Rws leefomgevingDovnload 49.07 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte49.07 Kb.RWS Leefomgeving

Bodem+
Prinses Beatrixlaan 2

Postbus 93144

2509 AC Den Haag


Telefoon +31 88 602 51 23

Telefax +31 88 602 90 23

E-mail bodemplus@rws.nl

Internet www.bodemplus.nl

Arcadis Nederland B.V.

T.a.v. de heer G.J. Hovinga

Postbus 63

9400 AB ASSEN

Den Haag, 12 augustus 2013Ref: rcd/Bssa/8078/19484-17:20

Betreft: project Asbestwegen Fase 3 Harderwijk-Goor, GE

Geachte heer Hovinga,


Hierbij ontvangt u ons besluit op de aanvraag van 5 augustus 2013 met kenmerk 308-MPA1502-145 om een verklaring van niet-reinigbaarheid van verontreinigde grond in het kader van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen voor een partij die bij de directie RWS Leefomgeving Bodem+ bekend is onder nummer nummer 19484.
Onderhavige partij asbesthoudende grond zal vrijkomen bij een aanvullende sanering onder de Saneringsregeling asbestwegen derde fase in de bovengrond (tot 0,5 m-mv) ter plaatse van de locatie Oude Needseweg 20 te Markelo, uw locatie MPA1502-145, zoals is aangegeven op bijgaande projectkaarten.
De minister van Infrastructuur en Milieu,

namens deze

Ing. N.C. Knaap

Teamleider Bodem+

Bijlagen:

Besluit


Aanvullende informatie

Relatie-, project- en adviseursgegevens

Partijgegevens

Kaartmateriaal
Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen

Besluit van de minister van Infrastructuur en Milieu van 12 augustus 2013 op de aanvraag van Arcadis Nederland B.V. namens Dienst Landelijk Gebied, Projectbureau asbestwegen om een verklaring van niet-reinigbaarheid van verontreinigde grond als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdelen 17a, 17b, 30 en 31 van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa).


De minister van Infrastructuur en Milieu, gezien:

 • de aanvraag van Arcadis Nederland B.V. van 5 augustus 2013 met kenmerk 308-MPA1502-145 om een verklaring van niet-reinigbaarheid van verontreinigde grond;

 • de bij de aanvraag overgelegde stukken, waaronder:

 • het formulier “Aanvraag verklaring verontreinigde grond” d.d. 5 augustus 2013;

 • de rapportage “Asbestonderzoek in het kader van de Saneringsregeling asbestwegen 3e fase Oude Needseweg 20 te Markelo, MPA1502-145”, (Search Ingenieursbureau B.V., kenmerk 250128150AT, 8 juni 2012);

 • de rapportage “Aanvullend onderzoek sanering asbesthoudende grond onder niet duurzame verharding tpv Oude Needseweg 20 Markelo”, (Arcadis Nederland, B02033.000159.308-MPA1502-145, juni 2013);

 • de resultaten van het door de directie RWS Leefomgeving Bodem+, namens de minister van Infrastructuur en Milieu, uitgevoerde onderzoek.

gelet op: • het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen;

 • de Regeling beoordeling reinigbaarheid grond 2006;

 • het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijkswaterstaat 2011, zoals gewijzigd op 1 januari 2013;

overwegende: • dat het betreft de partij van 100 m3 / 160 ton, bij de directie RWS Leefomgeving Bodem+ bekend onder nummer 19484, behorend bij project Asbestwegen Fase 3 Harderwijk-Goor, zoals omschreven in de bijlagen 'Projectgegevens' en 'Partijgegevens' bij dit besluit;

overwegende dat, met betrekking tot de vraag of de partij grond betreft, blijkt dat: • de partij asbesthoudende grond zal vrijkomen bij een aanvullende sanering onder de Saneringsregeling asbestwegen derde fase in de bovengrond (tot 0,5 m-mv) ter plaatse van de locatie Oude Needseweg 20 te Markelo, uw locatie MPA1502-145;

 • de partij bestaat uit vast materiaal met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter bestaande uit minerale delen en organische stof in een verhouding en structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter;

 • de partij circa 5% bodemvreemd materiaal bevat;

 • er derhalve sprake is van een partij grond;

overwegende dat, met betrekking tot de vraag of de partij grond verontreinigd is: • de partij is beoordeeld als niet-herbruikbaar onder het generieke toetsingskader van het Besluit bodemkwaliteit vanwege in ieder geval een overschrijding van de maximale waarden voor de bodemkwaliteitsklasse industrie voor de parameter asbest;

 • de partij is beoordeeld als ernstig verontreinigd vanwege in ieder geval een overschrijding van de interventiewaarde voor de parameter asbest;

overwegende dat, met betrekking tot de vraag of de partij verontreinigde grond reinigbaar is, blijkt dat: • de partij om technische redenen is beoordeeld als niet reinigbaar, vanwege hoge concentraties niet-hechtgebonden asbest en de aanwezigheid van asbestpulp;

 • de partij kan niet binnen 5 jaar worden gereinigd;

 • het een partij ernstig verontreinigde grond betreft die niet tot een nuttig toepasbaar product is te reinigen.BESLUIT:
I. Dat de verklaring van niet-reinigbaarheid van verontreinigde grond voor bovengenoemde partij wordt verleend.
II. Dit besluit zal twee weken na dagtekening worden gepubliceerd op de internetpagina www.rwsleefomgeving.nl/organisatie/bodemplus.

Op dit besluit is tevens de volgende opmerking van toepassing: • Het betreft de aanvullende sanering op de locatie Oude Needseweg 20 te Markelo, locatiecode MPA1502.

Belanghebbenden die zich niet met dit besluit kunnen verenigen, kunnen binnen zes weken na verzending van deze beschikking een bezwaarschrift richten aan:

Directie RWS Leefomgeving Bodem+, t.a.v. de Juridische Staf, Postbus 93144, 2509 AC Den Haag, onder vermelding van "Bezwaarschrift Bodem+" op de envelop en op het bezwaarschrift zelf.
Het bezwaar bevat tenminste:

1. De naam en adres van de indiener.

2. De dagtekening.

3. Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht.

4. De gronden van het bezwaar.
Na het bezwaar is vervolgens beroep mogelijk. Dit beroep dient bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State te worden aangetekend.
De minister van Infrastructuur en Milieu,

namens deze

Ing. N.C. Knaap

Teamleider Bodem+Aanvullende Informatie

Dit besluit is een verklaring als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdelen 17a, 17b, 30 en 31 van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen. Als de verklaring is verleend rust er geen verbod op het ter stort afgeven van deze partij aan een inrichting behorende tot één van de categorieën die zijn aangewezen in bijlage I behorende bij het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer. Op het moment van het ter stort afgeven aan een inrichting dient de originele verklaring te worden overgelegd.


Wij wijzen u erop dat dit besluit betrekking heeft op de partij zoals deze aan ons is gemeld. Deze beslissing kan zijn geldigheid verliezen als zich veranderingen voordoen in de gegevens die met betrekking tot de partij zijn verstrekt. In een zodanig geval verdient het aanbeveling met ons overleg te plegen.
Indien er meer verontreinigde grond wordt aangeboden dan in deze verklaring staat vermeld, valt het meerdere niet onder de afgegeven verklaring tenzij voor het meerdere een aanvullende verklaring is afgegeven. Voor een overschrijding van minder dan 10% is geen aanvullende verklaring nodig, mits deze overschrijding niet meer betreft dan 500 ton. Op het moment dat de niet reinigbare verontreinigde grond ter stort wordt afgegeven aan een inrichting dient de actuele originele verklaring te worden overlegd.
Indien tijdens de uitvoering een overschrijding van de hoeveelheid dreigt te ontstaan, dan is het aan te bevelen om de extra hoeveelheid apart te houden voor eventueel aanvullend onderzoek ten behoeve van een nieuwe aanvullende verklaring. Met name is dit aan de orde voor verklaringen die op in-situ bodemonderzoek zijn gebaseerd. Verschillende stortplaatsen bieden de mogelijkheid om partijen tijdelijk in depot te nemen ten behoeve van nader aanvullend onderzoek.
De authenticiteit van deze verklaring kunt u verifiëren via de website van directie RWS Leefomgeving Bodem+ onder de rubriek Verklaringen Online.
Relatiegegevens

Nummer 3783

Naam Dienst Landelijk Gebied

Afdeling Projectbureau Asbestwegen derde fase

Postadres Postbus 10051

8000 GB ZWOLLE

Bezoekadres Lubeckplein 34

8017 JS ZWOLLE

Telefoon 0800-2723789

Fax 038-4271242

Contactpersoon de heer ing. M.L.L. Boerstal

Projectgegevens

Nummer 8078

Naam Asbestwegen Fase 3

Adres Oude Needseweg 20

7475 MG MARKELO

Contactpersoon de heer H. Rorink

Telefoon 06-27060178


Projectadviseur


Nummer 29936

Naam Arcadis Nederland B.V.

Afdeling Milieu & Ruimte, Bodem& Ondergrond

Postadres Postbus 63

9400 AB ASSEN

Bezoekadres Zendmastweg 19

9400 AB ASSEN

Telefoon 0592-392111

Fax 0592-353112

Contactpersoon de heer G.J. Hovinga

Doorkiesnummer 06-46410339
Partijgegevens

Partijnummer 19484 (uw nummer: MPA1502-145)

Aanmeldingsdatum 5 augustus 2013

Geraamde hoeveelheid 100 m3 / 160 ton

Materiaal leemhoudend zand (20)

Vermoedelijke leverdatum 14 augustus 2013
Gehalte

Acceptatiegrenzenminimaal

maximaal

Vocht

11%Organische stof

2%

2%
Puin

5%
30%

Overig afval

<1%
20%

Lutum

3%

3%
< 63 µm

12%CaCO3 1,5%

pH 7,6


Verontreinigingen (mg/kg d.s.):


Verontreiniging*

Samenstelling
Type

Omschrijving

Conc.

Min.

Max.
115

Cobalt

<3,0


120

Nikkel

4,9


125

Koper

<5,0


130

Zink

31


145

Molybdeen

<1,5


150

Cadmium

<0,20


165

Barium

20


170

Kwik

<0,05


180

Lood

<10


435

PAK-10 (VROM)

6,6


545

PCB's (totaal)

<0,0049


835

Minerale olie

<35


845

Asbest**

7.100

1.000


* Chemische samenstelling gebaseerd o.b.v. in-situ onderzoek, 1 mengmonster uit het onderzoek van Arcadis Nederland


B.V., I01M-1 (0,1 m-mv - 0,5 m-mv).
** Asbestgehalten o.b.v. in-situ onderzoek van Arcadis Nederland B.V., 7 analyses I05 t/m I10 (0,1 m-mv – 0,5 m-mv) en
M020 en M1001 (0,0 m-mv – 0,5 m-mv) behorende bij de uitkeuring van de eerdere sanering met een maximaal
gehalte van 19.000 mg/kg d.s.


rcd/Bssa/8078/19484-17:20 Pagina van
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina