Schepenbank schijndel inventarisnummer 349 351 ingekomen requesten 17e tot begin 19e eeuw 3 portefeuillesDovnload 119.1 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte119.1 Kb.
SCHEPENBANK SCHIJNDEL INVENTARISNUMMER 349 - 351

INGEKOMEN REQUESTEN 17e tot begin 19e eeuw 3 portefeuilles


========================================================

inv. nr. 349

map 1
Diverse acten en losse quitantiebriefjes van de momboirs van de min­derjarige erfge­namen van een zekere Antonie van Herentum uit de periode tussen ca. 1725 en 1736.
map 2

Diverse acten en quitantiebriefjes van de momboiren van de kinderen van een zekere Jan Hugo Verhagen waarvan de voogden zijn Francis Jansse van de Ven en Zilvester van der Heijden - actum 3 november 1771 - hierin zit o.a.


actum in Schijndel in het jaar 1766

uytgegeven voor de onmondigen kinderen van Jan Hugo Verhagen in verscheijde reisje:

voor eenen cattoenen scholk 2-1-0

voor een stoffe schort 2-8-0

voor twee witte nusdoecken 2-1-0

voor Arnoldus janse Verhagen

een half el vries 1-2-0

voor twee blynde stiklijven 6-10-0

twee ellen rooden baeij 1-10-0

twee ellen vlim 1-10-0

voor kerseij 1-3-0

voor handschoen 1-6-0

voor bonte nusdoeken 2-0-0

voor een seemse broek 1-10-0

aen den kleermaeker 2-0-0

reepkens aen de kovels 0-16-0

voor wulle lint 0-3-8

voor een stoffen muets 0-8-0

voor schoolgelt en leerboeken 1-2-0

Jan Hugo Verhagen heeft van mij twee ackeren lant getuelt het jaers 1765 en 1766 alle jaeren 8 gulden met de lasten is 16-0-0 ontvangen van de mombaers Fransus van de Ven en Silvester van der Heijden dit bovenstaende voldaen Hugo Jansen Verhagen;

een kleine quitantie in verband met gelverde medicijnen en visites aan wijlen Jan Huijgen Verhagen ondertekend door een zekere G. van baar - 22 september 1766
enkele kleinere quitanties o.a.:

den 10 meij 1768 ontfangen te hebben 6-8-8 van Franssus van de ven van bier tot de begraffenis van Arnoldus Janse Verhagen aen de weduwe Peter Smits; den 27 maaij 1768 heb ik aan Marie Geert Snelders betaalt voor het oppassen op de begravenis van Arnoldus Jan Hugo Verhagen en 7 st. verschoten aan den kuster is te samen 1-1-0 - voldaan door de mombaars; van broodt en mick van de begrafnis van Arnoldus Jan Verhagen 9-10-0 den 3 meij 1768 ondertekend Eijmbert Pijneborgh; den 29e april 1768 gelevert op de begraffenis van Arnoldus Janse Verhagen aen cleijn beschuyt 1-5-0 - den inhout voldaen door Fransis van de Ven ondertkend G.v.Roij; 10 gulden 9 stuyvers in voldoeninge van de begravenisse en verdere kerkelijke rechten ondertekend door W. van Erp 30 mei 1768; verschoten in het ziek zijn en doot van Arnoldus Janse Verhagen voor 8 dagen en nachten vuur en licht 13 maij 1768 ondertekend Eijmbert van Rooij;

een quitantie Schijndel den 2 october anno 1767

verschot voor de onmondige kinderen van Jan Huge Verhagen doer oerders van Franscis Janse van de Ven en Silvester van der Heijden

voer een leeren broeck 1-10-0

voer twee demaeste stiklyeffe 2-17-0

aen den kleermaker 1-16-0

voer haer gouwen kruys 3-7-0

voer twee kerckboeken 2-8-0

noegh slueet [= slot] aen de selve boeken 3-0-0

voor eenen scholk 4-15-0

aen den kleermaker 1-13-0

bedraeght te saemen 21-6-0

desen bovenstaende somme voldaen aen mij Hugo Jansen Verhagen


een rekening van Peter Verhagen ' gekomen ter schole den 25 octobris 1770 en gebleve tot den 23 april 1771

october


af 80: sjaars maakt f 40-0-0

den 27e een trap der jeugd, een boek papier, een bos penne en een groote kam 0-12-0

november

den 6e een catechismus 0-2-0

den 19e een fijne kam en een gebedeken 0-4-8

den 27e een paar klompen 0-4-8

verscheijde maale na Gemert weeze wandele en daar verteert 0-5-0

reparatie van linnen ende wolle 0-3-0

december

den 9e een boekpapier en een bos penne 0-8-8

dito coussebande en schoen lappe 0-3-8

reparatie van linne ende wolle 0-7-0

februari

den 15e een boek papier 0-6-0

den 24e een leijen een griffel 0-10-8

dito een baartje 0-6-0

reparatie van linnen en wolle 0-9-0

maart


den 24e een boek papier en een bos penne 0-8-8

dito een paar schoen versoolt 0-10-0

dito een brief gefranqueert 0-1-0

reparatie van linnen en wolle 0-2-0

den 4e april te paasen aan de pastoor gegeven 0-2-0

den 10e verschote aan moppe 0-1-8

den 15e een boek papier en een bos penne 0-8-0

reparatie van linne en wolle 0-14-10

1771 voldaen den 25 april samen f 46-17-6

Br. Peter Koimans Oversten (?)


Voorts zitten er allerlei kleinere quitanties bij van aller­hande goederen - genealogisch heel interessant materiaal voor degene die de familie VERHAGEN uitzoekt!
map 3

Gedrukt stuk:

Acte van patent van 1 april 1809 ten behoeve van Adriaan Johannis Arien Thijssen KOOPMAN IN HOP en meer andere waren.
11 juni 1794

zijn de erfgenamen van wijlen Adriaan Gijsbert Smits en Johan­na Arnoldina van der Schoot, overleden te Schijndel, overge­gaan tot scheiding en deling der nagelaten goederen o.a. ' een huysinge schuur stallinge est of mouthuys met de BROUWERIJE schop en verdere getimmerte, hof boomgaart en aangeleege groes of blijkveldt, houtwasse. voorpootinge en verdee geregtigheden daar bij en aan gehoorende onder Elschot OP DE VOORT - 11 juni 1794.


Voornemen van de regenten van Schijndel tot het bouwen van een NIEUWE PASTORIJEHUYSINGE tot wooninge van den predicant alhier op ' twee ackerkens teullant in de Pastoirstiendt' die toebe­horen aan de armen van Schijndel - 2 april 1774; in ruil krijgen de armen de Schabbert.
map 4

Acte over de verkochte goederen van Jasper van Uden de dato 28 maart 1760 o.a. een huis aan de Heikant.


map 5

Klein boekje met quitanties geschreven door de voogden van de vijf minderjarige kinderen van HANDRIK JANSSEN VAN DEN BO­GAARDT vanaf het jaar 1742.


Een tweede boekje van Nicolaes van Heretom als momboir van de minderjarige kinderen van Antonie van Heretom tussen de jaren 1730 - 1736 - het zijn in totaal 55 notities en het loont de moeite vanwege de vele details om dit document tezijnertijd eens integraal uit te werken!
map 6

Request voor Willem Anthony Broks van 2 november 1793

Deze acte handelt over het pand HET KLAVERBLAD
Aan de eerwaarde heeren officier en scheepenen van den dorpe van Schijndel

De ondergeteekendens naaste vrinden van vader en moederszijde van de onmondige kinderen van Willem Brokx in huwelijk verwekt bij Helena Peter van Bree visie en lectura gehad hebbende van het request door den voorn. Willem Brox aan Uwe Eerw. in qualiteijt als vader en voogt van zijne opgemelde onmondige kinderen aan u eerw. gepresenteert, daar bij om geallegeerde reedenen verzoekende dat u eerw. hem suppliant in zijn voor­schreve qualiteyt geliefden te permitteren en authoriseeren om het geregte vierde part ' van zeekere huysinge en hoff staande tot Schijndel in de Regtestraat van ouds genaamt HET KLAVER­BLADT gemelde onmondige aangekomen bij versterff van haare grootouders maternel met en beneffens die mede geinteresseer­dens der overige drie vierde parten, publiecq en voor alle mann te mogen vercoopen versten en opdragen naar stile locaal ende penningen daar van provenieerende tot behoeff van zijn opge­melde kinderen te beleggen en uyt te zetten of wel ter zaake des koops daar op te laten staan - meede gezien het appointe­ment marginaal door u eerw. daar op gestelt dato 2 november 1793 waar bij u eerw. gemelde request in onsen handen hebben gelieven te stellen om u eerw. op den inhoude van dien te dienen van berigt en van onse consideratien; ter obedientie van gemelde appointement deeden de ondergeteekendens berigten­de zeggen van oordeel en begrip te zijn, dat u eerw. aan den suppliant zijn verzoek zoo als het zelve is leggende, zoude konnen en behooren te accordeeren, te meer deweijl de meerder­jarige dochter van den suppliant daarinne bewilligt ende met haare onderteekening op voors. request daarinne geconsenteert heeft ende de meede geinteresseerdens van de overige vierd eparten insgelijks tot het doen van die verkoopingen geneegen zijn, mits welke zoo vertrouwen de berigteren dat u eerw. geene de minste zwaarighijdt zullen maeken om het ver­soek van den suppliant zoo als het zelve bij voors. zijne requeste is gedaan te accorderen en hoopen hier meede aan u eerw. appoin­tement te hebben voldaan; actum binnen Schijndel en Sint Oedenroode den tweeden november 1793

Ondertekend door Peeter van Lieshout, Mathijs van Kemenade, Arnoldus van Bree en N. v. Berchum.
2e document:

Aan de Eerwaarde Heeren officier en scheepenen van den dorpe van Schijndel

Geeft onderdanig te kennen Willem Anthony Brokx eerder weduw­naar van weijlen Helena van Bree en tans hertrouwt met Peeter­nella van Houtum woonende binnen de vrijhijdt van St.Oeden­roode in qualiteyt als vader en voogt over zijne onmondige kinderen in voors. huwelijk bij weijlen Helena Peeter van Bree verwekt, dat door het overlijden van de grootouders van opge­melde zijne kinderen aan haar voor een geregte vierde part is verstorven en ten erffregte aangekomen zeekere huysinge en hoff in de Regtestraat van ouds genaamt het KLAVERBLADT be­woont wordende bij Francis Schrijvers - dat des suppliants meerjari­ge dochter en de erffgenaamen van de drie overige vierde parten geinclineert en voorneemens zijn hunne respec­tieve parten en aandeelen in opgemelde goederen competeeerende publicq te verkoopen en tot gelden te maaken en den suppliant in zijne voors. qualiteyt meede geneegen is om het aandeel aan voorn. onmondige competeerende met en beneffens mede erffgena­amen te verkoopen; alzoo het behouden van dat aenpart tot prejuditie van zijne onmondige kinderen zoude verstrek­ken verkooping -
in zijn request verzoekt hij om authorisatie om tot de verkoop te mogen overgaan!

Drie acten betreffende requesten voor Nicolaas van Sonsbeek de bouwer van het RAADHUIS van 1792 - zie kopie van deze documen­ten!


Acte uit 1667 mbt het BOGAERTSACKERKEN
Acte over een krankzinnig verklaarde inwoner van Schijndel nl. Zeeger Dirk Wouters - 14 februari 1782.
Acte mbt de SCHIJNDELSE BAKKERS die zich niet precies houden aan de voorschriften - 8 september 1777

Vergadering voorgezeten door van Schaardenburgh die inbrengt dat ' men zeedert eenige tijt heeft bevonden dat de BAKKERS het roggebrood niet op het gewigt van 13 ponden komen te bakken of naer de Bossemerkt verkoopen, gelijk zulx bij het reglement door regenten deses dorps op den 18 april 1637 gemaakt, geordonneert en gerequireert is, op de verbeurtenisse vant brood dat men sal bevinden te ligt te zijn en daar toe nog zoo dikwils zij daar op bevonden zullen worden 3 gulden, gevende derhalven aen de vergaedering in bedenking off men de bakkers op nieuws niet diende te gelasten en te ordonneeren van het roggebrood te bakken op Bosch gewigte van 13 pont swaar en te verkoopen naer de Bossche merkte op de peene bij voors. reglement tegens het geene ligter bevonden wert gear­resteert - waer op gedelibereert zijnde is goed gevonden en verstaan de bakkers door den vorster deses dorps te doen aenseggen en ook bij publicatie te laeten bekent maeken dat zij na dato van de publicatie deser dewelke zal geschieden op sondagh den 14 september 1777 zullen gehouden zijn volge de ordonnantie en reglement van den 18 april 1637 haar broodt te bakken op Bosch gewigte ider wegende dartien pont en het zelve te verkoopen naar de Bossche Merkte op verbeurtenisse vant brood ten behoeve van den armen deser plaats dat men sal bevinden te ligt te zijn en daar en boven nog zoo dikwils zij daar op zullen bevonden worden drie gulden ten behoeven van den heer officier, die de calangie zal komen te doen; zullende het roggebroot tegens de navolgende prijsen mogen worden verkogt:

als een mud rog gelt 8-0-0

1 broot van 13 pont 0-4-0

als een mud gelt 9-0-0

1 broot 0-4-8

als een mud gelt 10-0-0

het broot 0-5-0

als een mud gelt 11-0-0

als dan een broot 0-5-8

als een mud gelt 12-0-0

1 broot 0-6-0

indien het mud rogge tot hoogere off laegere prijssen verkogt wort als dan de prijsse van het broodt mede te verhoogen off verlaagen alles op den voet en pro rato als voor gemelt; aldus geresolveert en gearresteert ten raadhuyse van Schijndel den agsten september 1777 bij de ondergetekende schepenen agtman­nen borgemeesters, kerk - en armmeestersm gezwoorens en eenige gerfdens - 8 september 1777.

Brief van de doctoren der Theologische Faculteit - drie stuk­ken over een geldbdrag van f 3500.

Plantsoen op de Vossenberg 3 mei 1774

Los briefje:

U Eerwaarden hebben voor een geruijme tijd aan den heer Raad en Rentmr. Generaal der Domeijnen van Brabandt versogt permis­sie en consent tot het aanleggen van een QUEEKBOSCH onder het gehugt of hertgank vant Elschbosch ter plaatze genaamd de VOSSENBERG rondsom in de gemeente ter groote van circa ses lopense, met verder verzoek om het selve met slooten te mogen omgraven tot CONSERVATIE VAN HET PLANTZOEN - ik heb daar over met dhr. Schmeling gesprooken dwelke mij verzogt heeft u eerw. te rescribeeren, dat hij begrijpt dat het aanleggen van QUEEK­BOSSCHEN van seer veel nut is conform aan de ordre van den souverain en dat het voorneemen van u eerw. goedkeurt mits het voorsz. gedeelte van de gemeente en de omgraaving en beplan­ting van het selve alleen gedestineert blijven tot bekooming van plantzoen voor de gemeente en particuliere ingezetenen en dat hier van in u eerw. resolutie boekaanteke­ning gehouden worde - Den Bosch 3 meij 1774 Willem van Ackers­dijck .

Pastoriehuis - 1776

Dat heeren officier en schepenen van den dorpe van Schijndel publicq voor alle man tot kosten en lasten vanden tegenwoordi­ge gebreekige aenneemer zullen aenbesteeden de nogh resteeren­de defecten van de PASTORIJEHUYSINGE tot Schijndel, waar van de memorie off lijst agt daegen voor de aanbesteedinge ter secretarije zal kunnen gezien en gelesen worden; deese aanbe­steedinge zal geschieden op donderdagh den 29 augustus 1776 smorgens presies om tien uuren ten raadhuyse van Schijndel - imandt geneegen zijnde het zelve aan te neemen die koome ten daege uure en plaetse voors. aanhoore de conditie lesen en doen int aenneemen haar proffeijt - SEGGET VOORT.

map 7


Bekendmaking van de publieke verkoop door Ruth Geerits van de ven op 31 juli 1760:

eerste koop

eene welgelege staande huysinge esthuys en hoff groot omtrent anderhalff loopense grond aan de Regtestraat e.z. juffrouw van Oisterwijk a.z. Wilhelmus van Gemert e.e. het SCHOOLHUYS a.e. de KERKSTRAAT - ook een akker teulland genaamd DE LEUGENEST een loopense onder den gehugte Elschot in de Beemt
enen acker teullant voor de BOEDONCK genaamt de KIJFFKAMP - 1760
Relaas over een momboir met de naam Ansum van den Wijngaert uit de Baronie van Boxtel die voogd zou zijn over de minderja­rige kinderen van Anthony Schenckels en Jacomina van de San­de - het stuk spreekt over een 'buytensporige momborije' en van een voogd die bekend is om zijn 'corruptien ende qualen'- 15 mei 1701 - [twee documenten].
den BOGAERTACKER binnen Schijndel gelegen - 1667
map 8

Maria Hendrik Spierings weduwe van Jan Peeters van de Ven bezit het tochtrecht van 1/16 deel ' in eene huyse schuere schop esthuys en landerijen gelegen tot Schijndel genaemt DE HAEVE op den BOSCHWEGH onder den gehugte de Borne uytgegeven in eeuwige erfpagt inden jaare 1709 aan Peter Adriaans Verha­gen welk deel zij wil verkopen ten behoeve van haar overleden mans kinderen en kintskint verwekt bij Elisabeth Hugo Verhagen te weten Johannes Peeters van de Ven - 2 september 1748


Extract uit het resolutieboek van de regeerders van Schijndel

Den president Willem Aart Dobbelsteen als gecommitteert van den heere stadhouder Qualtery draagt aan heeren schepenen voor off niet behoorde een heijlsaam resolutie te worden genoomen, vermids de droevige BESMETTELIJKE SIEKTENS ONDER HET RUNDVEE op verscheijde plaatsen grasseert tot voorkominge van deselve alhier in deese plaats, datter en geen beesten van rundvee als huijden vet off smeer van andere steden dorpen en heerlijk­hee­den hier niet ingebragt sullen worden, alvoorens blijken sijn, dat de beesten huijden vet off smeer hier inkoomende gesonde beesten sijn, komende van gesonde stalen, als meede oock de huyden vet off smeer - verder de ervarentheijt geleert heeft, dat door de honden die hier in deese plaats los loopen­de, vermidts veele beesten, door de voors. besmettelijke siektens daar door inne deese plaats soude kunnen veroorsaken tot voorkoming van dien, niet behoorde alle honden in deese plaats ieder de sijne vast te leggen aan sufficante kettingen off touwen en dat sulx soo lange tot tijt en wijlen de gemelde siektens onder het rundvee, nu alvorens affbiddingh van des heeren zegen en goetheijd sal sijn gecesseert - waar op gede­libereert zijnde is goet gevonden en verstaan, dat na publica­tie deeses geen beesten, ossen, koijen off calveren van andere plaatsen tsij steeden dorpen als heerlijkheden hier inge­bragt sullen moogen worden, nog ook geen huijde, vet off smeer, ten sij alvoorens aan de regenten alhier is gebleeken goede attes­tatien, dat de beesten koomende alhier in deese plaats, gesont sijn en van gesonde plaatse en stallinge koomende, soo ook de huijden vet off smeer alles op verbeurte van de ingebragte beesten huijden vet off smeer en daar en boven soo iemand eenige beesten huijden vet off smeer anders als hier booven sal koopen, inbrengen off vervoeren, sal verbeuren op peene van drie gulden drie stuyvers ten behoeve van den heere offi­cier off die de calangie sal doen een derde, voor den aan­bren­ger een derde en het resteerende derde part voor den armen alhier - en wat aangaat de honden is mede goet gevonden alle de honden in deese plaats zijnde en een ieder toebehoorende, sal moeten vastleggen aan goede sufficante kettingen off touwen o ppene als voor en daar en booven een ieder gewaar­schout, die hier daar van in gebreeken blijven, deselve honden los te laaten loopen aan een ieder word gelast deselve honden te schieten en te dooden, soo ook die van andere plaatsen hier in koomen, uytgesonderd die honden, die bij ongeluk los quaam­e, dan aan die geene diese toebehooren, te waarschouen en seggen deselve weder vast te leggen op peene ter contrarie doende als voor - gelijk mede geresolveert bij deesen dat wanneer imandt eenige glaasen rontom als KERK en CHOOR in sijnde, sal koomen in te werpen te slaan off te breeken, meede sal verbeuren een boete van 3 gl. 3 st. te appliceeren als voor en sullen de ouders voor haare kinderen, de meesters en meestersse voor haare dienstknegten als dienstmaagden moeten instaan en verder op arbitrale correctie na exigentie van saaken aan den lijven te worden gestraft - tot allent geene voors. is allen en ider der ingesetenen worde geauthoriseert en gelast hier strict op te passen en de gebrekigen aan een van heeren scheepnen bekent te maaken - 28 januari 1745.
Verklaring over de krankzinnigheid van Nicolaas Jan Beeks afgelegd door Johannna Hendrik Hubens weduwe van wijlen Corne­lis Schenkels, tante van de patient - in het stuk wordt ook gesproken over een ver­klaring van de chirurgijn, die overigens hier niet bij ingesloten was - ongedateerd [wel in de periode van de Jongh].
map 9

Verklaring van krankzinnigheid afgelegd door Hendrik Jansse van Heeswijk betreffende zijn meerderjarige en ongehuwde zoon Hendrikus - de chirurgijn heeft voorgesteld hem over te laten brengen naar Bree in het land van Luik 'alwaer eene bekwaame huysinge is daar zulke ongelukkigen verpleegd worden' - ver­kla­ring ingevoegd van de heren chirurgijns GERARDUS BUESSEN medicine doctor en POULUS FREDRICUS BERNOULIJ dorpschirurgijn - actum 20 november 1789.


Krankzinnigheidsverklaring betreffende een zekere Peter Antho­nis Voets die onder Elschot woont bij zijn broer Gerardus Anthonie Voets. De verklaring wordt afgelegd door Johannis Eijmbert Verhagen [34] en Hendrikus Valentijn [63] - 13 juni 1808.
Bekentmaekinge dat Adriaan, Johannis, Maria en Pieter Hendrik Janaae de Beever woonende te St.Mighielsgestel publicq en voor alle man aan den meestbiedende zullen verkoopen ' een schoone partheij zwaare eijke en berkeboomen staande en wassende op hunne goederen onder Schijndel ontrent de DENNENBOOMSCHE HOEVE AAN DE MEIJLDOORN - dese verkoopinge zal geschieden op maandag den 12e december 1792 smorgens om 10 uuren en zulx naar dat het schaarhoudt van MEVROUW ZORRETH zal zijn verkogt ter plaatse voors. als dan te beginnen - segget voort.
Bekendmaking van verkoop van 'eene schoone en zwaare partheij vijff en sesjaarig SCHAARHOUDT staande en wassende binnen den dorpe van Schijndel ter plaatse genaamt DE PREEKERS en IN DE KNOOKERT - 10 december 1791 smorgens precies om 9 uur - segget voort.
idem in de SOORTEN, bij de KNOOKERT, en in de MARTENMANSHURK op 13 december 1791.
De ondergetekende ..... van Rooij medicine doctor en Poulus Fredericus Bernoulij chirurgijn beide wonende te Schijndel, leggen hun verklaring af over de krankzinnigheid van Niklaas Jan Beekx - 16 october 1775.
map 10

Document m.b.t. de eerder genoemde momboir Ansum van den Wijngaert, over de minderjari­ge kinderen van de overleden Jacomina van de Sande - 29 maart 1700.


===========================================================

==========================================================

INVENTARISNUMMER 350

==========================================================


inv. nr. 350 - map 1
twee stucxkens teulants gelegen aen de CLEIJNE BEECK INT HERMALEN - 13 maart 1690
het sevenste part in een halven hoylants genoemt den CLUTERT - 1688
Nicolaas Zijnen schoolmeester tot Tilborg aan de Velthoven - 1729
inv. nr. 350 - map 2
Request van Matijs Symons verhagen gehuwd geweest met wijlen Annemie Janssen Verhoeven te kennen gevende dat hij genood­zaakt is te verkopen 'zeekere huysinge en hof groot ontrent twee loopense genaamt de DRIE HAERINGE aan Cornelis Janse van Zon voor de somme van 230 gulden als mede in 1762 sijn meubi­lair en scharen te velde' met welke penningen hij een schuld heeft afgelost aan het Armenblok van het Hinthamereind in Den Bosch - 20 april 1765.
Bovendien verklaart hij, dat hij. samen met zijn hele gezin van vrouw en 5 kinderen, in de maanden februari en maart aan een zeer besmettelijke ziekte geleden heeft en zijn schulden aanzienlijk opliepen, omdat hij enige tijd niet heeft kunnen werken en bovendien henoodzaakt was om vreemd epersonen in huis te halen 'tot oppassinge van hem ende sijne kinderen' - door dit alles was hij financieel zwaar in de zorgen beland!
een hoijcampken hoijlants groot int geheel twee mergen neven de Aa genaempt DEN SWANNENBEEMPT - 1676
inv. nr. 350 - map 3

Geen bijzonderheden in het kader van de landschapsstudie!


inv. nr. 350 map 4
Gerardus Buessen medicine doctor en Poulus Fredricus bernouly chirurgijn leggen een verklaring af ' dat Jacobus Poulus Peijnenborgh weduwnaar van weijlen Jennemie Jansse van Caatho­ven nu lortelings met KRANKZINNIGHEIJT is besogt, gelijk aan ons uyt zijne woorden discourssen daaden en verrigtinge klaar­lijk is gebleeken en dat niet tegenstaande de hulpmiddelen om tot herstellinge te verstrekken, den zelven als nog in zijne krankzinnighijdt blijft continueeren, derhalven te dugten is, wanneer den voorn. Jacobus Poulus Peijnenborgh niet in securi­tijt gebragt off geconsineert wort, ongelukken zoo voor den voorn. krankzinnige als andere te dugten zijn - 22 juli 1788.
Request van de heren Johan Willem Jorris en Gerit van Son beiden te Schijndel, waarin zij verklaren dat Josephus Rodong ook te Schijndel wonende, bij publieke aanbesteding in het jaar 1777 heeft aangenomen om voor f 223,= en 10 st. te malen en te vernieuwen ' de glaase in het groote off oistchoir aen de KERCK alhier'.

Het bestek is van 23 en 27 september 1777 en de ruiten hadden volgens dat bestek moeten worden vernieuwd voot 1 october 1778, maaar dat Rodong in gebreke is gebleven. De aannemer heeft zich aan zijn verplichting onttrokken. De genoekmde heren vragen, vanaf de verstreken datum van 1.10.1778, om op zoek te mogen gaan naar iemand anders - ongedateerd


inv. nr. 350 - map 5
Maria Andries Dortmans eerst weduwe van Anthonis Pennincx die nu in huwelijk heeft Cornelis van Heesch verklaart dat de gezamenlijke kinderen en kintskinderen van Andries Dortmans , verwekt bij Catarina Clomp en haar eigen minderjarige kinde­ren, hebben verkocht hun 'huysinge schuere BROUHUYS BROUWE­RIJE met den lande daer aen gelegen met alnoch eenen acker lants gelegen IN DE HULSEBRAKE ter plaetse INT WIJBOSCH om met de opbrengst diverse schulden te kunnen betalen o.a. 22 gulden aan de Heer Oosterwijk, 7 gl. en 4 st. aan Hendrik van Bree mr. kleermaker en winkelier te Schijndel - 22 augustus 1725
Krankzinnigheidsverklaring door Catharina Adriaan van den Bergh weduwe van Johannis Koelemans die ' tot haare bittere smerte en innige droefheid' verklaard heeft 'dat haaren zoon Hendrikus oudt omtrent 30 jaren die bij haar is inwoonende, zijn verstand en zinnen niet bezit maar met krankzinnigheid is besogt en daarinne tot opden dag van heeden continueert en van den zelven veele onaangenaamheeden geniet van geslagen ge­schupt en gestooten te worden; ja niet buyten gevaen om wegens zijn krankzinnige boosheid van haar leeven berooft te worden'. De suppliant meldt aan de schepenen dat de bedeling vanuit de armenkas niet toereikend is om haar zoon te 'secureren en in bewaaren te stellen' - 17 december 1804.
inv. nr. 350 - map 6

Geen bijzonderheden in verband met de landschapsstudie!


Bibliotheek RANB nrs. T.71.75, M 891, 303 D 47 i.v.m. allerlei huisraad uit vroeger tijden!

===========================================================

INVENTARISNUMMER 351

===========================================================


map 1

Heel veel losse quitanties of bijlagen bij ingediende rekenin­gen, vooral momboirsrekeningen zo te zien!


Aan Barabara van den Boomen, Arnout van Suelen en de kinderen van Goyart Rogier van Autvorst zijn ten deel gevallen eenen acker genoemt VERTRUYENHEIJDE - 1665; uit de akte blijkt dat het gaat om een scheiding en deling van goederen nagelaten na de dood van Jenneken Wijnants van Rosan. In deze akte is voor degene die de familie Wijnants van Rosan of Resandt wil uit­zoeken een schat aan genealogische gegevens te vinden, alle kinderen en aangetrouwden zijn te traceren!!!
Acte over familie VAN MEERHOUT de schoolmeester - 1680.
map 2

Hierin zit o.a. de acte over de opening van de KERCKECOMME op 11 december zonder jaartal - deze acte is te vinden bij de aantekeningen over de Servatiuskerk in een van de ringbanden met historische notities.


map 3


STAAT EN INVENTARIS uit 1665 van de erfelijke en erfhavelijke goederen meubelen huisraad etc. in het sterfhuis van DIRCK DIRICX VAN KESSEL en JENNEKEN PAUWELS WIJNANTS VAN ROSAN - de inventaris is opgemaakt door Hugo Janssen van Berckel en Jan Andriessen Veraelst.
ierstelick bevonden een baentien fijn nieuw lijnwaedt tot sestien ende een half elle

item noch een stuck of baentien fijn lijnwaet tot veerthien ellen

item bevonden eenen lap lijnwaet van seven vierendeel

item drie ellen en een vierendeel wollaecken fijn

item twelff ellen lijnwaet en een vierendeel

item vijff ellen lijnwaet

item eenen lap lijnwaet van ses ellen en een vierdendeel wat fijnder
blad 1v

item thien ellen laecken genaemt dril

item negenthien paer slaeplaeckens soo fijne als groove door malcanderen

item seven vierdendeel grof gack lijnwaet ongebleijckt

item een gelijcken vijf ellen grof leijnwaet ongebleijckt

item drie en twintich ellen ongebleijckt lijnwaet grof

item vijf paer en een half fijn slaeplaekens het halve grof

item een buijltien wit naijgaeren

iten een dosijn fijn pellen servetten so gesticksevent (?) als gedobbelt mette blo...roosencrands [dubieus!]

item twee dosijn nieuwe servetten

item twee en twintich servetten

item seven slechte servetten soo pellen als dril

item vier lange pelle taeffellaeckens

item thien pelle canthoir taeffe(l)laeckenen

item ses drille taeffe(l)laeckens

item seven lyne taeffelaeckens die tot gebruyck vant huysgesin werden gebruyckt


blad 2

item twee pelle handdoecken ende vier drille lynen handdoecken

item twee lijnwaeten taeffelaeckens ende eenen linnen pellen hantdoeck

item seventien vraus hemden

item achtien vrouwen hemden

item vijf block kleerkens of kleetkens (?)

item drie witte bovenlijfkens

item vier lijnwaeten lobben

item vier mans lijnwaeten lobben

iten twee doeckenspreijen opte kussen te leggen

item twaelff santerijen (of suacerijen?) sonder cruynen

item seven met cruynen

item twelf slaepkovels

item vijf paer gelungerde (?) moukens

item acht nacht halsdoecken

item thien manne slaepemutsen

item ses dobbel ronde neusdoecken
blad 2v

item drie enckel ronde neusdoecken

item thien mans beffen

item elf sackneusdoecken van Dirck van Kessel

item een en twintick sack neusdoecken van Jenneken van Resant

item alnoch eenen dobbelen ronden neusdoeck

item achten vrouwen mutsen met schiltien of schultien (?)

item twee viercante neusdoecken met cant

item drie witte ........

item negen en twintich orfluijnen [= hoofdkussen] soo groot als cleijne

item eenen groven witten voorschoot

item seventien vrouwe neentiens (?)

item eenen swarten laecken wollen famoir (?) behoort hebbende totten lijve Jenneken van Resande

item eenen swarten sijden rock oock totten lijve vande voors. Jenneken behoort hebbende

item eenen sijden cemelsharen vlujer totten lijve vande selve Jenneken toebehoirt hebbende

item eenen rooden schalaecken


blad 3

rock gelicht/gelocht met satine corden

item eenen rooden banden rock met blauw lynwaet gevoedert

item eenen swaren laeckenrock

item een perssi rock met cirdekens/tirdekens (?) onder gevoert

item eene swarte crouderass (?) schort

item een swart fluwelen mantelken

item een swart kemelsharen mantelken

item alnoch een slecht kemelharen mantelken

item een root stoffe cornaeten (?) lijfken

item een root cornaeten laecken lijfken

item een swart stoffe reijsmantelken

item vier borsten met een paer gepicheerde (?) [geplisseerd = geploooid] mouwen

iten twee wulen voorschoden

item eenen swarten sijden voirschooten

twee sijden covels met eenen swaren mof

item een paer vrouwen heesen (?)

item eenen swarten leijts....innocant (?) met een broeck (?)

item eenen coleuren laecken laecken innocant
blad 3v

item een swarten cosack gevoert met garnesoen met een swarte laecken broeck ende een bonesijn (?) wambus met fluwelen mouwen

item een bomesijn (?) broeck met twee paer swarte als coleure hooft (?)

item eenen mans pellen hemsrock met een lijnwaeten onderboreck

item eenen swarten hoet

item vier roode ende twee trijppe sittekussens met een groen taeffelcleedeken - allen dwelcke was op huys date ondersgreven den sesten mert 1665 inde kaste staende op het SLOOTKEN OFT KASTEELKEN van den voornoemde overledene is ingesloten waer van Jan Andriessen veraelst ende Huygo Janssen van Berckel is overgelevert opten sesten mert 1665 voors. ende toirconde neffens mij secreataris onderteeckent

Huygo Janssen van Berckel

Jan Andriessen Veraelst

mij present Peeter Griensvens secretaris 1665
blad 4

item is ten behoeve als vooren opten 7 mert 1665 ten huyse des overledenen geinventariseert en meubelen goet besien als andersints hier nae besgreven als volcht


ierstelyck een merrypert met een ruynpert

item seven melckkoeyen met een draegende maele

item vier lege beesten

iten eenen waegen twee hooghkarren twee eretkarren

item een ploech ende eene eeghe

item twee pertsgreelen twee sadels twee lichten (?) twee paer hachten (?) ende die vorste ende agterste wagenseelen

item twee heijseijskens

item twee sichten

item een k...saeij

item negen spaeyen ende schuppen soo lantspayen stickspayen ende hopschuppen (?)

item eenen rieken ende twee gaffelen

item eenen stexi (?) een vlugy twee vlagseijskens vier bijlen eenen ijseren spieckehamer met meer andere timmergetau ende ijserwerck


blad 4v

item vijf koeijbacken eenen pertsbacken mete riex (?)

item twee wascuypen met drie andere cuijpen ende twee wasch­stellingen

item twee hantsaegen vier effers beijtels suymes (?) ende andere timmergetau

item een hautpals met eenen haeck ende rinck ende een schae­kel van ijser gemaeckt

item seven cluijsters soo pertcluijsters als een hecken­cluijster met eenen sleutel ende een eghpaid (?) met schaeckel

item eenen duel met twee hantclippels dystelhamer smervat

item seven geheele biertonnen ende twee half met een writer (?) draechtonne met een ockxhooft

item twee snijbacken ende twee snijmessen

item eenen quaden knieback ofte snijback ende eenen hautback metten reep

iten sijn bevonden op CASTEELTIEN soo aen vaeten als tonnen ende tobben tot derthien stucken

item aldaer twee eijckenplancken met een houten corenschoef (?)

item vier bedden met vier hooftpeulingen ende vijf oirkussens soo groote als cleijne
blad 5

item ses fartsen soo van groene als andere coleuren

item twe sittekussens

item eenen quaden driestapelstoel met eenen biesen ende eenen hauten te deele gelancken (?)

item twee paer lynen gordijnen

item een pwer saijen gordijnen met eenen omloop (?)

item drie koetsen, een eijcken taeffel

item drie leederen

item een bouvet [vgl. buffet]

item een eijcken oft rouen schootensitten

item een cleijn tenne kenneken (?)

iten twee koperen altaerkandelaire

item drie quade cleermands met een cleermandeken

item een ...aut....

item een lanck wenichige ronde taeffel met eenen teffelstoel

item een ront taeffelken

item drie groote eijcken kisten

item een groote huive bierstelling met eenen quaden knyback (?) met een tobbe ontrent half vol vlees

item een eijcke oft wagenschotte kaste aldaer staenden
blad 5v

item eenen troch vier werckstocken met verscheijde plancken en ander rommelwerck met een mandeken gereetschap dienende tot timmeragie

item eenen ouden grooten preterstoel

item drie seeven

item eenen sester

item een kemelsharen mantelken met bont gevoedert

item drie groene sittekussens

item twee crupytkussens (?)

item drie trijppekussens met een stoffe taeffelcleet

item ten huyse van den overledenen bevonden veertien tennen schotelen soo groote als cleijne

item seven en veertich tene telloiren [= schotel dienende tot snijden van vlees]

item twee tene wijnmengelen

item twee tene kandelaers

item een tene bierkanne

item ses tenne .....kens en twee saucurskens

item twee tennen boterdoosen ende vier tennen sautvaten

item acht dun mengelen ende een pintken

item vijf tenne pispotten

item eenen tennen doirslach

item een tennen steeckbecken oft gemack


blad 6

item een tenne waterfless

eenen tennen mosterpot

item darthien geschaelde kannen soo groote als cleijne

item vier ...kannekens ende stoopkens

item eem ijseren strijckijser met een blecken peperdoos

item twee ijseren roesters met nog eene cleijne

item twee .... hengelen

item een hangijser

item twee braeijspitten deene groot ende dander cleijn

item eenen cleijnen ijseren haelboom ende een ijsere afnemer

item een ijsere braeypanne

item twee ijsere trifters

item twee ijsere kenssmitters (?)

item twee ijseren cannen (?) een ijser

vier schuyten ende eenen ijsere hael

item een vuurijser met eenen ijseren lenckhael

item eenen groot ende eenen groot ende cleijnen koyketel

item seven cetels soo groot als cleijn

item twee coperen melcksmoren (?)

item een cleijn verteent ketelken
blad 6v

item twee verteende roomteijlen

item een copere plaet

item een copere becken

item eenen coperen pispot

item drie coperen staetpannen (?)

item drie copere schuymspaenen soo groot als cleijne

item eenen coperen driemplepel (?)

item drie copere schotelring (?)

item vier copere potscheelen (?) [een scheel is een deksel]

item een copere roomcanne

item eem copere lavoir [= wasbekken, waskom, badkuip]

item vijf copere kandelaers

item eenen coperen deurslach [= zeef ?]

item een copere draypan met een decksel daer op

item eenen coperen vleesketel

item enen coperen ketel

item twee gegoten coperen potten met een ijser potken

item een copere vuerpanne

item een copere fijge

item een copere struyfpanne

item eenen coperen kandelaer

iten een coperen wijwatervaetien

item een ijseren vleesriechsken ende een ijsere brandtijser


blad 7

item drie spaensch leren stoelen

item seventien hauten stoelen soo hauten dito staepel als biesen ende noch eenen houten dito staepele sonder leen

item eenen geschreijnwerckte clock

item een eijken kiste

item een leeren cofferken met leer omcleet

item een houte lobdoose

item een cantoirtaeffel

item vijf en vijftich pont .....garen soo grof als fijn

item een bedde hooftpeulingh

vier oircussens soo groot als cleijne met een spaensch deecken de gardijnen omloop en schaucleetken

item kapstocken

item twee witte erde schotelkens

item een gestrypt blockcleetken

item eene achtkantige taeffel metten stoel

item eenen neerslach

item twee gewichten deen om gout mee te wegen dander silver
blad 7v

item een spiegel daer voir hangt een cleedeken

item een wageschotte renne

item eenen melcktobbe

item een hauten brootkuypen

item een hauten karsdoes

item een sautdoes

item een lepelhuysken

item een blecke raps

item een blaesbalck

item een haute scherm

item een haute dolier

item eem wit haute schubelleken

item een haute kaste opte geute

item een stand met een scherf ende alnoch eenen scherpbier­stand (?)

item drie haute doorslaegen ende twee haute schotellen

item twee tobben

item twee cleijne vaetiens

item twee kynekensitem twee boterscheltelen (of: schoetelen?)

item eenen steenen boterpot ende eenen vlistorp (?)

item twee haute doosen

item drie biervlooten

item bevonden opte kelderkamer een bedde hooft
blad 8

peulingh larsien een witte ende een gebeldert (?) ende drie oorcussens

item een eijcken kiste

item een eijckenhauten kynderwiege

item een karskistien

item een cleijn vleestonneken

item een coperen vuerpotken

item inde dienstmaechtslaepcamer twee bedden twee hooftpeulin­gen met een witte en een gebelderde deecken

item een enckel haute renneken (?)

item de slaepkoetse aldaer

item op de knechtenslaepcamer een bedde met eenen hooftpeu­lingh

item vier blauwe vurscheeden (?) ende eenen witten met eenen reijssack ende vijf schilderijckens

item drie lange taeffelen met net twee schragen ende eene oude ronde taeffel mitsgaeders een hoenderkoije

item een lanterne

item een levendich vercken

ende alnoch vier sijden speck


fol.8v

item twee heekelen

depost gevonden eenen halven gouden ducaton , eenen silveren ducaton, eenen ricxdaeldermet eenen nouwen (?) scherthaeck (?) aen Jan Andriessen overgelvert

item een koetshuyve met een reijcleet

item drie estsacken

item darthien maelesacken soo groot als cleijne

item vijf leeren

item een punder schaelen en gewicht

item drie maijscheeren (?)

sijn aldus de bovengesgreven perceelen (?) naeder inden boven­staende inventaris geinventariseert bij de voors. schepenen in Schijndel namentlyck Huyge Janssen van Berckel ende Jan An­driessen Veraelst geinventariseert ten huyse voirs. die dese des toirconde neffens den secretaris hebben onderteeckent opden 7 mert 1665 - Huyge Jansen van Berckel, Jan Andriessen veraelst mij present Petrus Griensvens secretaris 1665


blad 9

item bevonden twee silvere beeckers, een silvere comme, vier silvere lepels die Jan Andriessen oock sijn overgelevert - actum lesten februarie 1665


testes scabini Schijndel Huyge Janssen van Berckel ende Hand­rick Janssen van den Boegart - mij present Petrus Griensvens sescretaris 1665 de rste staet alnoch te inventariseeren
blad 9v blanco

blad 10 blanco

blad 10v blanco

blad 11
item is ten behoeve als vooren opten 14 mert 1665 ten huyse des overledenen geinventariseert verscheijde parquemente brieven mentie maeckende vande goederen naeder daer selve te sien als hier naer volcht mitsgaders renthen obligatien ende alle in eenen lynwaeten buydelken by een gebonden sijnde ende alnoch een manuael oft schultboeck van Dirck Dircx van Kessel alle de schulden ende renten hier onder volgende:


ierstelyck bevonden eenen notariaelen schultbrieve waerbij Gijsbert Jan Lenarts heeft gelooft aen voirs. Dirck Dircx van Kessel eenen capitale rente van drie hondert gulden tot vijf­tien gulden jairlycx den intrest van dien alles naeder blijc­kende inne eenen schultbrieve notariael van date den 24 augus­tus 1660 ende is betaelt den intrest vanden jare 1664 vuy­twijsens den boeck
item seeckere geloofte van eene somme van vier hondert gulden darthien gulden te betaelen by Symon Jan Aertssen opden ver­schijndag inde seve geloofte vermelt bij hem Symon ende Hand­rick Gijsbert Smits als getuyge onderteeckent opden 25 mert 1659 ende den achterstel is betaelt deser obligatie vanden jaere 1664 vuytwijsens den boeck
blad 11v

item is bvonden dat Dirck Dircx van Kessel heeft vuytgedaen ende geleent aen Luycas Driessen Veraelst eene somme van vijftich gulden gelijck dat meerder in den manuael van Dirck van Kessel inne staet aengeteeckent van date den 2 juny 1664


item is bevonden dat voirs. Dirck van Kessel heeft geleent aen Peeter Jan Willems borgemeester de somme van sesentwintich gulden negen stuyvers gelijck oock dat selve staet aengeteec­kent in seecker boexken van date den 27 november 1664
item is bevonden inden voirs. manuael dat Gijsbert Peeters van den Boogart per eest hoppe aen voirs. Dirck van Kessel is schuldich gebleven 52-12-0 folio 13
item heeft Dirck van Kessel geleent aen Ruth Henssen opden 8 januari 1664 gelijck dit oock bij den voirs. mauael is bevon­den 50-0-0 - den ontfanck daer op gehadt staet byden selven manuael te reeckenen
item opden 22 februari 1664 heeft Dirck van Kessel alnoch geleent aen Ruth Henssen 50-0-0 mede blijckende byden voirs. manuael
item rest ende is Willem Goyerts (?) noch schuldich aen Dirck van Kessel
blad 12

van afgecochte hoppe 15-10-0 blijckende byden voirs. manuael

tgeene daer op ontfangen staet Willem Goyerts te vraegen

item staet alnoch inden voirs. manuael by een briefken daer op gespelt dat Dirck van Kessel heeft gelevert seecker hoppe aen Hermannen (?) Goyerts dwelck by Adriaenen Goyerts staet te ondersoucken


item is bevonden inden voirs. manuael dat Dirck van Kessel met Anneken van Autvorst heeft gereeckent dat voors. Anneken aen hem Dirck van Kessel is schuldich gebleven 50-0-0 dit gedaen opden 8 october 1664
item is bevonden byden voirs. manuael dat Dirck van Kessel opten 27 november 1664 heeft gesonden aen Jan Peter Smits tot Eijndhoven twee hondert sestich ponden hoppe tot negen gulden ieder hondert

daer de hoppe die voirs. Dirck van Kessel alnoch met Dries den knecht aen voirs. Jan Peters heeft gesonden staet by Jan Peters te ondersoucken ende den knecht verclaert de hoppe gewogen te hebben acht hondert min twee ponden


blad 12v

item is bevonden byden voirs. manuael dat Jan Delissen als getrout hebbende Margriet ... Hendrick Goyerts reste(e)rt van een jairlycse renthe van drie gulden vijf st. te weeten vant jaer 1636 eenen gulden seven stuyvers ende soo voorts


item is bevonden dat d'erfgenamen Jan Peters meulder sijn resterende een achterstel eender renthe van drie gulden thien stuyvers jaerlycx tsedert den jaere 1662
item is bevonden opden voirs. manuael by afreeckeninge vanden 12 februari 1658 dat Lambert Henssen pachter der huyse ende landerijen bij Dirck van Kessel aen hem verpacht is schuldich gebleven 242-17-0 het geene daerop ontfangen sal corten
item is bevonden opden voirs. manuael datte hure vande lande­rijen by Maryken Stevens Jan ..... gebruyckt is restende 1664
item is bevonden byden voirs. manuael dat Aert Joosten is resterende van landen bij hem gebruyckt tsaemen 35-0-0 vant jaer 1664 waer op is ontfangen 20-0-0
blad 13

item is bevonden byden voirs. manuael dat Adriaen Eijmberts noch rest van lanthure vanden jaere 1663 1-2-0


item is bevonden byden mauael dat Willem Thonis vanden Berch noch van lanthure rest 1659 ende soo voorts
item is bevonden inden voirs. manuael by afreeckeninge dat de weduwe van Dirck Nelissen van lanthure is schuldich gebleven 13-3-0 - dese afreeckening is geschiet den 18 januari 1661
item is bevonden byden manuael dat Wilbort Claessen wegens sijnder moeder naem inden selven aengeteeckent van lanthure is schuldich gebleven 22-9-0 tgeene daerop ontfangen staet te reeckenen
item is bevonden byden voirs. manuael dat Ansem Dircx aen voirs. Dirck van Kessel boven tgeene hem .......om godtswill is quyt gescholden van lanthure schuldich was 5-0-0
item sijn de kynderen Laurens Peter Janssen blijckende byden maenuael van lanthure schuldich vant jaer 1664 6-0-0
blad 13v

item is bevonden byden manuael by afreeckening van Huybert den Cuyper is schuldich gebleven van lanthuer vanden jaere 1664 8-0-0


item is bevonden byden manuael dat Goiart Thomas Dircx van lanthure is schuldich gebleven vanden jaere 1655 2-0-0
item is bevonden byden manuael dat Marten Jan Handrick Witte (?) van lanthure vanden leste jaeren schuldich blijft 6-10-0
ende Corst Willems rest vanden jaere 1663 7-15-0
item rest Corst Willems alnoch vant jaer 1664 uut lanthuer 16-0-0
item is bevonden byden manuael dat Dirck Eijmberts Voets schuldich is uut lanthuer vanden jaere 1664 5-10-0
item is bevonden byden manuael dat Adriaen Jans Hermans per reste van staecken aenden van Kessel schuldich blijft 3-0-0 daer de lanthuer rest de jaeren 1656, 1657, 1658, 1659 ende 1660 - daerop ontfangen 15-15-0
blad 14

item is bevonden opten manuael dat Lijsbeth Pennincx aen van Kessel is schuldich gebleven 14-10-0


item is bevonden dat Herman Arien Hermans van lanthure is schuldich gebleven vande jaere 1664 6-0-0
item is bevonden opden manuael dat Lambert Dirck Bernts by afreeckeinge schuldich is gebleven vander huere vanden huyse ende aenliggende landen opden 1664 86-15-0
item is bevonden opden manuael dat Handrick Claes Aert Martens van lanthuer aen voirs. van Kessel schuldich is vuut 1664 18-0-0
item is bevonden opden manuael dat Anneken Eijmberts uut lanthuer aen voirs. van Kessel vuyt jaer 1664 11-0-0
item verscheijde parquemente brieven met twee dueskens te saemen in eenen witten lijnwaeten buydel gebonden sijnde soo wel tot .... van dien als dander sijde
ende wat belanght de erfgoederen ene oock de geconquesteerde goederen
blad 14v

ten profijte vande voors. twee sijden blijven vuytten inventa­ris ende niet geinventariseert vermidts de selve byden taxaet vande collaterale successie specifice sullen werden geregis­treert


sijn aldus deese voirs. perceelen (= artikelen) naeder bij desen inventaris geinventariseert by Jan Andriessen Veraelst ene Huyge Janssen van Berckel ten huyse des voirs. overledenen die dese des toirconde neffens mij secretaris hebben onder­teeckent opden 14 mert 1665

blad 15


Volcht alnoch tgeene is bevonden in twee kisten staende ten huyse van Cornelis Joosten Olislagers binnen den ... ende by Jasper Wynants van Rosan alhier overgebracht
ierstelyck drie baetnens (zal moeten zijn: baentjens) lijnwaet in eenen quaden vurschoot gevonden

item ses manshemden

item vijf vrouwenhemden

item vier paer ende een half slapelaeckens

item dertien taeffelaeckens soo groot als cleijn

item vijftien servetten

item negen orfluynen soo groot als cleijne

item een groenen pellen handoeck

item seven neusdoecken

item een silver paternoster met een silveren vergult flesken daer aen

item eenen silveren beecker met eenen vergulden rant geteec­kent met een vosken ende drie leijcken ende drie laeden (?) ende twee groote sittekussens

deses aldus ten voirs. huyse geinventariseert ter presentie van Aert van Heck ende Jan jacobs getuygen opden 11 mert 1665


blad 15v blanco

blad 16 blanco

blad 16v blanco

blad 17 blanco

blad 17v blanco

blad 18 blanco

blad 18v blanco

blad 19 blanco

blad 19v blanco

blad 20 blanco

blad 20v blanco

blad 21
Staet ende inventaris van dese naebeschreven penningen van gelde inde schultboeck bevonden ten sterfhuyese van Dirck Dircx van Kessel ende Jenneken Pauwels Wijnants sijne huysvrou deser werelt overleden sijnde ende voor soo veele desen aen­gaet als volcht:


inden iersten is in eenen langen lynen buydel bevonden in patequons halve patequons ende quartiens tsaemen ter somme van 295-12-8

van welcken voirs. somme aen Jan Andriessen Veraelst sgepen alhier tot betaeling van eenig gehaelde waeren is te rugge getelt

in elcke voirs. somme tot bewaernisse in handen van Jan An­dries Veraelst schepen alhier is overgelevert;

item is bevonden in een steene geplystart potien eenen gouden ducaton een halven permissie shillinck eenen dubbelen stuyver met eenen donckeren stuyver permissie stuyver oock aen Jan Driessen overgelevert;

item is bevonden geknoopt in eenen smit neusdoeck elf ho­lantsch schillingen seven geheele ende halve permissie schil­lingen drie dubbele stuyvers, d'een enckel en een reijt (?) - oock aen Jan Driessen overgelevert;
blad 21v

item alnog bevonden in eene blecke doosken vier patequons ende seventhien hollantsche schillingen die Jan Driessen sijn overgelevert;

item alnog bevonden in een grau papierken enen gouden merck rinck, nog eenen gouden rinck daer inne staende een diamant, een silver medaliken ende een faus cruystientien aen Jan Driessen overgelevert;

item bevonden eenen silveren sluutelriem met een silvere koker

met een silvere koker schey ketie (?) een root speltkusken met een fluweele tesse met een silver ketie ende eenen silveren kuip aen Jan Driessen als voor overgelevert; item bevonden in eenen lynen witten buydel daerop staende eenen swanenloip of swanenlax (?) elf silvere ducatons aen Jan Driessen als voor overgelevert;

item inde tesse bevonden aen gelt 1-0-0 aen Jan Andriessen als voor overgelevert;

item bevonden in een root blecken doosken twee pistoletten ieder een negen gulden, eenen halven gouden ducaton, een ducaet van vijf gulden, ende een fransch croon met nog eenen halven schotschen Jacobus met nog elf stuyvers payment ae Jan Driessen als voor overgelevert;
hierna volgen 8 blanco folio's en achterop het document staat Inventaris vanden goederen Dirx van Kessel.

Literatuur over huisraad uit het verleden:


Heemkundekring de Vlasselt - Christ Buiks - Huisraad, vee en boerengereedschap in de 17e en 18e eeuw - Terheijden/Made 1995 heemblad no. 75 RANB bibl. T 71.75
In: Rijke oogst van schrale grond [eigen bibliotheek]
Dr. Jozef Weyns : Het huisraad in de vLaamse volkskunde RANB bibl. M891.
K.Sluyterman : Huisraad en Binnenhuis in Nederland in vroeger eeuwen - met 470 afbeeldingen - uitg. Martinus Nijhoff 's-Gravenhage 1925 - 355 pagina RANB bibl. 303 D 47

map 4


Geheel gewijd aan de nalatenschap van een zekere CATALIJN JANSSEN VORSTENBOSCH - anno 1711.
map 5

Geen bijzonderheden i.v.m. de landschapstudie


map 6

Acte over de erfgenamen van MR. PETER VAN MEERHOUT - 1680

============================================================

EINDE VAN DEZE VIER INVENTARISNUMMERS============================================================De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina