Scharnierperiode maar toch een boeiende verkenningDovnload 186.87 Kb.
Pagina1/9
Datum03.10.2016
Grootte186.87 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Voorwoord


SCHARNIERPERIODE

MAAR TOCH EEN BOEIENDE VERKENNING

Bij de opmaak van een jaarverslag wordt men verplicht even stil te staan bij het recente verleden. Wat heeft de organisatie aan initiatieven genomen? Wat is er verwezenlijkt? Wat is er blijven ‘liggen’ en waarom? Kortom, wat zijn de min - en de pluspunten van het voorbije werkjaar? Logischerwijs vormt het jaarverslag daardoor een belangrijke bron van informatie om de toekomstige werking van de VVP voor te bereiden.


Het voorliggend jaarverslag behandelt een relatief korte periode, namelijk van juni 2003 tot maart 2004. De reden hiervoor is dat de Raad van Bestuur terecht de begroting wenste goed te keuren op een meer realistische datum vergeleken met vorig jaar.

Het jaarverslag 2002-2003 eindigde inhoudelijk met de ondertekening van het bestuursakkoord als resultaat van het kerntakendebat. Tijdens het afgelopen werkjaar stond voornamelijk de implementatie van de genomen afspraken op de agenda. Zijn de drie overheden daar in geslaagd? Enige twijfel bij deze vraag is zeker aangewezen. De oorzaken van deze twijfel zijn te vinden in enerzijds de wijzigingen die zich hebben voorgedaan binnen de Vlaamse regering en anderzijds het optreden van ‘kerntakenmoeheid’ bij de bestuurlijke partners. Toch blijft de indruk hangen dat de huidige stand van zaken met betrekking tot de implementatiefase ook ontsierd wordt door het feit dat onze bestuurlijke partners zoveel mogelijk het laken naar zich toe proberen te trekken, waardoor het ‘gelijk oversteken’ soms ver zoek is! Missies en omgangsvormen ten spijt worden daardoor nogal gemakkelijk aan de kant gezet.

Een belangrijk ander dossier dat het voorbije werkjaar bezwaarde was de poging om te komen tot een provinciedecreet. De VVP had zich op dit belangrijk project behoorlijk voorbereid maar de minister van binnenlandse aangelegenheden besliste er anders over en had het advies van de VVP maar tweemaal nodig; Eenmaal in het begin van het proces en een laatste maal bij de voorstelling van het eindresultaat waarvan we ondertussen al weten dat het niet meer tijdens deze legislatuur zal goedgekeurd worden! In het kader van juist gemaakte en vastgelegde omgangsvormen in het bestuursakkoord van het kerntakendebat was dit dossier allesbehalve geen schoolvoorbeeld van goede samenwerking.

Een andere inhoudelijke uitdaging die tijdens het afgelopen werkjaar op touw werd gezet, is de uitwerking van het VVP-memorandum naar de volgende Vlaamse regering (2004-2009). Het memorandum steunt op een vorksysteem van enkele initiatieven: de uitwerking van een basismemorandum; het uitschrijven van sectordossiers naar de individuele ministers; het organiseren van werkbezoeken van de Vlaamse regering aan de provinciebesturen en tot slot het VVP-colloquium van 4 december dat volledig in het teken zal staan van de dialoog met de nieuwe Vlaamse regering.

Tot slot dient in deze inleiding ook aandacht besteed te worden aan de interne reorganisatie van de VVP. Zoals de statuten het willen eindigde het voorzitterschap van de heer Johan Beke in het begin van 2004 en kon de voorzittershamer doorgegeven worden aan Jan Durnez. Als kersverse voorzitter legde Durnez dan ook enkele inhoudelijke en organisatorische accenten die de werking van de VVP de volgende drie jaar zullen schragen.

Een voorwoord zou geen voorwoord zijn indien er geen nieuwigheden zouden gelanceerd worden. Om het jaarverslag, dat uiteraard een beknopte weergave is van de werking van de VVP, meer toegankelijk te maken hebben we dit jaar zoveel mogelijk ‘linken’ gelegd met de inhoud van de VVP-website. Daardoor wordt het voorliggend jaarverslag ‘levendiger’ en worden de VVP-standpuntbepalingen ook beter geprofileerd. Alvast nodig ik u uit om in te gaan op deze boeiende verkenning…


Dankwoord

Misschien klassiek maar alvast oprecht en erg gemeend wil ik de bestuursleden van de VVP danken voor het vertouwen dat zij in de werking van de VVP stellen. De samenwerking met heel wat provinciale mandatarissen, ambtenaren en VVP-stafmedewerkers is tijdens het afgelopen werkjaar zeer sterk geweest. Dit alles heeft de VVP op elan gehouden!


RAYMOND VAN LOOCK

VVP-directeurDeel 1:

Vanuit de VVP-organisatie
  1. BESTUURSORGANENRAAD VAN BESTUUR

De heer L. Helsen, gedeputeerde van de provincie Antwerpen, heeft ontslag genomen als lid van de Raad van Bestuur van de VVP. De provincieraad van Antwerpen stelde in haar vergadering van 27 november 2003 de heer Marc Wellens voor als vervanger. Op de buitengewone algemene vergadering van 6 december 2003 werd dit voorstel bekrachtigd door de leden van de algemene vergadering. Op diezelfde vergadering werden de statuten van de VVP aangepast volgens de bepalingen van de nieuwe vzw-wet1. Ten gevolge van de statutenwijziging besliste de algemene vergadering op 6 december ook om de heer R. Van Loock, VVP-directeur, aan te nemen als nieuw lid.


De Raad van Bestuur vergaderde op 16 juni, 10 september, 13 oktober, 17 november, 8 december, 12 januari, 9 februari en 8 maart.
De Raad van Bestuur van de VVP is als volgt samengesteld:

LEDEN MET STEMRECHT

ABBELOOS Arie, provincieraadslid, provincie Oost-Vlaanderen

BEKE Johan, provincieraadslid, provincie Oost-Vlaanderen

CLAESSENS Jos, gedeputeerde, provincie Limburg

de BETHUNE Jean, provincieraadsvoorzitter, provincie West-Vlaanderen

DE CONINCK Toine, gedeputeerde, provincie Vlaams-Brabant

DE GRAEF Martine, gedeputeerde, provincie Antwerpen

DURNEZ Jan, gedeputeerde, provincie West-Vlaanderen

GEUENS Jos, gedeputeerde, provincie Antwerpen

HOOGMARTENS Marc, provincieraadslid, provincie Limburg

LUYTEN Achiel, provincieraadslid, provincie Antwerpen

OTTENBOURGH Yvan, gedeputeerde, provincie Vlaams-Brabant

SLEYPEN Sylvain, gedeputeerde, provincie Limburg

SWINNEN Monique, provincieraadslid, provincie Vlaams-Brabant

VANDEPUT Marc, gedeputeerde, provincie Limburg

VANDEPUTTE Didier, provincieraadslid, provincie West-Vlaanderen

VAN GAEVEREN Frans, gedeputeerde, provincie Oost-Vlaanderen

VAN GHELUWE Patrick, gedeputeerde, provincie West-Vlaanderen

VERLEYEN Ivan, gedeputeerde, provincie Oost-Vlaanderen

VERMAELEN Etienne, provincieraadslid, provincie Vlaams-Brabant

WELLENS Marc, gedeputeerde, provincie Antwerpen
leden met raadgevende stem:
DE WITTE Lodewijk, provinciegouverneur, provincie Vlaams-Brabant

OST Hilaire, provinciegriffier, provincie West-VlaanderenSecretaris:
Natalie Gelders
BUREAU
Het VVP-bureau kwam tijdens het afgelopen werkjaar geregeld samen. Op 18 en 19 september 2003 hield het VVP-bureau een 2-daagse zitting over het toekomstig provinciedecreet en de reorganisatie van de VVP.
Het bureau werd begin februari 2004 hersamengesteld:


  • Jan DURNEZ, voorzitter, gedeputeerde West-Vlaanderen

  • Toine DE CONINCK, ondervoorzitter, gedeputeerde Vlaams-Brabant

  • Marc WELLENS, gedeputeerde Antwerpen (in vervanging van Ludo HELSEN)

  • Jos CLAESSENS, gedeputeerde Limburg (in vervanging van Sylvain SLEYPEN)

  • Johan BEKE, fractieleider, Oost-Vlaanderen

  • Raymond VAN LOOCK, secretaris, directeur VVP  1. REORGANISATIE VAN DE VVP

Door het aantreden van een nieuw VVP-bestuur begin februari, werden enkele inhoudelijke accentverschuivingen en structurele reorganisaties doorgevoerd.

Op de Raad van Bestuur van 8 maart jl. werden enkele strategische beslissingen genomen. Hierbij een kort overzicht van de belangrijkste ‘omwentelingen’.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina