Rotterdamse Scheidsrechters Vereniging Jaarvergadering 2009Dovnload 107.98 Kb.
Datum22.08.2016
Grootte107.98 Kb.Rotterdamse Scheidsrechters VerenigingJaarvergadering 2009

Agenda | Notulen | VerslagenAgenda, notulen en verslagen voor de

85e Jaarlijkse Algemene Vergadering van de

Rotterdamse Scheidsrechters Vereniging (R.S.V.).

Datum: 25 maart 2009

Aanvang: 20.45 uur

Plaats: Onderkomen RSV


Inhoud


Agenda 3

Notulen van de J.A.L.V. d.d. 27 maart 2008 5

Verslag van de secretaris 11

Samenstelling bestuur 11

Begeleiding 12

Begeleiding van RSV-leden bij strafzaken 12

Clubavondcommissie 12

Communicatie 13

Enquête 13

Ledenbestand 14

Onderkomen 15

Onderscheidingen 16

R.S.V. 16

C.O.V.S. 17

Overleden 17

Promoties en degradaties 17

Zaterdag en Zondag veld 17

Jeugd 18

Stukken 18

Technische activiteiten 18

Training 18

Spelregelteam 19

Voetbal 19

Testen / Toetsen 19

Werving en behoud 19

Vergaderingen 20

Slotwoord 20

Verslag van de penningmeester 21

Balans 2008 23

Toelichting Balans 25

Winst & verliesrekening 2008/Begroting 2009 27

Agenda


 1. Opening.
 1. Notulen van de J.A.L.V. d.d. 27 maart 2008 (zie bladzijde 5).
 1. Ingekomen stukken.
 1. Mededelingen van het bestuur.
 1. Verslag van de secretaris (zie bladzijde 11).
 1. Verslag van de penningmeester (zie bladzijde 21).

Verlies- en winstrekening 2008 (zie bladzijde 27).


 1. Verslag van de kascommissie.
 1. Bestuursbeleid.
 1. Verkiezing bestuursleden.

Aftredend en herkiesbaar: • Peter Platteschor

  • Het bestuur stelt voor Peter Platteschor te herbenoemen als voorzitter.

 • Koos Wernke

  • Het bestuur stelt voor Koos Wernke te herkiezen als lid.

 • Gerard Bink

  • Het bestuur stelt voor Gerard Bink te herkiezen als lid.
 1. Contributie 2010.

De contributie 2010 is onveranderd vastgesteld op: • EUR 52,-- voor normale leden.

 • EUR 32,-- voor ondersteunende leden/donateurs.

 • EUR 29,-- voor juniorleden.

Facturen worden verstuurd in december. Contributie moet uiterlijk 1 februari betaald zijn.
 1. Mutaties ledenlijst (facultatief).
 1. Verkiezing permanente commissies.

Kascommissie • Aftredend en niet herkiesbaar: Robert Domhof en Orlando Fonseca.

 • Verkiesbaar: Wil de Vree.

Clubavondcommissie

Geen leden.
Technische commissie


 • Toegevoegd lid: Peter Burger (trainer).

 • Niet-aftredend: Michael Medina.

 • Aftredend: Robert Heij.

 • Verkiesbaar: Luis Jose Duarte, Laurens Gerrets.
 1. Verkiezing niet-permanente commissies.

RSV’er van het jaar • Aftredend en herkiesbaar: Jan van Dorp, Willem Schuller.

 • Aftredend en niet herkiesbaar: Ed van Leeuwen sr.
 1. Rondvraag.
 1. Sluiting.

Notulen van de J.A.L.V. d.d. 27 maart 2008


 1. Opening

De voorzitter opent de vergadering in de Rode Zaal om 20.50 uur. 25 Leden zijn aanwezig en hebben de presentielijst getekend.


Geachte genodigden en leden van de RSV
Welkom op de 84ste jaarvergadering van de Rotterdamse Scheidsrechters Vereniging
Recentelijk zijn ons ontvallen onze ereleden Kees Hijnen en Ger van Bezooijen, beide jarenlang actief binnen de vereniging. In hen gedenken wij alle, ons ontvallen leden en ik verzoek u om met mij, staande enige momenten stilte in acht te nemen.
2007 was een jaar waar de RSV veel activiteiten heeft ontwikkeld op het gebied van sport en spel, clubavondactiviteiten en de organisatie van de conditietesten en spelregeltoetsen.

Er werd fanatiek gevoetbald in de zaal en op het veld. In de zaal werd net niet de districtstitel geprolongeerd en het veldtoernooi werd onderbroken en zelfs afgelast wegens regen en onweer.
Robin en Peter hebben goed werk geleverd, zeker gezien het aantal geslaagde RSV leden tijdens de conditietesten. Dit mag toch ook wel opvallend worden genoemd daar de opkomst nog steeds niet overweldigend te noemen is.

Met de spelregelkennis was het over het algemeen wel redelijk gesteld maar met het verleden in het achterhoofd hebben we in samenwerking met Robin voor een andere opzet gekozen om de spelregels te belichten. Gezien het enthousiasme bij de deelnemers aan deze avonden wordt er aan een behoefte voldaan.
Op deze jaarvergadering nemen we ook afscheid van een markante en capabele bestuurder, Bart Hartong. Gelukkig hebben we in 2007 ook een aantal nieuwe bestuurders gevonden welke op deze avond benoemd en gekozen kunnen worden. Als vereniging hebben we ambitieuze plannen en deze zijn alleen uit te voeren met voldoende kader en steun van de leden.
Voor onze plannen hebben we ook een onderkomen nodig. Op woensdag 30 januari ontvingen wij een brief van Feyenoord waarbij de huurovereenkomst eenzijdig werd opgezegd. Dit was wel wat anders dan dat we verwacht hadden. Wij waren in afwachting van een voorstel van Feyenoord met betrekking tot de toekomstplannen en het bijbehorende financiële plaatje welke we aan u zouden voorleggen. Het Feyenoord bestuur dat zo opgeeft over zijn zakelijkheid, schijnt niet instaat te zijn een gesloten contact tot en met juni 2012 te kunnen respecteren.

Helaas het zij zo, wij hadden verwacht een nieuwe onderkomen pas in 2010 met u te moeten bespreken. Onder punt 11 komen wij hierop terug.
In de landelijke COVS is het tijdperk Theo Solen afgesloten. Tijdens de laatste jaarvergadering is er een nieuw bestuur aangetreden. Met deze wisseling is ook het “vakblad” de Scheidsrechter grondig aangepakt. Eén en ander kwam voort uit de wens van de districten om te bezuinigen op dit blad wat een groot deel van de kosten op de begroting voor zijn rekening neemt. In de plannen gepresenteerd door het interim bestuur leek deze bezuiniging haalbaar gezien de verwacht advertentie inkomsten en de verminderde frequentie. Helaas is er een waarschuwing vanuit het hoofdbestuur gekomen dat het taakstellend budget met betrekking tot de Scheidsrechter niet wordt gehaald. In de districtsvergadering van april 2008 zal er door West II een standpunt dienen te worden geformuleerd.
Zoals reeds eerder gememoreerd is het Masterplan uitgerold en wordt er in samenwerking met de KNVB invulling aan gegeven. Vooral zijn de pijlen gericht op de verenigingsscheidsrechters.

Bij de KNVB zijn er ook wilde plannen met betrekking tot het vormen van een topklasse. Aan de geluiden van de hoofdklassers te horen zijn deze niet allemaal even blij. De vorming ven de topklasse komt voort uit het feit dat de FIFA de KNVB heeft verplicht een degradatie beleid te geen voeren voor de Jupiter League. Wat dit voor het wedstrijdpakket en indeling van scheidsrechters voor gevolg heeft is nog niet bekend.
Afgelopen week zijn de tussentijdse promovendi bekend gemaakt . Twee van onze leden, Yunis Kayis en Louis Duarte, mogen de rest van het seizoen in een hogere groep acteren. Vanaf deze plaats wil ik Yunis en Louis van harte feliciteren met hun promotie.
Tot slot, dames en heren, wens ik u een goede vergadering en verklaar de algemene ledenvergadering voor geopend.”


 1. Notulen JALV d.d. 22 maart 2007

Ten aanzien van de notulen zijn de volgende op- en aanmerkingen geplaatst:

 • Blz. 14, onderste aandachtspunt: ‘[..] wat er veel geld kost [..]’ moet zijn ‘[..] wat erg veel geld kost [..]’.

 • Blz. 16, vierde alinea: ‘Het bestuur onderschrijft’ moet worden ‘Het bestuur onderschrijft dat.’

 • Blz. 19, onder ’40 jarig’: ‘Klaas van Oorsel’ moet zijn ‘Klaas Orsel’.

Notulen worden verder akkoord verklaard door de vergadering.
 1. Ingekomen stukken

De secretaris heeft voor de vergadering de volgende stukken ontvangen:

 • Brief van de kascommissie

 • Afmeldingen van:

 • Aad Achterberg

 • D. Groeneveld

 • Gerard Koster

 • Lucas Maaskant

 • Freek van der Stam
 1. Mededelingen van het bestuur

Het bestuur heeft geen mededelingen.


 1. Verslag van de secretaris

Ten aanzien van de notulen zijn de volgende op- en aanmerkingen geplaatst:

 • Blz. 28, onder ‘Koninklijke onderscheidingen’: ‘[..] Ridder in de Orde [..]’ moet zijn ‘[..] Lid in de Orde [..]’.

 • Blz. 30, onder ’40 jarig’: ‘Klaas van Oorsel’ moet zijn ‘Klaas Orsel’.
 1. Verslag van de penningmeester

Henk Verzaal vraagt zich af wat er gedaan is met zijn opmerking omtrent de hoogte van het aantal debiteuren die hij gemaakt heeft in de vorige jaarvergadering. Bart licht toe dat er wel degelijk actie is genomen om het aantal omlaag te brengen. Voor wat betreft de hoogte van de post en de voorziening die opgenomen is, geeft hij aan dat het gaat om een inschatting van de gederfde kosten. Henk concludeert dus dat er dan minder leden zijn eind 2007; Bart beaamt dat.
Ed van Leeuwen sr. vraagt waarom het kasgeld zo hoog is. Bart antwoordt dat een deel van het kasgeld bij hem in aanwezig is en een deel bij Henk Lavrijssen, vanwege de inkoop voor de kantine. Het storten van het kasgeld kan alleen met één Postbankpas. Henk heeft deze nu in beheer gekregen.

Verder vraagt Ed zich af wat de te ontvangen bedragen zijn. Bart geeft aan dat dat de vergoeding is voor de testen/toetsen in 2007.


Lodewijk van der Linden vindt dat de R.S.V. moet kijken of een kapitaalrekening zinvol is, omdat de te ontvangen rente van de huidige spaarrekening laag is. Bart beaamt dat de rente laag is, maar dat een dergelijke wijziging een beleidswijziging inhoudt die bekrachtigd moet worden door de vergadering. De uitbetaling is overigens steeds pas in mei van het opvolgende jaar. Lodewijk zou graag zien dat er dan een post te ontvangen rente zou komen. Op de vraag waarom de R.S.V. vasthoudt aan de huidige rekeningen en rentepercentages, antwoordt Robert Domhof dat de vergadering dan moet besluiten om het tegoed over te zetten. Dat besluit wordt niet genomen, maar wordt meegegeven als suggestie aan de nieuwe penningmeester.
Ed van Leeuwen sr. vindt de bedragen in de begroting van de training vreemd. Bart antwoordt dat dit de kosten van de trainers zijn plus de huur van het veld minus de opbrengst van de lotto. De trainer heeft een bijdrage ontvangen, waardoor de kosten voor de R.S.V. lager waren. Verder hanteert de gemeente Rotterdam nu jaarfacturering. Henk Verzaal stelt dus dat het bedrag ad EUR 14,38 dus gesaldeerd is. Bart bestrijdt dit door te zeggen dat een deel van de kosten extern gefinancierd zijn, dus dat de uitgaven die begroot zijn voor een deel niet gedaan zijn. Henk zegt dat het bedrag dus gesaldeerd is door dat de opbrengst van de lotto in de kosten verdisconteerd is. Bart stelt dat je dat strikt genomen zo zou kunnen stellen, maar dat dat beleid is wat hij zijn gehele penningmeesterschap hanteert.
Verder geeft Bart aan dat de begroting van de clubavond opgesteld is onder de aanname dat bij een eventueel nieuw onderkomen de kosten ongeveer gelijk blijven.


 1. Verslag van de kascommissie

Cees Spek leest het verslag voor. De kascommissie, bestaande uit Robert Domhof, Orlando Fonseca en Cees Spek, heeft in het bijzijn van de penningmeester de financiële stukken gecontroleerd. Zij hebben zich overtuigd van de aanwezigheid de girosaldi zoals deze vermeld staan op de dagafschriften.
Met betrekking tot het kassaldo is de commissie van mening dat dit thans te hoog is en niet meer dan EUR 500,-- mag bedragen. De commissie adviseert het bestuur om de ontvangen gelden maandelijks af te storten.
De kascommissie stelt voor de penningmeester en het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid.
De vergadering stemt hiermee in.


 1. Bestuursbeleid

De voorzitter geeft aan dat het bestuur zich zal richten op de volgende punten:

 • Werving van scheidsrechters als lid en van verenigingen als donateurs.

 • Waarborgen van een onderkomen.

 • Goede invulling van het clubavondprogramma.

 • Verbeteren van het trainingsbezoek.

 • Het onderdeel website van het communicatieplan.

Jan Brussee vraagt aan het bestuur of deze wil overwegen of de actieve bestuursleden ook meer gaan deelnemen aan de training. Ed van Leeuwen jr. antwoordt (niet-serieus) dat het bestuur zal overwegen om dat als selectiecriterium bij nieuwe bestuursleden mee te nemen.


De vergadering heeft verder geen opmerkingen.


 1. Verkiezing bestuursleden

Onder applaus van de vergadering worden Ed van Leeuwen jr benoemd als secretaris, Henk Lavrijssen als penningmeester, wordt Gerard Bink verkozen als lid en worden Koos Wernke en Anne Greveling herkozen als lid.
Ed van Leeuwen sr. vraagt of er al nagedacht is over de tweede penningmeester en tweede secretaris. Peter antwoordt dat gedaan is, maar nog definitief moet worden gemaakt. Zoals gebruikelijk staat de taakverdeling op de agenda van de eerste bestuursvergadering na de jaarvergadering.


 1. Contributie 2009

Lodewijk van der Linden vraagt zich af of de contributie geïndexeerd is of niet. Robert Domhof dacht ook dat afgesproken was te indexeren. Peter geeft aan dat de contributie voor 2008 als vast bedrag is vastgesteld en dat er geen uitspraak is gedaan over indexering voor 2009. Cees Spek geeft aan dat het ook moeilijk is vast te stellen waarmee je zou gaan indexeren.
Verder stelt Lodewijk voor om het bedrag niet meer in delen te betalen, maar in een keer volledig.
Ter vergadering wordt op voorstel van Niels Grip de contributie voor 2009 vastgesteld op:

 • Normale leden: EUR 52,--.

 • Ondersteunende leden/donateurs: EUR 32,--.

 • Juniorleden: EUR 29,--.

Het bedrag mag alleen volledig of in halfjaarlijkse termijnen betaald worden.


Krijn van Noord vraagt wanneer er brieven gestuurd worden naar aanleiding van contributieachterstand. Peter antwoordt dat dat in april zal gebeuren per e-mail of per post. Laurens Gerrets vraagt wat er gebeurt met leden die betaald hebben. Peter antwoordt dat die geen brief en dus ook geen bevestiging krijgen.


 1. Onderkomen

Peter licht de gespreken toe die gevoerd zijn met de Sportclub Feyenoord. Hieruit komt de principiële vraag: wil de R.S.V. bij Feyenoord blijven of niet? Er volgt een discussie over de opties die de R.S.V. heeft.
Uiteindelijk stelt Robert Domhof voor om weg te gaan, maar om aan Feyenoord zes maanden respijt te vragen. De vergadering gaat akkoord met dat voorstel.
Peter vraagt de vergadering om het bestuur mandaat te geven om een alternatieve locatie te vinden. De vergadering gaat akkoord met het mandaat.


 1. Communicatie.

Het voorstel van het bestuur om elektronische post (e-mail) als standaardcommunicatiemedium in te stellen, wordt aangenomen.
 1. Mutaties ledenlijst (facultatief)

Aangezien de jubilarissen, te weten Dook Huygen en Dick Vuik, niet aanwezig zijn, kan Ed van Leeuwen sr. de onderscheidingen namens de COVS niet uitreiken. Afgesproken wordt dat een passende gelegenheid wordt gezocht om dat alsnog te doen.
Peter neemt hierop het woord en verhaalt over een persoon die afscheid neemt van het bestuur na de afgelopen 10 jaar lid van het bestuur te zijn geweest waarvan 9 jaar als penningmeester: Bart Hartong. Bart heeft zich altijd ingezet voor de vereniging en de scheidsrechters in het algemeen en heeft zich een capabel bestuurder getoond. Verdiensten voor de R.S.V. zijn verder het onderdeel spelregels op de clubavond, het spelregelteam en de organisatie van de conditietest. Peter stelt de vergadering dan ook voor om Bart te benoemen als lid van verdienste van de R.S.V.. De vergadering gaat hiermee onder applaus akkoord.


 1. Verkiezing permanente commissies

 • Kascommissie

Cees Spek treedt af en is niet herkiesbaar. Robert Domhof en Orlando Fonseca zijn aftredend en herkiesbaar. De vergadering stemt hiermee in. Wil de Vree stelt zich ter vergadering verkiesbaar en wordt toegevoegd aan de commissie als reserve.

 • Clubavondcommissie

Geen leden. Ook ter vergadering worden geen leden gevonden.

 • Technische commissie

  Marjolein Visser is afgetreden. De overige leden, Michael Medina en Robert Heij, blijven aan.


 1. Verkiezing niet permanente commissies

 • R.S.V.’er van het jaar

Aftredend en herkiesbaar zijn Jan van Dorp, Willem Schuller en Ed van Leeuwen sr.. De vergadering gaat akkoord met de herverkiezing.


 1. Rondvraag

Robert Domhof feliciteert de nieuwe bestuursleden met hun verkiezing en Bart met zijn benoeming tot lid van verdienste. Verder vraagt Robert of aandacht besteed wordt aan leden die moeilijk naar de clubavond kunnen komen en op welke manier te communiceren is dat leden ziek zijn. Peter antwoordt dat er aandacht besteed wordt aan deze leden bij verschillende gelegenheden. Verder wordt via de website aandacht besteed als leden ziek zijn, indien het bekend is bij het bestuur en het ook passend is om dat publiek te maken.


 1. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.07 uur.


Verslag van de secretaris

Samenstelling bestuur


Aan het begin van het verslagjaar was het bestuur als volgt samengesteld:


Bestuurslid (31-12-2007)

Commissie

Peter Platteschor

Voorzitter

Contacten met verenigingen, representatie, ziekenbezoek

Ed van Leeuwen

Vicevoorzitter/Secretaris

Notulen, correspondentie, beheer ledenbestand, pers en publiciteit, internet, representatie

Bart Hartong

Penningmeester, Tweede secretaris

Boekhouding, contributie, toto/lotto, inkoop

Koos Wernke

Lid


Begeleiding en ledenwerving, scheidsrechtersbegeleiding bij strafzaken, molestaties en randverschijnselen

Werving en behoud

Gerard Bink

Tweede secretaris

Voetbal, training, conditietest


Technische commissie

Henk Lavrijssen

Tweede penningmeester

Clubavonden, inkoop


Clubavondcommissie

Tijdens het verslagleggingjaar was er een aantal wijzigingen:
Bestuurslid (31-12-2008)

Commissie

Peter Platteschor

Voorzitter

Contacten met verenigingen, representatie, ziekenbezoek

Ed van Leeuwen

Vicevoorzitter/Secretaris

Notulen, correspondentie, beheer ledenbestand, pers en publiciteit, internet, representatie

Henk Lavrijssen

Penningmeester

Boekhouding, contributie, toto/lotto, inkoop


Koos Wernke

Lid


Begeleiding en ledenwerving, scheidsrechtersbegeleiding bij strafzaken, molestaties en randverschijnselen

Werving en behoud

Gerard Bink

Tweede penningmeester

Voetbal, training, conditietestTechnische commissie

Anne Greveling

Tweede secretaris

Clubavondcommissie

Bart Hartong heeft zich niet meer herkiesbaar gesteld en is op de jaarvergadering afgetreden.Begeleiding


Ook dit seizoen heeft het bestuur van enkele leden het verzoek ontvangen voor persoonlijke begeleiding ter verbetering van de arbitrage. Het is nog steeds jammer dat een aantal jeugdige leden niet hebben gereageerd op de mogelijkheid voor persoonlijke begeleiding.

De KNVB is ook actief, via praktijkbegeleiders scheidsrechters om de kwaliteit van de arbitrage te verbeteren. De werkgroep werving en behoud district West II van de COVS maakt zich zorgen om de kwaliteit van de arbitrage door verenigingsscheidsrechters in Nederland. Het streven van de werkgroep is om hieraan meer aandacht te gaan besteden wel met als voorwaarden dat de voetbal verenigingen lid moeten worden van een scheidsrechtersvereniging.Begeleiding van RSV-leden bij strafzaken


Dit jaar heeft het bestuur één verzoek gehad van een lid van de RSV voor begeleiding bij een commissie van beroep Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal. Mede na een gesprek met deze persoon heeft het bestuur vastgesteld dat er een onduidelijkheid is welke stappen men moet ondernemen na een molestatie. Het bestuur heeft daarom direct besloten een pp presentatie te houden voor alle leden over de te volgen procedures na een molestatie.

Dat dergelijke wantoestanden van molestatie ontoelaatbaar zijn zal voor een ieder duidelijk zijn zeker de lichamelijke gevolgen e.d. na een molestatie. Een lid van de RSV is al maanden lichamelijk gehandicapt.Clubavondcommissie


De openingsavond was zeer succesvol, waarna er nog diverse interessante avonden zijn georganiseerd, waaronder met spelregels, een lezing van Raymond van Meenen, Sinterklaas en natuurlijk het kerstklaverjassen. Buiten deze verenigingsbrede activiteiten, werd er naast het wekelijkse klaverjassen, ook steeds vaker gepokerd. Er zal gekeken gaan worden hoe dit verder uitgebreid kan gaan worden.
2008 stond verder uiteindelijk vooral in het teken van het vinden van een nieuwe locatie voor de clubavonden. De locatie bij Feyenoord zou verlaten moeten worden voor een nieuwe accommodatie. De keuze viel uiteindelijk op Excelsior Rotterdam, waar we op de woensdagavond terecht konden. Dit houdt een verandering van de avond in, waardoor wellicht minder leden zouden kunnen komen. Vanuit de clubavondcommissie bestaat echter het beeld dat het trainen op de woensdag op termijn een positieve invloed op de opkomst kan hebben. Gedurende de 1e seizoenshelft was deze vaak beperkt en zeker rond 21.00 – 21.30 uur waren de meeste leden die er waren, weer weg. De nieuwe locatie zal een veel gezelligere, huiselijkere plek zijn, waar de RSV leuke avonden zal kunnen organiseren.
2008 is al met al niet het beste jaar voor de vereniging geweest, ook niet qua clubavonden. Voor 2009 is het doel hier aanmerkelijke verbetering in te brengen.

Communicatie


Begin 2008 werd de nieuwe website van de R.S.V. in gebruik genomen. Alles werd nieuw: de gastheer ('host' Strato), de techniek (Drupal) en de opzet. Met name het laatste was voor ons een belangrijke reden geweest om de stap te maken: met deze opzet kunnen we veel meer interactie krijgen met bezoekers in het algemeen, maar onze leden in het bijzonder. Zo zijn er uitgebreide mogelijkheden om je te abonneren op nieuwsberichten (ook al leidde dat soms tot wat dubbelingen) en kun je goed zien welke evenementen er zijn.

Enquête


Opzet
Begin juni heeft het bestuur een enquête opgesteld en verstuurd aan alle leden. Doel van deze enquête was om de meningen te peilen van de leden, op twee vlakken: het algemene gevoel over (het bestaansrecht van) de R.S.V, en daarnaast als belangrijke invoer bij het zoeken naar een alternatief onderkomen.
De vragenlijst is op de website beschikbaar gesteld in digitale vorm, is rechtstreeks verstuurd aan de e-mailadressen die bekend waren, en is per post verstuurd aan iedereen die niet op digitale wijze de enquête kon verkrijgen. Hierdoor was de dekking van de verspreiding volledig.
De vorm van de enquête was dat de vragen geclusterd waren in aandachtsgebieden. De vragen konden met ja of nee worden beantwoord.
Op de eerste inleverdatum (15 juni) hadden 37 leden (19%) de vragenlijst geretourneerd. Twee leden gaven aan onvoldoende affiniteit te hebben met de aandachtsgebieden, en hebben de vragenlijst blanco teruggestuurd. Verder bood elke vraag de mogelijkheid om deze niet te beantwoorden, waardoor een aantal keren blanco antwoorden zijn gegeven.
Gelet op de naar de mening van het bestuur geringe responsie, is besloten de inleverdatum tot 15 september te verlengen en dit onder de aandacht te brengen van de leden. Geen lid heeft hiervan echter gebruik gemaakt.
Resultaten
Accommodatie

Over het algemeen is men tevreden over de huidige accommodatie en faciliteiten, zoals de keuken en de bar. Het openbaar vervoer kan wat beter. Belangrijkste signaal is dat bijna de helft (47%) van de ondervraagden verwacht dat de clubavond meer bezocht zal worden als er een nieuw onderkomen is.


Trainingen

Driekwart van de respondenten is tevreden met de training. De opkomst op de dinsdagavond weerspiegelt de behoefte die men aangeeft: nog geen eenderde zegt op dinsdag te komen. De helft geeft ook aan geen moeite te hebben met één training per week eventueel gecombineerd met een verplaatsing naar de woensdagavond. 19.00 uur is nog steeds het meest geliefde aanvangstijdstip. De trainers en trainingsstof worden positief gewaardeerd. Een aantal leden is bereid om de training te leiden; drie leden zijn zelfs bereid om een cursus hiervoor te volgen.


Clubavond

De clubavond wordt nog steeds zeer gewaardeerd. Ook de nieuwe opzet van de spelregels is een verbetering volgens meer dan 80%. Ook hier wil een aantal leden een bijdrage geven, maar niet deel uitmaken van de clubavondcommissie.


Activiteiten buiten de club

Meer dan tweederde van de leden vindt dat de R.S.V. moet blijven meedoen met het zaalvoetbal zowel in C.O.V.S.-verband als daarbuiten, maar weinigen willen zelf meespelen. Minder ondervraagden vinden dat ook voor het veldvoetbal, maar toch zijn daar meer gegadigden voor. Het vervangen door een 7-7-toernooi heeft geen voorkeur: meer dan de helft vindt dat het bij 11 tegen 11 moet blijven. Ook aan de spelregels meedoen met het spelregelteam is niet iets wat veel invullers ambiëren.


Begeleiding van R.S.V.’ers is nog steeds een groot goed: meer dan 80% vindt dat dat moet blijven bestaan en zelfs 10 respondenten willen ook wel meehelpen om begeleiding te geven.
Communicatie

Ruim tweederde heeft de beschikking over internet en vindt dat de website en de berichtgeving voldoet. Helaas heeft nog maar eenderde zich ook aangemeld voor specifieke ledeninformatie. Een kwart wil wel meer via papieren post ontvangen dan alleen maar de clubavondprogramma’s, maar heel veel personen vinden het voldoende om alles via e-mail te ontvangen. Al met al vindt 83% dat men voldoende op de hoogte is.


De nieuwe vormgeving van het blad “De Scheidsrechter” waardeert men zeer hoog. De artikelen sluiten aan bij bijna tweederde van de ondervraagden.
Conclusies

Ondanks de lage responsie, is het toch zinvol om een aantal conclusies te trekken. Belangrijkste resultaat is dat de leden met smart wachten op een nieuw onderkomen. De training, de activiteiten en de informatievoorziening zijn over het algemeen naar tevredenheid. Niet veel ondervraagden zijn echter bereid om bij te dragen om een aantal zaken te verbeteren.Ledenbestand


In het jaar 2008 daalde het ledenbestand wederom fors t.o.v. het verslagjaar 2007. Eind 2008 waren er nog maar 181 leden, een afname van 26 ten opzichte van 2007. Bovendien zij opgemerkt dat aan het eind van 2008 ongeveer 60 leden/donateurs als wanbetaler te boek stonden.Onderkomen


Opzegging huurcontract
Begin 2008 werd de R.S.V. opgeschrikt door het feit dat de Sportclub Feyenoord het huurcontract opzegde per 1 juli. Juridisch stond de R.S.V. sterk, omdat het om een tussentijdse opzegging van een meerjarencontract ging.
Maar het bestuur besefte dat gelijk hebben iets anders is dan gelijk krijgen. Samen met de leden is het bestuur op zoek gegaan naar alternatieven, wat uiteindelijk resulteerde in een aantal opties. In bijeenkomsten heeft het bestuur deze opties met de leden besproken. Uiteindelijk viel de keuze op een samenwerking met de Sportclub Excelsior.
In de tussentijd werd diverse keren met Feyenoord overlegd over de definitieve einddatum (die uiteindelijk op 31 december werd overeengekomen) en over een financiële vergoeding voor te maken kosten. Dat laatste aspect is tijdens het verslagjaar niet afgerond.
Rookverbod
Het bestuur besloot om vanaf 4 september (de openingsavond) een rookverbod in te stellen in het onderkomen van de R.S.V.

Dit besluit is genomen op basis van een principiële keuze om het belang van onze leden die niet willen roken of last hebben van het roken te laten prevaleren. Het besluit is mede genomen door het feit dat sportkantines en horecagelegenheden de verplichting hebben om rookvrij te zijn.Onderscheidingen

R.S.V.


Tijdens de jaarvergadering werd Bart Hartong benoemd tot lid van verdienste.


Overzicht onderscheidingen RSV


Ereleden

Leden van verdienste

J.L. Bax

A.M. Aartsen (†)

J. Barendregt (†)

L. Butter

J. van Beveren (†)

J. van Dorp

G. van Bezooyen (†)

B. Hartong

L.J. De Block (†)

E.W.A. van Leeuwen

R.F. Domhof

A. Th. Magielsen (†)

J.A. Duivenwaardt (†)

C. van der Pol (†)

J.J. Florijn (†)

W.A. Verkaart (†)

G. Gout (†)

F.J.M. De Vlaam

M. Govers

Mevr. W.H. De Vree

A.G. v.d. Hove (†)

J.H. Wernke

C.A. Hijnen (†)
J. Janssen (†)
J.H. Keur (†)
T. v.d. Kuil (†)
E.C. van Leeuwen
A. Schilperoort (†)
E.J. van Toorn (†)
C. Verhoef (†)
C.O.V.S.


Tijdens de jaarvergadering zou door Ed van Leeuwen sr. de onderscheidingen namens de COVS worden uitgereikt aan de volgende personen:
40 jarig:

 • Dook Huygen

 • Dick Vuik

Helaas waren zij beide niet aanwezig, waardoor de daadwerkelijke uitreiking niet in het verslagjaar plaatshad.Overleden


Ook in het verslagjaar ontviel ons een erelid: Ger van Bezooijen overleed op 11 februari. Verderop in het jaar overleed ons lid Piet Brouwer, die slechts 60 jaar werd.
Aan het eind van het jaar bereikte ons het droeve bericht dat Mart van der Most, voorzitter van de Vereniging van Scheidsrechters Vlaardingen (V.S.V.) was overleden.
Tevens bereikte ons heel laat het bericht dat Nel van Beveren, weduwe van Jan Beveren.

Promoties en degradaties


De K.N.V.B. West 2 liet twee R.S.V.'ers tussentijds promoveren:


 • L.J. Duarte: promotie naar Zaterdag AV-3

 • Y. Kayis: promotie naar Zondag AV-3

In de zomer van 2008 promoveerden dan wel degradeerden de volgende leden:Zaterdag en Zondag veld


Groep

Promotie

Degradatie

Gr. 3 zaterdag

D.H.A. Otto

J.S.M. Doesburg (cijfer)
L. Stofkooper (aantal wedstrijden)

Gr. 4 zaterdag

M. Medina

E. den Turk (aantal wedstrijden)

Gr. 5 zaterdag

P.R.R. van Rooyen
H.R Linger

 

 

Groep

Promotie

Degradatie

Gr. 2 zondag

C.J. Uittenboogaard
Gr. 3 zondag

Y. Kayis

J.J. Henneveld (CTST)

Gr. 5 zondag

E. Oliveira

 

Jeugd


Groep

Promotie

Degradatie

Gr. 1 jeugd

 

J.C. van Beest (cijfer)

Gr. 2 jeugd

I. Aktar
Gr. 3 jeugd

R. Lindberg

 

Gr. 4 jeugd

S.C. Calvert

 Stukken


Het secretariaat heeft in het verslagjaar 389 stukken verzonden. Daarnaast heeft het 587 stukken ontvangen. In bijna alle gevallen ging het om stukken die via e-mail zijn verzonden.
Naast deze correspondentie is veelvuldig gebruik gemaakt van de website voor interne verspreiding, zowel binnen het bestuur als voor de leden.
Buiten de telling van de stukken zijn gehouden:

 • reclame;

 • clubbladen;

 • nieuwsbrieven die collectief gestuurd zijn aan leden.Technische activiteiten

Training


Tijdens het verslagjaar werd het gehele jaar door getraind. Aanvankelijk op donderdag onder leiding van Robin van ’t Hof en op dinsdag onder leiding van Peter Burger. Vanaf juni heeft Robin zijn taak als trainer neergelegd en werd de training zowel op dinsdag als op donderdag verzorgd door Peter met als plaatsvervanger Laurens Gerrets. Incidenteel schoot Joop de Klerk te hulp. De opkomst op dinsdag was van oudsher matig tot zeer matig doch op donderdag kon de trainer meestal een bevredigend aantal leden op het trainingsveld begroeten . Op donderdag 18 december vond voor de laatste maal de training plaats op sportcomplex Varkenoord.

Spelregelteam


Op 28 maart nam de RSV deel aan de districtsfinale spelregelwedstrijd voor COVS teams te Gouda. De RSV werd vertegenwoordigd door Michael Medina, Laurens Gerrets en Gerard Bink met als coach Henk Verzaal. De RSV reikte niet verder dan de 4e (en laatste) plaats

Voetbal


Op 12 april nam de RSV deel aan het districtskampioenschap Futsal West II. Dit evenement werd georganiseerd door de Vlaardingse Scheidsrechters Vereniging en gehouden in een sporthal te Maasland. Het team bestond uit Ismail Aktar, Simeon Calvert, Louis Duarte, Laurens Gerrets, Ed Holleman, Michael Medina en Mark Vogelenzang met als coach Niels Grip. De RSV bereikte een verdienstelijke 3e plaats.

Wegens gebrek aan belangstelling heeft de RSV zich niet aangemeld voor het NK veldvoetbal voor de COVS .Testen / Toetsen


Zoals de laatste jaren gebruikelijk heeft de RSV voor de regio Rotterdam de shuttle run testen georganiseerd.

Op 29 januari werd de 2e cyclus voor het seizoen 2007/2008 gehouden met in totaal 40 deelnemers. Van de 7 deelgenomen RSV leden wist helaas 1 persoon het minimum aantal te lopen trappen niet te halen. Onder de 41 deelnemers aan de spelregeltoets bevonden zich 7 RSV leden die allen slaagden.

Op 25 september en 2 oktober werd de 1e cyclus voor het seizoen 2008/2009 gehouden met in totaal 100 deelnemers. Van de deelgenomen 35 RSV leden hebben 3 personen het minimaal aantal te lopen trappen niet gehaald. Op beide dagen is ook de spelregeltoets gehouden met in totaal 107 deelnemers. Van de deelgenomen 40 RSV leden waren 7 personen niet in staat om minimaal 6 vragen juist te beantwoorden.

Naast de shuttlerun test werd er ook voor het district West II op 16 oktober een coopertest georganiseerd voor hen die op medische gronden niet in staat waren de shuttlerun test te lopen. Onder de 6 personen die van start gingen bevonden zich geen RSV leden.Werving en behoud


Gelukkig heeft de RSV ook dit jaar weer een aantal nieuwe leden mogen begroeten. Mede dank zij het feit dat de KNVB de COVS-groepen de gelegenheid hebben gegeven om tijdens de BOS-cursussen leden te werven. De RSV heeft een nieuwe pp presentatie gemaakt die zeer goed overkomt bij de cursisten. Ook is het een verbetering dat dank zij het feit dat een enthousiaste jonge lid van de RSV Laurens Gerrets samen met een bestuurslid de presentatie geeft. De deelnemers van de BOS-cursus ontvangen deze pp presentatie op een CD waarop veel informatie staat die van belang is voor een scheidsrechter.
De werkgroep werving en behoud en het bestuur van de RSV maakt zich ernstige zorgen over de continuïteit van de scheidsrechtersverenigingen doordat steeds minder BOS-cursisten zich aanmelden als KNVB-scheidsrechter met als gevolg ook minder aantal nieuwe leden.

Gezien het toenemende aantal oudere leden die de clubavond bezoeken en de magere opkomst van onze jeugdige leden is het werven van nieuwe leden van groot belang voor de continuïteit van de RSV. De inschrijving van verenigingsscheidsrechters is nog steeds slecht te noemen.


De KNVB District West II is er nog niet in geslaagd de voetbalverenigingen enthousiast te maken om een scheidsrechterscoördinator aan te stellen die een duidelijk beleid maakt voor een goede clubarbitrage. Het zal duidelijk zijn gezien de zeer grote hoeveelheid clubarbiters in Nederland dat de KNVB met de COVS de voetbalvereniging moeten enthousiasmeren voor een traject van samenwerking ter behoud van de scheidsrechtersverenigingen in Nederland.

Het bestuur van de RSV zal dan ook een actief beleid voeren om de voetbalverenigingen uit de regio, vallende onder de RSV, lid te maken van de RSV.Vergaderingen


Het bestuur heeft in het verslagjaar negen keer vergaderd. Verder is het bestuur aanwezig geweest bij de districtsvergaderingen van de COVS West 2, de landelijke vergadering van de COVS en bij vergaderingen met de KNVB.

Slotwoord


Dank gaat uit naar de overige bestuursleden voor hun bijdrage aan dit verslag.
Nieuwerkerk aan den IJssel, maart 2008

Verslag van de penningmeester


Geachte leden van de R.S.V.,
Hierbij presenteer ik u de resultaten over het jaar 2008.
Dit jaar is financieel een rommelig en slecht jaar geweest. De overdracht van de stukken heeft te lang op zich laten wachten en de overschrijving van de Postbank rekening werd dusdanig gefrustreerd, dat ik ernstig overwogen heb de Postbank te laten voor wat het is en een andere rekening bij de Rabobank te openen. Dat dit niet gebeurd is, heeft alles te maken met de extra kosten die dit met zich mee brengt en met de lopende automatische afschrijvingen die anders allemaal omgezet moeten worden. Pas in december is de overschrijving op mijn naam gerealiseerd. Vanaf die datum heb ik actie kunnen ondernemen m.b.t. het omzetten van de kapitaalsrekening, waarvoor slechts 1 % rente werd vergoed, naar de rentemeerrekening ( 3,7% rente).
Bij de cijfers die u worden gepresenteerd ben ik uitgegaan van de door de vorige penningmeester opgemaakte eindbalans, die per 01-01-2008 als beginbalans is ingebracht. Ik stuitte echter op een telfout in de balanstotaaltelling aan de debetzijde. Het verschil van € 53,46 heb ik toegevoegd aan de algemene reserves.
Verklaring van de diverse posten:

ACTIVA:

 • Kleding; Het bestuur heeft besloten, i.v.m. de ouderdom van de kostuums en het aftreden van diverse bestuursleden die van een kostuum waren voorzien, de betaling door de nog zittende bestuursleden met kostuum te ontslaan van de afbetalingsverplichtingen en de restwaarde af te boeken en ten laste van de winst te brengen. Er zullen vooralsnog geen nieuwe kostuums worden aangekocht.

 • Clubartikelen: Gezien de waarde in het economisch verkeer van de nog aanwezige clubartikelen heb ik besloten de restwaarde in zijn geheel af te schrijven en ten laste van de winst te brengen.

 • Nog te ontvangen contributie: Dit zijn de daadwerkelijk te ontvangen contributies. Laat in het jaar kwam ik er achter dat er in 2008 geen nota’s zijn rondgestuurd en over 2007 geen herinneringen. Omdat dit nu wel is gedaan en er nog steeds betalingen binnenkomen heb ik besloten dit jaar nog geen voorzieningen dubieuze debiteuren op te nemen.

 • Claim Feyenoord: Omdat deze claim daadwerkelijk bij Feyenoord is neergelegd en bestaat uit een overeengekomen terugbetaling van onze investering in de afzuiginstallatie en uit een verhuisvergoeding, die Feyenoord volgens het Burgerlijk Wetboek verplicht is te betalen, heb ik hem als vordering en in de omzet opgenomen.

 • Te vorderen rente: Dit is de rente die de Postbank wel heeft vermeld, maar pas in 2009 heeft uitbetaald.

 • Voorraad keuken: Dit is de daadwerkelijk getelde voorraad per 31-12-2008, gerekend naar inkoopwaarde.

 • Kas: Dit saldo is conform het kasboek

 • Giro: Dit saldo is conform de giroafschriften

 • Spaarrekening: Dit saldo is conform de afschriften

 • Deposito: Door de problemen met de Postbank was het niet mogelijk geld op een renterekening te zetten. Ik heb daarom een depositostorting gedaan voor 12 maanden tegen 4,3% bij mijn eigen bank. Het bedrag van € 2.200 was tijdelijk overtollig kasgeld.

PASSIVA:

 • Kapitaal: Het kapitaal per 01-01-2008 is opgebouwd uit de algemene reserve per 31-12-2007 + het resultaat over 2007 + de correctie, toegevoegd aan de algemene reserve. Omdat het kledingfonds is opgeheven is het saldo naar de algemene reserves overgeheveld. Omdat wij bij Excelsior zijn ingetrokken, waar alle voorzieningen aanwezig zijn, is het aanhouden van de heropbouwreserve overbodig geworden. Ik heb deze dan ook in zijn geheel overgeheveld naar de algemene reserve. Het resultaat over 2008 heb ik bij de algemene reserve gevoegd.

Het totaal van de algemene reserves vormt het kapitaal per 31-12-2008.
Crediteuren: Onder de crediteuren vallen de nota’s van Feyenoord over het 3e en 4e kwartaal 2008, alsmede de contributie aan de COVS, waarvan de nota in januari 2009 is voldaan.
Verlies en winstrekening:

Alle opgevoerde baten en lasten zijn in de grootboekrekeningen verantwoord.


BEGROTING:

De begroting over 2008 is al in de vorige vergadering besproken en de werkelijke baten en lasten staan gespecificeerd in de verlies- en winstrekening 2008 en zijn ter vergelijking opgenomen.

De begroting over 2009 is als volgt tot stand gekomen:


 • Omzetten contributies en donaties. Hierbij heb ik rekening gehouden met een terugloop van leden i.v.m. opzeggingen en verwijdering i.v.m. wanbetaling.

 • De omzetten conditietest heb ik naar beneden bijgesteld i.v.m. de te verwachten daling van het ledental

 • De ontvangen rente is naar boven bijgesteld i.v.m. de hogere te ontvangen rente.

 • De omzetten Lotto heb ik ook naar beneden bijgesteld i.v.m. het teruglopende ledental

 • De omzetten kantine betreffen alleen nog de omzetten van het eten, de sterkedrank en de wijn, waarvan wij niets aan Excelsior af hoeven te dragen. Met kortingen voor meeromzet bier en limonades heb ik geen rekening gehouden. De opkomst op de clubavonden zijn van dien aard dat hiermee geen rekening gehouden kan worden.

 • De contributie COVS is ook naar beneden bijgesteld i.v.m. het dalende ledental

 • Representatiekosten heb ik naar bovenbijgesteld met het oog op de op handen zijnde ledenwerfactie onder de Rotterdamse voetbalverenigingen en de presentaties die de RSV bij de verschillende verenigingen van plan is te gaan geven.

 • De trainingskosten zijn gebaseerd op de werkelijk te betalen vergoedingen aan de trainer(s).Deze zijn lager gesteld dan zij in werkelijkheid in 2008 waren omdat er nog maar 1x per week getraind wordt en omdat er geen veldhuur betaald hoeft te worden.

 • De kosten zaal/veldvoetbal heb ik opgetrokken omdat er daadwerkelijk toernooien gepland staan

 • De Huisvestingskosten zijn de kale vergoedingen aan Excelsior. Ik heb hierbij geen rekening gehouden met de opbrengsten uit bier en limonade, omdat deze ook niet in de omzet zijn opgenomen.

 • De inkopen gedestileerd en keuken zijn de geschatte inkopen aan de hand van de geschatte omzetten.

 • De kosten clubavond heb ik aangepast aan de werkelijke uitgaven in 2008

 • Secretariaatskosten zijn hoger begroot omdat alle administratieve posten hieronder zijn samengevat

 • Resultaat: Ondanks de lagere omzet kantine en contributies en dankzij de lagere trainingskosten en huisvestingskosten zal 2009 een positief resultaat opleveren. Wij zullen er echter alles aan moeten doen de leden aan ons te binden en het ledental op te voeren door acquisitie onder de verenigingsscheidsrechters, zodat de inkomstenposten niet nog verder achteruit lopen.

Aldus gedaan te Etten-Leur, de 27e februari 2009.


Henk Lavrijssen

Balans 2008
Toelichting BalansWinst & verliesrekening 2008/Begroting 2009


: system -> files -> Openbaar
files -> Grondontginning en ontwikkelingen in het landschap rond Amsterdam in de 17de en 18de eeuw
files -> Liturgieoverzicht voor maandag 2e Pinksterdag 25 mei 2015 in de Andreaskerk te Hattem Welkom en mededelingen Zingen: Op Toonhoogte 115b
files -> Liturgie voor de viering van het Heilig Avondmaal op Goede Vrijdag 25 maart 2016 Grote Kerk Hattem, 19. 30 uur
files -> Hoe maak ik zelf mijn compostthermometer Albert Janssens Compostmeester Oud Turnhout
files -> Het gala-uniform van het westerse denken Welke neutraliteit wordt geschonden bij de inschrijving in een geboorteregister, uitgevoerd door iemand met een t-shirt van Che Guevara en een polsbandje tegen de ziekte van Alzheimer?
files -> Aan Metis Groep (MG) Van Metis Competence Centre
files -> Aan Metis Groep Van Metis Competence Centre
Openbaar -> Clubavondprogramma rsv 1e helft seizoen 2009-2010
Openbaar -> Onderwerp : Landelijke finale spelregelwedstrijd junioren
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina