RvB: 04/06/2007: 20. 00h in Berchem AanwezigDovnload 26.47 Kb.
Datum03.10.2016
Grootte26.47 Kb.


RvB: 04/06/2007: 20.00h in Berchem
Aanwezig: Hubert Blootacker, David Van Dorpe, Romain Martens, Michel Vandebeek, André Therry, François Mulleners, Luc Tack, André Vertommen, Patrick Steyaert, Erik Van Aerschot, Rudi Chéron, Geert Stevens, Flor D’hanis

Verontschuldigd: Johan Brouwers, Filip Soetaert, Ken De Nil, Guy Smeets 1. Mededelingen van de Voorzitter
 1. De Voorzitter verwelkomt Martijn Stassen die zich voorstelt aan de Raad van Bestuur

 2. De VZ nodigt iedereen uit voor België - Roemenie in Izegem op 7 juni. 1. Goedkeuring verslag van de vorige vergadering 07/05/2007
  1. RM roept op om de RVB te besteden aan de essentie. De lange discussies over nevenaspecten dragen niet bij tot een goede vergadercultuur. De VZ treedt hem bij, en zal hierop toezien

  2. 4e: Indien er minder gezamenlijke activiteiten zijn moet de TD het selectieprobleem analyseren om een sluitende regeling uit te werken.

  3. 7b: Dubbel pass komt op 2 juli het project voorstellen. De VZ beslist om de RVB te laten aanvangen op 19.30h

  4. GS zal het Randstad dossier verder opvolgen met de vervangster van Caroline De Roose

  5. FD merkt op dat hij in april en mei aanwezig geweest is, wel voorkomt in het verslag maar niet bij de lijst aanwezigen

  6. Contracten van bepaalde duur die de periode van 1 jaar niet overschrijden kunnen door de SG en het bureau worden afgesloten 1. Financiele zaken
 1. De AP geeft toelichting bij de situatie clubs. Algemeen genomen is de situatie goed. Lions Genk heeft haar ontslag ingediend. De schulden aan de VHV zijn lager dan de waarborg, dus indien ze geen schulden hebben aan het PK Limburg geeft de RVB voorlopig kwijting tot officiële aanvaarding van het ontslag door de SAV

 2. Boetelijst

  • Alles wat art 125 aangaat wordt enkel aanvaard indien gewijzigd naar de bedragen die voorgelegd waren aan de SAV.

  • Telefoonkosten van de provincie blijven op 250 €, en worden niet geïndexeerd, zoals reeds was voorgelegd op de commissie provinciale belangen

  • 153d en 811: De Reglementen Commissie moet nagaan wat het verschil is. VHV mag niet hoger zijn dan de BHB dus moet 75 blijven

  • De inkomtaks/wedstrijdbijdrage mag niet verhoogd worden want is pas sedert verleden jaar ingevoerd en was vast voor 2 seizoenen.

  • 125A: scholieren  junioren en provinciale  regio

  • Boete leveringsplicht in het competitieboek aanpassen aan het nieuwe reglement terzake (art 355)

  • 551 terreinafgevaardigde: VHV boete 32€ is hoger dan BHB (30€)

  • PS vraagt naar de inhoud van de verbandkoffer, om deze te analyseren.

  • PS vraagt om eventueel in de reglementen op te nemen dat er een medicus (arts of kiné) aanwezig is op de wedstrijden, zeker voor het hoogste niveau. Dat is evenwel een BHB materie. Het onderdeel kan worden aangereikt op het PUC. Iedereen is overtuigd van de meerwaarde. Er stellen zich evenwel vragen ivm tuchtprocedures. PS merkt op dat indien de persoon is aangegeven als medicus hij zich dient te houden aan de deontologische gedragscode voor medici. De Medische commissie kan hierop toezien. Er kan een systeem worden opgezet waarbij de club een aantal kinés of artsen opgeeft die bij de club aangesloten zijn. Voor eredivisie zou best elk team een eigen medicus hebben, in de lagere afdelingen enkel de thuisploeg.

  • De RVB vraagt wanneer de reglementencommissie de procedure onbetaalde rekeningen zal implementeren in de reglementen. Daar dit een beslissing was van de RVB is er geen reden om dit niet te doen.

 1. RM stelt voor de (gratis) VIP bij de activiteiten van de Nationale Ploeg te beperken. 1. Technische zaken
 1. Kalender 2007-2008 VHV wordt goedgekeurd

 2. Guy Kerremans’ kandidatuur wordt doorgespeeld aan de VHV Scheidsrechterscommissie, die ter zake bevoegd is.

 3. De evaluatie van de Liga – Regio competitie gaf aan dat slechts de helft van de ploegen heeft geantwoord, zodat ervan uit kan worden gegaan dat de anderen geen fundamentele opmerkingen hadden. Wat betreft de antwoorden wordt geconcludeerd dat de aandachtspunten variëren van club tot club. Een probleem is dat verschillende clubs opmerken dat sommige Liga ploegen eredivisie in zeer verscheiden opstelling spelen als zij op verplaatsing dienen te gaan op de dag dat de eerste ploeg speelt. Het is echter niet opportuun om te verplichten dat deze reeks op zondag zou spelen, want onaangenaam voor de ploegen die fanion-team zijn in dezelfde reeks. EVA komt terug op het feit dat de ploegen voor de competitie dienen aan te geven of ze wensen te stijgen of niet. LT is het daar niet mee eens omdat de bedoeling altijd geweest is het niveau te laten stijgen. Als men vooraf weet dat bepaalde wedstrijden zonder impact zijn op het klassement gaat men daar dadelijk een daling van het niveau zien, want men zal minder moeite doen om mee te gaan etc. Elke wedstrijd moet gespeeld worden om te winnen, dat is sport. De SG voegt toe dat in sommige nationale afdelingen men al jaren tolereert dat ploegen op het laatste nippertje afzien van promotie, en men in de Ligareeks plots heiliger wil zijn dan de paus.

Over de regio competitie in Oost en West Vlaanderen en Antwerpen bespraken de SG en de vertegenwoordigers van het PKO twee mogelijkheden. Twee reeksen van 12, met één prestatiereeks en 1 recreatiereeks biedt het voordeel dat voor het stijgen-dalen alles duidelijk is. Nadeel is dat de afstanden vergroten, er duidelijkheid dient te zijn wie de reeks beheert en de kalender voor de reservenploegen Ligareeks niet meer samenvalt met die van de Ligareeks. Het alternatief is de indeling in drie reeksen van 8 ploegen (reserven Liga, O-W en Antwerpen) die gelijk spelen aan de Ligareeks tot half januari, en daarna een play off in 4 poules van 6, waarbij de eerste drie prestatieploegen uit OW en Antwerpen strijden om 2 plaatsen in de Ligareeks. Ook daar is het beheer van de reeksen in de eindfase niet terug te brengen onder 1 PK. De SG is akkoord dat de PK’s zelf mogen beslissen als zij een consensus vinden.

Over de SR in de regioreeks beslist de RVB dat he principe terug 2 SR moet zijn, tenzij er een tekort is. De Chef SR wil anders niet zijn jonge koppels in die reeks inzetten. Fluiten is binnen handbal nog steeds een zaak voor duo’s, en de jonge koppels moeten ook zo gevormd worden. 1. De evaluatie scholierencompetitie wordt uitgesteld totdat de TD aanwezig is.

 2. HC Leuven wordt voorlopig aanvaard als nieuwe club tot de SAV 2008

 3. Naar aanleiding van enkele ploegen die niet meer worden ingeschreven wordt een discussie gehouden over de rol van de VHV, of de rol die de VHV zou kunnen spelen.

  • De kosten zijn een probleem. Wat aan de VHV dient te worden betaald is echter miniem, tenzij de club tegen veel boetes aanloopt, maar dat hebben ze zelf in de hand en er wordt zeker niet in overdreven. De opeenhoping van uitgavenposten (zaalhuur, scheidsrechters, federatie, trainers, verzekeringen ed) zorgt er echter voor dat het zoeken van financiën een (te?) grote opdracht wordt

  • Het wegvallen van de opleidingsvergoedingen is voor sommige clubs een slechte zaak geweest, en zet meer aan tot weghalen dan tot vorming. Clubs met grote budgetten zullen nog steeds spelers kunnen wegplukken bij een ander.

  • Het opleggen van een aantal jeugdploegen in competitie om in nationale reeksen aan te treden is een mogelijkheid, maar kan ook het probleem verplaatsen naar lagere leeftijden.

  • Een heffing op overgangen is niet toegelaten door het Vlaamse decreet. De Basketbalfederatie heeft echter een systeem waarbij toch rekening gehouden wordt met de opleiding, maar wel voldoet aan het decreet, want het werd reeds juridisch getoetst en OK bevonden. DE SG heeft de details pas recent gekregen van Koen Umans en nog niet de tijd gehad om het door te nemen.

  • De SG geeft mee dat het mogelijk is aan te vragen dat de transfertperiode niet van 1-30 juni loopt maar bv van 1-31 mei.

  • PS is van mening dat er hard moet worden doorgewerkt aan de vorming van trainers, en het opdrijven van het aantal gediplomeerden. Twee federaties bewezen dat een goede structuur tot ledenwerving kan leiden (Tennis en atletiek). Iemand vraagt of het niet is doordat er sterren zijn dat de sporten zo populair zijn. PS antwoordt dat het de verdienste is van de federatie op die manier gestructureerd te zijn dat ze die instroom zonder veel problemen aankonden.

  • Het uitwerken van een “ideale” clubstructuur zou gepromoot moeten worden. De VHV steekt veel tijd in Topsport, ook wel in promotie naar ledenwerving, maar niet echt in structurele omkadering. Het dient tot niets van veel kinderen naar een club te sturen waar ze niet kunnen worden opgevangen bij gebrek aan vrijwilligers. 1. Juridische en Administratieve zaken
 1. Reglementering

  1. ivm de leveringsplicht en de gele lidkaart voor spelers die enkel in de recreantenreeksen mogen aantreden.

   1. 355 C jeugdcompetitie

   2. FM kan aanwezig zijn op de reglementencommissie op 11 juni indien deze ’s avonds doorgaat. Daarin zou het ook best zijn als de straffencataloog besproken wordt.

   3. Gele lidkaart geeft ook de rechten voor de groene kaart (Adjunct coach)

  2. 245c. Reglement over buitenlanders mag niet gewijzigd worden (blijven aangesloten tenzij de club hen ontslaat )

  3. Art 623b de RVB beslist dit artikel toch af te schaffen

  4. Wisselen truitjes BHB reglement wordt overgenomen: bezoekende ploeg dient te wisselen

 2. De RVB geeft toelating aan Lisa De Meestere en Amber Vandewalle (Desselgemse) en Joke Borgers (HC Eeklo) om te spelen bij de dames senioren mits toelating van hun ouders, toe te sturen aan de VHV.

 3. De RVB kan geen gevolg geven aan de vraag van Brugge om de vrijwilligersverzekering te laten vallen voor dit seizoen omdat de vraag werd aanvaard door de SAV en de polis afgesloten. Voor het volgende seizoen zal evenwel met Ethias worden bekeken wat kan aan flexibiliteit, en of het feit dat een aantal clubs afhaken de premie zou doen stijgen voor de anderen. De “gratis” vrijwilligersverzekering geeft trouwens slechts een beperkte dekking (100 mandagen per jaar) en dekking dient telkens te worden aangevraagd)

 4. Situatie PK’s FD bevestigt dat de provincie Oost Vlaanderen geen structurele subsidies meer geeft. Er worden projecten gesubsidieerd. Dit is een lelijke streep door de rekening van het PKO dat de tering naar de nering zal moeten zetten, met alle gevolgen vandien.

 5. Personeelssituatie VHV:

  1. Hilde heeft haar ziekteverlof verlengd tot 30 juni 2007. Op dit moment zijn er geen noemenswaardige problemen geweest.

  2. Gezien de binnengekomen kandidaturen is MS een optie om op de TSS te gaan werken. De SG wenst echter dat dit zijn werk in de dienst promotie niet noemenswaardig hindert. Er zijn voordelen verbonden aan deze constructie, maar ook nadelen die niet onderschat mogen worden.

  3. De SG zal afwezig zijn van 16/6 tot 30/6. De TD zal de interim waarnemen. 1. Varia
 1. De VZ vraagt met Achilles Bocholt contact op te nemen omdat de belijning in Bocholt dient aangepast te worden. De SG had hierover reeds gesproken met Jan Evens, die had laten uitschijnen dat de gemeente de inspanning wilde doen, in samenspraak met de zaalvoetbalvereniging.

 2. De TD vond de opkomst niet goed voor de bijscholing met Roman Seco. Het waren de trainers A en B. Telkens dezelfden scholen zich bij, de anderen trappelen ter plaatse. De TD vraagt het principe goed te keuren dat elke trainer jaarlijks een minimum bijscholing moet doen. De RVB gaat akkoord met het principe, en vraagt de TD het voorstel uit te werken

 3. RM legt uit wat er op de eerste damescommissie werd besproken. Hij geeft aan dat de damescommissie nog op zoek is naar iemand uit Oost en West Vlaanderen. EVA biedt zijn hulp aan om iemand te zoeken in OVL

  1. Aandacht voor de dames ook visualiseren in bv het competitieboek

  2. Meisjestornooien, in te passen op de jeugdkalender, en waaraan ook waalse of Nederlandse meisjesploegen kunnen deelnemen.

  3. Pupillen meisjesproject, ondersteund door Handbal XL en een informele cel van de trainers of begeleiders van die categorie per provincie. Daarvoor hoeven zij niet veel te vergaderen, wel, eventueel in het kader van tornooien als ze er toch zijn, ideeën en mogelijke oplossingen voor problemen uit te wisselen.Volgende vergadering op maandag 2 juli om 19.30hDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina