Samenwerkingsovereenkomst netwerk palliatieve zorg Groningen CentraalDovnload 23.81 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte23.81 Kb.

_______________________________________________________________________________________Samenwerkingsovereenkomst netwerk palliatieve zorg Groningen Centraal
Stichting Zorgbelang Groningen (lPatiënten/Consumenten Groningen)

Stichting Exploitatie Gasthuis

Thuiszorg Groningen

Stichting De Borg

Stichting de Hoven

Stichting Woonzorgcentra Westerkwartier

Stichting ‘t Gooregt

Prof. Heijmansstichting

Martini Ziekenhuis

UMCG


Stichting Het Behouden Huys

Rechtsgeldig vertegenwoordigd door:


Stichting Zorgbelang Groningen.

Naam vertegenwoordiger


………………………………


Stichting Exploitatie Gasthuis

Naam vertegenwoordiger

………………………………


Thuiszorg Groningen

Naam vertegenwoordiger


………………………………


Stichting De Borg

Naam vertegenwoordiger

………………………………
Prof. Heijmansstichting

Naam vertegenwoordiger

………………………………
Stichting de Hoven

Naam vertegenwoordiger


……………………………………


Stichting Woonzorgcentra Westerkwartier

Naam vertegenwoordiger

……………………………………………..

Stichting ‘t Gooregt

Naam vertegenwoordiger

…………………………….


Martini Ziekenhuis

Naam vertegenwoordiger


………………………………


UMCG –

Naam vertegenwoordiger


………………………………


Stichting Het Behouden Huys

Naam vertegenwoordiger

Verklaren met de ondertekening van dit convenant samenwerking aan te gaan om de palliatieve zorg in het Westerkwartier, Hoogezand, Groningen, Haren e.o te verbeteren. Deze samenwerking zal vorm krijgen op grond van de hierna genoemde uitgangspunten en voorwaarden.

artikel 1

missie en doelstelling

De missie van het netwerk regionale palliatieve zorg Groningen Centraal is het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor de palliatieve patiënt, zowel op het organisatorische, professionele als relationele vlak door het optimaliseren van de samenwerking met betrekking tot palliatieve zorg in

het Westerkwartier, Hoogezand, Groningen, Haren e.o.
Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:


  • De wensen en behoeften van de patiënt staan centraal. Dat vereist een gevarieerd aanbod van zorg, verspreid over verschillende zorgplekken en afgestemd op de behoeften van de palliatieve patiënt. Er wordt naar gestreefd de patiënt goede palliatieve zorg op elke locatie ( ketenzorg) te bieden.
  • De continuïteit van zorg is geborgd. De overgang van patiënten, zorgverleners en middelen tussen de verschillende zorgplekken verloopt soepel dankzij een integrale benadering en een goede afstemming en coördinatie binnen het netwerk.
  • Er wordt efficiënt gebruik gemaakt van de aanwezige kennis en expertise binnen het netwerk palliatieve zorg. Het netwerk palliatieve zorg staat garant voor een voldoende mate van spreiding, uitwisseling en benutting van kennis. Daarmee worden de voorwaarden geschapen om de kwaliteit van de zorg blijvend te kunnen verbeteren.
  • Er is een gezamenlijke verbetercultuur. Binnen het regionale netwerk palliatieve zorg is men gericht op het signaleren van knelpunten in de zorg voor de palliatieve patiënt en op het gezamenlijk aanpakken van deze knelpunten.
  • Er wordt optimaal gebruik gemaakt van de beschikbare financiële middelen.Artikel 2

Strategie


De strategie van het netwerk palliatieve zorg Groningen Centraal is continuering en uitbouw van de bestaande samenwerkingsrelaties, en daarbij in een duurzaam samenwerkingsverband bovenstaande doelstellingen pragmatisch uitwerken..

Speerpunten zijn:

- het realiseren van een goede transmurale keten van zorgaanbod voor palliatieve patiёnten en

hun naasten  • deskundigheidsbevordering (opzetten van scholing/deskundigheidsbevordering voor zorgverleners in het werkgebied van het netwerk palliatieve zorg)

  • consultatie (opzetten van een lokale consultatie-en adviesfunctie met een transmuraal multidisciplinair overleg voor het werkgebied)

  • coördinatie van activiteiten van de verschillende subgroepenartikel 3

Organisatorische en bestuurlijke kaders


Het netwerk palliatieve zorg Groningen Centraal heeft een open karakter.

Het netwerk is samengesteld uit vertegenwoordigers van de diverse deelnemende organisaties.

Het streven is om zoveel mogelijk disciplines te betrekken.

Jaarlijks stelt het netwerk een inhoudelijk verslag ( resultaten over de afgelopen periode) en een werkplan ( acties voor de komende periode) op.

Deze stukken worden door de afzonderlijke deelnemers voorgelegd aan het eigen management ter goedkeuring Tevens wordt het management gevraagd de benodigde inzet van menskracht en middelen voor de uitvoering van het werkplan en de daarin te onderscheiden activiteiten beschikbaar te stellen.

Het netwerk is verantwoordelijk voor de continuïteit van de afgesproken en goedgekeurde activiteiten en wordt daarbij ondersteund door een netwerkcoördinator en het IKN.

De samenwerkingsovereenkomst wordt aan gegaan voor de periode van 2 jaar. Na afloop van deze periode wordt besloten of de samenwerkingsovereenkomst voor de komende 2 jaar verlengd moet worden


Artikel 4


Financiering

Financiering van het netwerk palliatieve zorg Groningen Centraal vindt deels plaats uit de reguliere budgetten van de betrokken zorgaanbieders (budgetafspraken) en deels ( t.b.v de netwerkcoördinatie) vanuit de subsidieregeling Coördinatie Vrijwillige Thuiszorg en Mantelzorg. Deze subsidieregeling loopt gedurende één kalenderjaar en is niet structureel van karakter. Bij de subsidieaanvraag en de subsidievaststelling dient te worden voldaan aan de binnen deze subsidieregeling geldende regels.


De inhoudelijke ondersteuning wordt gefinancierd uit het budget dat VWS IKN hiervoor beschikbaar heeft gesteld. In het jaarlijkse werkplan wordt concreet benoemd welke ondersteuning vanuit IKN ingezet gaat worden


 De samenwerking correspondeert met het kwaliteitskader lokale netwerken palliatieve zorg. Dit kader vormt mede de basis voor de monitoring van lokale netwerken zoals ingezet door het College van Zorgverzekeringen (CVZ).

_________________________________________________________________________________________________________________

Samenwerkingsovereenkomst netwerk palliatieve zorg Groningen Centraal , oktober 2006De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina