Samenvatting belangrijke wijzigingen vanaf 01 januari 2013Dovnload 31.26 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte31.26 Kb.

Samenvatting belangrijke wijzigingen vanaf 01 januari 2013


Er zijn een aantal belangrijke wijzigingen die impact hebben op jullie werking en registratie in “Mijn loopbaan voor partners” (MLP).

Deze informatie is voor iedere betrokkene in het project belangrijk. Daarom vragen we deze informatie te bespreken en te delen met alle betrokkenen.
Samenvatting belangrijke wijzigingen vanaf 01 januari 2013

1.Competentiegericht matchen

Registratie van korte niet-beroepsspecifieke acties in tweede lijnsbegeleiding.

2.Wijzigingen in beheer opleidingen – opleidingenmanager

3.Instapstages voor schoolverlaters zonder diploma


De meest recente wijzigingen in “Mijn Loopbaan voor Partners” worden ook altijd gepubliceerd op de VDAB-website. Hier vind je de link naar deze pagina: http://partners.vdab.be/cvs/nieuw.shtml

Heb je vragen of extra ondersteuning nodig? Je VDAB-projectverantwoordelijke of je Mijn loopbaan- coach voor Partners staat klaar om je te helpen.


 1. Competentiegericht matchen


Werkzoekenden kunnen hun profiel aanvullen met de competenties die zij bezitten. Werkgevers op hun beurt kunnen bij het ingeven van een vacature aanvinken over welke competenties de kandidaten moeten beschikken. Op die manier krijgen we een verfijndere matching tussen kandidaat en vacature.

Omdat jij ook een belangrijk aanspreekpunt bent voor de werkzoekende, vragen we jou om je medewerking.Samen met jou

In Mijn loopbaan tonen we op basis van de gewenste job(s) die de werkzoekende opgeeft, het bijhorende competentieprofiel. Als onderdeel van zijn leerproces om zijn cv’s en eigen competenties te beheren in Mijn loopbaan, worden de competenties samen met de werkzoekende gescoord.

Let wel: momenteel zijn nog niet voor alle jobs een competentieprofiel beschikbaar. In de loop van 2013 wordt hier verder aan gewerkt.

Hoe competenties scoren na een opleiding?


 • Je gaat naar http://cobra.vdab.be, zoek de beroepenfiche en open via de links onderaan het Word-document om deze competenties in te vullen en laadt het op in het dossier.

Zie handleiding.

Je kan dit ingevuld competentierapport ook aan de cursist meegeven.Hoe kan de klant competenties scoren en beheren?


 • De klant/cursist kan zelf zijn competenties scoren via de toegang tot zijn Mijn loopbaan- dossier.

Zie korte handleiding http://partners.vdab.be/cvs/documenten/Werkenmetcompetenties.pdf

Registratie van korte niet-beroepsspecifieke acties in tweede lijnsbegeleiding.


De acties georganiseerd i.f.v. de ontwikkeling van de algemene arbeidsmarktcompetenties (AMC) en de (her)oriëntering van de werkzoekende maken deel uit van het sluitend maatpak.
Tot op heden werd dit als opleiding geregistreerd, hoewel deze activiteiten meer aanleunen bij begeleiding dan opleiding en niet intensief zijn. Daarenboven is het registreren als opleiding administratief meer belastend.

Omwille van administratieve vereenvoudiging mogen vanaf 01.02.2013 korte, niet - beroepsspecifieke acties, zoals attitude - en sollicitatiemodules, niet langer als opleiding geregistreerd worden. Deze acties worden in MLP geregistreerd als begeleidingsacties.

Overgangsmaatregel tot 31 augustus 2013


 • De acties die onder deze nieuwe maatregel vallen die in 2012 of januari 2013 opgestart zijn, mogen nog als een opleiding geregistreerd worden en verder afgewerkt worden als opleiding.

 • Alle nieuwe 2de-lijnsacties die in 2013 opgestart worden, worden met een begeleidingslijn geregistreerd.
  Vanaf 1 september 2013 worden alle 2de-lijnsbegeleidingen met een begeleidingslijn geregistreerd.

 • Vastgelegde afspraken in de uitbestedingscontracten en tenders, waarbij de financiering afhangt van de gepresteerde uren, worden verder genoteerd als opleiding.

 • Indien er voor specifieke partners een probleem zou zijn dan worden deze individuele cases besproken met je regiecoördinator en je projectverantwoordelijke.

Registratie van niet-intensieve actie: 2de-lijnsbegeleiding

Indien de aangeboden actie een extra, geïndividualiseerde en maatgerichte ondersteuning voor de werkzoekende is, definiëren we dit als 2de-lijnsbegeleiding en zal deze actie geregistreerd worden met een specifieke begeleidingslijn (afkortingen zijn vervolledigd tussen de haken). • Oriëntering

  • ‘Beg(eleiding) tijdens reguliere oriëntering’

  • ‘Beg(eleiding) tijdens oriënt(ering) van inwerkingskl(anten)’

 • Algemene arbeidsmarktcompetenties:

  • ‘Begeleiding sollicit(eren) en amc(algemene arbeidsmarktcompetenties)’

 • Geletterdheid:

  • ‘Beg(eleiding) geletterdheid taal en rekenen’

  • ‘Beg(eleiding) geletterd(heid) basisvaardigheden IT’

 • Nederlands voor anderstaligen:

  • ‘Begeleiding logopedie’

  • ‘Begeleiding remediëring NT2’

  • ‘Begel(eiding) soll(iciteren) en amc anderstaligen’

 • 50+-clubs:

  • Beg(eleiding) 50+: informatie en oriëntatie

  • Beg(eleiding) 50+: soll(icitatie).tr(aining). en werkattitudes

  • Beg(eleiding) 50+: sollicitatieruimte

Begeleidingsactiviteiten die standaard deel uitmaken van de opleiding of 1ste-lijnsbegeleiding en geen extra, geïndividualiseerde ondersteuning zijn ikv een maatgerichte aanpak van de werkzoekende worden niet meer afzonderlijk geregistreerd.

Indien de werkzoekende wegens financiële problemen die specifieke acties, zelfs als ze onvoldoende intens zijn, niet kan volgen dan kan de volgende uitzonderingsmaatregel toegepast worden: • Tegemoetkoming in de verplaatsing: indien de werkzoekende zich om financiële redenen niet kan verplaatsen naar de begeleidingsactie kan een Lijnkaart of goedkoop NMBS-ticket uitgereikt worden via de Werkwinkel.

 • Tegemoetkoming in de kinderopvangkosten: indien de werkzoekende de begeleidingsactie niet kan volgen omdat hij/zij hiervoor kinderopvangkosten moet maken, dan kan hij/zij die gemaakte kinderopvangkosten alsnog terugbetaald krijgen. (de wijze van terugbetaling wordt momenteel uitgewerkt)

Toegestane uitzonderingen die als opleiding geregistreerd mogen worden met de bijhorende cursistenvergoedingen:

 • Het groepsluik van de werk-welzijnstrajecten.

 • De niet-intensieve acties binnen Arbeidszorginitiatieven.

 • Voor nieuwe projecten die zich specifiek richten op werkzoekenden binnen een specifieke risicodoelgroep is de uitzondering vooraf afgesproken met de projectverantwoordelijke.
 1. Wijzigingen in beheer opleidingen – opleidingenmanager


Vanaf januari 2013 werd er een wijziging doorgevoerd in het beheer van opleidingen en de wijze waarop opleidingen worden ingedeeld. Dit heeft ook een aantal consequenties op de opleidingscodes die door jullie diensten via opleidingenmanager aangemaakt en beheerd worden. Hierbij informeren we jullie over de aanleiding voor deze wijziging, wat er concreet verandert en welke gevolgen dit voor jullie heeft.

De gehanteerde indeling van opleidingen bestond al geruime tijd en was toe aan actualisering en afstemming op de huidige, sectorale werking. Bovendien werd er tot op heden geen coherent en overkoepelend beheer gevoerd over de verschillende opleidingen. Dat zorgt vaak voor problemen bij de monitoring van en de rapportering over de activiteiten en resultaten van de VDAB en zijn partners en leidt soms ook tot zeer uiteenlopende werkwijzen en zelfs inconsistente informatie in de opleidingengids.

Zoals jullie misschien al gemerkt hebben, werden in de loop van januari en februari alle opleidingen en cursussen - waarbij aangegeven werd dat ze erkend zijn door de VDAB - door onze medewerkers gescreend en zo nodig aangepast. Enkel bij deze actie heeft de VDAB zelf wijzigingen aan de opleidingen en cursussen aangebracht om ze in de nieuwe indeling te kunnen inpassen. Gezien de impact van deze ingreep op de rapportering en vanuit de noodzaak om per kalenderjaar over uniforme gegevens te beschikken, waren wij voor het doorvoeren van deze aanpassingen immers aan een strikte timing gebonden. Vanwege de grootte-orde van deze actie was het daarnaast ook efficiënter om de wijzigingen in één beweging en gecentraliseerd door te voeren en jullie na afloop over deze wijzigingen te informeren. In de toekomst zullen jullie echter onmiddellijk ingelicht en geconsulteerd worden indien er wijzigingen aan opleidingen dienen te gebeuren.

Wat wordt er nu concreet gewijzigd?Bij de aanmaak of aanpassing van een opleiding

Bij de aanmaak van een nieuwe opleiding of de aanpassing van een bestaande opleiding zullen jullie zien dat volgende indelingen gewijzigd werden: • De indeling in modules werd geactualiseerd en verfijnd met een aantal deelmodules.

 • Ook de indeling in secties werd geactualiseerd en in een sectorale visie geïntegreerd. Alle secties hebben zodoende betrekking op een welbepaald beroep of een bepaalde beroepsgroep. Dit heeft als gevolg dat er geen algemene secties of secties voor ‘overige opleidingen’ meer zijn.

Er werd wel nog een beperkte set niet-beroepsgerichte secties voorzien voor opleidingen die zich op niet-technische competenties, zoals algemene oriëntering, sollicitatietechnieken, werkattitudes, geletterdheid, Nederlands voor anderstaligen of specifieke doelgroepen richten.

Deze wijziging betekent dat vanaf nu bij de aanmaak van een opleiding moet gekozen worden voor een welbepaalde sectie. Indien er geen sectie gevonden wordt die met de opleiding overeenstemt, gelieve dan een keuze te maken die erbij aanleunt en je MLP-coach of projectverantwoordelijke te verwittigen opdat desgevallend een nieuwe sectie kan aangemaakt worden.

In de handleiding vind je de nieuwe indelingen en een gedetailleerder overzicht.

Voor opleidingen van CBO, GOB en Arbeidszorg worden de wijzigingen in een apart overleg besproken en rechtstreeks aan alle betrokkenen meegedeeld.Bij de start van een opleiding voor een cursist

In ‘Stappen naar werk’ is de naam van de actie gewijzigd en stemt ze overeen met de naam van de gekozen module: • Oriënterende opleiding

 • Beroepsgerichte doorstroomopleiding

 • Beroepsgerichte opleiding

 • Algemene arbeidsmarktcompetenties

 • Nederlands voor anderstaligen

Na de aanmaak of aanpassing van een opleiding

Opleidingen en cursussen die jullie in opleidingenmanager aanmaakten, worden volledig door jullie beheerd. Aan dit principe wordt niets veranderd. Toch hebben een aantal keuzes die op dat moment gemaakt worden bij de aanmaak van een opleiding een impact op: • Informatie die in de opleidingengids aan de burger wordt aangeboden

 • De VDAB-rapportering en conclusies over opleidingsactiviteiten

Hierdoor ontstond de noodzaak om vanuit de VDAB voor opleidingen die erkend zijn door de VDAB of waarvoor er een samenwerkingsovereenkomst bestaat (hierna: ‘erkende opleidingen’ genoemd) een overkoepelend beheer op een aantal velden in te stellen. Deze maatregel heeft geen betrekking op opleidingen die los staan van de samenwerking met de VDAB maar die je ten behoeve van je eigen werking aanmaakt en publiceert in de opleidingengids.

Met dit overkoepelend beheer wil de VDAB volgende doelstellingen bereiken:


 • Een verhoging van de registratiekwaliteit bij erkende opleidingen, door de feedback van de VDAB-medewerker.

 • Een verhoging van de kwaliteit en bruikbaarheid van de rapportering over opleidingsacties van de VDAB en partners.

 • Een verhoging van de betrouwbaarheid en coherentie van de informatie die aan de burger in de opleidingengids wordt aangeboden.

 • Voldoende en geverifieerde informatie om de lijst van knelpuntopleidingen beter te kunnen beheren en jaarlijks, op basis van de studie knelpuntberoepen, te kunnen bijwerken.

Na de aanmaak van een cursus, waarbij je hebt aangegeven dat deze erkend is door de VDAB, zal een medewerker van VDAB nagaan of:

 • de opleiding daadwerkelijk kadert in een samenwerking met de VDAB;

 • de naam van de opleiding voldoende duidelijk is en beantwoordt aan de kwaliteitsvereisten (zie handleiding);

 • de opleiding toegewezen werd aan de meest passende module en sectie. Indien er geen passende sectie bestaat, zal er een nieuwe worden aangevraagd, en indien nodig, gecreëerd;

 • de opleiding al dan niet naar een knelpuntberoep leidt;

 • de toelatingsvoorwaarden in de opleidingengids conform de samenwerkingsovereenkomst geformuleerd zijn;

 • er bij de publicatie in de opleidingengids geen bewoordingen gebruikt worden die discriminerend zijn of in strijd met de privacy-wetgeving.

Jullie worden steeds op de hoogte gebracht van de wijzigingen die doorgevoerd moeten worden.

Timing

Voor de inwerkingtreding van dit nieuwe opleidingenbeheer werd volgend tijdspad vooropgesteld: • In de periode januari – maart 2013 worden de bestaande opleidingen en cursussen, die vóór 15/01/2013 werden aangemaakt en nog actief staan, door VDAB medewerkers gescreend en zelf aangepast om alle opleidingen aan de nieuwe indeling te laten beantwoorden.

 • In mei zal deze actie herhaald worden voor opleidingen en cursussen die tussen januari en april 2013 aangemaakt of aangepast werden.

 • Vanaf mei zal er dan een permanente procedure worden opgestart, waarbij de opleiding en cursus binnen de maand na creatie of aanpassing gescreend wordt op bovenstaande kwaliteitseisen. De VDAB zal vanaf dan de aanpassingen niet meer zelf doorvoeren (tenzij bij kritische problemen die dringend opgelost moeten worden), maar je hier steeds voor contacteren.
 1. Instapstages voor schoolverlaters zonder diploma


Vanaf 1 februari kunnen schoolverlaters zonder diploma secundair onderwijs een eerste werkervaring opdoen via een instapstage. We situeren de instapstage, belichten wat ze concreet inhoudt en leggen uit hoe jij ons kan helpen.

Situering

Jongeren die zonder diploma of werkervaring op de arbeidsmarkt terechtkomen, hebben het moeilijk om een job te vinden. Om hen te ondersteunen bij het vinden van een baan of bij het versterken van hun competenties, werd via het Loopbaanakkoord een nieuw instrument ingevoerd: de werkinleving. De werkinleving kan allerlei maatregelen omvatten, zoals opleidingen en werkplekleren. Een nieuwe mogelijkheid hierbij is de instapstage.Concreet

Vlaamse schoolverlaters die jonger zijn dan 25 en geen diploma secundair onderwijs hebben, kunnen tijdens de laatste 6 maanden van hun beroepsinschakelingstijd gedurende 3 maanden een instapstage volgen in een bedrijf.Een instapstage biedt heel wat troeven. De jongeren doen een werkervaring op en kunnen hun competenties aanscherpen. Zo staan ze sterker op de arbeidsmarkt. Bovendien worden ze betaald tijdens hun stage. Ze krijgen van de werkgever per maand een stagevergoeding van 200 euro (bruto) en van de RVA een stage-uitkering van 26,82 euro (bruto) per gewerkte dag. De werkgevers op hun beurt kunnen een stagiair inschakelen tegen voordelige voorwaarden.

Samen met jou

Omdat jij een belangrijk aanspreekpunt bent voor werkzoekenden en werkgevers, vragen we jou om je medewerking.

We zouden het erg op prijs stellen mocht je jonge schoolverlaters zonder secundair diploma informeren over de instapstage en hen stimuleren om zo’n stage te volgen. Om een geschikte stageplaats voor hen te vinden, kan je zelf werkgevers aanspreken of een beroep doen op de VDAB. Wij hebben een overzicht van beschikbare stageplaatsen.

Heb je een jongere in begeleiding die een instapstage volgt? Dan vragen we je of je het verloop van de stage met de jongere wil bespreken en wil informeren naar wat hij heeft bijgeleerd.Wil je meer informatie over wat en hoe? Lees de handleiding en lees ook de info voor werkgevers.


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina