Rusland. Rostov VelikijDovnload 41.28 Kb.
Datum25.08.2016
Grootte41.28 Kb.

Rusland.
Rostov Velikij

 • Op 190 km afstand van Moskou ligt aan de oever van het betoverende Neromeer de oude stad Rostov (POCTOB) met het meest fascinerende Kremlin van Rusland en twee interessante kloosters.

 • Rostov Jaroslavskij, zoals de stad tegenwoordig officieel heet ter onderscheiding van de miljoenenstad Rostov aan de Don, heeft 35.000 inwoners en een belangrijke textiel- en levensmiddelenindustrie en daarnaast preci­sie-instrumenten en apparaten.

 • Rostov behoort tot de oudste steden van Rusland.

 • In 862 wordt het voor de eerste keer vermeld; archeologen vonden een nederzetting van de Fins-Oegrische Merja­nen, die in de 8ste eeuw ontstond. Oegrisch is ook de naam van het grote blauwgrijze meer.

 • In de 11de eeuw heersten in het gebied van Rostov twee zonen van Vladimir de Heilige, Jaroslav en Boris.

 • De kerstening van Rostov stuitte op hardnekkige weerstand van het volk: de eerste twee bisschoppen, Fjodor en Illarion, werden verjaagd, de derde, Leonti, stierf in 1071 als martelaar.

 • Sinds de 11de eeuw behoorde Rostov tot het vorstendom Vladimir-Soesdal, maar de houding van de invloedrijke bojaren uit Rostov tegenover de zwakke vorst was niet erg onderworpen te noemen.

 • Wat in Rostov gebeurde bepaalde niet de vorst maar de 'vetsje', de vertegenwoordiging van de zelfbewuste bojaren.

 • Door de aan koop van grote landerijen nam het aanzien van Rostov toe zodat de stad in de 12de eeuw de bijnaam Velikij (= groot) verkreeg, een trotse titel, die verder alleen Novgorod in het noorden van Roes voerde.

 • Zelfs vorst Joerij Dolgoroekij, de onver­moeibare strijder voor de eenheid van Roes, waagde het niet in Groot-Rostov te resideren en ging in een kleine vesting bij Soesdal wonen.

 • Slechts eenmaal riskeerde hij een proces tegen de opstandige adel van Rostov en liet Koetsjka, hun aanvoerder, terechtstellen; de dochter van Koetsjka huwelijkte hij uit aan zijn zoon Andrej.

 • Maar ook deze Andrej Bogoljoebskij, die Kiev, de oude hoofdstad van Roes vero­verde, waagde zich niet in de buurt van Rostov en bouwde de kleine stad Vladimir, gesticht door grootvader Vladimir II Monomachj, uit tot residentie van zijn rijk.

 • In 1174 werd hij door de bojaren van Rostov in Bogoljoebovo vermoord.

 • In de 13de eeuw kende Rostov zijn grootste bloeiperiode.

 • De bojaren stimuleerden handel, nijverheid en de kunst.

 • Het rijke Grigorijklooster bezat een theologische school en een grote bibliotheek.

 • Zelfs onder de heerschappij van de gouden horde behield de stad haar leidende positie.

 • In 1390 werd Rostov een aartsbisdom.

 • In 1474 verkocht Ivan de Lange zijn landerijen aan de Moskouse grootvorst Ivan III, waardoor Rostov alle politieke betekenis verloor.

 • Toen tsaar Fjodor I Ivanovitsj in 1589 de metropoliet van Moskou tot patriarch van de hele Russisch-orthodoxe kerk benoemde, kreeg de aartsbisschop van Rostov de rang van metropoliet.

 • De landerijen in de wijde omtrek van het Neromeer ressorteerden nu onder de clerus, die de stad opnieuw tot bloei bracht.

 • In de 17de eeuw probeerde de patriarch Nikon het primaat van de kerk over de staat door te voeren, doch zijn vroegere beschermer tsaar Aleksej was op zijn hoede en distantieerde zich van het plan, waarop Nikon zich mokkend in het klooster Nieuw Jeruzalem bij Moskou terugtrok.

 • De tsaar belastte nu de metropoliet van Rostov, Jona Syssojevitsj met de waarneming van de zaken van de patriarch.

 • Op een dag, toen Jona in de Maria Hemelvaartkathedraal in Moskou de godsdienst celebreerde, verscheen Nikon en bracht de metropoliet dermate in verwarring dat deze hem om de zegen vroeg.

 • Hierdoor had Jona zich in het openbaar aan de kant van Nikon geplaatst, waardoor hij de kans verspeelde als nieuwe patriarch gekozen te worden door het Concilie van Moskou (1666-1667), dat Nikon uit zijn ambt ontsloeg en naar een afgelegen klooster verbande.

 • De tsaar stuurde Jona terug naar Rostov, waar de metropoliet zijn ergernis over zijn verkeerde reactie trachtte te compense­ren door buitengewone bouwactiviteiten.

 • Bijna al de prachtige kerken en niet-kerkelijke gebouwen die in het metropolietenhof, het vroegere Kremlin staan, zijn het initiatief geweest van Jona Syssojevitsj; zij werden binnen 13 jaar, tussen 1670 en 1683, in één ruk gebouwd.

 • De secularisatie van het kerkelijk bezit en de verplaatsing van de residentie van de metropoliet naar Jaroslavl leidde in de 18de eeuw tot het verval van het Kremlin van Rostov.

 • Een ander gebruik van de prachtige gebouwen was niet mogelijk, waardoor het stadsbestuur aan het begin van de 19de eeuw besloot tot afbraak.

 • Gelukkig bleef het bij het besluit.

 • In de jaren 70 van de 19de eeuw begon men met het herstel van de bouwvallige gebouwen en maakte er een museum van.

 • De rampzalige orkaan van 1953 verwoestte de hele stad en rukte ook diverse koepels en daken van de histori­sche gebouwen.

 • Daarna werd het gehele Kremlin grondig gerestaureerd.

Rondgang door het oude Rostov Velikij

 • De Maria Hemelvaartkathedraal (Oespenskij Sobor) ten noorden van de sneeuwwitte Kremlinmuren werd in de 16de eeuw gebouwd en is daarmee de oudste nog bestaande kerk in het centrum van Rostov.

 • Sinds het midden van de 18de eeuw ligt er een lage muur rondom het kathedralenplein; aan de westzijde van het plein staat op de meestal gesloten ingangspoort een kleine kapel.

 • De bezoeker bereikt het plein door een poort aan de oostkant.

 • Op de plaats van de kathedraal stond reeds in de 10de eeuw een houten kerk, die Andrej Bogoljoebskij in de 12de eeuw liet vervangen door een stenen gebouw.

 • Het 60 m hoge gebouw uit de 16de eeuw imiteert de stijl van de Oudrussische kerken met platte pilasters en verbindende sakomaren.

 • Een brede fries van ronde bogen tussen de twee rijen vensters omringt het rechthoekige bouwlichaam (20 x 30 m).

 • Vijf kolossale uivormige koepels – vroeger waren het helmdaken – staan te glinsteren op hoge tamboeren.

 • De koperen deurknoppen in de vorm van een leeuwenkop op de binnendeuren van het westportaal komen uit de eerdere 12de eeuwse kerk.

 • Toen ontstond ook het graf van de heilige Leontij, die in 1071 als bisschop van Rostov door een dolkstoot van een heidense priester als martelaar stierf.

 • Zes hexagonale pijlers steunen het koepelgewelf.

 • De beide meesters Goerij Nikitin en Sila Savin uit Kostroma schiepen de wandschilderingen in de tweede helft van de 17de eeuw.

 • Naast de kathedraal staat een prachtige klokkestoel, de beroemdste van Rusland, gebouwd tussen 1682 en 1687 tijdens de ambtsperiode van de metropoliet Jona Sussojevitsj.

 • De klokkenstoel van Ivan de Grote in het Kremlin van Moskou stond zeer waarschijnlijk model.

 • Vier grote galmgaten liggen naast elkaar (de vierde kwam er pas later bij).

 • Holle ruimtes van het fundament tot aan het dak zorgden voor een uitstekende resonantie.

 • Nog steeds hangen de 15 klokken in de toren.

 • De zwaarste van de klokken, de Sussoja, weegt 2000 poed (= 32,76 ton); op een afstand van 25 km kon men haar horen.

 • De Franse componist Hector Berlioz kwam speciaal naar Rostov om de achttien verschillende melodieën van het grote klokkenspel te bestuderen die vanaf de 17de eeuw de klokkenluiders van Rostov Velikij beroemd maakten.

 • Tegenwoordig luiden de klokken van Rostov maar zelden, want er zijn ervaren klokkenluiders voor nodig om de Jona, de Akim, de Igor en de Jonathan goed te luiden. Het gebeier van de verschillende klokken is overigens opgenomen, als u geluk heeft kunt u de grammofoonplaat in een van de souvenirwinkels van Rostov kopen.

 • Interessant is het feit dat in de Russische klokkestoelen niet de reusachtige klokken, maar alleen de klepels heen en weer gaan.

 • Het Kremlin of beter gezegd de metropolietenhof wordt omringd door een 12 m hoge en 2 m dikke muur met elf massieve ronde torens.

 • Dakspanen van zilverachtig espehout dekken de piramide- en uivormige daken met de uitkijkposten.

 • Op de spitsen schitteren koperen windwijzers.

 • Deze indrukwekkende vesting liet Jona bouwen tijdens de regering van de Romanovtsaren Aleksej en Fjodor III en regentes Sofia, in een periode waarin men geen aanvallen van buiten te duchten had.

 • Daarom hebben de muren en torens geen essentiële verdedigingsvoorzieningen zoals geschutgalerijen en dergelijke.

 • Ze waren meer voor het vertoon dan voor de veiligheid van het metropolietenhof.

 • De poortkerk van de Opstanding van Christus (1670) vormt de hoofdpoort van het kathedralenplein tot het metropolietenhof.

 • Ze wordt geflankeerd door twee ronde torens.

 • Bijna alle gebouwen op het metropolietencomplex zijn tegen de muur aangebouwd om een groot parkachtig plein met een vijver.

 • De poortkerk van de evangelist Johannes (1683) met fresco's van Dmitrij Grigorjev verhalen over het leven van de heilige Abraham van Rostov, die aan de jonge Johannes zou zijn verschenen.

 • In beide poortkerken vervangt een stenen altaarwand de iconostase, een typisch kenmerk van de architectuur van Rostov in de 17de eeuw.

 • Zeer opvallend is de mooie geruite gevel van de Hodegetriakerk, die tijdens de ambtspe­riode van de metropoliet Jossaf, de opvolger van Jona, werd gebouwd.

 • Ze heeft een uivormige koepel op een slanke tamboer.

 • De Russische gelovigen noemden de Moeder Gods van Smolensk Hodegetria (= wegbereider); haar beroemde icoon ging met de troepen mee in de oorlog.

 • De Hodegetriakerk was een deel van een trapesa, in de kelder bevonden zich de keukens en andere dienstruimten.

 • In het midden van het metropolietencomplex staat het Samuelgebouw met drie verdiepingen.

 • De benedenverdieping dateert uit de 16de eeuw, in de 17de eeuw liet Jona er een tweede verdieping opbouwen, de derde en bovenste etage ontstond in de 18de eeuw ten tijde van de metropoliet Samuel.

 • Dit gebouw was de ambtszetel van de metropoliet.

 • Het heeft kamers met kruisgewelven, een gerechtszaal en bestuursver­trekken.

 • In de 19de eeuw diende het Samuelgebouw als theologisch seminarium, tegenwoordig is hier een museum ondergebracht.

 • Een monumentale trap aan de voorkant en een terjemokgalerij leiden naar het Rode Paleis (1680), de woning van de tsaar.

 • Het middelpunt van het paleis is de bijna 250 m2 grote rode zaal, waarvan het plafond wordt gesteund door een enkele zuil.

 • Van het vroegere interieur is niets overgebleven; het zeer vervallen gebouw moest bij de restauratie bijna geheel worden herbouwd.

 • Tegenwoordig is het Rode Paleis een jeugdherberg.

 • Een andere trap leidt naar het voorportaal van de witte zaal, waarboven de Verlosserskerk, ook wel de kerk van de Gedaanteverandering van Christus uitsteekt.

 • Het sobere gebouw met zadeldak draagt op een hoge tamboer een vergulde uivormige koepel, de enige gouden koepel op het Kremlinterrein.

 • De Verlosserskerk (1675) was de huiskerk van de metropoliet.

 • Zo sober ze van buiten lijkt, zo luisterrijk en prachtig is ze van binnen: de muurschilderijen tonen scènes uit het leven en de werken van Christus, zijn verschijning na zijn opstanding en tenslotte het Laatste Oordeel aan de westmuur.

 • Achter de acht treden hoge solea staat net zoals in de twee poortkerken een stenen altaarmuur als iconostase.

 • Van de vestibule komt men via een portaal in de ontvangstzaal en uiteindelijk in de witte zaal met een breed gewelf, dat gedragen wordt door een kolossale zuil.

 • Van de vroegere fresco's en het stucwerk is niets overgebleven.

 • In de zaal en de nevenvertrekken is sinds 1883 het bezienswaardige museum van Rostov ondergebracht.

 • Tot de interessantste tentoongestelde werken behoren een Mariamedaillon van de Moeder Gods Orante (Byzantium, 12de eeuw; 'orante' duidt de ouderwetse gebedshouding met opgeheven armen en naar boven gekeerde handpalmen), een grafkruis (1485), een houten sculptuur 'Sint Joris als drakendoder' (15de eeuw), de heilige poort van de houten kerk van Johannes de Evangelist aan de Isjnja (1562), de heilige poort van de Isidoorkerk van Rostov (1572), de iconen 'Aartsengel Michael' (14de-15de eeuw), 'Moeder Gods van Vladimir' (ca. 1500), 'Heilige van Rostov en Sergios van Radonesj' (ca. 1500), 'Moeder Gods in het blauwe gewaad' (16de eeuw), 'Grigorij de theoloog' (16de eeuw) en diverse kostbare sacrale doeken uit de 16de en de 17de eeuw, allemaal geschenken van de Moskouse grootvorsten, tsaren en metropolieten aan de kloosters en kerken van Rostov, daarnaast liturgische en gebruiksvoorwerpen en enkele van de beroemde emailminiaturen van Rostov.

 • Achter de witte zaal ligt het oude vorstenpaleis uit de 16de eeuw met kleine woonvertrekken, geheime gangen en kerkers, een relict uit de periode van Ivan de Verschrikkelijke.

 • De mooie kachels werden pas ten tijde van Peter de Grote met tegels bekleed.

 • In het Aartsbisschoppelijke paleis aan de oostelijke muur woonden de aartsbisschoppen en metropolieten tot aan het verschijnen van het metropo­lietencomplex onder Jona.

 • Vergulde schoorstenen sieren het dak.

 • Sinds Jona werden de paleisruimten gebruikt als stallen en schuren.

 • In de zuidwesthoek buiten de Kremlinmuur is de kerk van Grigorij de Theoloog op de plaats waar vroeger de monniken van Jaroslav in het toenmalige Grigorij­klooster de eerste onderwijsinstelling in het noordoosten van Roes stichtten.

 • In het grote gebouw met een verdieping achter de kerk waren de stallen van het metropo­lietenhof; het enige in Rusland bewaard gebleven historische gebouw van deze aard uit de 16de en de 17de eeuw.

 • Aan de noordkant van het kathedralenplein grenst het Plotsjtsjad Oktjabrskoj Revoljoetsij (= Plein van de Oktoberrevolutie), de vroegere 'torg' (= marktplein) van Rostov.

 • Hier staan nu handelskantoren en warenhuizen uit de jaren 30 van de 19de eeuw met omlopende galerijen.

 • Hier verheft zich ook de geweldige Verlosserskerk aan de markt, gebouwd tussen 1685 en 1690.

 • Boven driehoekige gevels steken vijf koepels omhoog.

 • De Isidoorkerk aan de Oelitsa Karla Marksa werd in 1566 op bevel van Ivan de Verschrikkelijke als de kerk van de ten Hemelop­neming van Christus gebouwd.

 • In 1770 kreeg zij als aanbouw een kapel van de zalige Isidoor.

 • De barok/fresco's in de kerk zijn van de gebroeders Ikonikov uit Jaroslavl.

 • De Maria Geboortekerk in de Oelitsa Volodarskovo vlak bij het Neromeer ontstond in 1678 als kloosterkerk.

 • Ten westen van de stadskern ligt direct aan het Neromeer het onlangs gerestau­reerde Verlosser Jakobsklooster (Spassa Jakovlevskowo Monastur).

 • Het eerste wat de uit Moskou komende reiziger reeds vele kilometers voor Rostov ziet zijn de torens van dit klooster.

 • Het gebouw gaat terug tot bisschop Jakob, die aan het eind van de 14de eeuw in Rostov resideerde.

 • De interessantste gebouwen zijn de kerk van Maria van de Onbevlekte Ontvangenis met haar vijf bijzonder mooie koepels, die in 1686 ten tijde van de metropoliet Jona werden gebouwd, en daarnaast de Jakobskerk uit 1725.

 • De Demetrioskerk, een werk van de Moskouse bouwmeester Nasarov, behoort tot de mooiste classicistische kerken van de gouden ring.

 • De Verlosserskerk op het zand (Tserkov Spassa Na Peskachj) ten westen van het Verlosser Jakobsklooster bleef als enige gebouw over van een klooster dat Marija, de weduwe van koning Vassilko liet bouwen toen haar echtgenoot in 1238 tijdens de wanhopige verdediging van Rostov tegen de bestorming van de Tataren was ge­sneuveld.

 • Deze vorstin was de eerste en vermoedelijk ook de enige kroniekschrijver van het oude rijk Roes; van haar pen zijn de necrologieën van Russische vorsten die in het verzet tegen de Tataarse overheersing hun leven gaven.

 • Als u vanaf de weg naar Moskou bij binnenkomst in Rostov afslaat naar Borissog­lebskij komt u over de spoorlijn bij de mooie houten Johannes de Evangelistkerk (ca. 1690).

 • Volgens de legende kwam de kerk op een dag over de Isjnja aangezwom­men en ging staan op de plek waar ze nu nog staat. De Isjnja is intussen opge­droogd.

 • In het oosten van de stad, ook aan het Neromeer, staat het Abrahamklooster (Avraamijevskij Monastur), dat de oude handelsroute bewaakte.

 • Het ontstond ver­moedelijk reeds in de lle eeuw en behoort derhalve tot de oudste kloosters van het rijk Roes.

 • De kathedraal van de Verschijning van Christus liet Ivan IV bouwen ter herinnering aan de verovering van Kazan en Astrakan (1552-1554).

 • Abraham was volgens de legende een monnik die bij het Neromeer kwam om de daar levende Slaven tot het christelijke geloof te bekeren.

 • Met behulp van een stok die de evangelist Johannes waarschijnlijk reeds had gebruikt bracht hij de heidense god Veles ten val en stichtte op de plaats waar de tempel van Veles stond het klooster.

 • Ivan IV kwam op zijn veldtocht tegen de Tataren door Rostov en nam de stok mee naar de veldslag.

 • Als teken van dankbaarheid stichtte hij na zijn zegevierende terugkeer de schitterende kathedraal.

 • Nog meer gebouwen van het Abrahamklooster zijn de kerk van het Offer van Maria (1650) en de Nikola poortkerk (17de eeuw), die in de 19de eeuw grondige wijzigingen onderging.
Samengesteld door BusTic.nl


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina