R&tte verklaring van Conformiteit (DoC) bij ieder productDovnload 22.4 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte22.4 Kb.
R&TTE Verklaring van Conformiteit (DoC) bij ieder product
Fabrikanten moeten een kopie van de Verklaring van Conformiteit (DoC) bij elk product voegen. De Lidstaten hebben tijdens TCAM1 besproken hoe deze DoC beschikbaar kan gesteld worden en werkten een compromis uit:

  1. The originele DoC moet beschikbaar kunnen gesteld worden aan de gebruiker;

  2. Een informele verklaring betreffende de overeenstemming met de Richtlijn wordt beschikbaar gesteld in de zelfde talen als in de gebruikershandleiding.

Betreffende punt 1) werd overeengekomen de fabrikant toe te laten de kopie beschikbaar te stellen door de vermelding in de gebruikershandleiding van een (direct) website adres. De eigenlijke DoC, die deel uitmaakt van het door de fabrikant beschikbaar gehouden technisch dossier, mag zowel op papier of in een andere vorm (bijv CD-ROM) voorgelegd worden. De norm EN54014 werd opgesteld met als objectief de algemene criteria voor een DoC vast te leggen, en kan tevens gebruikt worden als een toelichtingsdocument in het kader van de Nieuwe Aanpak richtlijnen. Indien een fabrikant er gebruikt van maakt kan er van uitgegaan worden dat dit volstaat. Uiteraard mag hij een ander formaat gebruiken voor zover dit in overeenstemming is met de Richtlijn en de toelichtingen.

Betreffende punt 2) werd overeengekomen dat de volgende, informele mededeling (hieronder gegeven in de talen van de Gemeenschap) geschikt is om in de gebruikershandleiding te worden opgenomen:Czech

[Jméno výrobce] tímto prohlašuje, že tento [typ zařízení] je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

Danish

Undertegnede [fabrikantens navn] erklærer herved, at følgende udstyr [udstyrets typebetegnelse] overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Dutch

Hierbij verklaart [Naam van de fabrikant] dat het toestel [type van toestel] in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

English

Hereby, [Name of manufacturer], declares that this [type of equipment] is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Estonian

Käesolevaga kinnitab [tootja nimi = Name of manufacturer] seadme [seadme tüüp = type of equipment] vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.

German

Hiermit erklärt [Name des Herstellers], dass sich das Gerät [Gerätetyp] in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Greek

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ [Name of manufacturer] ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ [type of equipment] ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.

Hungarian

Alulírott, [gyártó neve] nyilatkozom, hogy a [... típus] megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.

Finnish

[Valmistaja = manufacturer] vakuuttaa täten että [type of equipment =laitteen tyyppimerkintä] tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

French

Par la présente [Nom du fabricant] déclare que l'appareil [type d'appareil] est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Icelandic

Hér með lýsir [Name of manufacturer] yfir því að [type of equipment] er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC

Italian

Con la presente [nome del costruttore] dichiara che questo [tipo di apparecchio] è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Latvian

Ar šo [Name of manufacturer / izgatavotāja nosaukums] deklarē, ka [type of equipment / iekārtas tips] atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.

Lithuanian

Šiuo [manufacturer name] deklaruoja, kad šis [equipment type] atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.

Maltese

Hawnhekk, [Isem tal-Manifattur], jiddikjara li dan [il-mudel tal-prodott] jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.

Norwegian

[Produsentens navn] erklærer herved at utstyret [utstyrets typebetegnelse] er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Polish

Niniejszym [nazwa producenta] oświadcza, że [nazwa wyrobu] jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC

Portuguese

[Nome do fabricante] declara que este [tipo de equipamento] está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

Slovak

[Meno výrobcu] týmto vyhlasuje, že [typ zariadenia] spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.

Slovenian

[Ime proizvajalca] izjavlja, da je ta [tip opreme] v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.

Spanish

Por medio de la presente [nombre del fabricante] declara que el [clase de equipo] cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

Swedish

Härmed intygar [företag] att denna [utrustningstyp] står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Er valt op te merken dat de Belgische wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument bepaalt dat de gebruiksaanwijzingen minstens gesteld moeten zijn in de taal of de talen van het gebied waar de producten op de markt gebracht worden.1 TCAM: Comité voor overeenstemmingsbeoordeling en markttoezicht inzake telecommunicatie – comité opgericht door Richtlijn 1999/5/EG om de Commissie bij te staan.

R&TTE DoC – product versie 2005.08 pagina /
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina