Rws leefomgevingDovnload 52.43 Kb.
Datum23.07.2016
Grootte52.43 Kb.RWS Leefomgeving

Bodem+
Prinses Beatrixlaan 2

Postbus 93144

2509 AC Den Haag


Telefoon +31 88 602 51 23

Telefax +31 88 602 90 23

E-mail bodemplus@rws.nl

Internet www.bodemplus.nl

NV Grondbankcombinatie

T.a.v. de heer J. Hof

Postbus 2

1566 ZG ASSENDELFT

Den Haag, 24-03-2014Ref: boe/Bssa/3888/19682-08:42

Betreft: project Nauerna 1 Assendelft, NH

Geachte heer Hof,


Hierbij ontvangt u ons besluit op de aanvraag van 17-03-2014 met kenmerk JH/LL/9133/GBC om een verklaring van niet-reinigbaarheid van verontreinigde grond in het kader van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen voor een partij die bij de directie RWS Leefomgeving Bodem+ bekend is onder nummer 19682.
Onderhavige partij is samengevoegd uit vijf deelpartijen niet-reinigbare grond, is aangeleverd in de periode van 17 juli 2013 tot en met 9 januari 2014 en is in tussendepot opgeslagen en gekeurd op de locatie Nauerna 1 te Assendelft. Het betreft uw partij Bulk-10598.
Genoemde vijf deelpartijen zijn afkomstig van de locaties:

16,7 ton : Schietkelder Wilhelminabrug te Zaandam;

1,5 ton : Sasdijk 71a Werkendam

0,6 ton : Leidsegracht 19-21 te Amsterdam

14,6 ton : Diemerzeedijk 27 te Amsterdam

28,9 ton : Belmermeer 5 te Broek in Waterland.


De minister van Infrastructuur en Milieu,

namens deze

Ing. N.C. Knaap

Teamleider Bodem+

Bijlagen:

Besluit


Aanvullende informatie

Relatie-, project- en adviseursgegevens

Partijgegevens


Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen

Besluit van de minister van Infrastructuur en Milieu van 20-03-2014 op de aanvraag van NV Grondbankcombinatie om een verklaring van niet-reinigbaarheid van verontreinigde grond als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdelen 17a, 17b, 30 en 31 van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa).


De minister van Infrastructuur en Milieu, gezien:

 • de aanvraag van NV Grondbankcombinaie van 17-03-2014 met kenmerk JH/LL/9133/GBC om een verklaring van niet-reinigbaarheid van verontreinigde grond;

 • de bij de aanvraag overgelegde stukken, waaronder:

 • het formulier “Aanvraag verklaring verontreinigde grond” d.d. 14-03-2014;

 • het monsternemingsplan, monsternemingsplan, toetsingsblad Besluit bodemkwaliteit, drie foto’s, situatiekaarten en plattegrond en analyseresultaten behorende bij de partijkeuring Bulk-10598 (Certicon Kwaliteitskeuringen BV, Projectnummer P2014-0415, 03-03-2014);

 • het e-mailbericht van NV Grondbankcombinatie van 18-03-2014 met de weeggegevens en bodemonderzoeksgegevens, behorende bij de vijf deelpartijen waaruit partij Bulk 10598 is samengevoegd:

 • de briefrapportage “Onderzoek kwaliteit zand schietkelder Wilhelminabrug, Zaandam” (Back Milieu-advies en onderzoek BV, kenmerk 13/150701/EB, 15-07-2013);

 • het analysecertifcaat met de resultaten van de fysische en chemische samenstelling van de deelpartij Sasdijk 71a te Werkendam (ALcontrol Laboratories, rapportnummer 11923925-1, 07-09-2013);

 • de rapportage “Verkennend bodemonderzoek Leidsegracht 19-21 Amsterdam” (APC-Milieu BV, rapportnummer R11-B331, november 2011);

 • de rapportage “Verkennend bodemonderzoek op een deel van het perceel aan de Diemerzeedijk 27 te Amsterdam” (HB Adviesbureau bv, projectnummer 8010 A1, 27-09-2012);

 • het analysecertifcaat met de resultaten van de fysische en chemische samenstelling van de deelpartij Diemerzeedijk 27 te Amsterdam (AL-West BV, opdrachtnummer 419222, 07-02-2014);

 • de rapportage “Uitgebreid (water)bodem- en asbest in grond cq puin onderzoek ter plaatse van een deel van de Belmermeerpolder te Broek in Waterland” (HB Adviesbureau bv, projectnummer 13HB0506_2, 18-09-2013);

 • de rapporatage “Nader asbest in grond c.q. puin onderzoek op een deel van het perceel aan de Belmermeer 5 te Broek in Waterland” (HB Adviesbureau bv, projectnummer 13HB0845, 12-11-2013);

 • het analysecertifcaat met de resultaten van de fysische en chemische samenstelling van de deelpartij Belmermeer 5 te Broek in Waterland (OMEGAM Laboratoria, projectcode 471693, 26-11-2013);

 • de resultaten van het door de directie RWS Leefomgeving Bodem+, namens de minister van Infrastructuur en Milieu, uitgevoerde onderzoek.

gelet op: • het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen;

 • de Regeling beoordeling reinigbaarheid grond 2006;

 • het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijkswaterstaat 2011, zoals gewijzigd op 1 januari 2013;

overwegende: • dat het betreft de partij van 43 m3 / 64 ton, bij de directie RWS Leefomgeving Bodem+ bekend onder nummer 19682, behorend bij project Nauerna 1 Assendelft, zoals omschreven in de bijlagen 'Projectgegevens' en 'Partijgegevens' bij dit besluit;

overwegende dat, met betrekking tot de vraag of de partij grond betreft, blijkt dat: • de partij is samengevoegd uit vijf deelpartijen niet-reinigbare grond en is in tussendepot opgeslagen en gekeurd op de locatie Nauerna 1 te Assendelft;

 • de deelpartijen afkomstig zijn van de locaties Schietkelder Wilhelminabrug te Zaandam, Sasdijk 71a te Werkendam, Leidsegracht 19-21 Amsterdam, Diemerzeedijk 27 te Amsterdam en Belmermeer 5 te Broek in Waterland;

 • de partij bestaat uit vast materiaal met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter bestaande uit minerale delen en organische stof in een verhouding en structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter;

 • de partij circa 5 à 6% bodemvreemd materiaal bevat;

 • er derhalve sprake is van een partij grond;

overwegende dat, met betrekking tot de vraag of de partij grond verontreinigd is: • de partij is beoordeeld als niet herbruikbaar onder het generieke toetsingskader van het Besluit bodemkwaliteit, vanwege in ieder geval een overschrijding van de maximale waarden voor de kwaliteitsklasse Industrie voor de parameters kwik, lood, minerale olie en asbest;

 • de partij is beoordeeld als ernstig verontreinigd vanwege in ieder geval een overschrijding van de interventiewaarde voor de parameters lood en asbest;

overwegende dat, met betrekking tot de vraag of de partij verontreinigde grond reinigbaar of koud immobiliseerbaar is, blijkt dat: • de partij is om technische redenen beoordeeld als niet reinigbaar, vanwege de zeer hoge loodconcentraties;

 • de partij is om technische redenen niet koud immobiliseerbaar, vanwege hoge concentraties minerale olie en asbest;

 • de partij kan niet binnen 5 jaar gereinigd of koud geimmobiliseerd worden;

 • dat, met betrekking tot de vraag of de partij grond reinigbaar of koud immobiliseerbaar is, blijkt dat het een partij ernstig verontreinigde grond betreft die niet tot een nuttig toepasbaar product is te reinigen of koud is te immobiliseren.BESLUIT:
I. Dat de verklaring van niet-reinigbaarheid van verontreinigde grond voor bovengenoemde partij wordt verleend.
II. Dit besluit zal twee weken na dagtekening worden gepubliceerd op de internetpagina www.rwsleefomgeving.nl/organisatie/bodemplus.

Belanghebbenden die zich niet met dit besluit kunnen verenigen, kunnen binnen zes weken na verzending van deze beschikking een bezwaarschrift richten aan:

Directie RWS Leefomgeving Bodem+, t.a.v. de Juridische Staf, Postbus 93144, 2509 AC Den Haag, onder vermelding van "Bezwaarschrift Bodem+" op de envelop en op het bezwaarschrift zelf.

Het bezwaar bevat tenminste:

1. De naam en adres van de indiener.

2. De dagtekening.

3. Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht.

4. De gronden van het bezwaar.


Na het bezwaar is vervolgens beroep mogelijk. Dit beroep dient bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State te worden aangetekend.
De minister van Infrastructuur en Milieu,

namens deze

Ing. N.C. Knaap

Teamleider Bodem+Aanvullende Informatie

Dit besluit is een verklaring als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdelen 17a, 17b, 30 en 31 van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen. Als de verklaring is verleend rust er geen verbod op het ter stort afgeven van deze partij aan een inrichting behorende tot één van de categorieën die zijn aangewezen in bijlage I behorende bij het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer. Op het moment van het ter stort afgeven aan een inrichting dient de originele verklaring te worden overgelegd.


Wij wijzen u erop dat dit besluit betrekking heeft op de partij zoals deze aan ons is gemeld. Deze beslissing kan zijn geldigheid verliezen als zich veranderingen voordoen in de gegevens die met betrekking tot de partij zijn verstrekt. In een zodanig geval verdient het aanbeveling met ons overleg te plegen.
Indien er meer verontreinigde grond wordt aangeboden dan in deze verklaring staat vermeld, valt het meerdere niet onder de afgegeven verklaring tenzij voor het meerdere een aanvullende verklaring is afgegeven. Voor een overschrijding van minder dan 10% is geen aanvullende verklaring nodig, mits deze overschrijding niet meer betreft dan 500 ton. Op het moment dat de niet reinigbare en niet koud immobiliseerbare verontreinigde grond ter stort wordt afgegeven aan een inrichting dient de actuele originele verklaring te worden overlegd.
Indien tijdens de uitvoering een overschrijding van de hoeveelheid dreigt te ontstaan, dan is het aan te bevelen om de extra hoeveelheid apart te houden voor eventueel aanvullend onderzoek ten behoeve van een nieuwe aanvullende verklaring. Met name is dit aan de orde voor verklaringen die op in-situ bodemonderzoek zijn gebaseerd. Verschillende stortplaatsen bieden de mogelijkheid om partijen tijdelijk in depot te nemen ten behoeve van nader aanvullend onderzoek.
De authenticiteit van deze verklaring kunt u verifiëren via de website van directie RWS Leefomgeving Bodem+ onder de rubriek Verklaringen Online.
Relatiegegevens

Nummer 3551

Naam NV Grondbankcombinatie

Postadres Postbus 2

1566 ZG ASSENDELFT

Bezoekadres Nauerna 1

1566 PB ASSENDELFT

Telefoon 088-8010801

Fax 088-8010808

Contactpersoon de heer W. Warmerdam

Doorkiesnummer 088-8010655

Projectgegevens

Nummer 3888

Naam Nauerna 1 Assendelft

Adres Nauerna 1

1566 PB ASSENDELFT

Contactpersoon de heer W. Warmerdam

Telefoon 088-8010801

Doorkiesnummer 088-8010655

Fax 088-8010808


Projectadviseur


Naam NV Grondbankcombinatie

Postadres Postbus 2

1566 ZG ASSENDELFT

Bezoekadres Nauerna 1

1566 PB ASSENDELFT

Telefoon 088-8010801

Fax 088-8010808

Contactpersoon de heer W. Warmerdam

Doorkiesnummer 088-8010655
Partijgegevens

Partijnummer 19682 (uw nummer: Bulk-10598)

Aanmeldingsdatum 17-03-2014

Geraamde hoeveelheid 43 m3 / 64 ton

Materiaal zwak tot matig siltig zand (31)

Vermoedelijke leverdatum 24-03-2014
Gehalte

Acceptatiegrenzenminimaal

maximaal

Vocht

23%Organische stof

4%

4%
Puin

ca. 4%
25%

Overig afval

ca. 1 à 2%
25%

Lutum

4%

4%
< 63 µm

14%CaCO3 3,5%

pH 7,9


Verontreinigingen (mg/kg d.s.):


VerontreinigingType

Omschrijving

Conc.


115

Cobalt

9,2


120

Nikkel

12


125

Koper

56


130

Zink

120


145

Molybdeen

<1,5


150

Cadmium

0,2


165

Barium

70


170

Kwik

7,1


180

Lood

15.000


435

PAK-10 (VROM)

1,6


545

PCB's (totaal)

0,025


835

Minerale olie

605


843

Serpentijn Asbest

119


845

Asbest

119

boe/Bssa/3888/19682-08:42 Pagina van

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina