S. J. Schenk prof dr. F. J. van SluijsDovnload 2.32 Mb.
Pagina8/15
Datum23.08.2016
Grootte2.32 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15

Familie Fringilidae


Catamblyrhynchussen, gorzen, neo-tropische honingkruipers, Amerikaan-se zangers, zeledonia’s, tangaren, kardinalen, troepialen, oreothraupis en HawaiivinkenSubfamilie Fringillinae, geslachts-

groep Fringillini
Subfamilie Fringillinae, geslachts-

groep CardueliniSijsen
Ja (Carduelis cucullata, bijlage I; Car-duelis yarrellii, bijlage II; Serinus ca-nicapillus (Ghana), Serinus leucopy-gius (Ghana) en Serinus mozambi-cus (Ghana), bijlage III)

Subfamilie Emberizinae, ge-

slachtsgroep Emberizini

Ja (Gubernatrix cristata, Paroaria ca-pitata en Paroaria coronata, bijlage II)

Subfamilie Emberizinae, ge-

slachtsgroep Parulini 6
Subfamilie Emberizinae, ge-

slachtsgroep Thraupini

Ja (Tangara fastuosa, bijlage II)


Subfamilie Emberizinae, ge-

slachtsgroep Cardinalini
Subfamilie Emberizinae, ge-

slachtsgroep Icterini 6

Ja (Agelaius flavus, bijlage I)

Bron: B.L. Monroe en Ch.G. Sibley (1993). A World Checklist of Birds. ISBN 0-300-05547-1.


1 De wetenschappelijke naam dient te worden gevolgd bij het vaststellen of een vogelsoort, -genus, -familie of -orde op de positief- dan wel negatieflijst is opgenomen; voor een aantal soorten is geen Nederlandse benaming of staat de Nederlandse benaming ter discussie.

2 Aan het houden van de betreffende (sub-)familie, geslachtsgroep, genus of soort dienen voorwaarden te worden gesteld. Deze voorwaarden kunnen per (sub-)familie, geslachtsgroep, genus dan wel soort worden geformuleerd door de sector en worden voorgelegd aan een deskundigencommissie. Indien deze voorwaarden niet binnen twee jaar door de sector voor de betreffende (sub-)familie, geslachtsgroep, genus of soort zijn opgesteld en door een deskundigencommissie zijn getoetst, wordt de betreffende (sub-)familie, geslachtsgroep, genus of soort aan de negatieflijst toegevoegd.

3 Deze (sub-)familie, geslachtsgroep, genus of soort kent een specifiek voedingsregime. Bij het opstellen van de voorwaarden onder voetnoot 2 dient hier rekening mee te worden gehouden.

4 De Raad is van mening dat in geval van het verzoek tot erkenning voor het houden van een soort uit deze familie een diploma overlegd moet kunnen worden waaruit blijkt dat de (potentiële) houder over voldoende kennis op het gebied van het houden en verzorgen van en de omgang met deze soort/familie beschikt. Indien het om erkenning voor een soort uit de familie Falconidae gaat zou bijvoorbeeld het bezitten van een valkeniersacte zoals genoemd in artikel 38 lid 1 van de Flora- en Faunawet tot deze erkenning moeten leiden. Indien het verkrijgen van een erkenning na overleg van een dergelijk diploma niet tot de mogelijk-heden behoort terwijl de houder wel in staat is het dier zodanig te houden en te verzorgen dat het welzijn van het dier niet in het gedrang komt, dient de familie naar de mening van de Raad op de positieflijst, voorzien van voetnoot 2, te worden geplaatst.

5 Het Platform Verantwoord Huisdierenbezit zou graag zien dat deze soort op de positieflijst wordt geplaatst, voorzien van voetnoot 2.

6 Afgesproken is dat het Platform Verantwoord Huisdierenbezit over alle soorten, genera, geslachtsgroepen en/of (sub-)families die van deze voetnoot zijn voorzien op soortniveau informatie zal aanleveren waaruit blijkt dat deze vogels met goed resultaat gehouden én gekweekt worden in Nederland, België, Duitsland, Denemarken en/of Groot-Brittanië. Wordt deze informatie niet binnen een termijn van twee jaar aangeleverd, dan dient de soort, het genus, de geslachtsgroep of de (sub-)familie alsnog op de negatieflijst te worden geplaatst. Of een soort gehouden én gekweekt wordt kan blijken uit bijvoorbeeld de aanwezigheid van de betreffende geringde soort op tentoonstellingen, het regelmatig te koop aanbieden van deze soort als eigen kweek via advertenties en/of kweekverslagen. Deze informatie dient te worden overlegd aan het Ministerie van LNV dan wel een onafhankelijke commissie die deze informatie zal toetsen. Tussentijds overleg tussen de sector en het Ministerie van LNV dan wel een onafhankelijke commissie om te bezien of men 'op de goede weg is' dient tot de mogelijkheden te behoren. Indien twijfel bestaat over de juistheid van de informatie kan de sector worden gevraagd om met aanvullende informatie te komen. Ook een bezoek aan een houder die met deze soort kweekt kan tot de mogelijkheden behoren. De sector dringt er op aan dat snel duidelijk wordt aan welke instantie/commissie de informatie dient te worden overlegd. Aan het houden van soorten waarvan duidelijk is dat deze met goed resultaat gehouden én gekweekt worden kunnen voorwaarden (bijvoorbeeld zoals onder voetnoot 2) worden gesteld. Eveneens is afgesproken dat het Platform Verantwoord Huisdierenbezit bij de vogels die zijn voorzien van voetnoot 6 zal nagaan of er zich hieronder parasitaire vogels bevinden. Parasitaire vogels zullen op de negatieflijst worden geplaatst. Deze informatie dient eveneens binnen een periode van twee jaar (of zoveel eerder als mogelijk) te worden aangeleverd.
Tabel 3: Positieflijst van reptielen


Positieflijst reptielen

Nederlandse benaming 1

Aan te merken als ‘potentieel gevaarlijk’?

Op CITES-lijst?

Orde Testudines

SchildpaddenFamilie Chelidae

Slangenhalsschildpadden
Ja (Pseudemydura umbrina, bijlage I)

Familie Pelomedusidae

Afrikaanse modderschildpadden
Ja (Erymnochelys madagascariensis, Peltocephalus dumeriliana en Podoc-nemis sp., bijlage II; Pelomedusa subrufa (Ghana), Pelusios adansonii (Ghana), Pelusios castaneus (Gha-na), Pelusios gabonensis (Ghana) en Pelusios niger (Ghana), bijlage III)

Familie Podocnemididae

ScheenplaatschildpaddenSoort Erymnochelys sp.

ScheenplaatsschildpadSoort Peltocephalus sp. 2

GrootkopschildpadSoort Podocnemis erythro-

cephala

IriapucaSoort Podocnemis expan-

sa 2

AurrusschildpadSoort Podocnemis lewyana

Magdalena schildpadSoort Podocnemis sextu-

berculata

KnobbelscheenplaatschildpadSoort Podocnemis unifilis 2

Terekay schildpadSoort Podocnemis vogli

Savanne scheenplaatschildpadFamilie Chelydridae

BijtschildpaddenSoort Platysternon sp. 3

Grootkopschildpad
Ja (Platysternon megacephalum, bij-lage II)

Soort Macroclemys sp. 2, 3

GierschildpadSoort Chelydra sp. 2, 3

Gewone bijtschildpadFamilie Carettochelyidae 2

Nieuw-Guinese rivierschildpaddenFamilie Trionychidae

WeekschildpaddenOnderfamilie Cyclanorbinae 3Ja (Lissemys punctata, bijlage II)

Onderfamilie Trionychinae


Soort Apalone sp. 3Ja (Apalone ater, bijlage I)

Soort Doganai sp. 3


Soort Nilssonia sp. 3


Soort Palea sp. 3


Soort Pelodiscus sp. 3

Chinese weekschildpadSoort Rafetus sp. 3


Soort Trionyx sp. 3

DrieklauwschildpadSoort Amyda sp. 2, 3


Soort Aspideretes hurum 2, 3

Pauwoogdrieklauwschildpad
Ja (bijlage I)

Soort Aspideretes leithii 2, 3


Familie Dermatemydidae

Rivierschildpadden
Ja (Dermatemys mawii, bijlage II)

Familie Kinosternidae

ModderschildpaddenFamilie Emydidae

Waterschildpadden (o.a. rood- en geelwangschildpadden)
Ja (Batagur baska, Clemmys muh-lenbergi, Geoclemys hamiltonii, Ka-chuga tecta, Melanochelys tricarina-ta, Morenia ocellata en Terrapene coahuila, bijlage I; Annamemys an-namensis, Callagur borneoensis, Clemmys insculpta, Cuora sp., Heo-semys depressa, Heosemys grandis, Heosemys leytensis, Heosemys spi-nosa, Hieremys annandalii, overige soorten van Kachuga sp., Leucoce-phalon yuwonoi, Mauremys mutica, Orlitia borneensis, Pyxidea mouhotii, Siebenrockiella crassicollis en overi-ge soorten van Terrapene sp., bijlage II)

Familie Bataguridae

MoerasschildpaddenGenus Annamemys

MoerasschildpaddenGenus Batagur 2

BatagurschildpaddenGenus Callagur 2


Genus Chinemys

Moerasschildpadden en driekiel-schildpaddenGenus Cuora

WaterdoosschildpaddenGenus Cyclemys

DoornschildpaddenGenus Geoclemys

MoerasschildpaddenGenus Geomyda

AardschildpaddenGenus Hardella


Genus Heosemys


Genus Hieremys


Genus Kachuga

DakschildpaddenGenus Malayemys

RijstveldschildpaddenGenus Mauremys

Beekschildpadden en driekielwater-schildpaddenGenus Melanochelys

AardschildpaddenGenus Morenia


Genus Notochelys


Genus Ocadia

StreepnekschildpaddenGenus Orlitia 2


Genus Pyxidea

DoornschildpaddenGenus Rhinoclemmys


Genus Sacalia


Genus Siebenrockiella

DikkopschildpaddenFamilie Testudinidae

Echte landschildpaddenGenus Chersina

Boegsprietschildpadden
Ja (bijlage II)

Genus Geochelone, soort

Geochelone carbonaria

Kolenbranderschildpad
Ja (bijlage II)

Genus Geochelone, soort

Geochelone chilensis

Argentijnse landschildpad
Ja (bijlage II)

Genus Geochelone, soort

Geochelone denticulata

Woudschildpad
Ja (bijlage II)

Genus Geochelone, soort

Geochelone elegans

Indische stralenschildpad
Ja (bijlage II)

Genus Geochelone, soort

Geochelone elephantina 2Ja (bijlage II)

Genus Geochelone, soort

Geochelone gigantea 2

Aldabra reuzenschildpad
Ja (bijlage II)

Genus Geochelone, soort

Geochelone nigra 2

Galapogos landschildpad
Ja (bijlage I)

Genus Geochelone, soort

Geochelone pardalis

Panterschildpad
Ja (bijlage II)

Genus Geochelone, soort

Geochelone platynota

Burmese sterlandschildpad
Ja (bijlage II)

Genus Geochelone, soort

Geochelone radiata

Stralenschildpad
Ja (bijlage I)

Genus Geochelone, soort

Geochelone sulcata 2

Sporenschildpad
Ja (bijlage II; “a zero annual export quota has been established for this species for specimens removed from the wild and traded for primarily com-mercial purposes”)

Genus Geochelone, soort

Geochelone yniphora

Madagascarschildpad
Ja (bijlage I)

Genus Gopherus

Woestijnschildpadden
Ja (bijlage II m.u.v. Gopherus flavo-marginatus, bijlage I)


Genus Homopus

Padlopers
Ja (bijlage II)

Genus Indotestudo

Landschildpadden
Ja (bijlage II)

Genus Kinixys

Gladrandklepschildpadden en stekel-randklepschildpadden
Ja (bijlage II)

Genus Malacochersus

Pannenkoekschildpadden
Ja (bijlage II)

Genus Manouria, soort Ma-

nouria emys

Bruine landschildpad
Ja (bijlage II)

Genus Manouria, soort Ma-

nouria impressa 2

Gedeukte landschildpad
Ja (bijlage II)

Genus PsammobatesJa (Psammobates geometricus, bij-lage I; overige soorten, bijlage II)

Genus Pyxis, soort Pyxis

arachnoides

Spinschildpad
Ja (bijlage II)

Genus Pyxis, soort Pyxis pla-

nicauda 2

Madagascar platrugschildpad
Ja (bijlage I)

Genus Testudo, soort Testu-

do graeca

Moorse landschildpad
Ja (bijlage II)

Genus Testudo, soort Testu-

do hermanni

Griekse landschildpad
Ja (bijlage II)

Genus Testudo, soort Testu-

do horsfieldii

Vierteenlandschildpad
Ja (bijlage II)

Genus Testudo, soort Testu-

do kleinmanni 2

Egyptische landschildpad
Ja (bijlage I)

Genus Testudo, soort Testu-

do marginata

Breedrandschildpad
Ja (bijlage II)

Genus Testudo, soort Testu-

do werneri 2Ja (bijlage I)

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina