Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de Dorpsraad Warnsveld gehouden op maandag 28 maart 2011 in ’t Warnshuus. AanwezigDovnload 17.97 Kb.
Datum21.08.2016
Grootte17.97 Kb.
Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de Dorpsraad Warnsveld gehouden op maandag 28 maart 2011 in ’t Warnshuus.
Aanwezig:Heleen Buijs (voorzitter),Iet Faber,Henk Harmsen,Henk Heuvelink,

Henk Hoogkamp, (penningmeester),Janet Lier,Hendrik Maalderink,Jack Pikkert,

Jacintha Roelofse (later ter vergadering), Jannie de Ruiter,Hein Smeerdijk,

Frans van Uem,(secretaris),Aranka Verwoort (P.R.),Janneke Weits (later ter vergadering),

en Dick Zwiers.
Aanwezig gemeente: contactambtenaar Marian Schilder en Gerard Borgonjen.
Afwezig met kennisgeving:Robert ter Avest,Nella Francke en bestuurlijk coördinator wethouder Rik de Lange.
Publieke tribune:4 personen.
1.Opening.

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom.


2.Spreekrecht voor het publiek.

Mevr.Pardijs verbaast het dat de Dorpsraad achter het plan Oranjestate II staat in zijn huidige vorm.Zij en ook anderen met haar vinden het te massaal en te hoog.

Daardoor wordt zeker bij haar woning zo zegt zij de lichtinval in ernstige mate benomen.

En de omwonenden zijn niet eens over het plan gehoord aldus mevr.Pardijs.

De voorzitter zegt dat er wel een informatiebijeenkomst is geweest.

Zij geeft verder aan dat de Dorpsraad de voorzieningen in Warnsveld in stand wil houden en dat geldt ook voor de geplande bouw van Oranjestate II.

Als door aanpassing van het plan tegemoet kan worden gekomen aan bezwaren/wensen van omwonenden,zonder dat de realisatie van het plan in gevaar komt,dan is dat natuurlijk prachtig.De heer Vos tekent aan dat de gemeenteraad nog over het bouwplan moet beslissen en omwonenden die bezwaar hebben kunnen zich dan ook tot de gemeenteraad wenden.

De heer Wiersema brengt naar voren dat er nogal wat dubbele branches zijn gevestigd in winkelcentrum “Dreiumme”.Dameskappers,drogisten en nu ook weer een opticien in het voormalige pand van Halfman.Is hier nu niet iets aan te doen?

De vorzitter zet uiteen dat hier weinig aan te doen lijkt te zijn omdat dit een zaak is van de verhuurder maar dat we het niettemin zullen opnemen met het bestuur en de centrummanager van “Dreiumme”.

Ook wordt nog aangekaart de overlast van jeugd bij de fietstunnel Loër Enkweg.


3.Ingekomen berichten en mededelingen.

Deze middag is het monument onthuld ter nagedachtenis van de slachtoffers die zijn gevallen bij de V1 inslag op de Molenbult op 28 maart 1945.

Het monument is door de Adriaan van den Endeschool geadopteerd.
De commisie van de Dorpsraad die samen met anderen mogelijk heeft gemaakt dat dit monument er is gekomen verdient daarvoor alle lof.

Dit geldt in het bijzonder ook voor de heer Mulder die als buitengewoon lid deel uit heeft gemaakt van de commissie.De voorzitter overhandigt hem als dank voor zijn grote inzet een attentie hetgeen door de vergadering met een hartelijk applaus wordt onderstreept.

Verdere punten:

*Er wordt verder gewerkt aan de opzet van een nieuwe web-site voor de Dorpsraad.

*Janet Lier en Henk Hoogkamp leggen op 4 mei a.s. het bloemstuk van de Dorpsraad.

*Zaterdag 9 april a.s.vind de voorjaarsuitvoering van “Excelsior”plaats o.l.v. de nieuwe dirigent.Aanvang:20.00 uur.


4.Verslag vergadering 7 december 2010.

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Naar aanleiding van het verslag:

*Marian heeft bij haar collega aan de bel getrokken over het nog aan te brengen naambordje “Dahliapad”;

Het verkeersbord aan het begin van de Laan 1940-’45 komende vanaf het Schoolplein is verdwenen.Dit dient opnieuw aangebracht te worden.

Marian gaat achter beide zaken aan.

*Er komt binnenkort weer een gesprek door de gemeente met school en omwonenden over de bouw van noodlokalen bij de Arcadeschool.

*Er is nog geen bankje beschikbaar dat eventueel geplaatst zou kunnen worden bij de jeu de boulesbaan aan ’t Spiker.Bovendien zijn de meningen hierover verdeeld.De Dorskamp is namelijk bang dat dit hangjeugd zal aantrekken.Wie bedenkt het ei van Columbus??


5/6. Informatie van de gemeente/bezuinigingsplannen.

De heer Borgonje,die deze avond aanwezig is op verzoek van wethouder De Lange geeft een toelichting op de bezuinigingsplannen van het college.

He gaat om een bezuinigingsoperatie van om en nabij de 12 miljoen euro!

In beginsel blijft daarom niets buiten schot!

Voorgesteld wordt onder meer sluiting van de burgerbalie in ’t Warnshuus en terugbrenging tot de helft van het huidige budget waarover de Dorpsraad kan beschikken!

De voorlopige plannen van het college verkeren nu in de raadpleegfase.

De Dorpsraad heeft al gereageerd richting college en gemeenteraad (brief 7 maart 2011)

en zal ook in de verdere procedure krachtig van zich laten horen!

Vanzelfsprekend laten we het er niet bij zitten!

Op 5 april 2011 is er een inloopavond in “De Pauw” en we wekken een ieder die daar belang bij heeft op om daar heen te gaan en de collegeleden die daar dan ook zullen zijn aan te spreken.Op 7 april vindt het slotdebat met het college plaats in de Hanzehof.

Daarna gaat het college zich beraden over de binnengekomen reacties en wordt bekeken in hoeverre de voorlopige plannen bijstelling behoeven.

Presentatie hiervan vindt plaats op 28 april 2011.

Vervolgens is er op 10 mei 2011 een hoorzitting door de gemeenteraad en op 31 mei 2011 neemt de raad de defintieve beslissing.

De Dorpsraad onderschrijft ten volle de reactie(s) die het dagelijks bestuur in deze reeds heeft

doen uitgaan.

De dorpsraadsleden hebben hier met voldoening kennis van genomen en zwaaien het dagelijks bestuur hiervoor lof toe.

Vanuit de Dorpsraad klinkt onder meer ernstige bezorgheid over het behoud van de voorzieningen in ’t Warnshuus en de korting op het budget.

Wat dit laatste betreft,we moeten natuurlijk wel de financiële middelen behouden om ons werk goed te kunnen blijven doen in het belang van de leefbaarheid voor Warnsveld!


7.Informatie vanuit de clusters.

a.Buitengebied.

Henk Heuvelink meldt dat er komende maand mei een informatiebijeenkomst wordt belegd over het invoeren van 60 km voor bepaalde wegen in het buitengebied.

Daar is nu geld van de provincie voor beschikbaar.

DB weet hier nog niet van en zal informatie bij de gemeente opvragen.

Morgenavond 29 maart heeft de STUITcommissie een gesprek met het college over de bezuinigingen die ook dit plan treft.

Er zijn klachten van bewoners binnengekomen over hangjongeren bij de Leestenseweg.

Zie in dit verband ook hetgeen onder punt 2 is aangegeven over de fietstunnel Loër Enkweg.

Wordt doorgegeven aan de politie.

Hein Smeerdijk meldt positieve ontwikkelingen rondom de bouw van de schaapskooi

Werkse Veld en het daarbij behorende gebied.b.Evenementen en festiviteiten.

Janneke Weits meldt dat Stichting Berkelfeest een doorstart probeert te maken en naarstig op zoek is naar een penningmeester.

Zolang die niet is gevonden kan men niet verder.

Hopelijk wordt er toch een geschikt persoon gevonden.c.Kunst en Cultuur.

Hein Smeerdijk laat weten dat Kunst en Route dit jaar plaats vindt op 25 september.

Gekeken wordt of er in “Den Bouw”en op GGnet een expositieruimte gecreëerd kan worden.

Van 16 april tot 5 juni vindt in het stedelijk museum de door het WAQ georganiseerde expositie “Schatplichtig” plaats.

Jannie de Ruiter vertelt dat “Excelsior”in november van dit jaar een tegenzoek brengt aan Horstmar op uitnodiging van de “Stadtkapelle”die vorig jaar hier te gast is geweest.

d.Sport.

Jacintha Roelofse brengt naar voren dat men de tennisport meer wil promoten speciaal onder de jeugd.Daartoe zijn plannen in voorbereiding.Verder is men nog op zoek naar een geschikt terrein van om en nabij de 800 m2 voor een manifestatie in oktober van dit jaar in het kader van de jubileumviering van tennisvereniging ’t Braamveld.

Heleen vraagt dit soort evenementen door te geven voor op onze nieuwe site waaraan

momenteel gewerkt wordt.e.Senioren.

De eerstvolgende vergadering van het WWZ-panel staat gepland op 12 april 2011.f/g.Wijken en buurten/scholen en jongeren.

Er is een bijeenkomst geweest op de “Isendoorn”over zwerfafval.

Dit was een goede bijeenkomst welke ook is bijgewoond door Dick Zwiers die deze conclusie onderschrijft.Het lijkt te werken en de school wil er een jaarlijks project van maken.

Kortom het is de bedoeling dat het gaat leven binnen de school en dat er schoonmaakacties e.d. worden opgezet.

Er komt nog een raportage over het zwerfafvalproject.
8.Financiën.

De penningmeester meldt de stand van zaken.

Besloten wordt 1500 euro te verlenen aan de Stichting Gondelvaart Warnsveld als bijdrage in de kosten van de gondelvaart Warnsveld 2011.

Deze zal worden gehouden op vrijdag 26 en zaterdag 27 augustus.9.Rondvraag.

Komende woensdag 29 maart zullen er door de Dorpsraad ook op de weekmarkt in “Dreiumme” handtekeningen worden verzameld voor het behoud van de voorzieningen

in ’t Warnshuus.

Jannie de Ruiter,Iet Faber en Hein Smeerdijk gaan dit doen waarvoor hartelijk dank!

Henk Hoogkamp zegt het een verlies voor Warnsveld te vinden dat het Abersontoernooi gestopt moet worden omdat de organisatie de financiën niet rond kan krijgen.

Heel jammer van dit zo perfect georganiseerde toernooi met deelnemers uit vele landen waarmee Warnsveld op een unieke manier op de kaart werd gezet!


Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina