Rws leefomgevingDovnload 69.92 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte69.92 Kb.RWS Leefomgeving

Bodem+
Prinses Beatrixlaan 2

Postbus 93144

2509 AC Den Haag


Telefoon +31 88 602 51 23

Telefax +31 88 602 90 23

E-mail bodemplus@rws.nl

Internet www.bodemplus.nl

Omrin- BRF

T.a.v. mevrouw R. van Opzeeland

Postbus 1622

8901 BX LEEUWARDEN

Den Haag, 25-03-2014Ref: Kui/Bssa/8360/19651-14:54

Betreft: project Wijken 1A, 1B en 1C Schoonebeek, DR

Geachte mevrouw Van Opzeeland,


Hierbij ontvangt u ons besluit op de aanvragen van 24-02-2014 met kenmerk 14.00680 AF/rop/jho om een verklaring van niet-reinigbaarheid van verontreinigde grond in het kader van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen voor twee partijen die bij de directie RWS Leefomgeving Bodem+ bekend is onder nummers 19651 en 19652.
De partijen zijn vrijgekomen bij een bodemsanering van voormalige slootdempingen met boorspoeling, boorgruis, olieverontreinigde grond, industrieel afval en verbrandingsafval op de locatie Wijken 1A, 1B en 1C gelegen tussen de Kanaalweg, Beekweg, Griendtsveenstraat en Kanaal A te Schoonebeek. De partijen zijn thans opgeslagen en ingekeurd op de locatie Ecopark De Wierde aan De Dolten 11 te Oudehaske, bij u bekend als deelpartijen 14139-dp1 en 14139-dp2.

De minister van Infrastructuur en Milieu,

namens deze

Ing. N.C. Knaap

Teamleider Bodem+

Bijlagen:

Besluit

Aanvullende informatieRelatie-, project- en adviseursgegevens

Partijgegevens
Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen

Besluit van de minister van Infrastructuur en Milieu van 25-03-2014 op de aanvraag van Omrin-BRF om een verklaring van niet-reinigbaarheid van verontreinigde grond als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdelen 17a, 17b, 30 en 31 van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa).


De minister van Infrastructuur en Milieu, gezien:

 • de aanvragen van Omrin-BRFvan 24-02-2014 met kenmerk14.00680 AF/rop/jho om een verklaring van niet-reinigbaarheid van verontreinigde grond;

 • de bij de aanvragen overgelegde stukken, waaronder:

 • het formulier “Aanvraag verklaring verontreinigde grond” d.d. 24-02-2014;

 • de rapportage “Partijkeuring partij 14139 Locatie “Ecopark De Wierde” De Dolten 11 te Oudehaske” (Enviso Ingenieursbureau, projectnummer EN02806, documentnummer 140105, d.d. 24-02-2014;

 • de rapportage “Sanering gedempte wijken 1A, 1B en 1C te Schoonebeek, Aanvullend onderzoek” (Witteveen + Bos, EMN91-1/posm/008, d.d. 09-10-2013);

 • de correspondentie tussen RWS Leefomgeving Bodem+ en twee grondreinigingsbedrijven inzake de verwerkingsmogelijkheden van de partijen van 11 en 18 maart 2014;

 • de resultaten van het door de directie RWS Leefomgeving Bodem+, namens de minister van Infrastructuur en Milieu, uitgevoerde onderzoek.

gelet op: • het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen;

 • de Regeling beoordeling reinigbaarheid grond 2006;

 • het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijkswaterstaat 2011, zoals gewijzigd op 1 januari 2013;

overwegende: • dat het betreft de partijen van 1.100 m3 / 1.760 ton en 1.100 m3 / 1.760 ton, bij de directie RWS Leefomgeving Bodem+ bekend onder nummers 19651 en 19652, behorend bij project Wijken 1A, 1B en 1,C Schoonebeek, zoals omschreven in de bijlagen 'Projectgegevens' en 'Partijgegevens' bij dit besluit;

overwegende dat, met betrekking tot de vraag of de partijen grond betreffen, blijkt dat: • de partijen zijn vrijgekomen bij een bodemsanering van voormalige slootdempingen met boorspoeling, boorgruis, olieverontreinigde grond, industrieel afval en verbrandingsafval op de locatie Wijken 1A, 1B en 1C gelegen tussen de Kanaalweg, Beekweg, Griendtsveenstraat en Kanaal A te Schoonebeek;

 • de partijen bestaan uit vast materiaal met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter bestaande uit minerale delen en organische stof in een verhouding en structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter;

 • de partijen circa 2 à 3% bodemvreemd materiaal bevatten;

 • de partijen zijn thans opgeslagen en ingekeurd op de locatie Ecopark De Wierde aan De Dolten 11 te Oudehaske, bij u bekend als deelpartijen 14139-dp1 en 14139-dp2;

 • er derhalve sprake is van twee partijen grond;

overwegende dat, met betrekking tot de vraag of de partij grond verontreinigd is: • de partij 19651 is beoordeeld als niet herbruikbaar onder het generieke toetsingskader van het Besluit bodemkwaliteit, vanwege in ieder geval een overschrijding van de maximale waarden voor de kwaliteitsklasse Industrie voor de parameter barium;

 • de partij 19651 is beoordeeld als ernstig verontreinigd vanwege in ieder geval een overschrijding van de interventiewaarde voor de parameter barium;

 • de partij 19652 is beoordeeld als niet herbruikbaar onder het generieke toetsingskader van het Besluit bodemkwaliteit, vanwege in ieder geval een overschrijding van de maximale waarden voor de kwaliteitsklasse Industrie voor de parameters barium en PCB’s (totaal);

 • de partij 19652 is beoordeeld als ernstig verontreinigd vanwege in ieder geval een overschrijding van de interventiewaarde voor de parameters barium en PCB’s (totaal);

overwegende dat, met betrekking tot de vraag of de partijen verontreinigde grond reinigbaar of koud immobiliseerbaar zijn, blijkt dat: • bij reiniging komen meer dan 20% te storten reststoffen vrij;

 • de partijen zijn beoordeeld als technisch reinigbaar tot minimaal bodemkwaliteitsklasse Industrie: grond die geen van de maximale waarden kwaliteitsklasse Industrie uit bijlage B, tabel 1 van de Regeling bodemkwaliteit overschrijdt;

 • de partijen zijn beoordeeld als economisch reinigbaar, aangezien de reinigingskosten minder dan € 50,00 per ton zullen bedragen;;

 • de partijen zijn beoordeeld als niet koud immobiliseerbaar, vanwege verhoogde PCB-concentraties;

 • dat, met betrekking tot de vraag of de partijen grond reinigbaar of koud immobiliseerbaar zijn, blijkt dat de partijen reinigbaar zijn tot een nuttig toepasbaar product.BESLUIT:
I. Dat de verklaring van niet-reinigbaarheid van verontreinigde grond voor bovengenoemde partijen 19651 en 19652 wordt geweigerd.
II. Dit besluit zal twee weken na dagtekening worden gepubliceerd op de internetpagina www.rwsleefomgeving.nl/organisatie/bodemplus.

Belanghebbenden die zich niet met dit besluit kunnen verenigen, kunnen binnen zes weken na verzending van deze beschikking een bezwaarschrift richten aan:

Directie RWS Leefomgeving Bodem+, t.a.v. de Juridische Staf, Postbus 93144, 2509 AC Den Haag, onder vermelding van "Bezwaarschrift Bodem+" op de envelop en op het bezwaarschrift zelf.
Het bezwaar bevat tenminste:

1. De naam en adres van de indiener.

2. De dagtekening.

3. Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht.

4. De gronden van het bezwaar.
Na het bezwaar is vervolgens beroep mogelijk. Dit beroep dient bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State te worden aangetekend.
De minister van Infrastructuur en Milieu,

namens deze

Ing. N.C. Knaap

Teamleider Bodem+Aanvullende Informatie

Dit besluit is een weigering om een verklaring als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdelen 17a, 17b, 30 en 31 van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen. Als de verklaring is geweigerd rust er een verbod op het ter stort afgeven van deze partij aan een inrichting behorende tot één van de categorieën die zijn aangewezen in bijlage I behorende bij het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer. Op het moment van het ter stort afgeven aan een inrichting dient de originele verklaring te worden overgelegd.


Wij wijzen u erop dat dit besluit betrekking heeft op de partij zoals deze aan ons is gemeld. Deze beslissing kan zijn geldigheid verliezen als zich veranderingen voordoen in de gegevens die met betrekking tot de partij zijn verstrekt. In een zodanig geval verdient het aanbeveling met ons overleg te plegen.
De authenticiteit van deze verklaring kunt u verifiëren via de website van directie RWS Leefomgeving Bodem+ onder de rubriek Verklaringen Online.


Relatiegegevens

Nummer 5234

Naam Omrin- BRF

Afdeling Acceptatie

Postadres Postbus 1622

8901 BX LEEUWARDEN

Bezoekadres De Dolten 11

8447 SB HEERENVEEN

Telefoon 0513-614500

Fax 0513-684031

Contactpersoon de mevrouw R.H. van Opzeeland

Projectgegevens

Nummer 8360

Naam Wijken 1A, 1B en 1,C Schoonebeek

Adres Kanaalweg - Beekweg -

Griendtseveenstraat - Kanaal A

7761 SCHOONEBEEK

Contactpersoon de heer J. Otter

Telefoon 0513-614500

Fax 0513-684031

Projectadviseur


Nummer 34344

Naam Enviso Ingenieursbureau

Postadres Postbus 508

9200 AM DRACHTEN

Bezoekadres De Meerpaal 11

9206 AJ DRACHTEN

Telefoon 0512-586246

Fax 0512-586236

Contactpersoon de heer S. Oosting
Partijgegevens

Partijnummer 19651 (uw nummer 14139 - deelpartij 1)

Aanmeldingsdatum 24-02-2014

Geraamde hoeveelheid 1.100 m3 / 1.760 ton

Materiaal sterk siltig zand tot zwak zandig leem (22)

Vermoedelijke leverdatum 01-04-2014
Gehalte

Acceptatiegrenzenminimaal

maximaal

Vocht

28%Organische stof

13%

13%
Puin

<1%
25%

Overig afval

ca. 3%
25%

Lutum

3%

3%
< 63 µm

24%CaCO3 <1%

pH 6,2


Verontreinigingen (mg/kg d.s.):


VerontreinigingType

Omschrijving

Conc.


115

Cobalt

<3,0


120

Nikkel

8,3


125

Koper

43


130

Zink

110


145

Molybdeen

<1,5


150

Cadmium

0,34


165

Barium

445


170

Kwik

0,66


180

Lood

54


435

PAK-10 (VROM)

0,85


545

PCB's (totaal)

0,13


835

Minerale olie

180


845

Asbesst

<1Partijgegevens

Partijnummer 19652 (uw nummer 14139 - deelpartij 2)

Aanmeldingsdatum 24-02-2014

Geraamde hoeveelheid 1.100 m3 / 1.760 ton

Materiaal sterk siltig zand tot zwak zandig leem (22)

Vermoedelijke leverdatum 01-04-2014
Gehalte

Acceptatiegrenzenminimaal

maximaal

Vocht

28%Organische stof

11%

11%
Puin

<1%
25%

Overig afval

ca. 3%
25%

Lutum

3%

3%
< 63 µm

24%CaCO3 <1%

pH 6,2


Verontreinigingen (mg/kg d.s.):


VerontreinigingType

Omschrijving

Conc.


115

Cobalt

<3,0


120

Nikkel

7,6


125

Koper

23


130

Zink

152


145

Molybdeen

<1,5


150

Cadmium

0,39


165

Barium

355


170

Kwik

0,60


180

Lood

48


435

PAK-10 (VROM)

2,0


545

PCB's (totaal)

1,9


835

Minerale olie

145


845

Asbest

<1
Kui/Bssa/8360/19651-14:54 Pagina van

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina