Samenvatting strafzaken die in 2007 zijn aangemeld bij/afgedaan door de ToegangscommissieDovnload 31.26 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte31.26 Kb.

Samenvatting strafzaken die in 2007 zijn aangemeld bij/afgedaan door de Toegangscommissie

Van onderstaande zaken zijn 0021 t/m 0024 zijn in 2006 onder de aandacht gebracht.

Zaak 14 is eerder aangebracht in 2006; in 2007 heeft een andere indiener nogmaals aandacht gevraagd voor deze zaak.


Dossiernummer: CEAS 2007/0037

Indiener: burger

Inhoud verzoek: De indiener klaagt over slechte ervaringen met (een medewerker van) Jeugdzorg en maakt tevens melding van het feit dat hij in 1999 ten onrechte is aangehouden op verdenking van incest.

Beoordeling Toegangscie: Dit verzoek was op 31 december 2007 nog in behandeling.Dossiernummer: CEAS 2007/0036

Indiener: veroordeelde

Inhoud verzoek: De indiener vraagt aandacht voor zijn zaak waarin hij veroordeeld is wegens poging tot zware mishandeling, meermalen gepleegd.

Beoordeling Toegangscie: Het verzoek is evident niet-ontvankelijk omdat betrokkene niet behoort tot de in artikel 4 van het Instellingsbesluit genoemde groep personen die zich tot de Commissie kunnen wenden met een verzoek voor onderzoek. Bovendien betreft het geen feit betreft waarop een strafbedreiging van minimaal 12 jaar is gesteld. Of de rechtsorde ernstig door het feit is geschokt valt uit de overgelegde stukken niet op te maken. De voorzitter van de Toegangscommissie heeft de betrokkene per brief bericht dat de Commissie niets voor hem kan betekenen.Dossiernummer: CEAS 2007/0035

Indiener: veroordeelde

Inhoud verzoek: De indiener is veroordeeld wegens zedendelicten. De veroordeling is nog niet onherroepelijk aangezien er nog een cassatieprocedure loopt.

Beoordeling Toegangscie: Alleen al omdat de veroordeling nog niet onherroepelijk is kan de Commissie de zaak niet in behandeling nemen. Daar komt bij dat betrokkene niet behoort tot de in artikel 4 van het Instellingsbesluit genoemde groep personen die zich tot de Commissie kunnen wenden met een verzoek voor onderzoek. Ook kan bij het ontbreken van precieze gegevens slechts worden vermoed dat het een feit betreft waarop een strafbedreiging van minimaal 12 jaar is gesteld en/of de rechtsorde ernstig door dit feit is geschokt. De voorzitter van de Toegangscommissie heeft de betrokkene per brief bericht dat de Commissie niets voor hem kan betekenen.Dossiernummer: CEAS 2007/0034

Indiener: wetenschapper

Inhoud verzoek: De indiener vraagt aandacht voor een zaak waarin iemand in 1998 in hoger beroep wegens verkrachting, meermalen gepleegd, is veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf.

Beoordeling Toegangscie: De Toegangscommissie is van oordeel dat verzoeker niet kan worden aangemerkt als een wetenschapper in de zin van het Instellingsbesluit, aangezien de door hem naar voren gebrachte kwesties buiten zijn wetenschappelijke expertise vallen. Dit was door de indiener zelf ook reeds onderkend. Hij had gehoor gegeven aan het verzoek van de veroordeelde, die geen andere wetenschapper bereid had kunnen vinden.


Beslissing: De Toegangscommissie heeft het College van procureurs-generaal geadviseerd om geen onderzoek in te stellen. Het College heeft dit advies overgenomen.
Dossiernummer: CEAS 2007/0033

Indiener: veroordeelde

Inhoud verzoek: De indiener vraagt aandacht voor zijn zaak waarin hij veroordeeld is tot 8 jaar gevangenisstraf wegens het plegen van gekwalificeerde doodslag. Hij schrijft de Commissie dat hij al bijna drie en een half jaar probeert om in deze strafzaak herziening te krijgen.

Beoordeling Toegangscie: Het verzoek is evident niet-ontvankelijk omdat betrokkene niet behoort tot de in artikel 4 van het Instellingsbesluit genoemde groep personen die zich tot de Commissie kunnen wenden met een verzoek voor onderzoek. De voorzitter van de Toegangscommissie heeft de betrokkene per brief bericht dat de Commissie niets voor hem kan betekenen.Dossiernummer: CEAS 2007/0032

Indiener: drie medische wetenschappers

Inhoud verzoek: De indieners vragen aandacht voor een zaak waarin iemand onherroepelijk is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 jaar wegens moord op zijn echtgenote, door het toedienen van grote hoeveelheden sterke drank; terwijl de vrouw stervende was, heeft de veroordeelde verzuimd medische hulp in te roepen. De indieners betwisten de sterkte van de drank; voorts beargumenteren zij waarom er naar hun oordeel sprake is van een natuurlijke dood.

Beoordeling Toegangscie: Het verzoek voldoet aan de criteria voor nader onderzoek door de Commissie. Er is sprake van een delict waar een maximumstraf van 12 jaar of meer op staat en de indieners van het verzoek hebben diverse wetenschappelijke publicaties/artikelen aan de strafzaak gewijd.

De Toegangscommissie heeft op basis van het aangedragen materiaal bezien of er door manco’s in het opsporingsonderzoek of de presentatie van de zaak ter zitting, aan de rechter mogelijk informatie is onthouden die tot een ander oordeel in de zaak had kunnen leiden. Hiervan is niet gebleken. De belangrijkste punten die de indieners aandragen, zijn uitgebreid tijdens de verschillende rechtszittingen aan de orde geweest. Overigens stelt de Commissie vast dat de aanvragers kennelijk uitgaan van een ander begrip van het strafrechtelijke leerstuk van de causaliteit dan Hof en Hoge Raad waarbij in het bijzonder het niet inroepen van medische hulp op een moment dat dit wel geboden was kennelijk zwaar heeft gewogen. Deze weging mag evenals de andere conclusies die het Gerechtshof uiteindelijk heeft getrokken - en die door de indieners niet worden gedeeld – niet door de Commissie worden getoetst.

Beslissing: De Toegangscommissie heeft het College van procureurs-generaal geadviseerd geen onderzoek in te stellen. Het College heeft dit advies overgenomen.Dossiernummer: CEAS 2007/0031 (Zie ook dossiernummer 2006/0007)

Indiener: auteur/wetenschapper

Inhoud verzoek: De indiener vraagt de Commissie een onderzoek in te stellen naar een strafzaak, die heeft geleid tot een onherroepelijke veroordeling wegens moord.

Beoordeling Toegangscie: Dit verzoek is nog in behandeling.Dossiernummer: CEAS 2007/0030

Indiener: burger

Inhoud verzoek: In dit dossier vraagt iemand aan de Commissie of deze er voor kan zorgen dat de voormalig juridisch adviseur van betrokkene zijn verdiende straf niet zal ontlopen.

Beoordeling Toegangscie: Het verzoek is evident niet-ontvankelijk omdat burgers zich niet zelf tot de Commissie kunnen wenden en omdat het niet gaat om een afgesloten strafzaak waarin iemand mogelijk ten onrechte veroordeeld is. De voorzitter van de Toegangscommissie heeft de betrokkene per brief uitgelegd waarom de Commissie niets voor hem kan betekenen.Dossiernummer: CEAS 2007/0029

Indiener: veroordeelde

Inhoud verzoek: In dit dossier vraagt iemand die is veroordeeld wegens uitkeringsfraude, aandacht van de Commissie. Betrokkene stelt dat de procedure in werking is gezet door iemand die als stalker kan worden betiteld en die in het dossier dat in de zaak is opgebouwd tegenstrijdige verklaringen heeft afgelegd.

Beoordeling Toegangscie: Het verzoek is evident niet-ontvankelijk, aangezien de Commissie geen nader onderzoek mag instellen naar aanleiding van verzoeken van “gewone burgers”. Bovendien is er geen sprake van een onherroepelijke veroordeling voor een feit waar een straf van 12 jaar of meer op staat of waardoor de rechtsorde ernstig is geschokt. De maximumstraf voor uitkeringsfraude is namelijk 6 jaar. De voorzitter van de Toegangscommissie heeft de betrokkene per brief uitgelegd waarom de Commissie niets voor hem kan betekenen.Dossiernummer: CEAS 2007/0028

Indiener: burger/ex-verdachte

Inhoud verzoek: In dit dossier vraagt iemand die twee keer met politie en justitie in aanraking is geweest wegens dierenmishandeling, aandacht van de Commissie. Uit de verstrekte informatie valt op te maken dat betrokkene een keer in hoger beroep is vrijgesproken; de andere zaak is geseponeerd.

Beoordeling Toegangscie: Het verzoek is evident niet-ontvankelijk aangezien de Commissie geen nader onderzoek mag instellen naar aanleiding van verzoeken van “gewone burgers”. Bovendien is er geen sprake van een onherroepelijke veroordeling (voor een feit waar een straf van 12 jaar of meer op staat of waardoor de rechtsorde ernstig is geschokt). De voorzitter van de Toegangscommissie heeft de betrokkene per brief uitgelegd waarom de Commissie niets voor hem kan betekenen.Dossiernummer: CEAS 2007/0027

Indiener: veroordeelde

Inhoud verzoek: In dit dossier heeft iemand, die stelt onterecht veroordeeld te zijn tot gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging wegens het plegen van ontucht met een minderjarige, zich tot de Commissie gewend.

Beoordeling Toegangscie: Het verzoek is evident niet-ontvankelijk aangezien de Commissie geen nader onderzoek mag instellen naar aanleiding van verzoeken van “gewone burgers”. De voorzitter van de Toegangscommissie heeft de betrokkene per brief uitgelegd dat de Commissie daarom niets voor hem kan betekenen.Dossiernummer: CEAS 2007/0026

Indiener: veroordeelde

Inhoud verzoek: In dit dossier heeft een veroordeelde zich tot de Commissie gewend. Uit de door betrokkene verstrekte informatie is op te maken dat deze in hoger beroep is veroordeeld wegens een zedendelict. De veroordeelde stelt het delict niet te hebben begaan en vraagt herziening ten gunste van (het gezin van) betrokkene.

Beoordeling Toegangscie: Het verzoek is evident niet-ontvankelijk. Daarom is in een brief aan betrokkene uitgelegd dat de Commissie geen nader onderzoek mag instellen naar aanleiding van verzoeken van “gewone burgers”. Als wel nader onderzoek kan worden ingesteld, betreft dat alleen het opsporingsonderzoek en de presentatie van de zaak ter terechtzitting. Over het oordeel van de rechter in een strafzaak mag de Commissie dus geen mening geven. En van een herziening van de mening van de rechter door de Commissie ten gunste van betrokkene kan al helemaal geen sprake zijn.Dossiernummer: CEAS 2007/0025

Indiener: veroordeelde

Inhoud verzoek: In dit dossier heeft iemand zich tot de Commissie gewend, die in 1991 in hoger beroep bij verstek is veroordeeld is tot 5 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf met een proeftijd van 2 jaar en 150 uur dienstverlening als bijzondere voorwaarde. Betrokkene woont al bijna 20 jaar buiten Nederland. De straf is niet ten uitvoer gelegd. Hij verzoekt de Commissie om (advies over) een oplossing voor financiële problemen, die naar zijn oordeel mede ontstaan zijn door fouten van de Nederlandse justitie.

Beoordeling Toegangscie: Het verzoek is evident niet-ontvankelijk aangezien de Commissie geen nader onderzoek mag instellen naar aanleiding van verzoeken van “gewone burgers” en het hier niet gaat om een onherroepelijke veroordeling voor een feit waarop 12 jaar of meer gevangenisstraf staat. Aan betrokkene is in een brief uitgelegd waarom de Commissie niets voor hem kan betekenen.Dossiernummer: CEAS 2007/0024 (Zie ook dossiernummer 2006/0016)

Indiener: auteur/pleitbezorger

Inhoud verzoek: De Commissie is benaderd door iemand die een artikel aanbiedt dat hij geschreven heeft in verband met een afgesloten strafzaak, waarin iemand veroordeeld is wegens moord. Het artikel heeft vooral betrekking op mogelijk daderschap van anderen dan de veroordeelde

Beoordeling Toegangscie: Het verzoek is evident niet-ontvankelijk aangezien de Commissie geen nader onderzoek mag instellen naar aanleiding van verzoeken van “gewone burgers”. Aan de briefschrijver is bericht dat onderzoek naar het mogelijke daderschap van andere, niet veroordeelde personen, valt buiten de taakstelling van de Commissie.Dossiernummer: CEAS 2006/0023

Indiener: veroordeelde

Inhoud verzoek: Indiener vraagt de Commissie om een onderzoek in te stellen naar alle strafzaken waarin hij als verdachte is gedagvaard.

Beoordeling Toegangscie: De indiener behoort niet tot de groep personen die zich tot de Commissie kunnen wenden met een verzoek tot onderzoek. Burgers kunnen zich immers niet zelf tot de Commissie wenden.

De indiener heeft wel enige informatie verschaft over de aard van de strafzaken, maar die informatie is onvoldoende om vast te kunnen stellen of aan de criteria van het Instellingsbesluit is voldaan (een onherroepelijke veroordeling wegens een strafbaar feit waarop 12 jaar of meer gevangenisstraf staat en/of de rechtsorde ernstig door dat feit is geschokt). Gelet op de reeds geconstateerde onbevoegdheid van de Commissie acht de Toegangscommissie het echter niet noodzakelijk om hieromtrent nadere inlichtingen in te winnen.

Beslissing: De Toegangscommissie heeft het College van procureurs-generaal geadviseerd om geen onderzoek in te stellen. Het College heeft dit advies overgenomen.Dossiernummer: CEAS 2006/0022

Indiener: pleitbezorger

Inhoud vverzoek: De indiener vraagt aandacht voor een zaak waarin iemand wegens moord is veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf en tbs. In een in 1998 gepubliceerd artikel in een tijdschrift heeft de indiener kort aandacht besteed aan deze strafzaak.

Beoordeling Toegangscie: De Toegangscommissie is van oordeel dat het ingediende voorstel niet de noodzakelijke wetenschappelijke onderbouwing heeft, zodat het reeds op formele gronden dient te worden afgewezen.

Beslissing: De Toegangscommissie heeft het College van procureurs-generaal geadviseerd om geen onderzoek in te stellen. Het College heeft dit advies overgenomen.

Dossiernummer: CEAS 2006/0021

Indiener: burger

Inhoud verzoek: In dit dossier klaagt een burger over een hoofdofficier en excessieve tegenwerking door politie en justitie en kondigt aan informatie over de strafzaak na te zenden. In de ontvangstbevestiging, waarbij een brochure met de klachtenregeling van het openbaar ministerie is meegestuurd, is aangegeven dat de zaak na ontvangst van de toegezegde informatie aan de Toegangscommissie zal worden voorgelegd. De door indiener toegezegde informatie over de strafzaak is tot op heden niet ontvangen.

Dossiernummer: CEAS 2006/0014 A


Indiener: wetenschapper

Inhoud verzoek: De indiener vraagt aandacht voor een zaak waarin iemand onherroepelijk is veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf, onder andere wegens het medeplegen van moord.

Beoordeling Toegangscie.: De Toegangscommissie is van oordeel dat het verzoek niet voldoet aan de eisen die zijn neergelegd in het instellingsbesluit aangezien geen sprake is van een – in een wetenschappelijke publicatie neergelegde - analyse van de strafzaak in kwestie. Evenmin komt de indiener vanuit zijn deskundigheid tot de conclusie dat er in de aangedragen strafzaak manco’s zijn in het opsporingsonderzoek en/of de presentatie ter terechtzitting die aan een evenwichtige beoordeling van de feiten door de rechter in de weg kunnen hebben gestaan.

Beslissing: De Toegangscommissie heeft het College van procureurs-generaal geadviseerd om geen onderzoek in te stellen. Het College heeft dit advies overgenomen.CEAS 2006/0014 B

Deze zaak is door een andere indiener opnieuw onder de aandacht gebracht van de Commissie.Beoordeling Toegangscie.: Om een zorgvuldig advies te kunnen uitbrengen heeft de Commissie aanvullende informatie opgevraagd. In afwachting daarvan, houdt de Commissie de advisering voorlopig aan.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina