen rib’ en dit is het geheim achter haar schoonheid en allure. Dit is geen fout dus wees niet hardvochtig jegens haar als ze een vergissing maakt, want dit kan ertoe leiden dat het bot breekt, wat de scheiding betekent. Kijk niet om een fout heen maar, corrigeer op goede wijze, want als je dat niet doet, luistert ze daarna niet meer naar jou.

8: Het is van de natuur van de vrouw om de zegeningen te vergeten die ze ontvangen hebben. Men kan verschrikkelijk vriendelijk tegen ze zijn gedurende een bepaalde periode, terwijl dat vergeten wordt. En ook, kan men een keer een vergissing maken en dan kunnen zij zeggen: “Ik heb nooit iets goeds van je gezien.” Laat deze wijze en karaktertrek in haar er niet toe leiden dat je haar haat of verwaarloost. Voorwaar, als je afkeer hebt van een kwaliteit in haar, zijn er vele andere waar je van houdt.

9: Een vrouw gaat door perioden van fysieke zwakte en vermoeidheid. Gedurende deze tijden neemt Allah sommige van de plichten van haar af terwijl andere weer verplicht worden voor haar na deze periode van zwakte. Wees haar toegewijd gedurende deze tijd en leg haar niet veel taken op.

10: Weet dat een vrouw als een gevangene is. Wees vriendelijk voor haar en zij zal het beste zijn waar een man op kan hopen gedurende zijn leven.

Hetzelfde soort advies werd gegeven door vele vrouwen aan hun dochters. Toen de dochter van Umm E’yaas ging trouwen met Amr bin Hajar, de Koning van Kinda, zei zij tegen haar dochter: “Mijn geliefde dochter, Ik geef je woorden van advies, beschouw ze als een waarschuwing: ‘Mijn lieve dochter, je gaat weg uit een omgeving waaraan je gewend was, naar een omgeving waar je niet aan gewend bent. Je zult een huis betreden dat je vreemd is. Wees vriendelijk tegen je echtgenoot en hij zal vriendelijk zijn tegen jou. Mijn geliefde dochter, onthoud deze belangrijke kenmerken en je zult een succesvolle relatie hebben:*Wees tevreden met hem en kijk met eerbied tegen hem op.

*Verschijn altijd op de mooiste wijze voor hem en heb geen onprettige geur bij je.

*Bedien hem als hij wil gaan slapen en hongerig is.

*Wees hem niet ongehoorzaam en openbaar zijn geheimen niet. Als je dat doet, dan zul je niet veilig zijn voor zijn verraad. Zie er niet blij uit als hij in moeilijkheden zit en wees niet bedroefd als hij blij is.’”

Aan dit advies kunnen we de belangrijke rol van de vrouwen in de Islam zien; waarlijk het doet de claim van iedereen teniet die zegt dat vrouwen onderdrukt worden in Islam.

Lieve lezer, als u door dit boekje zult gaan, zult u leren over de (com)passie van de Profeet vzmh; Ondanks zijn vele verplichtingen, vergat hij nooit het belang van het werken aan een goede familie. Sterker nog hij vzmh zei: “De besten van jullie zijn degenen die het best jegens hun familie zijn. (Tirmidthi #3895)

Dit is de schaal waarop de mensen worden beoordeeld; de besten jegens hun familie zijn het meest geliefd bij Allah. Vanwege het drukke en moeilijke leven van de Profeet vzmh, beval Allah, de Verhevene om de keuze aan zijn vrouwen te geven of zij bij hem bleven of hem zouden verlaten. A’ishah ra zei: “De Profeet begon met mij, en zei: “Ik wil je iets vertellen, haast je niet en antwoord me niet meteen, maar in plaats daarvan, neem je tijd en vraag het advies van je ouders.Allah openbaarde toen: “O Profeet, zeg tegen jouw vrouwen, ‘Als jullie het wereldse leven en haar bekoringen wensen, kom dan hier en dan zal ik jullie een gift schenken en jullie op een mooie wijze laten gaan. Maar als jullie Allah, Zijn Boodschapper en het Huis van het Hiernamaals wensen, waarlijk, Allah heeft dan voor de weldoeners onder jullie een grandioze beloning gereedgemaakt.’” (33:28) A’ishah ra zei: “O Boodschapper van Allah, waarom zal ik het advies van mijn ouders vragen! Voorwaar ik wil Allah, Zijn Boodschapper en het Hiernamaals.” Hetzelfde vond plaats met de rest van zijn vrouwen en zij kozen er allen voor om bij hem te blijven. (Muslim #1475)

Dit verhaal geeft de liefde weer die zijn vrouwen voor hem hadden en hoe tevreden ze met hem waren. De Profeet vzmh had geen macht om hen ‘gevangen’ te houden, maar stond hen in plaats daarvan toe om het leven te kiezen dat zij wilden. De Profeet vzmh was getrouwd met negen vrouwen; en allen leefden zij een gelukkig, vredig en romantisch leven met hem.

De Profeet vzmh is waarlijk het grootste individu in de geschiedenis en door de tijden heen is dat onderkend door onpartijdige niet-Moslims. Thomas Carlyle, de beroemde Schotse schrijver, gaf dit aan. Hij zei in zijn boek ‘Heroes, Hero-Worship, and the Heroic in History’:'Maar, vanaf een jonge leeftijd, werd hij gezien als een bedachtzame man. Zijn metgezellen noemden hem "Al Amin, De betrouwbare." Een man van waarheid en trouw: waarheid in wat hij deed, sprak en dacht. Zij bemerkten dat hij altijd iets bedoelde. Een man, behoorlijk zwijgzaam waar het op spraak aankwam; stil, als er niets te zeggen viel; maar pertinent, wijs en oprecht, als hij sprak; altijd zijn licht schijnend op de situatie. Dit is de enige soort spraak waard om gesproken te worden! Gedurende zijn leven vinden we dat hij werd gezien als een solide, broederlijke, echte man. Een serieus, en oprecht karakter, toch vriendelijk, vriendschappelijk, soms zelfs grappig – een goede echte lach: er zijn mannen wiens lach zo onwaar is als de rest aan hen; die kunnen niet lachen. Een spontane, gepassioneerde en tegelijkertijd een rechtvaardige oprechte man! Vol met fantastische mogelijkheden, vuur en licht; met geweldige waarde, allemaal onbedorven; een weg volgend in zijn leven –de diepte van de woestijn in zich bergend.'

'Zij noemden hem een Profeet, zegt u? Wel hij stond daar recht tegenover hen, niet gehuld in enig mysterie, zichtbaar in zijn eigen mantel, zijn eigen schoenen reparerend, vechtend,raadgevend, te midden van hen. Zij moeten hebben gezien wat voor soort man hij was, laat hem genoemd worden wat u maar wilt. Geen Keizer met zijn tiara’s werd gehoorzaamd als deze man in een mantel van zijn eigen hand. Gedurende drie en twintig jaar van ruige, en feitelijke beproevingen, vind ik dat iets van een waarachtige held uit zichzelf.'

Het belang van vrije tijdsbestedingen


  1   2   3   4


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina