Rws leefomgevingDovnload 50.93 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte50.93 Kb.RWS Leefomgeving

Bodem+
Prinses Beatrixlaan 2

Postbus 93144

2509 AC Den Haag


Telefoon +31 88 602 51 23

Telefax +31 88 602 90 23

E-mail bodemplus@rws.nl

Internet www.bodemplus.nl

SITA Remediation B.V.

T.a.v. de heer G.J. Fieggen

Postbus 40221

3504 AA UTRECHT

Den Haag, 22-10-2013Ref: boe/Bssa/2084/19533-16:40

Betreft: project 1e Loosterweg 42 Hillegom, ZH

Geachte heer Fieggen,


Hierbij ontvangt u ons besluit op de aanvraag van 16-10-2013 zonder kenmerk om een verklaring van niet-reinigbaarheid van verontreinigde grond in het kader van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen voor een partij die bij de directie RWS Leefomgeving Bodem+ bekend is onder nummer nummer 19533.
Onderhavige partij zal vrijgekomen en is deels reeds vrijgekomen bij een bodemsanering op de locatie 1e Loosterweg 42 te Hillegom. Dit betreft de locatie van de voormalige gasfabriek Hillegom ter plaatse van het gas ontvangst station (GOS).
De minister van Infrastructuur en Milieu,

namens deze

Ing. N.C. Knaap

Teamleider Bodem+

Bijlagen:

Besluit


Aanvullende informatie

Relatie-, project- en adviseursgegevens

Partijgegevens


Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen

Besluit van de minister van Infrastructuur en Milieu van 22-10-2013 op de aanvraag van SITA Remediation B.V. namens Liandon B.V. om een verklaring van niet-reinigbaarheid van verontreinigde grond als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdelen 17a, 17b, 30 en 31 van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa).


De minister van Infrastructuur en Milieu, gezien:

 • de aanvraag van SITA Remediation B.V. van 16-10-2013 zonder kenmerk om een verklaring van niet-reinigbaarheid van verontreinigde grond;

 • de bij de aanvraag overgelegde stukken, waaronder:

 • het formulier “Aanvraag verklaring verontreinigde grond” d.d. 16-10-2013;

 • de rapportage “Asbestonderzoek Omgeving GOS gasfabriek Hillegom 1e Loosterweg 42 te Hillegom” (Grontmij Nederland B.V., projectnummer 327825, 14-10-2013);

 • de resultaten van het door de directie RWS Leefomgeving Bodem+, namens de minister van Infrastructuur en Milieu, uitgevoerde onderzoek.

gelet op: • het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen;

 • de Regeling beoordeling reinigbaarheid grond 2006;

 • het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijkswaterstaat 2011, zoals gewijzigd op 1 januari 2013;

overwegende: • dat het betreft de partij van 80 m3 / 136 ton, bij de directie RWS Leefomgeving Bodem+ bekend onder nummer 19533, behorend bij project 1e Loosterweg 42 Hillegom, zoals omschreven in de bijlagen 'Projectgegevens' en 'Partijgegevens' bij dit besluit;

overwegende dat, met betrekking tot de vraag of de partij grond betreft, blijkt dat: • de partij zal vrijgekomen en deels is vrijgekomen bij een bodemsanering op de locatie 1e Loosterweg 42 te Hillegom;

 • de partij bestaat uit vast materiaal met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter bestaande uit minerale delen en organische stof in een verhouding en structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter;

 • de partij circa 2 à 3% bodemvreemd materiaal bevat;

 • er derhalve sprake is van een partij grond;

overwegende dat, met betrekking tot de vraag of de partij grond verontreinigd is: • de partij is beoordeeld als niet herbruikbaar onder het generieke toetsingskader van het Besluit bodemkwaliteit, vanwege in ieder geval een overschrijding van de maximale waarden voor de kwaliteitsklasse Industrie voor de parameters PAK-10 (VROM), minerale olie en asbest;

 • de partij is beoordeeld als ernstig verontreinigd vanwege in ieder geval een overschrijding van de interventiewaarde voor de parameters PAK-10 (VROM), minerale olie en asbest;

overwegende dat, met betrekking tot de vraag of de partij verontreinigde grond reinigbaar of koud immobiliseerbaar is, blijkt dat: • de partij is om technische redenen beoordeeld als niet reinigbaar en niet immobiliseerbaar, vanwege de zeer hoge asbestgehalten in combinatie met zeer hoge PAK-10 (VROM) gehalten;

 • de partij kan niet binnen 5 jaar gereinigd of koud geimmobiliseerd worden;

 • dat, met betrekking tot de vraag of de partij grond reinigbaar of immobiliseerbaar is, blijkt dat het een partij ernstig verontreinigde grond betreft die niet tot een nuttig toepasbaar product is te reinigen of is te immobiliseren.BESLUIT:
I. Dat de verklaring van niet-reinigbaarheid van verontreinigde grond voor bovengenoemde partij wordt verleend.
II. Dit besluit zal twee weken na dagtekening worden gepubliceerd op de internetpagina www.rwsleefomgeving.nl/organisatie/bodemplus.

Belanghebbenden die zich niet met dit besluit kunnen verenigen, kunnen binnen zes weken na verzending van deze beschikking een bezwaarschrift richten aan:

Directie RWS Leefomgeving Bodem+, t.a.v. de Juridische Staf, Postbus 93144, 2509 AC Den Haag, onder vermelding van "Bezwaarschrift Bodem+" op de envelop en op het bezwaarschrift zelf.
Het bezwaar bevat tenminste:

1. De naam en adres van de indiener.

2. De dagtekening.

3. Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht.

4. De gronden van het bezwaar.
Na het bezwaar is vervolgens beroep mogelijk. Dit beroep dient bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State te worden aangetekend.
De minister van Infrastructuur en Milieu,

namens deze

Ing. N.C. Knaap

Teamleider Bodem+Aanvullende Informatie

Dit besluit is een verklaring als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdelen 17a, 17b, 30 en 31 van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen. Als de verklaring is verleend rust er geen verbod op het ter stort afgeven van deze partij aan een inrichting behorende tot één van de categorieën die zijn aangewezen in bijlage I behorende bij het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer. Op het moment van het ter stort afgeven aan een inrichting dient de originele verklaring te worden overgelegd.


Wij wijzen u erop dat dit besluit betrekking heeft op de partij zoals deze aan ons is gemeld. Deze beslissing kan zijn geldigheid verliezen als zich veranderingen voordoen in de gegevens die met betrekking tot de partij zijn verstrekt. In een zodanig geval verdient het aanbeveling met ons overleg te plegen.
Indien er meer verontreinigde grond wordt aangeboden dan in deze verklaring staat vermeld, valt het meerdere niet onder de afgegeven verklaring tenzij voor het meerdere een aanvullende verklaring is afgegeven. Voor een overschrijding van minder dan 10% is geen aanvullende verklaring nodig, mits deze overschrijding niet meer betreft dan 500 ton. Op het moment dat de niet reinigbare en niet koud immobiliseerbare verontreinigde grond ter stort wordt afgegeven aan een inrichting dient de actuele originele verklaring te worden overlegd.
Indien tijdens de uitvoering een overschrijding van de hoeveelheid dreigt te ontstaan, dan is het aan te bevelen om de extra hoeveelheid apart te houden voor eventueel aanvullend onderzoek ten behoeve van een nieuwe aanvullende verklaring. Met name is dit aan de orde voor verklaringen die op in-situ bodemonderzoek zijn gebaseerd. Verschillende stortplaatsen bieden de mogelijkheid om partijen tijdelijk in depot te nemen ten behoeve van nader aanvullend onderzoek.
De authenticiteit van deze verklaring kunt u verifiëren via de website van directie RWS Leefomgeving Bodem+ onder de rubriek Verklaringen Online.
Relatiegegevens

Nummer 41114

Naam Liandon BV

Postadres Postbus 50

6920 AB DUIVEN

Bezoekadres Dijkgraaf 4

6912 RL DUIVEN

Telefoon 088-1910000

Contactpersoon mevrouw C. Termeer

Projectgegevens

Nummer 2084

Naam 1e Loosterweg 42 Hillegom

Adres 1e Loosterweg 42

2182 BM HILLEGOM

X- en Y-coördinaat 99200 - 479880

Contactpersoon de heer G. de Zeeuw

Telefoon 030-2470911

Doorkiesnummer 030-2470952

Fax 030-2410111
Projectadviseur


Nummer 166

Naam SITA Remediation B.V.

Afdeling Bodemsanering

Postadres Postbus 40221

3504 AA UTRECHT

Bezoekadres Isotopenweg 15

3542 AS UTRECHT

Telefoon 030-2470911

Fax 030-2470111

Contactpersoon de heer G.J. Fieggen

Doorkiesnummer 030-2410960
Partijgegevens

Partijnummer 19533

Aanmeldingsdatum 16-10-2013

Geraamde hoeveelheid 80 m3 / 136 ton

Materiaal zand (10)

Vermoedelijke leverdatum 01-11-2013
Gehalte

Acceptatiegrenzenminimaal

maximaal

Vocht

17%Organische stof

5,5%

6%
Puin

ca.2%
25%

Overig afval

ca.1%
25%

Lutum

<2%

2%
< 63 µm

3,8%CaCO3 4,6%

pH 7,7


Verontreinigingen (mg/kg d.s.):


Verontreiniging

Samenstelling
Type

Omschrijving

Conc.

Min.

Max.
115

Cobalt

2,7


120

Nikkel

12


125

Koper

16


130

Zink

110


145

Molybdeen

1,5


150

Cadmium

<0,35


165

Barium

29


170

Kwik

0,5


180

Lood

52


405

Naftaleen

1.100


410

Antraceen

250


415

Fenantreen

760


435

PAK-10 (VROM)

3.100

1.000545

PCB's (totaal)

<0,980


835

Minerale olie

3.500

2.750845

Asbest

15.000

10.000


boe/Bssa/2084/19533-16:40 Pagina van

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina