Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 Bijlage bij thema Mobiliteit GemeentenDovnload 164.13 Kb.
Pagina1/4
Datum17.08.2016
Grootte164.13 Kb.
  1   2   3   4


Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013


Bijlage bij thema Mobiliteit – Gemeenten

Handleiding luchtverontreiniging door verkeer

Appendix 2 Overzicht maatregelen
Samenwerkingsovereenkomst 2008- 2013

De maatregelen die we hier beschrijven hebben als doel de luchtvervuiling veroorzaakt door het verkeer op een structurele manier aan te pakken. Dit wil zeggen dat we ons hier beperken tot verkeersmaatregelen die op lange termijn een gunstig effect hebben op de luchtkwaliteit.

Daarnaast kan er door bepaalde weersomstandigheden een piekvervuiling optreden waarbij ook het nemen van verkeersmaatregelen een zinvolle manier is om deze piekvervuiling niet ernstiger te maken. Deze maatregelen maken echter geen onderdeel uit van dit document


Ook richten we ons in dit document op bronmaatregelen, dit wil zeggen maatregelen die zich richten op het verminderen van de emissies door verkeer op een bepaalde locatie. Daarnaast zijn er ook overdrachtsmaatregelen en ontvangstmaatregelen. Overdrachtsmaatregelen zorgen voor een snellere verdunning van de lucht en voor afscherming van de plekken waar mensen zich bevinden zodat de vervuilde lucht hen niet of minder gemakkelijk kan bereiken, vb. door het plaatsen van schermen. Ontvangstmaatregelen richten zich op de omgeving van de weg en zorgen ervoor dat mensen minder of niet meer worden blootgesteld aan de vervuilde lucht, vb. het verwijderen of verplaatsen van woningen, maatregelen om opwaaiend stof tegen te gaan.
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van mogelijke maatregelen. Het betreft hier een niet-limitatieve lijst. In de tabel wordt aangegeven of de maatregel van toepassing is in grote en/of kleine steden en gemeenten.
De maatregelen uit onderstaande tabel zullen verder in het document omschreven worden. Waar mogelijk wordt ook informatie gegeven rond de effectiviteit van de maatregel naar emissies of luchtkwaliteit. Dit wordt weergegeven aan de hand van voorbeelden waarbij het effect op de luchtkwaliteit werd onderzocht. Gezien de vaak specifieke situaties waarin maatregelen genomen worden kan voor een bepaalde maatregel niet overal hetzelfde effect bekomen worden. De voorbeelden willen louter illustreren wat het mogelijke effect op de luchtkwaliteit is.

Vaak zal ook één maatregel niet voldoende zijn om een knelpunt op te lossen, dit omdat veel verschillende variabelen een effect hebben op de luchtkwaliteit. Een pakket aan maatregelen is dan noodzakelijk.


Veel maatregelen zullen niet alleen de luchtkwaliteit beïnvloeden, maar hebben ook een positief effect op bijvoorbeeld de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en de geluidsbelasting. Dergelijke ‘neveneffecten’ van een maatregel moeten worden meegenomen bij de beoordeling van de maatregel. Zij kunnen immers het draagvlak voor de uiteindelijk gekozen maatregelen aanzienlijk verhogen.
Bij het toepassen van een aantal maatregelen, moet rekening gehouden worden met indirecte effecten. In een aantal gevallen kan immers een indirect effect van een maatregel het directe effect weer (deels) teniet doen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij doorstromingsmaatregelen. Een verbeterde doorstroming leidt tot een verminderde uitstoot per voertuig, maar kan ook extra verkeer aantrekken, wat dan weer leidt tot meer uitstoot.

Ook kan het nemen van een maatregel op de plaats waar ze worden genomen een positief effect hebben, maar door verplaatsing van verkeersbewegingen op grotere schaal neutraal of zelfs negatief uitpakken. Dit soort indirecte effecten staan bij de beschrijving van de verschillende maatregelen aangegeven.


Geluid van het wegverkeer is vooral afkomstig van het grote volume aan verkeer en de snelheid waarmee gereden wordt. Bij lagere snelheden is het motorgeluid (motor+uitlaat) bepalend en bij hogere snelheden is het rolgeluid de bepalende factor (afhankelijk van banden, wegdek en snelheid).Daarnaast speelt ook het rijgedrag (bruusk afremmen en versnellen) een belangrijke rol evenals de wegbedekking. Ook het ontwerp en de aanleg van het wegennet en de verkeersinrichting heeft een belangrijke invloed. Maatregelen die het volume, de snelheid en de ritdynamiek van het verkeer verminderen zullen bijgevolg een positief effect hebben op de geluidshinder. Deze maatregelen komen in wat volgt aan bod. Echter, niet alle maatregelen die de luchtkwaliteit positief beïnvloeden hebben ook een positief effect op de geluidshinder. Waar dit het geval is, zal dit worden aangegeven bij de specifieke maatregel.
Bij de verschillende maatregelen zal voor meer informatie vaak verwezen worden naar studies die zijn uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse overheid, Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid. Het gaat meer bepaald om volgende studies:

• Invloed van het rijgedrag op de verkeersemissies: kwantificatie en maatregelen – beleidssamenvatting en nota ‘Invloed verkeersinfrastructuur op emissies, aanbevelingen voor wegbeheerder’;

• Immissieproblematiek ten gevolge van het verkeer: knelpunten en maatregelen;

• Bepalen van een Ecoscore voor voertuigen en toepassing van deze Ecoscore ter bevordering van het gebruik van milieuvriendelijke voertuigen. (Ecoscore);

De eindrapporten van deze studies zijn terug te vinden op de website van de van de dienst Lucht en Klimaat: http://www.lne.be/themas/milieu-en-mobiliteit onder studies en onderzoek.
Voor maatregelen die op Federaal of Vlaams niveau dienen genomen te worden verwijzen we naar de hierboven genoemde studie Ecoscore, meer bepaald het deel over beleidsmaatregelen, taak 5 van de studie. In het laatstgenoemd document worden 10 implementatiepaden uitgewerkt met motivatie, beschrijving, reductiepotentieel, kosten, randvoorwaarden en opmerkingen. Ook worden prioriteiten gegeven aan de verschillende implementatiepaden.
De bevoegdheid van de steden en gemeenten m.b.t. de voorgestelde maatregelen is afhankelijk van het type weg: gewestweg, provincieweg of gemeenteweg. In principe is de beheerder van de weg verantwoordelijk voor maatregelen die op die weg worden genomen. Wel is voor het doorvoeren van bepaalde maatregelen een goedkeuring van een hogere overheid vereist. De gemeente of stad kan ook voor maatregelen op gewestwegen of provinciewegen gelegen op het grondgebied van de gemeente initiatief nemen en onderhandelingen opstarten met de hogere overheden.


OVERZICHTSMATRIX MAATREGELEN

Maatregelen

Toepassingsgebied

Grote steden

Kleine steden en gemeenten

1. Snelheidsharmonisatie / Beperken congestie

Maatregel 1.1 Instellen van trajectbewaking snelheid

x
Maatregel 1.2 Optimaliseren infrastructuur

Maatregel 1.2.1 Instellen van een zone 30

Maatregel 1.2.2 Afstellen van verkeerslichten

Maatregel 1.2.3 Instellen van een rotonde (i.p.v. verkeerslichten)


x

xx

x

xx

Maatregel 1.3 Implementeren Intelligente snelheidsadaptatie systemen (ISA)

x

x

Maatregel 1.4 Invoeren van toeritdosering

x
2. Vermindering verkeersvolumes

Maatregel 2.1 Bannen/omleiden zwaar verkeer

x

x

Maatregel 2.2 Invoeren variabele tol- / kilometerheffingen

x
Maatregel 2.3 Optimaliseren openbaar vervoer

Maatregel 2.3.1 Verbetering van het aanbod OV

Maatregel 2.3.2 Verbeteren van betrouwbaarheid, snelheid OV

Maatregel 2.3.3 Promoten van het gebruik van OV


x

xx

x

xx

Maatregel 2.4 Terugdringen van autogebruik via carpoolen en telewerken

Maatregel 2.4.1 Organiseren en promoten van carpoolen

Maatregel 2.4.2 Organiseren en promoten van telewerken

x

x


x

xMaatregel 2.5 Invoeren en promoten van bedrijfsvervoerplannen

x

x

Maatregel 2.6 Optimaliseren van het parkeerbeleid

Maatregel 2.6.1 Invoeren van betalend parkeren

Maatregel 2.6.2: Invoeren van gratis of goedkoper parkeren voor milieuvriendelijke voertuigen

Maatregel 2.6.3: Invoeren van beperken van parkeerduur

Maatregel 2.6.4 Invoeren van een parkeergeleidingssysteem

Maatregel 2.6.5 Organiseren en promoten van Park&Ride

Maatregel 2.6.6 Voeren van parkeerbeleid m.b.t. parkings van overheids- en privé-bedrijven

x
x


x

x
x

x
x

x

xx

x


Maatregel 2.7 Instellen van emissiearme zones (LEZ)

(gebaseerd op milieucriteria voertuigen of op andere voertuigcriteria; gericht op vermindering aantal voertuigen)x

x

Maatregel 2.8 Promoten en organiseren van autodelen

x

x

Maatregel 2.9 Stimuleren gebruik van de fiets

x

x

3. Voertuigtechnologie

Maatregel 3.1 Promoten van milieuvriendelijke voertuigen

x

x

Maatregel 3.2 Inventariseren wagenpark en opmaak actieplan milieuvriendelijke vloot

x

x

Maatregel 3.3. Sensibiliseren rond milieuvriendelijke voertuigen

x

x

Maatregel 3.4 Promoten van implementatie van in-car apparatuur

x

x

4. Milieuvriendelijk Rijgedrag

Maatregel 4.1 Sensibiliseren rond milieuvriendelijk rijgedrag

x

x

Maatregel 4.2 Opnemen van milieuvriendelijk rijgedrag in rijopleiding en rijexamen

x

x
  1   2   3   4


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina