Rookverbod in de onderneming rookkamerDovnload 11.53 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte11.53 Kb.
Clausule/addendum ter toevoeging aan het arbeidsreglement

ROOKVERBOD IN DE ONDERNEMING - ROOKKAMER
Dit model kwam tot stand in samenwerking met de ADMB-groep


Artikel ... Roken op het werk
Iedere werknemer is verplicht de regels in verband met de bescherming van werknemers tegen tabaksrook te eerbiedigen. Hij dient het beleid rond roken op het werk strikt na te leven.

Elke werknemer heeft het recht te beschikken over werkruimten en sociale voorzieningen vrij van tabaksrook. Om dit recht vorm en inhoud te geven wordt een algemeen rookverbod ingevoerd in de werkruimten en sociale voorzieningen. Volgende begrippen zijn hierin belangrijk:


Werkruimte


  • Elke arbeidsplaats, ongeacht of deze zich binnen of buiten een onderneming of inrichting bevindt en ongeacht of deze zich in een gesloten of in een open ruimte bevindt, met uitzondering van de ruimte in open lucht.
  • Elke open of gesloten ruimte binnenin de onderneming of inrichting waar de werknemer toegang tot heeft.

De gesloten ruimte binnenin de onderneming omvat naast de werkplaatsen ondermeer de inkomhal, gangen, trappen, liften, verbindingsruimten, gesloten parkeergarages.


Een open ruimte binnenin de onderneming is bijvoorbeeld de garage.
De werkruimte omvat ook de werkplaatsen buiten de onderneming, bijvoorbeeld werfketen, cabines van vrachtwagens, bestelwagens, dienstwagens; alsook het vervoermiddel dat voor gemeenschappelijk vervoer van en naar het werk [door de werkgever] ter beschikking [wordt] gesteld aan het personeel.
Sociale voorzieningen


  • De sanitaire voorzieningen, de refter en de lokalen bestemd voor rust of eerste hulp.

Dit beleid werd ontwikkeld in overleg met de werknemers om hen een gezonde, veilige en comfortabele werkomgeving te verschaffen. Het moet worden opgemerkt dat het beleid zich niet inlaat met het feit of iemand rookt of niet, maar wel met waar op het werk iemand rookt en het effect daarvan op zijn collegae.

Dit beleid geldt voor alle werknemers op alle niveaus (ook voor tijdelijke medewerkers) en voor alle personen, die in welke hoedanigheid ook, de onderneming betreden (klanten, bezoekers, leveranciers, dienstverleners,...). Elke overtreding van het beleid zal leiden tot de normale gangbare disciplinaire procedures zoals vermeld in het arbeidsreglement.

Aanvullende bepalingen (schrappen indien niet toepasselijk)


Roken is in de onderneming enkel toegelaten in de uitdrukkelijk daartoe aangewezen rookkamer. Deze rookkamer zal gewoonlijk tijdens de koffie- en maaltijdpauzes gebruikt mogen worden. De rookkamer bevindt zich op volgende locatie:

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

[Een rookkamer kan enkel voorzien worden na voorafgaande raadpleging van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk of, bij ontstentenis, de vakbondsafvaardiging of, bij ontstentenis, de werknemers]

Om rokers te helpen omgaan met de diverse veranderingen in werkomstandigheden als gevolg van het beleid, zal rookstopondersteuning worden aangeboden. Deze zal ondermeer bestaan uit advies en informatie(folders) verleend door de arbeidsgeneeskundige dienst.

Rokers krijgen de gelegenheid om gedurende rookpauzes buiten de onderneming te gaan roken. Deze rookpauzes worden georganiseerd als volgt:

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................

De rookpauzes zijn onbezoldigd en geen arbeidstijd. Werknemers die er gebruik van maken, moeten de rookpauzes compenseren door de corresponderende tijd langer te werken.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina