Samen verder met Vught Verkiezingsprogramma Pvda-groenLinks 2010-2014 Inhoudsopgave Uitgangspunten 5Dovnload 241.23 Kb.
Pagina9/12
Datum18.08.2016
Grootte241.23 Kb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

5.3 Bouwen in Vught: kwantiteit


De discussie over het aantal woningen dat in Vught gerealiseerd moet worden, is ingewikkeld. De gemiddelde leeftijd in Vught ligt erg hoog. Meer woningen voor jonge mensen en gezinnen, zodat ook zij een plek kunnen vinden in Vught, zijn al jaren hard nodig. Dit college heeft een inhaalslag gemaakt op dit gebied en als alle bouwplannen doorgaan zoals is besloten, maakt de coalitie haar belofte ten aanzien van de sociale woningbouw waar.

Maar de wereld om ons heen is veranderd. In 2008 is als gevolg van de kredietcrisis de wereldeconomie zo’n beetje ingestort. Die ontwikkeling heeft gevolgen voor de woningmarkt. Eisen voor een hypotheek en huizenprijzen zijn veranderd. Er worden voorspellingen gedaan over het herstel van de huizenmarkt maar niemand weet het écht zeker. De provincie verwacht dat er op korte termijn minder huizen nodig zijn omdat er minder vraag is, maar waarschuwt ook dat er later een inhaalslag gemaakt moet worden, omdat de markt dan weer aantrekt. Voor het bestuur in Vught ligt er zo dadelijk een moeilijke taak om op het juiste moment de juiste keuze te maken.


Geschiedenis:

 • Er is jaren onvoldoende gebouwd in Vught vooral als het gaat om sociale woningbouw.

 • De wachtlijsten waren ongehoord lang.

 • Vooral jonge mensen vertrokken daarom uit Vught, wat nadelig is voor de gemiddelde leeftijd van de Vughtse inwoners.


Huidige situatie

 • Sinds 2006 heeft dit college zich ingezet om de bouwachterstand, vooral in de sociale woningbouw, in te lopen. Vanaf 2008 wordt het geplande aantal woningen weer opgeleverd. Daarnaast zijn er nu veel plannen in de ontwikkel-, bouw- en afrondingsfase (o.a. centrumplan, stadhouderspark, Djalakstraat, Tuinen van Heym).

 • Er is een unaniem aangenomen gemeentelijke woonvisie 2009-2013 met daaraan gekoppeld een uitvoeringsplan.

 • Er zijn met Woonwijze prestatieafspraken gemaakt, die unaniem door de raad zijn aangenomen, waarin beschreven staat hoe de gemeente en woningbouwcoöperatie samenwerken om de doelen uit woonvisie waar te maken.

 • In regionaal verband maakt Vught afspraken met regiogemeenten en de provincie over het regionale woningbouwprogramma, bedrijventerreinen en welke locaties bewaard blijven of ontwikkeld worden als natuurgebied.


PvdA-GroenLinks wil:

 • PvdA-GroenLinks wil de woonvisie en de gemaakte prestatieafspraken voortvarend uitvoeren.

 • PvdA-GroenLinks wil jaarlijks de bouwprogramma’s toetsen aan maatschappelijke ontwikkelingen.

 • PvdA-GroenLinks wil dat bouwplannen die door de kredietcrisis vertraagd of uitgesteld zijn vergunningsklaar zijn om snel te kunnen gaan bouwen als de markt aantrekt.

 • PvdA-GroenLinks wil dat alle Vughtenaren, jong en oud en al dan niet met een bijzondere woonbehoefte, een plek vinden in Vught.

 • PvdA-GroenLinks wil mensen van buiten Vught van harte welkom heten – zeker de grote groep oud-inwoners die vroeger Vught hebben verlaten bij gebrek aan beter.

 • PvdA-GroenLinks wil Vughtenaren die ooit gestart zijn in een goedkope woning maar ondertussen wel een duurdere kunnen betalen (en die dus zogenaamd scheefwonen), verleiden om door te stromen naar een woning die beter bij hun inkomen past. De goedkope woningen komen dan weer vrij voor de oorspronkelijke doelgroep.

 • PvdA-GroenLinks wil specifiek aandacht voor 2 groepen:

 • voor ouderen/senioren: gelijkvloerse en levensloop bestendige woningen

 • voor jongeren: 2- en 3- kamerappartementen voor een beperkt inkomen.

 • PvdA-GroenLinks wil dat er weer een gezonde woningmarkt ontstaat met voldoende aanbod en pleit voor een wachttijd van niet langer dan 1 jaar voor huurwoningen.

 • PvdA-GroenLinks wil dat de gemeente ernaar streeft om bij grote projecten ca. 5% van de werkplekken te oormerken als leer/werkplaats dan wel te bestemmen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.5.4 Welstand


Om te mogen toetsen aan redelijke eisen van welstand – dit wil zeggen dat een bouwplan architectonisch past in een omgeving – moet een gemeente vanaf 1 juli 2004 een welstandsbeleid hebben, vastgelegd in een welstandsnota. In die nota zijn de beleidsregels vastgelegd met daarin de welstandscriteria en welstandskaders die worden toegepast bij de welstandsbeoordeling van de bouwplannen.
Geschiedenis:

 • Welstandstoezicht ontstond ruim een eeuw geleden omdat particulieren zich zorgen maakten over de ontsiering van de gebouwde omgeving.

 • Welstandscommissies (voorheen schoonheidscommissies) adviseren gemeentebesturen over uiterlijke verschijningsvorm van bouwplannen.

 • Sinds 1962 zijn gemeenten verplicht in hun bouwverordening een welstandsbepaling op te nemen en daaraan gekoppeld een welstandscommissie aan te wijzen. Elke bouwaanvraag moet om advies aan deze commissie worden voorgelegd.

 • Sinds de wijziging van de Woningwet in 2003 is elke gemeente in Nederland verplicht een welstandsnota op te stellen.


Huidige situatie:

 • In september 2008 is er nieuw Welstandsbeleid ingevoerd met meer vrijheid voor de burger.

 • Met dit beleid is een eenvoudige vorm van welstandstoetsing ingevoerd; de toets van een (ver)bouwplan kan vaak al door ambtenaren worden gedaan en hoeft niet langs de commissie.

 • In de nota zijn specifieke kenmerken van wijken (Schoonveld, Villapark) beschreven. Bouwplannen moeten voldoen aan die specifieke kenmerken.

 • In de welstandscommissie heeft voortaan een lid van de monumentencommissie zitting.


PvdA-GroenLinks wil:

 • PvdA-GroenLinks wil de welstand in stand te houden en kiest voor een onafhankelijke welstandstoets. Dat is de beste garantie voor het vermijden van politieke willekeur en geeft (rechts)zekerheid aan plannenmakers en inwoners van Vught.

 • PvdA-GroenLinks wil geen betutteling van burgers, maar er zijn zoveel smaken als er burgers zijn. Het begrip ‘mooi’ wordt door iedereen anders uitgelegd. Het is daarom goed dat er een gemene deler is gevonden via het Welstandsbeleid dat in 2008 is herzien, geoptimaliseerd en aangepast aan de visie van deze tijd.

 • PvdA-GroenLinks wil dat het eigen belang van marktpartijen wordt getoetst aan het algemeen belang.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina