Rws leefomgevingDovnload 45.81 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte45.81 Kb.RWS Leefomgeving

Bodem+
Prinses Beatrixlaan 2

Postbus 93144

2509 AC Den Haag


Telefoon +31 88 602 51 23

Telefax +31 88 602 90 23

E-mail bodemplus@rws.nl

Internet www.bodemplus.nl

SITA Remediation B.V.

T.a.v. de heer G.J. Fieggen

Postbus 40221

3504 AA UTRECHT

Den Haag, 06-01-2014Ref: boe/Bssa/8342/19572-12:29

Betreft: project Rondehoep West 49 Ouderkerk aan de Amstel, ZH

Geachte heer Fieggen,


Hierbij ontvangt u ons besluit op de aanvraag van 13-12-2013 om een verklaring van niet-reinigbaarheid van verontreinigde grond in het kader van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen voor een partij die bij de directie RWS Leefomgeving Bodem+ bekend is onder nummer nummer 19572.
Onderhavige partij is vrijgekomen bij een bodemsanering, tijdelijk opgeslagen en gekeurd op de locatie Rondehoep West 49 te Ouderkerk aan de Amstel. Het betreft uw partij 3.
De minister van Infrastructuur en Milieu,

namens deze

Ing. N.C. Knaap

Teamleider Bodem+

Bijlagen:

Besluit


Aanvullende informatie

Relatie-, project- en adviseursgegevens

Partijgegevens


Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen

Besluit van de minister van Infrastructuur en Milieu van 06-01-2014 op de aanvraag van SITA Remediation B.V. namens Timpaan Westmeer B.V. om een verklaring van niet-reinigbaarheid van verontreinigde grond als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdelen 17a, 17b, 30 en 31 van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa).


De minister van Infrastructuur en Milieu, gezien:

 • de aanvraag van SITA Remediation B.V. van 13-12-2013 zonder kenmerk om een verklaring van niet-reinigbaarheid van verontreinigde grond;

 • de bij de aanvraag overgelegde stukken, waaronder:

 • het formulier “Aanvraag verklaring verontreinigde grond” d.d. 13-09-2013;

 • de rapportage “Partijkeuring grond conform Besluit bodemkwaliteit Rondehoep West 49 Ouderkerk aan de Amstel Partij 1” (bk bodem, projectnummer 131991, 13-12-2013);

 • de correspondentie tussen RWS Leefomgeving Bodem+ en twee immobilsatiebedrijven;

 • de resultaten van het door de directie RWS Leefomgeving Bodem+, namens de minister van Infrastructuur en Milieu, uitgevoerde onderzoek.

gelet op: • het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen;

 • de Regeling beoordeling reinigbaarheid grond 2006;

 • het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijkswaterstaat 2011, zoals gewijzigd op 1 januari 2013;

overwegende: • dat het betreft de partij van 349 m3 / 520 ton, bij de directie RWS Leefomgeving Bodem+ bekend onder nummer 19572, behorend bij project Rondehoep West 49 Ouderkerk aan de Amstel, zoals omschreven in de bijlagen 'Projectgegevens' en 'Partijgegevens' bij dit besluit;

overwegende dat, met betrekking tot de vraag of de partij grond betreft, blijkt dat: • de partij is vrijgekomen bij een bodemsanering op de locatie Rondehoep West 49 te Ouderkerk aan de Amstel;

 • de partij bestaat uit vast materiaal met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter bestaande uit minerale delen en organische stof in een verhouding en structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter;

 • de partij circa 11 à 12% bodemvreemd materiaal bevat;

 • er derhalve sprake is van een partij grond;

overwegende dat, met betrekking tot de vraag of de partij grond verontreinigd is: • de partij is beoordeeld als niet herbruikbaar onder het generieke toetsingskader van het Besluit bodemkwaliteit, vanwege in ieder geval een overschrijding van de maximale waarden voor de kwaliteitsklasse Industrie voor de parameter zink;

 • de partij is beoordeeld als ernstig verontreinigd vanwege in ieder geval een overschrijding van de interventiewaarde voor de parameter zink;

overwegende dat, met betrekking tot de vraag of de partij verontreinigde grond reinigbaar of koud immobiliseerbaar is, blijkt dat: • de partij is koud immobiliseerbaar tot een bouwstof met waarden die voor alle parameters voldoen aan de emissie- en samenstellingswaarden voor bouwstoffen uit bijlage A van de Regeling bodemkwaliteit;

 • de partij kan rechtstreeks worden geleverd aan een van de grondbewerkingsbedrijven (voor een overzicht zie http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/verwerking-grond/verwerkers);

 • dat, met betrekking tot de vraag of de partij grond reinigbaar of koud immobiliseerbaar is, blijkt dat de partij koud immobiliseerbaar is tot een nuttig toepasbaar product.BESLUIT:
I. Dat de verklaring van niet-reinigbaarheid van verontreinigde grond voor bovengenoemde partij wordt geweigerd.
II. Dit besluit zal twee weken na dagtekening worden gepubliceerd op de internetpagina www.rwsleefomgeving.nl/organisatie/bodemplus.

Op dit besluit is tevens de volgende opmerking van toepassing:

- Betreft uw partij 3.
Belanghebbenden die zich niet met dit besluit kunnen verenigen, kunnen binnen zes weken na verzending van deze beschikking een bezwaarschrift richten aan:

Directie RWS Leefomgeving Bodem+, t.a.v. de Juridische Staf, Postbus 93144, 2509 AC Den Haag, onder vermelding van "Bezwaarschrift Bodem+" op de envelop en op het bezwaarschrift zelf.


Het bezwaar bevat tenminste:

1. De naam en adres van de indiener.

2. De dagtekening.

3. Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht.

4. De gronden van het bezwaar.
Na het bezwaar is vervolgens beroep mogelijk. Dit beroep dient bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State te worden aangetekend.
De minister van Infrastructuur en Milieu,

namens deze

Ing. N.C. Knaap

Teamleider Bodem+Aanvullende Informatie

Dit besluit is een weigering om een verklaring als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdelen 17a, 17b, 30 en 31 van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen. Als de verklaring is geweigerd rust er een verbod op het ter stort afgeven van deze partij aan een inrichting behorende tot één van de categorieën die zijn aangewezen in bijlage I behorende bij het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer. Op het moment van het ter stort afgeven aan een inrichting dient de originele verklaring te worden overgelegd.


Wij wijzen u erop dat dit besluit betrekking heeft op de partij zoals deze aan ons is gemeld. Deze beslissing kan zijn geldigheid verliezen als zich veranderingen voordoen in de gegevens die met betrekking tot de partij zijn verstrekt. In een zodanig geval verdient het aanbeveling met ons overleg te plegen.
De authenticiteit van deze verklaring kunt u verifiëren via de website van directie RWS Leefomgeving Bodem+ onder de rubriek Verklaringen Online.


Relatiegegevens

Nummer 41051

Naam Timpaan Westmeer BV

Postadres Postbus 64

1430 AB AALSMEER

Bezoekadres Aalsmeerderdijk 640

1435 BW RIJSENHOUT

Telefoon 0297-382580

Fax 0297-382585

Contactpersoon mevrouw L. BuurProjectgegevens

Nummer 8342

Naam Rondehoep West 49 Ouderkerk aan de Amstel

Adres Rondehoep West 49

1191 KM OUDERKERK AAN DE AMSTEL

Contactpersoon de heer G. de Zeeuw

Telefoon 030-2470911

Doorkiesnummer 030-2470952

Fax 030-2410111


Projectadviseur


Nummer 166

Naam Sita Remediation B.V.

Afdeling Bodemsanering

Postadres Postbus 40221

3504 AA UTRECHT

Bezoekadres Isotopenweg 15

3542 AS UTRECHT

Telefoon 030-2470911

Fax 030-2470111

Contactpersoon de heer G.J. Fieggen

Doorkiesnummer 030-2410960
Partijgegevens

Partijnummer 19572 (uw nummer: Partij 3)

Aanmeldingsdatum 13-12-2013

Geraamde hoeveelheid 349 m3 / 520 ton

Materiaal sterk zandige tot zwak siltige klei (32)

Vermoedelijke leverdatum 01-01-2014
Gehalte
Vocht

38%Organische stof

12%Puin

ca.11 à 12%Overig afval

ca.1%Lutum

12%< 63 µm

33%CaCO3 -

pH 7,1


Verontreinigingen (mg/kg d.s.):


Verontreiniging

Samenstelling
Type

Omschrijving

Conc.

Min.

Max.
115

Cobalt

4,3


120

Nikkel

15


125

Koper

57


130

Zink

925


145

Molybdeen

1,3


150

Cadmium

0,67


165

Barium

74


170

Kwik

0,29


180

Lood

200


435

PAK-10 (VROM)

2,61


545

PCB's (totaal)

0,0049


835

Minerale olie

105

boe/Bssa/8342/19572-12:29 Pagina van

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina