Rozhodnutí komise ze dne 23. ledna 2002, kterým se mění rozhodnutí Komise 1999/217/ES, pokud jde o seznam látek určených k aromatizaci používaných V potravinách nebo na jejiich povrchuDovnload 9.01 Mb.
Pagina1/44
Datum30.09.2016
Grootte9.01 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 23. ledna 2002,

kterým se mění rozhodnutí Komise 1999/217/ES, pokud jde o seznam látek určených k aromatizaci používaných v potravinách nebo na jejiich povrchu

(oznámeno pod číslem K(2002) 88)

(Text s významem pro EHP)

(2002/113/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2232/96 ze dne 28. října 1996, kterým se stanoví postup Společenství pro látky určené k aromatizaci používané nebo určené k použití v potravinách nebo na jejich povrchu1, a zejména na čl. 3 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům: 1. Komise podle čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 2232/96 přijala rozhodnutím 1999/217/ES2, ve znění rozhodnutí 2000/489/ES3, seznam látek určených k aromatizaci používaných v potravinách nebo na jejich povrchu.

 2. Podle nařízení Komise (ES) č. 1565/2000 ze dne 18. července 2000, kterým se stanoví opatření nezbytná pro přijetí programu hodnocení podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2232/964, má být každé látce určené k aromatizaci přiděleno tzv. „číslo FL“. Kromě toho mají být všechny látky v seznamu rozděleny do skupin sloučenin s příbuznou strukturou, a to podle seznamu skupin stanoveného v uvedeném nařízení. Tyto informace mají být přístupné osobám uvádějícím látku na trh, aby mohly splnit své povinnosti podle nařízení (ES) č. 1565/2000. Seznam látek určených k aromatizaci by tedy měl obsahovat nová čísla FL a čísla skupin.

 3. Části 1, 2 a 3 seznamu uvedeného v příloze rozhodnutí 1999/217/ES, ve znění rozhodnutí 2000/489/ES, by měly být sloučeny do jediné části, části A, a látky by měly být v seznamu uvedeny v pořadí podle svých čísel FL. Část 4 seznamu by měla být nahrazena zněním v části B seznamu, který je uveden v příloze tohoto rozhodnutí.

 4. Podrobným zkoumáním látek určených k aromatizaci, které byly oznámeny členskými státy a uvedeny v rozhodnutí 1999/217/ES, byla odhalena řada nesrovnalostí v chemických vzorcích, v názvech, synonymech a systematických názvech; v řadě případů byly tytéž látky uvedeny v seznamu pod různými chemickými názvy. Tyto nesrovnalosti by měly být napraveny. U nesrovnalostí, které nemohou být v tomto stadiu vyřešeny s konečnou platností, je třeba alespoň upozornit na možnou nesrovnalost.

 5. U určitého počtu oznámených látek uvedených v rozhodnutí 1999/217/ES, zejména látek oznámených při zachování důvěrnosti údajů, některé členské státy svá oznámení stáhly. Tyto látky by měly být ze seznamu vyškrtnuty. Podobně některé členské státy oznámily nové látky, které by měly být podle čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 2232/96 zahrnuty do programu hodnocení, a tak zařazeny do seznamu.

 6. Podle čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 2232/96 bude látka ze seznamu vyškrtnuta, pokud je po hodnocení zřejmé, že dotyčná látka určená k aromatizaci není v souladu s obecnými kritérii pro používání stanovenými v příloze výše uvedeného nařízení. Vědecký výbor pro potraviny dospěl ve svém stanovisku ze dne 26. září 2001 k závěru, že 4­allyl­1,2­dimethoxybenzen (methyleugenol) a 1­allyl­4-methoxybenzen (estragol) jsou genotoxické. Tyto látky by proto měly být ze seznamu vyškrtnuty.

 7. Rozhodnutí 1999/217/ES je proto třeba změnit.

 8. Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potraviny,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Seznam uvedený v příloze rozhodnutí 1999/217/ES se nahrazuje zněním obsaženým v příloze tohoto rozhodnutí.Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 23. ledna 2002.

Za Komisi

David BYRNEčlen Komise

PŘÍLOHA

Seznam látek určených k aromatizaci oznámených členskými státy podle čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2232/96 ze dne 28. října 1996, kterým se stanoví postup Společenství pro látky určené k aromatizaci používané nebo určené k použití v potravinách nebo na jejich povrchu

Seznam chemicky definovaných látek určených k aromatizaci byl rozdělen do dvou samostatných částí. V části A je uveden seznam látek seřazených podle jejich čísel FL. V části B jsou uvedeny ty látky, u nichž byla členským státem požadována ochrana důvěrnosti údajů, aby byla chráněna práva duševního vlastnictví jejich výrobců.

V části A jsou uvedena čísla CAS5, EINECS6, CoE7 a FEMA8, pokud jsou látkám přidělena.

Číslo uvedené ve sloupci „Poznámky“ se vztahuje k těmto poznámkám:


 1. Látka, která je kromě svého aromatu používána v potravinách nebo na jejich povrchu pro jiné účely, a může tedy podléhat dalším právním předpisům.

 2. Látka, jejíž použití v určitých členských státech podléhá omezujícím opatřením nebo zákazu.

 3. Látka, které má být v programu hodnocení dána přednost podle nařízení (ES) č. 1565/2000.

 4. Látka, pro niž musí být předloženy dodatečné informace.

 5. V názvu, synonymech, systematickém názvu a v číslech CAS, EINECS, CoE nebo FEMA se mohou vyskytovat nesrovnalosti.

Zvláštním problémem je zpracování solí a ostatních sloučenin odvozených od základní látky. Některé látky byly oznámeny velmi přesně. Jiné látky tuto podrobnou identifikaci postrádají. U řady kyselin nebo zásad není uvedeno, zda daná specifikace zahrnuje i jejich soli. Dočasně se pouze pro účely tohoto seznamu předpokládá, že amonné, sodné, draselné a vápenaté soli stejně jako chloridy, uhličitany a sírany jsou zahrnuty pod základní látkou za předpokladu, že mají aroma. Konečné přijetí bude však záviset na výsledcích hodnocení, které by mělo v těchto případech pečlivě ověřit správnost takového zařazení.

ČÁST A


LÁTKY URČENÉ K AROMATIZACI

(řazeno podle čísla FL)

Čís. FL

Skupina sloučenin

CAS

Název

FEMA

CoE

EINECS

Synonyma

Systematický název

Poznámky

01.001

31

138-86-3

limonen

2633

491

205-341-0

dipenten, karven, cinen, citren

4­isopropenyl­1­methylcyklohex­1­en

5

01.002

31

99-87-6

1­isopropyl­4­methylbenzen

2356

620

202-796-7

1­isopropyl­4­methylbenzen, p­cymen01.003

31

127-91-3

pin­2(10)­en

2903

2114

204-872-5

pin­2(10)­en, β­pinen

6,6­dimethyl­2­methylidenbicyklo[3.1.1]heptan
01.004

31

80-56-8

pin­2(3)­en

2902

2113

201-291-9

pin­2(3)­en, α­pinen

2,6,6­trimethylbicyklo[3.1.1]hept­2­en
01.005

31

586-62-9

terpinolen

3046

2115

209-578-0

p­mentha­1,4(8)­dien

4­isopropyliden­1­methylcyklohex­1­en, p­mentha­1,4(8)­dien
01.006

31

99-83-2

α­fellandren

2856

2117

202-792-5

p­mentha­1,5­dien, 5­isopropyl­2­methylcyklohexa­1,3­dien, fellandren

5­isopropyl­2­methylcyklohexa­1,3­dien
p­mentha­1,5­dien
01.007

31

87-44-5

β­karyofylen

2252

2118

201-746-1

karyofylen, 4,11,11­trimethyl­8­methylidenbicyklo[7.2.0]undec­4­en

4,11,11­trimethyl­8­methylidenbicyklo[7.2.0]undec­4­en
01.008

31

123-35-3

myrcen

2762

2197

204-622-5

7­methyl­3­methylen­1,6­oktadien

7­methyl­3­methylenokta­1,6­dien
01.009

31

79-92-5

kamfen

2229

2227

201-234-8

kamfen, 2,2­dimethyl­3­methylidenbicyklo[2.2.1]heptan

2,2­dimethyl­3­methylidenbicyklo[2.2.1]heptan
01.010

31

1195-32-0

1­isopropenyl­4­methylbenzen

3144

2260

214-795-9

4,α­dimethylstyren, p­isopropenyltoluen, 1­methyl­4­isopropenylbenzen, 2­p­tolylpropen01.011

31

644-08-6

4­methyl­1,1'­bifenyl

3186

2292

211-409-0

p­methyldifenyl, p­methylfenylbenzen, fenyl­p­tolyl, p­fenyltoluen01.013

31

92-52-4

bifenyl

3129

10978

202-163-5

difenyl, fenylbenzen
4

01.014

31

90-12-0

1­methylnaftalen

3193

11009

201-966-8

α­methylnaftalen01.015

31

100-42-5

vinylbenzen

3233

11022

202-851-5

styren, vinylbenzen, fenylethen
2, 3

01.016

31

495-62-5

1,4(8),12­bisabolatrien

3331

10979

207-805-8

γ­bisabolen

6­methyl­2­(4­methylcyklohex­3­en­1­yl)hepta­1,5­dien
01.017

31

4630-07-3

valencen

3443

11030

225-047-6
(1R)­7­isopropenyl­1,8a­dimethyl­1,2,3,5,6,7,8,8a­oktahydronaftalen
01.018

31

13877-91-3

β­ocimen

3539

11015

237-641-2

trans­β­ocimen

(3Z)­3,7­dimethylokta­1,3,6­trien
01.019

31

99-86-5

α­terpinen

3558

11023

202-795-1
1­isopropyl­4­methylcyklohexa­1,3­dien, p­mentha­1,3­dien
01.020

31

99-85-4

γ­terpinen

3559

11025

202-794-6

moslen, krithmen

1­isopropyl­4­methylcyklohexa­1,4­dien
p
­mentha­1,4­dien
01.021

31

29350-73-0

δ­kadinen
10982

249-580-9

α­, β­, γ­, δ­, ε­kadinen

1­isopropyl­4,7­dimethyl­1,2,4a,5,6,8a­hexahydronaftalen, 1­isopropyl­4,7­dimethyl­1,2,4a,5,8,8a­hexahydronaftalen, 1­isopropyl­7­methyl­4­methyliden­1,2,4a,5,6,7,8,8a­oktahydronaftalen, 1­isopropyl­4,7­dimethyl­1,2,3,5,6,8a­hexahydronaftalen
01.022

31

469-61-4

α­cedren
10985

207-418-4
2,6,6,8­tetramethyltricyklo[5.3.1.01,5]undec­8­en, 3,6,8,8­tetramethyl­2,3,4,7,8,8a­hexahydro­13a,7­methanoazulen
01.023

31

3691-12-1

1(5),11­guaiadien
11003

201-860-1

α­guaien

2,8­dimethyl­5­isopropenylbicyklo[5.3.0]dec­1(7)­en, 7­isopropenyl­1,4­dimethyl­1,2,3,4,5,6,7,8­oktahydroazulen
01.024

31

5208-59-3

β­burbonen
119315­isopropyl­2­methyl­8­methylidentricyklo[5.3.0.02,6]dekan, 1­isopropyl­3a­methyl­6­methylidendekahydrocyklobuta[1,2:3,4]dicyklopenten
01.025

31

30640-46-1

2­methylcyklohexa­1,3­dien
11797

250-269-5

1,3­dihydrotoluen01.026

31

88-84-6

1(5),7(11)­guaiadien201-860-1

β­guaien

2,8­dimethyl­5­isopropylidenbicyklo[5.3.0]dec­1(7)­en, cis­(1S)­7­isopropyliden­1,4­dimethyl­1,2,3,4,5,6,7,8­oktahydroazulen
01.027

31

17627-44-0

bisabola­1,8,12­trien241-610-9

α­bisabolen

6­methyl­2­(4­methylcyklohex­3­enyl)hepta­2,5­dien, 4­(1,5­dimethylhexa­1,4­dien­1­yl)­1­methylcyklohex­1­en
01.028

31

495-61-4

β­bisabolen01.029

31

13466-78-9

δ­3­karen

3821

10983

236-719-3

3­karen, isodipren, d­3­karen, kar­3­en

3,7,7­trimethylbicyklo[4.1.0]hept­3­en
01.030

31

13744-15-5

β­kubeben
109897­isopropyl­10­methyl­4­methylidentricyklo[4.4.0.01,5]dekan
01.031

31

30364-38-6

1,1,6­trimethyl­1,2­dihydronaftalen250-150-8

dehydroionen01.032

31

7681-88-1

2,3­dihydrofarnesen01.033

31

590-73-8

2,2­dimethylhexan209-689-4


01.034

31

589-43-5

2,4­dimethylhexan209-649-6


01.035

31

673-84-7

2,6­dimethylokta­2,4,6­trien211-614-5

alloocimen, allocimen01.036

31

101-81-5

difenylmethan
11847

202-978-6

benzylbenzen, fenylbenzyl, 1,1´­methylenbis­benzen01.037

31

112-41-4

dodec­1­en
10992

203-968-4

dodec­1­en, dodecylen01.038

31

112-40-3

dodekan203-967-9

n­dodekan01.039

31

20307-84-0

δ­elemen
109963­isopropenyl­1­isopropyl­4­methyl­4­vinylcyklohex­1­en
01.040

31

502-61-4

α­farnesen

3839

10998

207-948-6
(E,E)­3,7,1­trimethyldodeka­1,3,6,10­tetraen

5

01.041

31

18794-84-8

β­farnesen

3839

10999

242-582-0
(E)­7,11­dimethyl­3­methylidendodeka­1,6,10­trien

5

01.042

31

23986-74-5

germakra­1(10),4(14),5­trien


germakren d

3­isopropyl­6­methyl­10­methylencyklodeka­1,6­dien
01.043

31

6753-98-6

3,7,10­humulatrien
11004

229-816-7

α­humulen, α­karyofyllen

2,6,6,9­tetramethylcykloundeka­1,4,8­trien
01.044

31

1135-66-6

isolongifolen214-494-2
2,2,7,7­tetramethyltricyklo[6.2.11,8.01,6]undec­5­en, (2S)­1,1,5,5­tetramethyl­1,3,4,5,6,7­hexahydro­22,4a­methanonaftalen
01.045

31

5989-27-5

d­limonen

2633

491

227-813-5
p­mentha­1,8­dien, (R)­(+)­4­isopropenyl­1­methylcyklohex­1­en
01.046

31

5989-54-8

l­limonen

2633

491

227-815-6

levo­limonen

(Sp­mentha­1,8­dien, (S)­(­)­4­isopropenyl­1­methylcyklohex­1­en

5

01.047

31

475-20-7

longifolen207-491-2
4,8,8­trimethyl­9­methylidendekahydro­1,4­methanoazulen
01.049

31

78-79-5

2­methylbuta­1,3­dien201-143-3

isopren, β­methylbivinyl, isopentadien01.050

31

589-34-4

3­methylhexan209-643-3  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina