Ruimte voor ondernemersDovnload 19.64 Kb.
Datum24.07.2016
Grootte19.64 Kb.
AVOND 1
Dienstverlening
UNIZO meent dat de ambtenaar lokale economie deze bevoegdheid fulltime zou moeten uitoefenen.
UNIZO vraagt dat het stadhuis op een flexibelere manier open zou zijn voor de ondernemers, bv. een avond in de week tot 19 à 20 u.
Ruimte voor ondernemers
UNIZO uit zich positief over het initiatief van de digitaal economische kaart en vraagt een spoedige realisatie.
UNIZO stelt voor om oude leegstaande panden in het centrum her in te richten om kleinere KMO’s in onder te brengen. UNIZO verwijst naar het positieve initiatief van het doorgangsgebouw aan de Stuivenbergstraat.
Bereikbaarheid
UNIZO vindt de bereikbaarheid van het commercieel handelscentrum een groot aandachtspunt.

De parkeergelegenheid is onvoldoende verspreid over de stad. O.a. aan de Ommegangstraat situeert zich een probleem.

UNIZO stelt voor om de parkeercapaciteit aan het zwembad te optimaliseren, alsook een voetgangersuitgang te voorzien richting het centrum.

UNIZO vraagt dat de plannen voor een parking aan de Kruisstraat worden uitgevoerd.
In het centrum is er zeker ook een probleem van personeel dat zich voor de handelszaken parkeert, o.a. in de Marktstraat. Deze personen moeten gesensibiliseerd worden om zich elders te parkeren en zo de ruimte vrij te houden voor de klanten.

Op het afleveren en misbruiken van bewonerskaarten zou strenger moeten worden toegezien.
UNIZO is geen voorstander van het verkeersarm maken van het Izegemse centrum. Doorgaand verkeer is immers positief voor de Izegemse handelszaken. Wel vindt UNIZO het nuttig om te streven naar een verkeersrustig centrum.

Bovendien moet het verleggen van verkeersstromen op een hoger niveau bekeken worden. Minder verkeersdruk op de Roeselarestraat zal immers resulteren in meer druk op de Rijksweg, die nu reeds verzadigd is.
Inzake de bewegwijzering in Izegem zijn de eerste stappen gezet, maar er is meer signalisatie wenselijk: een parkeerroute, duidelijke aanduidingen van het handelscentrum, de bedrijvenzones, de winkelzone van de Bosmolens.

UNIZO meent dat op het Izegemse stadsplan de diverse parkings duidelijk zouden moeten worden aangegeven, alsook de blauwe zones (op het actuele plan is dit niet het geval).
UNIZO vraagt ook een betere aanduiding in het straatbeeld waar het regime van blauwe zone geldt.
UNIZO uit zich positief over het inzetten van een bereikbaarheidsadviseur bij grote openbare werken, als verbindingspersoon en coördinator t.a.v. de betrokken zelfstandigen.
Veiligheid
UNIZO signaleert een probleem van herrieschoppers en vandalisme in het weekend. UNIZO vindt het positief dat dit in Izegem erkend wordt, maar meent dat het probleem van weekendcriminaliteit over de politiezones heen moet worden aangepakt.

Het lijkt UNIZO alvast nuttig om in Izegem meer en goed functionerende camerabewaking te voorzien.
UNIZO stelt ook vast dat er veel inbraken zijn in de buitenwijken, zowel ’s nachts als overdag. UNIZO vraagt dit aan te pakken.
Milieu
UNIZO signaleert een onveilige mobiliteitssituatie aan het containerpark. Volgens UNIZO kan dit voor een goed stuk verholpen worden door een meer flexibele ingesteldheid van het personeel en herziening van de interne werking.
Daarnaast suggereert UNIZO om een andere ingang te creëren naar het containerpark, waar de vrachtwagens momenteel reeds binnen rijden.

UNIZO vraagt om de geurhinder in Izegem onder controle te houden.
Financiën
UNIZO vindt het initiatief van de premie voor gevelrenovatie positief.
UNIZO vraagt om te onderzoeken hoe de startende kleinhandel in het centrum (binnen een afgebakende zone) kan ondersteund worden. Mogelijk kunnen er bepaalde tegemoetkomingen ontwikkeld worden, die gericht de zaken aantrekken die in Izegem ontbreken. Eventueel kan deze ondersteuning via een bijdrage in promotiekosten (Bv. publiciteit in De Streekkrant, ontwikkeling van een website,…).
Participatie
UNIZO stelt vast dat er overleg en inspraak is, maar oordeelt dat de opvolging onvoldoende gebeurt. Dit was bijvoorbeeld het geval bij de adviezen die UNIZO formuleerde over het mobiliteitsplan.
UNIZO meent dat de samenstelling van de Economische Raad moet herbekeken worden. Het overlegorgaan zou zich ook moeten heroriënteren in functie van de doelmatigheid.
UNIZO ervaart dat de MINA-raad zich anti-economisch opstelt. UNIZO vraagt een meer ondernemervriendelijke ingesteldheid van deze adviesraad. UNIZO stelt zich overigens vragen bij de samenstelling van de raad.

AVOND 2
Handelsbeleid


UNIZO duidt op het probleem van leegstaande handelspanden in Izegem. UNIZO meent dat het belangrijk is om een visie te ontwikkelen hoe deze problematiek in zijn totaliteit aan te pakken. UNIZO toont zich bereid hieraan mee te werken en expertise in te roepen.
Het lijkt UNIZO ook nuttig indien de rol van centrummanager zou worden in het leven geroepen, om de vormgegeven visie in de praktijk te realiseren.

Ruimtelijke ordening
UNIZO stelt voor dat het stadsbestuur grote tuinen in het centrum aankoopt en er een nuttige openbare invulling aan geeft: parkeergelegenheid, parkzone of een combinatie van beide.


Mobiliteit
UNIZO stelt vast dat het grote aantal geparkeerde vrachtwagens aan de Ambachtenstraat en Rijksweg (tot zelfs kranen toe) zorgt voor verkeersonveilige situaties. UNIZO vraagt dit probleem aan te pakken.
UNIZO situeert eveneens een probleem van verkeersonveiligheid aan de scholen doordat auto’s er stoppen op de weg om kinderen af te zetten. UNIZO vraagt dat het stadsbestuur sensibiliserend optreedt opdat de auto’s zich wat verder op beschikbare parkeerplaatsen zouden stationeren en zo het verkeer niet hinderen.
UNIZO vraagt een beter fietsbeleid in Izegem, gezien de vele jonge gezinnen die er gevestigd zijn. O.a. aan de Rijksweg zouden veilige oversteekplaatsen moeten gecreëerd worden.
Toerisme en horeca
UNIZO vindt de realisatie van het nieuwe streekmuseum positief. Wel vraagt UNIZO om de link te leggen met de handel en horeca in het centrum. De spoorweg vormt immers een barrière. Een vlotte verbindingsweg, ook voor fietsers en voetgangers, zou dus wenselijk zijn.

UNIZO vraagt dat er arrangementen zouden worden uitgewerkt voor de toeristen, wat de Izegemse horeca ten goede komt.
Woonbeleid
Er komen 2 nieuwe woonwijken bij in Izegem, wat UNIZO positief vindt. Dit zorgt er immers mee voor dat Izegem een stijgende en jonge bevolking heeft.

Een aandachtspunt is zeker om deze nieuwe inwoners te laten integreren, zodat ze zich ook Izegemnaar voelen. Zo lijkt het zeker nuttig om de Izegemse verenigingen aan hen voor te stellen.
Naar mobiliteit is het belangrijk dat er voor een goede ontsluiting van het woongebied aan De Mol wordt gezorgd, door het vele extra verkeer dat zal gegenereerd worden.
Werkgelegenheidsbeleid
UNIZO vindt het zinvol te benadrukken dat er in Izegem veel werkgelegenheid is, waardoor nieuwe inwoners kunnen aangetrokken worden.
Uitstraling
UNIZO uit zich positief over verschillende evenementen die in Izegem plaatsvinden, voornamelijk Izegem Zomert, het Herfstfestival en Ip de Zulle. Toch zou er nog een evenement mogen bijkomen, bv. 1000 Zonnen & Garnalen, Klara in de Stad,…

De gemeente zou deze initiatieven ook nog meer bovenlokaal moeten promoten, o.a. via WTV.
UNIZO is tevreden over de uitstraling van De Leest en de Topturnhal, die beide mensen aantrekken van buiten de gemeente. UNIZO stelt voor om op deze plaatsen waar veel mensen komen ook reclame te maken voor andere initiatieven in de stad (bv. via ledwalls).
UNIZO meent dat de stad Izegem een krachtigere slogan zou moeten hebben, die beter te koppelen is aan de handel en horeca en kan gebruikt worden om de stad te promoten. Dit moet worden ingepast in een ruimer marketingplan voor de stad.
UNIZO stelt vast dat de straten er soms vuil bij leggen en vraagt om dit meer op te kuisen. Daarnaast zou ook moeten gestimuleerd worden dat de inwoners meer voor hun eigen deur vegen. Mogelijk kan hiervoor een campagne worden opgezet.
UNIZO vraagt meer groen en een aangename straatverlichting, bv. op de invalswegen aan de Rijksweg.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina