Schepping versus Evolutie Aantekeningen bij de presentatieDovnload 92.86 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte92.86 Kb.

Schepping versus Evolutie

Aantekeningen bij de presentatie


Vertaald door Marc Verhoeven1. Schepping versus Evolutie - Titelscherm

Deze presentatie geeft een overzicht van de basiskwesties betrokken bij de controversie ‘schepping versus evolutie’.

Het zal ongeveer een uur duren om deze presentatie te brengen, of om alle aantekeningen te lezen.
OVER DE AUTEUR:
Jason Browning verkreeg een ‘Master of Science’-graad in Computerwetenschappen aan de Universiteit van Connecticut.

Hij studeerde schepping/evolutie-kwesties sinds 1984, en hij geeft plaatselijk (New Jersey) lezingen over het onderwerp.

Hij is webmaster van de ‘Creation Science’ website bij

http://emporium.turnpike.net/C/cs.

Hij is lid van de ‘Creation Research Society’.


2. Schepping versus Evolutie - Overzicht

De bijzonderste dingen die in deze voorstelling duidelijk moeten worden zijn:


Niemand, inbegrepen de wetenschappers die in schepping geloven, heeft bezwaar tegen de zogenaamde ‘micro-evolutie’ (variatie binnen een type van organisme) veroorzaakt door natuurlijke selectie en verantwoordelijk voor het grote aantal varianten dat in een type wordt gevonden. Bijna alle geproclameerde ‘bewijzen voor evolutie’ behoren tot deze categorie (zoals het ‘berkenvlinder’(‘peppered moth’)-voorbeeld)
Verandering op grote schaal, van het ene type in een ander, wat men ‘macro-evolutie’ noemt, gaat verder dan mutatie gekoppeld aan natuurlijke selectie. Evolutionisten beschouwen dit als een onderwerp voor research.
De ‘geologische kolom’, die opgeworpen wordt als fysisch bewijs voor evolutie die in het verleden plaatsvond, wordt beter verstaan en uitgelegd als zijnde het resultaat van een vernielende wereldomvattende vloed die ± 5.000 jaar geleden gebeurde, zoals beschreven in de Bijbel.
Het geloof dat de atomen van een ‘Big Bang’ alles produceerden, tot de mens toe, en dat alles uit zichzelf, is in strijd met de welbeproefde Tweede Wet van de Thermodynamica, en met de grondslag van de Informatietheorie. Dit idee is veel meer een ‘religieus geloof’ dan een wetenschappelijk feit.
Er is geen reden om niet te geloven dat God ons universum schiep, aarde, planten, dieren en mensen, juist zoals beschreven werd in het boek Genesis.

3. Schepping versus Evolutie - Waarom is dit onderwerp belangrijk?
Het onderwerp van de oorsprongen is belangrijk want de vraag ‘hoe zijn wij ontstaan’ is de meest fundamentele vraag die maar kan gesteld worden. ‘Waarom zijn we hier’ is een vraag die even belangrijk is maar die de wetenschap niet kan beantwoorden.

Hoe we deze vragen voor onszelf beantwoorden is bepalend voor onze visie op de wereld - het bepaalt onze ‘wereldbeschouwing’. Het geloof dat mensen geschapen werden door God, naar het ‘beeld van God’, is de kern van de scheppingsleer.

Het geloof dat mensen voortgekomen zijn uit een lange reeks toevallige gebeurtenissen, is een van de grondstellingen van het ‘naturalisme’, waartoe ‘evolutie’ behoort.

Naturalisme is het idee dat de ‘natuur’ alles is wat er is. Er is geen bovennatuurlijkheid. Ook al beweren sommige evolutionaire wetenschappers dat zij geloven in God, heeft evolutie aan God geen behoefte. Het is klaar dat deze twee ideeën tegenover elkaar staan, en dat er slechts één waar kan zijn - ofwel bestaat God, ofwel Hij bestaat niet.


Sommige mensen zeggen dat God gebruik heeft gemaakt van het mechanisme van evolutie, om zo mensen te maken. Dit staat bekend als ‘theïstische evolutie’. Wanneer echter begrepen wordt dat mutatie en natuurlijke selectie - de drijvende krachten van evolutie - volledig ongeschikt zijn voor het voortbrengen van grootschalige veranderingen, dan is het duidelijk dat zulk een compromis geen enkele zin heeft. De mensen die deze zienswijze aanhangen (inclusief de Katholieke kerk) zijn geneigd te geloven dat de wetenschap evolutie heeft ‘bewezen’, maar dit is niet het geval.
Tenslotte, het stoort ons als de waarheid niet zou worden aangeleerd. Tenminste zou schepping kunnen onderwezen worden als zijnde een redelijk alternatief. Evolutionaire leringen leiden tot atheïstisch denken.

4. Schepping versus Evolutie - Implicaties bij onze wereldbeschouwing
Deze twee wereldbeschouwingen, schepping en evolutie, vertellen ons zeer verschillende dingen over wat wij zijn, waarom wij hier zijn, en wie het bestuur waarneemt. Deze twee verschillende gezichtspunten neigen te leiden tot radicaal verschillende gedragspatronen. Als wij mensen onderwijzen dat wij niets meer zijn dan ‘hogere dieren’, dan moeten we niet verwonderd zijn dat zij ook handelen als dieren en dat de waarde van menselijk leven niet serieus wordt genomen, en dat de waarde van dierlijk leven ongepast naar beneden gehaald wordt.

Hitler en anderen hebben hun wandaden gerechtvaardigd zich baserend op de evolutietheorie (‘the survival of the fittest’ - het voortbestaan van de sterksten). Evolutionaire wetenschappers keuren deze wandaden wel niet goed, maar het probleem is waar dit soort van filosofie naartoe kan leiden. Naturalisme heeft geen grond waarop absolute moraal kan staan, en het leidt tot relativistisch denken. Evolutie kan niet verklaren waarom onze innerlijke zin voor morele waarden zelfs maar zou bestaan.


Vele van de sociale ziekten van vandaag komen voort uit een gebrek aan begrip van en/of verlangen naar de relatie God/mensen, en God/schepping.
Het ideale voor mensen is om God en mensen lief te hebben (de twee belangrijkste geboden in de Bijbel, zie Markus 12:30-31) en goed zorg te dragen voor de schepping (de taak van Adam en Eva). De Bijbelse machtiging om de aarde te ‘onderwerpen’ (Genesis 1:28) betekent ze te verstaan en er gebruik van te maken (dat is wat wetenschappers doen), maar niet ze te bezoedelen of te misbruiken.

5. Schepping versus Evolutie - Evolutie is overal
Evolutie is een alomtegenwoordig idee. Het is overal te vinden. Gezien we hier niet onderuit kunnen raken, moeten we zorgen dat we de evolutieleer verstaan, en vatten hoe dit ons denken beïnvloedt.

De evolutietheorie, zoals opgezet door Darwin, is een biologische theorie, maar het concept van evolutie (dat verandering de normale staat van de dingen is, en dat natuurlijke processen/mechanismen voldoende zijn om de nood aan een scheppende God te elimineren) is nu doorgedrongen tot alle domeinen van wetenschappelijke studie, zowel als in de maatschappij in ’t algemeen. Wij verwachten dat de dingen veranderen. Zelfs onze wetten zijn (in toenemende mate) niet langer gegrondvest op absolute morele principes, maar eerder op de wisselende standpunten van de maatschappij (de populaire zienswijze).


Inderdaad, ‘wetenschap’ wordt tegenwoordig zodanig gedefinieerd dat alleen natuurlijke overwegingen en verklaringen toegestaan zijn, ongeacht wat nu eigenlijk waar is. Hierdoor komt het dat ‘creationistische wetenschap’ door zovelen als controversieel wordt beschouwd, niettegenstaande het feit dat zovele stichters van de moderne wetenschap (zoals Isaac Newton, Louis Pasteur, Gregor Mendel en vele anderen) Bijbelgelovige theïsten waren die het als hun job beschouwden om te ‘denken overeenkomstig Gods gedachten’.
De Bijbel leert dat het universum orde en doel heeft, en maakt een duidelijk onderscheid tussen geestelijke en natuurlijke werelden, en dit moedigt christenen aan tot wetenschappelijk onderzoek en begrip van de wereld. Dit in contrast met andere religies zoals het Animisme, Boeddhisme, of het Hindoeïsme waar ‘geesten’ in objecten en/of niet-menselijke schepselen kunnen bestaan, waardoor hun onderzoek en studie worden belemmerend.

6. Schepping versus Evolutie - Verwarrend?
Voor gewone kerkelijke mensen kan het concept ‘evolutie’ erg verwarrend zijn. Er zijn nog kerken waar geleerd wordt dat God ons schiep, en kinderen horen in de Zondagschool (kinderopleiding in evangelicale en protestantse kerken) verhalen over Adam en Eva en Noach’s Ark. Maar zowat elke andere spreekbuis zegt dat schepping niet waar is! De meeste van deze mensen verkeren in de veronderstelling dat de wetenschap evolutie heeft bewezen en zij adopteren daarom ‘theïstische evolutie’, gelovend dat evolutie plaatsvond, maar op een of andere manier geleid door God. Dit was te verwachten, in het bijzonder omdat de scheppingsgezinde ‘andere kant van het verhaal’ enigszins moeilijk op te vangen valt. Ouders moeten daarom hun kinderen voorbereiden op de aanvallen van evolutionaire indoctrinatie die ze zullen tegenkomen.
Wij werden geleerd te vertrouwen op wetenschap, en dat deze zowat alle antwoorden bezit. Kan het zijn dat al die (evolutionaire) wetenschappers fout zijn? De verklaring is dat voor alledaags wetenschappelijk werk (praktische of operationele) het van geen belang is of macro-evolutie of ‘atomen tot mensen’-evolutie waar is. De wetenschap maakt veel gebruik van het concept mutatie (genetische manipulatie) en natuurlijke selectie, om vooruitgang te boeken bij vegetatief en dierlijk leven (b.v. bestrijding van ziekten), concepten waarmee moderne creationisten geen probleem hebben - in tegenstelling tot wat velen denken. God ontwierp planten en dieren met een hoge graad van variabiliteit, waarbij de mens vrij is om daar zijn voordeel mee te doen. Wetenschappers hebben het echter mis wanneer zij claimen dat deze variabiliteit kan leiden tot nieuwe, hogere vormen van leven, of dat leven zich kon ontwikkelen uit zichzelf, vanaf dode chemicaliën.

7. Schepping versus Evolutie - Wat is Schepping?
‘Schepping’ of ‘creationisme’ is gebaseerd op de openbaring van God, zoals gevonden in het boek Genesis, het eerste boek van het christelijke ‘Oude Testament’ (de Joodse ‘Torah’ komt overeen met de eerste vijf boeken van het Oude Testament). De schepping is beschreven als een zes-dagen-periode, waarna God rustte (en waardoor er sindsdien geen verdere schepping meer plaatsvond). Strikte creationisten geloven dat dit aardse 24-uur-dagen waren, en dat de aarde erg jong is, terwijl anderen - die zichzelf creationisten noemen - dit zien als ‘lange tijdsperioden’ en geloven dat de aarde erg oud is (± 4,6 miljard jaar zoals algemeen wordt gedacht). De argumenten in beide kampen zijn uitgebreid.

Enkele hoofdpunten zijn:


Ten gunste van 24-uur dagen:

De tekst gaat er blijkbaar van uit dat elke ‘dag’ wordt verstaan als een normale dag, door het gebruik van de woorden ‘avond’ en ‘morgen’; tenzij er overtuigende argumenten zijn, moet er uitgegaan worden van natuurlijke dagen. Als God schiep is de echte vraag eerder ‘waarom deed Hij er zo lang over?’. Ook gezien de relativiteitstheorie is het mogelijk dat, met de aarde als referentiepunt, de zes 24-uur-dagen wel degelijk plaatsvonden, terwijl een veel langere tijdsperiode is verstreken in de rest van het universum (gunstig voor de tijd die nodig is voor het sterrenlicht om de aarde te bereiken).


Ten gunste van lange tijdsperioden:

Een ‘dag’ KAN een ondefinieerbare tijdsperiode betekenen, en dit is ook de betekenis van ‘dag’ in sommige Schriftplaatsen; er is veel activiteit op zes dagen (dieren en Adam geschapen, Adam alleen, dieren namen gegeven, Eva geschapen); er zijn nogal wat wetenschappelijke aanwijzingen dat de aarde oud is (zoals radiometrische datering van sommige gesteenten).8. Schepping versus Evolutie - Wat is Evolutie?
‘Evolutie’ is algemeen gebruikt als synoniem van ‘naturalisme’, het idee dat de natuur ‘alles is wat er is’. De ‘Evolutietheorie’ zoals beschreven door Darwin heeft betrekking op biologische evolutie - de vorming van nieuwe soorten door graduele verandering. De grotere vragen over hoe het eerste leven werd gevormd of hoe de materialen van het universum tot ontstaan kwamen, behoren bij het naturalisme, maar de mensen spreken wel over de ‘evolutie van het universum’. Theorieën over hoe het universum tot bestaan kwam behoren tot het domein van de ‘kosmologie’, terwijl ‘abiogenesis’ refereert naar theorieën over hoe het eerste leven ontstond. Dit domein is erg speculatief.
Wetenschappers geloven dat ze de vorming van het universum kunnen beschrijven vanaf de kleinste tijdsfractie van zijn ontstaan. Zij geloven dat de ‘Big Bang’-explosie (een snelle expansie van ruimte) ‘klonterig’ was (niet uniform) en dat graviteit ervoor zorgde dat klompen materie condenseerden tot sterren. Het belangrijkste steunpunt van de ‘Big Bang’-theorie is de vaststelling dat de melkwegstelsels van het universum uit elkaar schijnen te deinen Als het universum voldoende water bevat dan zal de expansie zichzelf herstellen (vanwege de graviteit) en het hele ding zou (mogelijk) opnieuw kunnen starten. Vele mensen houden van dit idee omdat het ‘een begin’ vermijdt, maar er is niet genoeg water bekend om deze eventuele contractie te veroorzaken (om te voorzien in ‘ontbrekende’ massa speculeren wetenschappers over het bestaan van zogenaamde ‘zwarte materie’).
De enige definitief bekende planeten zijn deze die om onze zon draaien. Er is wel bewijs dat er andere bestaan, maar ze zijn van zulke aard dat ze geen leven kunnen dragen zoals wij dat kennen.

9. Schepping versus Evolutie - De ‘Evolutietheorie’
De ‘Evolutietheorie’ werd geschetst door Darwin in 1859, in zijn beroemd boek ‘On the Origin of Species by Means of Naturel Selection’ (het ontstaan van de soorten door natuurlijke selectie). Er waren reeds evolutionaire ideeën vóór Darwin’s tijd (zoals het oude ‘Great Chain of Being’) maar Darwin was de eerste om een redelijk wetenschappelijk mechanisme voor te stellen over hoe levensvormen konden veranderen met natuurlijke middelen.
‘Neo-Darwinisme’ neemt de ideeën van Darwin over maar geeft ze een ‘update’ met de wetenschap van de ‘genetica’ (in plaats van geloof in de overerving van verkregen karakteristieken).

De moderne genetica ontwikkelde zich na de tijd van Darwin. Het basisidee van organische evolutie is dat willekeurig verschijnende mutaties een kleine verandering introduceren in een organisme. Natuurlijke selectie houdt deze veranderingen vast en voorziet het organisme uiteindelijk in een gering voordeel; het levend wezen met de verandering is nu beter in staat om te overleven en zich voort te planten op een hoger plan, waarbij de gunstige verandering eventueel verspreid wordt over de hele populatie. Dit idee wordt beschreven als ‘Differentiële reproductie’.


De theorie neemt ook aan dat alle leven, zowel planten als dieren, afstamt van een eenvoudige levensvorm, langsheen een zeer lange reeks van kleine veranderingen. Dit idee wordt beschreven als ‘Afstamming met aanpassing’. Mutatie en natuurlijke selectie KUNNEN leiden tot de formatie van een nieuwe biologische soort (populaties die normaal niet met elkaar paren). Vóór Darwin geloofden de meeste wetenschappers dat God elke biologische soort individueel schiep, maar moderne creationistische wetenschappers geloven dat de geschapen ‘soort’ (‘Genesissoort’) boven het niveau van de biologische soorten (‘species’) stond (misschien het equivalent van familie, subfamilie of mogelijks genus).

10. Schepping versus Evolutie - Twee modellen van oorsprong
Deze tabel (van Morris, ‘Scientific Creationism’) toont de belangrijkste trekken van de twee tegenover elkaar staande modellen van oorsprong.
Beide modellen ondersteunen het idee dat een plantaardig of dierlijk ‘type’ kan veranderen door natuurlijke of artificiële selectie (zoals honden kweken). Het grote verschil is hoeveel verandering er kan plaatsgrijpen. De scheppingsleer ondersteunt variatie binnen een type (de Genesis-‘soort’), dat een ‘goed ontwerp’ vertoont wat een organisme toelaat om zich aan te passen aan zijn omgeving. Evolutieleer houdt in dat deze kleine veranderingen - indien genoeg tijd gegeven - kunnen accumuleren tot het verkrijgen van grote veranderingen, tot het punt waarop een ‘nieuw type’ van organisme ontstaat.
Indien Evolutie waar is zou het fossielverslag ons een voortdurende en graduele verandering laten zien van eenvoudig leven naar meer complex, met tussen- en overgangsvormen in al de gevallen. Als schepping waar is zouden alle hogere-orde-vormen (boven het niveau ‘biologische soort’ - ‘species’) volledig functioneel geschapen zijn, en het fossielverslag zou een plotse verschijning tonen en geen overgangs- of tussenvormen. Een overgangs- of tussenvorm betekent dat een plant of dier een gedeeltelijke ontwikkeling doormaakt, zoals vleugels of veren die niet volledig ontwikkeld zijn, die bijvoorbeeld een overgang van reptiel naar vogel doen blijken. Maar zo’n overtuigend voorbeeld is niet bekend, alhoewel er ontelbare van zulke overgangsvormen moeten hebben bestaan, als evolutie waar is! Een overgangsvorm wordt dikwijls verward met een zogenaamde ‘mozaïek’, een dier dat kenmerken vertoont van andere types, maar waar elk kenmerk wel volledig is gevormd. Mozaïeken zijn ongewoon en zij leveren geen enkel bewijs voor evolutie (tegen de gangbare opinie in).

11. Schepping versus Evolutie - Interpretatie wetenschappelijke gegevens
(Dia-concept van ‘Institute for Creation Research’ werkgroep)
De karakteristieken van de twee modellen, zoals getoond in de vorige dia, zijn erg verschillend en het lijkt een eenvoudige zaak om uit te klaren welk model waar is. Het probleem is echter dat wetenschappelijke gegevens in de meeste gevallen op verschillende wijze kunnen geïnterpreteerd worden. Wetenschappers portretteren zich graag als onpartijdig, maar in feite zijn wij allen onderhevig aan dwalingen en vooringenomenheden. Afhankelijk van de vooronderstelling dat óf evolutie waar is, óf dat schepping moet waar zijn, kunnen dezelfde wetenschappelijke gegevens frequent verschillende interpretaties opleveren, om zowel evolutie als schepping te ondersteunen, afhankelijk van de prepositie en het verlangen. Hierdoor komt het dat hetzelfde ‘fossielverslag’ (of de ‘geologische kolom’) klanten lokt bij zowel evolutionisten (als het beste bewijs voor evolutie; een vermoedelijke toename in complexiteit van dieren over tijd), als tezelfdertijd bij creationisten (als bewijs dat evolutie nooit plaatsvond; altijd een plots verschijnen zonder overgangsvormen). Mensen komen ook tot verschillende conclusies bij b.v. de geologische kolom, omdat dit een complex gegeven is, waarbij met veel moet rekening gehouden worden, en waarbij veel gespecialiseerde kennis te pas komt. Dikwijls is onze kennis zo incompleet dat de leemten worden opgevuld door speculatie.

12. Schepping versus Evolutie - ‘Evolutie’ - bewezen of niet?
Wel ... is evolutie nu waar of niet? Werd het ooit bewezen? De meeste wetenschappers zullen zeggen dat het zonder twijfel werd bewezen en dat het niet langer een ‘theorie’ zou mogen genoemd worden, en in zeker opzicht hebben zij gelijk. Het probleem is dat hetzelfde woord op verschillende manieren wordt gebruikt.
De aanpassing van populaties, om zo nieuwe soorten (‘species’) te vormen, via natuurlijke selectie, is goed bewezen. Dit is een feit. Dit is wat leerboeken en populaire voorstellingen ‘evolutie’ noemen. Dit krijgt echter beter de term ‘micro-evolutie’.

Creationisten verkiezen de termen ‘aanpassing’ of ‘species’-vorming (binnen de Genesissoort). Alle ‘voorbeelden’ van evolutie vallen in deze categorie.


Veranderingen die boven het ‘species’-niveau gaan (buiten de Genesissoort), worden ook bedacht met de term ‘evolutie’ (inclusief de vorming van het universum en het eerste leven). Veranderingen boven ‘species’-niveau krijgen beter de term ‘macro-evolutie’. Evolutionisten bevestigen dat macro-evolutie nog steeds een theorie is (eigenlijk meer een concept) zonder veel bewijs en dat het meer research nodig heeft. Het is nog steeds de vraag of macro-evolutie volgens hetzelfde mechanisme moet werken als micro-evolutie, of iets anders.
Het verschil verstaan tussen micro- en macro-evolutie is de sleutel om een groot deel te kunnen begrijpen van de schepping/evolutie controverse.

De andere sleutel is te realiseren dat het bij deze controverse minder om wetenschappelijke feiten gaat dan wel om de ondersteuning van de theïstische versus de atheïstische wereldbeschouwing.13. Schepping versus Evolutie - Wat is waar?
Bouwend op het verschil tussen micro- en macro-evolutie geeft deze dia aan wat ‘waar’ is. Natuurlijke selectie, verantwoordelijk voor micro-evolutie, is waar. Echter, het gaat niet op dat de waarheid van micro-evolutie wordt geëxtrapoleerd en uitgerokken, door te beweren dat het scenario van ‘subatomische deeltjes naar mensen’ waar is. Maar dit is wat gewoonlijk gebeurt. Een voorbeeld van micro-evolutie wordt gepresenteerd en de waarnemer wordt ertoe geleid te geloven dat het hele naturalistische scenario daarom waarheid is. Hetgeen begint als een wetenschappelijk feit draait naadloos uit op een theorie en wilde speculeringen, zonder dat de waarnemer wordt verteld dat men over de schreef is gegaan en over grote hiaten is gestapt.

14. Schepping versus Evolutie - Berkenvlinder-‘evolutie’ (Biston betularia)
Het ‘berkenvlinder’-voorbeeld (Eng. ‘peppered moth’) is waarschijnlijk het best gekend, of het meest geciteerd als bewijs van ‘evolutie in actie’. Zoals uitgelegd door Menton: ‘De berkenvlinder (Biston betularia) is van nature een witachtige mot die bedekt is met zwarte stippen. Deze kleuring voorziet in een gunstige camouflage voor de mot als ze rust op bepaalde berkenbomen. Zoals bij mensen kunnen deze motten voorkomen in een pigmentatiereeks van zeer zwart tot zeer wit, en alle overgangen tussenin. In een zeer gepropageerde studie in Engeland werd bevonden dat de witte bomen, waarop de motten rustten, zwart werden door industriële vervuiling, en vogels aten meer lichte motten (klaarblijkelijk beter zichtbaar dan de donkere). Het was dan ook geen verrassing dat de populatie van donkere motten toenam, terwijl de lichtere in aantal afnamen. Er was verder waargenomen (maar weinig gemeld) dat wanneer steden hun luchtvervuiling aanpakten dan de bomen lichter werden en dat dan de lichtere motten weer overheersten”. Dit is NATUURLIJKE SELECTIE in actie.
Het probleem is dat hier GEEN EVOLUTIE te bespeuren valt!

Bij het begin van het verhaal zijn zowel de lichte als de donker gekleurde motten present. Aan het eind van het verhaal zijn opnieuw zowel de lichte als de donker gekleurde motten present. Geen nieuwe kenmerk werd verworven. Het enige verschil is een verschuiving in de kleurverdeling bij de mottenpopulatie.


De ontwikkeling van bacteriële resistentie tegen antibiotica’s is een ander frequent gehoord verhaal op hetzelfde thema. Dit zijn simpelweg gevallen van recombinaties van bestaande genetische karakteristieken, selectief beschermd in een gewijzigde omgeving - geen voorbeelden van evolutie.

15. Schepping versus Evolutie - Verschillende geloofsopvattingen
Er is een spectrum van geloofsopvattingen tussen ‘puur creationisme en ‘pure evolutie’. Organisaties zoals het ‘Institute for Creation Research’ (ICR), de ‘Creation Research Society’ (CRS), en ‘Answers in Genesis’ (AIG) geloven dat God schiep gedurende zes letterlijke 24-uur dagen, en dat de aarde jong is en dat de wereldomvattende vloed waar gebeurd is.
Organisaties zoals ‘Reasons to believe’ (RTB) geloven dan weer dat de scheppingsdagen lange tijdsperioden waren, maar ze beschouwen zichzelf creationisten omdat God de processen startte en de hele weg intervenieerde om nieuwe types in te voeren van plant en dier. Zij geloven in ‘oermensen’ die later mens werden nadat God hen een ziel gaf. Deze opvatting is gekend als ‘progressieve schepping’, een vorm van ‘theïstische evolutie’. Er is een klein verschil: theïstische evolutie is schepping door voortdurende evolutieprocessen die door God zijn gestart. ‘Progressieve schepping’ is hetzelfde maar zegt dat God soms intervenieerde om, wanneer nodig, aan ‘mini-schepping’ te doen, om zo de dingen gaande te houden.
Er zijn mensen die geloven dat God bestaat maar tevens dat atomen tot mensen evolueerden. God heeft bij de oorsprong het universum ‘opgewonden’, zoals een klok, en laat verder alles draaien. Deze ‘god’ is voor velen niet de persoonlijke God van de Bijbel maar is afstandelijk en onpersoonlijk.
Tenslotte, echte evolutie is eigenlijk een atheïstische filosofie en heeft geen behoefte aan gelijk welk type van God, zelfs niet een onpersoonlijke. Deze mensen kunnen best nog ‘god-sprekend’ zijn, maar hun ‘god’ is er een van creatieve kracht die onderdeel is van de materie (alhoewel dit nog steeds niet ontdekt werd), zoiets als de ‘kracht’ in Star Wars.

16. Schepping versus Evolutie - Het aanhangen van evolutie
Waarom voelen mensen zich aangetrokken tot de evolutie-filosofie?

Veel mensen geloven in evolutie omdat het hun zo werd aangeleerd en omdat ze niet op de hoogte zijn van de actuele feiten. Maar de belangrijkste aantrekkingskracht is dat het de mens voorziet in een weg om niet in God te geloven, en om een excuus te hebben voor hun egocentrische gedrag, zodat zij kunnen doen en laten wat zij zelf wensen. Het is een onderdeel van de ‘lange bevrijdingsoorlog tegen God’ die door de eeuwen heen gevochten wordt. Evolutie verstrekt de noodzakelijke ondersteuning voor het ‘humanisme’, de ‘secularisatie’, het ‘communisme’ en andere door de mens gecreëerde filosofieën.17. Schepping versus Evolutie - Argumenten tegen evolutie
Enkele van de belangrijkste argumenten waarom evolutie niet waar kan zijn worden nu gepresenteerd.
1. Van een Big Bang overgaan tot een gestructureerd universum, van niet-leven tot leven, van eenvoudiger leven tot een leven van hogere orde, al deze brengen een enorme toename in complexiteit met zich mee. Echter, het is goed bewezen, dat wanneer materie aan zichzelf wordt overgelaten, deze altijd vervalt tot minder complexiteit, het tegenovergestelde van wat evolutie nodig heeft. Dit is formeel geweten als de Tweede Wet van de Thermodynamica. Deze neergaande tendens kan alleen overwonnen worden door de toepassing van GELEIDE energie (zoals uw spieren gebruiken om alle onderdelen van een fiets in elkaar te zetten). Evolutionisten argumenteren dat de zon in genoeg energie voorzag om de Tweede Wet te boven te komen op een primitieve aarde. De zon voorziet inderdaad in voldoende energie, maar het is geen geleide, gestuurde energie. Om bovengenoemde fiets in logische volgorde in elkaar te zetten, is er geleide energie nodig, en niet een toorts die wij maar lang genoeg bij de onderdelen plaatsen totdat de fiets gemonteerd is!
De informatie-inhoud van een mens (om de structuur en werking van een mens te beschrijven) is bijzonder groot, vele malen groter dan dat van een bacterie. Op het vlak van de Informatietheorie werd aangetoond dat informatie, zoals de gecodeerde programma’s in de biologische cel, NOOIT voorkomen uit willekeurige of toevallige processen zoals de kern van de evolutietheorie het hebben wil.
2. Het mechanisme van evolutie - natuurlijke selectie en mutaties - is volkomen ongeschikt. Zowat alle gekende mutaties zijn nadelig. De beste (enige?) ‘voordelige’ mutatie die geciteerd werd is de ‘sikkelcel anemie’ (vorm van bloedarmoede; het helpt tegen malaria). Ook natuurlijke selectie doet wat het zegt. Het ‘selecteert’ alleen van wat reeds bestaat - het kan niet iets nieuw creëren!

18. Schepping versus Evolutie - Argumenten tegen evolutie (vervolg)
3. De kloof tussen niet-leven en leven is zeer groot. Het is nodig dat zowel DNA als RNA gelijktijdig aanwezig zijn, en gelijktijdig samenwerken. Elk van deze structuren is bijzonder complex. Om langs dit probleem heen te raken zeggen evolutionisten dat het eerste leven enkel RNA moet hebben gehad, maar dit is pure speculatie (en het blijft een betekenisvol probleem). Tot nu toe creëerde de mens slechts de eenvoudigste low-level bouwsteen van leven in de laboratoria. En als hij op een dag leven zou kunnen creëren, dan zal er een zeer complexe ploeg bij betrokken zijn en zeer goed uitgedokterde procedures, om maar te illustreren dat er een enorme hoeveelheid intelligentie nodig is om dit waar te maken. Een ‘kleine warme poel’ zal niet genoeg zijn!
4. Als evolutie het grote proces is dat het eenvoudigste leven transformeerde tot mensen, dan zou het zeker demonstreerbaar zijn in de laboratoria. In werkelijkheid hebben uitgebreide experimenten met fruitvliegen (Drosophila) vele types van gedeformeerde fruitvliegen opgeleverd, maar het bleven fruitvliegen. Evolutionisten wijzen op de grote hoeveelheid tijd die nodig is voor evolutie, maar ongeveer 10.000 generaties fruitvliegen werden er gekweekt en ze werden dikwijls onderworpen aan een natuurlijke hoeveelheid mutatieversnellende straling, met geen indicatie dat er enig type van evolutie plaatsvond!

Deze experimenten tonen aan (zoals planten of dieren kweken) dat organismen een zekere veranderingscapaciteit bezitten die niet kan worden overschreden.19. Schepping versus Evolutie - Argumenten tegen evolutie (vervolg)
5. Indien evolutie niet kan waargemaakt worden in de laboratoria, dan is als enige plek evolutie te zoeken in het verslag van de aardse historie. Echter, het fossielverslag toont duidelijk dat evolutie niet heeft plaatsgevonden. De oudste fossielen van een bepaalde plant of dier waren reeds volledig gevormd (geen eenvoudiger versie), en ze geleken identiek in alle significante aspecten op dezelfde planten en dieren die nu nog leven (alhoewel vele fossieltypes uitgestorven zijn).
De bijna oudste steenlagen, het zogeheten ‘Cambrium’-gesteente, bevat vele complexe schepselen, zoals Trilobieten (nu uitgestorven). Ze zijn volledig gevormd, er is niet het minste spoor van enige primitieve voorouder die in de oudere ‘Pre-Cambrium’-steenlagen zou moeten gevonden worden. Deze periode in de aardse historie wordt de ‘Cambriumexplosie’ genoemd, wegens de onmetelijke aantallen nieuwe levensvormen die uit het niets lijken te verschijnen.
Wat waar is voor de Pre-Cambrium- en Cambrium-tijdperken is ook waar voor elke ander tijdperk: er werden geen overgangsvormen gevonden! De meest frequent geciteerde ‘tussenvorm’ - de reptiel/vogel ‘Archaeopteryx’ - is werkelijk een vogel met enige reptieleigenschappen (heeft b.v. tanden). Het bezit een ‘mozaïek’ aan karakteristieken (sommige vogel, andere reptiel), maar elke karakteristiek is volledig gevormd (de veren inbegrepen). Er zijn tegenwoordig nog steeds levende dieren die als ‘mozaïek’ bekend staan (b.v. het Vogelbekdier). Een echte reptiel/vogel-tussenvorm zou reptielschubben tonen die ‘halfweg’ getransformeerd zijn in vleugels
Vermits het fossielverslag een plotse verschijning toont, en ‘stasis’ (geen verandering), werd de evolutietheorie van ‘punctuated equilibrium’ ontwikkeld door Gould en Eldredge, die fundamenteel zegt dat we geen evolutie zien in het fossielverslag omdat het snel gebeurde in kleine geïsoleerde groepen. Dit is een argument vanuit een gebrek aan bewijs.

20. Schepping versus Evolutie - Argumenten tegen evolutie (vervolg)
6. Voor hen die vertrouwen stellen in de Bijbel moet aangemerkt worden dat de Bijbel over speciale schepping door God spreekt als van een feit, altijd. Als evolutie Gods mechanisme zou zijn, dan zou er geen reden voor Hem geweest zijn om dit te verstoppen in Zijn openbaring. Zelfs Jezus Christus Zelf verwijst naar de scheppingsdaad (en de wereldomvattende vloed van Noach’s tijd) als feiten. Zie de weergegeven Schriftuur-referenties:
Kolossenzen 1:16 “want in Hem zijn alle dingen geschapen in de hemelen en op de aarde, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten: alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen”.
Hebreeën 1:1-2 “Nadat God vroeger vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft Hij in het laatst van deze dagen tot ons gesproken in de Zoon, die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door Wie Hij ook de werelden gemaakt heeft”.
Hebreeën 1:10 “En: U, Heer, hebt in het begin de aarde gegrondvest, en de hemelen zijn werken van uw handen”.
Markus 10:5-6 “Jezus nu zei tot hen ... van het begin van de schepping echter heeft Hij hen mannelijk en vrouwelijk gemaakt”.
Mattheüs 24:37-39 “Want zoals de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals zij waren in die dagen voor de zondvloed, etend en drinkend, trouwend en uithuwelijkend, tot op de dag dat Noach in de ark ging, en zij het niet merkten, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn”.
7. Tenslotte, wanneer wetenschappelijke gegevens worden onderzocht, kan er altijd een creationistische interpretatie gegeven worden die even redelijk, zoniet superieur is aan de evolutionaire interpretatie

21. Schepping versus Evolutie - De tijdswijzer
Diaconcept van de ‘Institute for Creation Research’ werkgroep.
Creationisten zeggen dat degeneratie in het universum, zoals gemodelleerd in de Tweede Wet van de Thermodynamica, een belemmering is voor elke opwaartse ontwikkeling van ‘atomen tot mensen’.
Dit onderwerp kwam reeds voor op een vroegere dia, maar het is belangrijk genoeg om het uitdrukkelijk te herhalen. Evolutie/naturalisme postuleert dat een van de meest fundamentele leerstellingen van de wetenschap, herhaaldelijk en ononderbroken wordt overtreden, op grote schaal!
Evolutionisten trachten dit probleem te omzeilen door te claimen dat de entropie-AFNAME op de aarde (toename in orde en complexiteit als evolutie plaatsvindt, aangedreven door de energie van de zon) meer dan overwonnen werd door de grotere TOENAME in entropie op de zon (wat niet in aanmerking te nemen is). Hoe dan ook, dit scenario is thermodynamisch onmogelijk!
Wanneer een entropie-afname is verondersteld (zoals voltrekkende evolutie) dan moet ofwel een mechanisme, machine ofwel een externe invloed gepostuleerd worden, NIET ENKEL EEN ENERGIESTROOM die de onnatuurlijke gebeurtenis veroorzaakte.

De tweede wet is op zo’n manier geconstrueerd dat entropie altijd toeneemt wanneer een natuurlijk spontaan proces voorkomt. Evolutie bezit geen sturende externe invloed om de effecten van de tweede wet te overwinnen.22. Schepping versus Evolutie - Beste bewijs voor evolutie?
Wat zeggen evolutionisten om hun zaak te bewijzen? Steven Gould van de Harvard Universiteit citeert drie dingen:
1. Micro-evolutie en natuurlijke selectie zijn bewezen, in die zin dat macro-evolutie gewoon ‘meer van hetzelfde’ is.

Zoals eerder gesteld zijn creationisten het erover eens dat natuurlijke selectie kan leiden tot micro-evolutie, maar de extrapolatie is onverantwoord en onjuist. De fysische limieten zijn snel bereikt, waarna er verder geen verandering meer kan gebeuren (zoals vastgesteld bij het kweken van honden, bijvoorbeeld).


2. Voorbeelden van zogenaamde overgangsvormen uit het fossielverslag werden geciteerd.

Er zijn echter weinig ‘goede’ exemplaren van overgangsvormen, en geen enkele is onbetwistbaar. Als evolutie waar zou zijn dan zouden er zovele tussenvormen zijn dat we ze niet eens konden categoriseren. Het zou niet mogelijk zijn om te zeggen waar een dierlijk type ‘eindigt’ en waar een ander ‘begint’. Kijk naar de evolutionaire ‘levensboom’ en u zal enkel de bladeren vinden met speculatieve takken en die weinig of geen gemeenschappelijke tussenvormen tonen.


3. Er zijn zogenoemde ‘onvolmaaktheden’ in de natuur geciteerd. Bijvoorbeeld, waarom zou God de Pandabeer een duim gegeven hebben die er tamelijk nutteloos uitziet? Of waarom hebben mannen tepels?

Een antwoord is dat juist omdat we niet verstaan waarom iets is zoals het is, dit daarom niet betekent dat het geen goed doel dient. Dit is een zwak argument op zijn sterkst.


23. Schepping versus Evolutie - Radiometrische dateringsprincipes
Kunnen wij vertrouwen op radiometrische dateringsprincipes om te bewijzen dat de aarde echt heel oud is, en daarbij voorzien in de nodige tijd die evolutie nodig heeft, als die theorie waar is?
De basispremisse achter radiometrische datering is dat een ouder-element in een gesteentelaag, of een ander object dat het element bevat (zoals Kalium, K), over tijd vervalt tot dochter-element (zoals Argon, Ar) volgens een bekende vervalsnelheid, bepaald door zijn ‘halfwaardetijd’.
Sommige methoden gebruiken elementen die een lange halfwaardetijd bezitten, en die daarom theoretisch in staat zijn om lange tijdsperioden te meten, terwijl andere (zoals Koolstof-14) een relatief korte halfwaardetijd bezitten waardoor ze slechts recente historie kunnen meten.

24. Schepping versus Evolutie - Radiometrische dateringsleemten
De degelijkheid van radiometrische datering hangt af van drie veronderstellingen die alle waar moeten zijn. (1) Dat de vervalsnelheid een constante is. Dit is misschien waar, maar de andere twee zijn betwistbaar: (2) Wat was de ouder/dochter-verhouding toen het geteste object werd ‘gecreëerd’? (3) En de veronderstelling dat er geen verlies of toevoeging was van ouder- of dochterelement doorheen zijn historie.
Wetenschappers trachten natuurlijk deze tekortkomingen te corrigeren door technieken zoals het zorgvuldig uitkiezen van de stalen, het dateren van verschillende stalen, enz. Er zijn echter vele gevallen geciteerd van tegenstrijdige dateringsresultaten (de verkregen datum was erg verschillend van de verwachte datum, zich baserend op de positie van het gesteente in de geologische kolom; zie Woodmorappe ‘Studies in Flood Geology’, waarin meer dan 300 belangrijke inconsistenties zijn gedocumenteerd). En resultaten waarbij lava gesteente vormde van gekende recente leeftijd, bevatten dateringen op miljoenen jaren ouderdom (zoals bij de Grand Canyon, gedocumenteerd door ICR-wetenschappers). Er is ook de kwestie van ‘selectieve publicatie’, waar de gerapporteerde datums altijd blijken te neigen naar deze die vallen in het bereik van ‘reeds bekend als bij benadering juist’, terwijl andere stalen blijken de vallen in de categorie ‘verkeerde datum’ en ‘moet ondeugdelijk zijn’.
Creationisten bezitten ook geavanceerde theorieën die kunnen verklaren waarom stalen van steenlagen oude leeftijden schijnen te hebben, en ze betwijfelen de deugdelijkheid van de nieuwe ‘isochron’-dateringsprocedures.

De slotconclusie is dat radiometrische dateringsmethoden ons niet voorzien in de consequente absolute dateringsmethode die wij graag zouden willen hebben.25. Schepping versus Evolutie - De datering van de aarde
In Appendix 6 van het boek ‘The Biblical Basis for Modern Science’, door Henry Morris, geeft hij een tabel met 68 globale processen die aangeven dat de aarde ‘jong’ is. Geen van deze schattingen zijn al te zeer betrouwbaar, om dezelfde redenen als dat radiometrische dateringen niet al te zeer betrouwbaar zijn. Dat is: de veronderstelling van een uniforme vervalsnelheid door alle tijden heen, een als nul geïnitialiseerde dochtercomponent, en een compleet gesloten systeem door alle tijden heen. Het is onwaarschijnlijk dat dit geldig is. Het belangrijke punt is echter dat de grote meerderheid van de fysische processen die de hele aarde beïnvloeden er op wijzen dat de aarde veel minder oud is dan de 4,6 miljard jaren die typisch als leeftijd wordt opgegeven.
In het bijzonder, het proces van zoutopbouw in de oceaan werd uitgebreid bestudeerd door creationisten. Dit is een proces dat vrijwel goed begrepen is.

Wanneer de best mogelijke parameters (voor evolutionisten) zijn gebruikt (zoals geen initieel zoutgehalte in de oceaan en een minimumhoeveelheid zoutintocht per jaar), werd er een waarde van slechts 76 miljoen jaren verkregen als de MAXIMUM mogelijke leeftijd van de aarde. Natuurlijk, meer redelijke parameters kan de aarde dateren (door middel van dit proces) op een leeftijd van ± 10.000 jaar, die de strikte creationisten leren.26. Schepping versus Evolutie - Wereldwijde bewijzen voor de vloed
Is er bewijs dat er ooit een vloed is geweest die de hele aarde bedekte? Als dit het geval was, dan zou u denken dat de gevolgen daarvan duidelijk te zien zijn, en creationisten zeggen dat dit zo is! Gedetailleerde studie van Koolstof-14 dateringsresultaten bepalen de datum van de vloed op 5.000 jaar geleden, hetgeen vrijwel klopt met de Bijbelse chronologie (zie Whitelaw, ‘Time, Life, and History in the Light of 15,000 Radiocarbon Dates’, in ‘Speak to the Earth’).
Bewijzen voor een wereldomvattende vloed omvatten:
De aardse kenmerken, zoals bergen, ravijnen, regionale stratigrafie (grootschalige enkelvoudige steenlagen), golvende steenlagen, enz., vereisen een catastrofische verklaring.
Sedimentaire steenformaties (gevormd door afzetting in water) bedekken aanzienlijke delen van Noord-Amerika en andere continenten.
Er is geen bewijs dat kolen-, olie-, of ertsafzettingen in onze tijd gevormd worden, maar er zijn gigantische afzettingen in de aarde gevonden.
Eveneens bevat de aarde vele grote fossielbedden, en geen van alle lijken er vandaag gevormd te worden. Fossielen vereisen een snelle begraving om bewaard te worden.
Uitzonderingen in de geologische kolom geven aan dat deze kolom niet gevormd werd op een graduele manier, zoals blijkt uit het verschijnsel van boomstammen die verticaal doorheen vele ‘leeftijd’-lagen steken.

27. Schepping versus Evolutie - Andere bewijzen voor de vloed
Er zijn andere, niet-geologische, bewijzen die duiden op een startpunt (of wedergeboorte) van de aarde, ongeveer vijf- tot tienduizend jaar geleden, hetgeen het geval zou zijn als er een wereldomvattende vloed is geweest.
De beschaving ontstond in het Midden-Oosten, zoals algemeen wordt aangenomen, en dit is de plaats waar Noach’s Ark is geland. Het Midden-Oosten ‘blijkt’ een goede centraal gelokaliseerde plaats te zijn om vandaar uit de wereld te herbevolken.
De oudste geschreven vondsten dateren van 5 à 6.000 jaar geleden.
De eerste tekenen van beschaving, dingen als aardewerk, landbouw, domesticatie van huisdieren, metallurgie, en de eerste steden, zijn gedateerd door seculiere wetenschappers op ± 10.000 jaar geleden ten vroegst.
De oudst bekende levende dingen, de ‘Bristlecone pine’-bomen in Californië, dateren van ± 5.000 jaar geleden.
De studie van de menselijke bevolkingsaangroei maken duidelijk dat mensen nog maar enkele duizenden (niet miljoenen) jaren hebben bestaan, zelfs als het maximum aan waarschijnlijke effecten van oorlogen, ziekte, rampen en andere populatie-reducerende factoren in aanmerking zijn genomen
Een analyse (door Whitelaw) van 30.000 radiokoolstof-dateringsresultaten, dat gepubliceerd werd in het ‘Radiocarbon journal’, toont een onmiskenbare piek in de dood van levende dingen omstreeks 5.000 jaar geleden.

28. Schepping versus Evolutie - De Geologische Kolom
De ‘Geologische Kolom’ die in leerboeken wordt geïllustreerd, toont een veronderstelde vooruitgang van dieren, van ‘eenvoudiger’ vormen in de oudste lagen tot toenemend meer geavanceerde vormen in de latere lagen, en dit wordt gebruikt om te ‘bewijzen’ dat evolutie daadwerkelijk plaatsvond.
Men krijgt de indruk dat een kern-staal, uit gelijk welk landoppervlak op aarde, de geïllustreerde progressie van fossielen zal laten blijken. Maar dit is niet het geval. “Enkel 15-20% van het aardse oppervlak heeft slechts drie (van de tien) geologische perioden die in ‘correcte’ opeenvolgende orde verschijnen” (Woodmorappe).
De Kolom wordt gezien als een zichzelf vervullende realiteit, gebaseerd op cirkelredenering, van zodra men zich realiseert dat de definitieve manier waarop steenlagen worden gedateerd gebeurt door de ‘indexfossielen’ die ze bevatten. Maar de datering van de fossielen is gebaseerd op hun aangenomen ‘graad van evolutie’ zoals gedetermineerd door de tijdslaag waarin ze gevonden werden. Fossielen dateren steenlagen, steenlagen dateren fossielen!
Creationisten geloven in de kolom, in die mate dat het een oppervlakkige algemene tendens illustreert, die het resultaat is van de wereldomvattende vloed. Het vertegenwoordigt een snelle - niet van ‘miljoenen jaren’ - neerslag van al het plantaardige en dierlijke materiaal dat in die tijd op aarde bestond.

Sortering, algemene destructie van gelijksoortige habitats op dezelfde manier over de hele wereld, en dierlijke mobiliteitsoverwegingen zijn voldoende om de algemene tendensen te produceren zoals te zien in de kolom. De recente vulkanische explosie op ‘Mount St. Helens’ leverde dezelfde geologische karakteristieken op als deze die gevonden zijn in de ‘Grand Canyon’ (maar op kleinere schaal), op een tijdsspanne van enkel dagen en uren!29. Schepping versus Evolutie - Een staaltje van bouwkunde
Veronderstel dat u een ingenieur bent met de opdracht een robot te ontwerpen volgens de opgegeven specificaties. Zo’n robot ontwikkelen gaat boven onze hedendaagse technische capaciteiten, en als wij ooit zo’n robot bouwen dan kan u er zeker van zijn dat daar heel veel studie en planning in zal kruipen. Mensen onderkennen de reusachtige intelligentie en vaardigheid die er nodig zou zijn om zo’n taak te volbrengen.

30. Schepping versus Evolutie - Werk volbracht
Maar de taak, die in vorige dia werd voorgesteld, WERD UITGEVOERD. Het is een ‘robot’ die wij ‘mier’ noemen. En alhoewel een mier wonderbaarlijk is gebouwd en vele capaciteiten bezit, is ze alledaags en onbeduidend vergeleken met de mens. Indien de benodigde intelligentie en planning zo groot is om ‘enkel’ een mier/robot te bouwen, hoeveel méér intelligentie en planning moet er dan niet nodig geweest zijn om het universum, de aarde en alle levende dingen te creëren! Evolutie en naturalisme, hebben geen ontwerper die in intelligentie kan voorzien, volgen geen plan, is absoluut en totaal incapabel om de wereld te hebben gebouwd die wij kennen.

31. Schepping versus Evolutie - Voornaamste bewijzen voor schepping
Wat zijn de voornaamste bewijzen die schepping ondersteunen?
Eerste: het Bijbelse verslag maakt als enige aanspraak op het ‘ooggetuigeverslag’ van de schepping van het universum.
Tweede: het welgekende principe van ‘oorzaak en gevolg’ vereist dat er iets als een oneindige ‘eerste oorzaak’ moet zijn geweest (die wij ‘God’ noemen), vermits een gevolg altijd minder is als zijn oorzaak.
Derde: complexiteit komt nooit voort uit de resultaten van willekeurige of toevallige processen. Dit is een observatie van gezond verstand die consequent is met gekende wetenschappelijke wetten. Levende dingen zijn complexe machines.
Vierde: de natuur vertoont een reusachtige hoeveelheid ontwerpkunde. Het universum, de aarde, en de levende dingen zijn niet enkel bijzonder complex, maar ze hebben ook functie en doel. Het ecosysteem van de aarde is fijn afgesteld, in elk opzicht gerelateerd tot de rest en in een delicate balans.
Vijfde: de Bijbel geeft verslag van een wereldomvattende vloed als de oorzaak van de fossielen die we in de aarde vinden. Vermits God elke soort direct schiep is het te verwachten dat het fossielverslag ‘plots verschijnt’ met volledig gevormde planten en dieren, en dat is ook wat wij vinden.
Tenslotte: alle theorieën over oorsprong komen neer op ofwel een supernatuurlijke ofwel een natuurlijke oorzaak (of geen). Evolutie postuleert dat complexe levende systemen zichzelf ontwikkelden vanuit dode chemicaliën. Macro-evolutie werd echter nooit gedemonstreerd. Het naturalistische ‘van Big Bang tot mensen’-scenario is onwetenschappelijk. Bovennatuurlijke oorzaken zijn een noodzaak.

32. Schepping versus Evolutie - Bijbelse begrippen rond schepping
Sommige creationisten wensen onderscheid te maken tussen ‘wetenschappelijk creationisme’ en ‘Bijbels creationisme’. De eerste presenteert argumenten voor schepping zonder referentie naar de Bijbel, terwijl de tweede Bijbelse geloofsconcepten toevoegt. Dit is echter een artificiële opdeling die bedoeld is om ‘scheiding van kerk en staat’-geschilpunten te omzeilen, en het heeft in de praktijk geen succes, vermits iedereen weet dat ‘intelligent ontwerp’ een Schepper behoeft! De volle creationistische boodschap moet de vraag behandelen WAAROM de oorspronkelijke ‘zeer goed’-schepping (Genesis 1:31) zo nu niet meer is, en wat de toekomst inhoudt.
De eerste mensen (Adam en Eva) kregen van God een gebod te horen “... van alle bomen in de hof moogt gij vrij eten, maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven” (Genesis 2:16-17). Dit was een kleine test op hun gehoorzaamheid, en zij faalden omdat zij wilden “zijn als God” (Genesis 3:5). Vanwege deze zonde vervloekte God de schepping (Genesis 3:17) en de dood van mens en dier ging deel uitmaken van de wereld. de Tweede Wet van de Thermodynamica werd operatief in die tijd, en latente kenmerken van plant en dier, nu noodzakelijk in een woeste wereld, begonnen zich te manifesteren. Naarmate de tijd voortschreed werd de wereld een ZEER bedorven plaats en God zond een wereldomvattende vloed als straf over de mensheid (Genesis 6:5-7).
Later zond God Jezus Christus naar de aarde om de mensheid los te kopen, “opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft” (Johannes 3:16).
Wanneer de wereld weer slecht genoeg zal worden, zal Jezus terugkomen voor de tweede keer en Hij zal de mensheid oordelen (Handelingen 17:31, Romeinen 2:16, 2Timotheüs 4:1). Hij zal hemel en aarde vernieuwen (Openbaring 21:1) en alle vervloekingen wegdoen (Openbaring 22:3). De verlosten zullen leven met God in eeuwigheid!

33. Schepping versus Evolutie - Conclusies
Wij horen frequent dat geloof in evolutie ‘wetenschappelijk’ is, terwijl geloof in schepping als ‘geloof’ wordt afgedaan. Wij hebben echter gezien dat dit onjuist is. Creationisten erkennen dat micro-evolutie, veroorzaakt door natuurlijke selectie, een bewezen feit is (het demonstreert een goed ontwerp). Maar eens we hierboven gaan is er bij evolutie veel dat een groot geloof vereist (zoals geloven dat dode chemicaliën uit zichzelf tot leven komen), terwijl het bewijsmateriaal voor schepping in overeenstemming is met alle wetenschappelijke feiten, vooral de hoofdprincipes van de thermodynamica en de informatietheorie. Er is een goede reden om te geloven dat de schepping en de wereldomvattende vloed precies plaatsvonden zoals beschreven in Genesis.
Tenslotte, evolutie/naturalisme is ’s mensen poging om de behoefte aan God te elimineren, en daarbij Zijn bestuur over ons. Als er geen God is dan MOET zoiets als evolutie waar zijn. Anderzijds echter, de klaarblijkelijke complexiteit en het ontwerp van de schepping wijzen ons op hetgeen beschreven staat in Romeinen 1:19-20:
“ ... omdat wat van God gekend kan worden, onder hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard - want van de schepping van de wereld af worden wat van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, uit zijn werken met inzicht doorzien - opdat zij niet te verontschuldigen zijn”.
Niet vergeten: “Alle dingen zijn door Hem geworden, en zonder Hem is niet één ding geworden dat geworden is” (Johannes 1:3).

34. Schepping versus Evolutie - Voor verdere studie
hier zijn enkele suggesties voor verdere studie:
“Scientific Creationism” is een introductie tot scheppingwetenschap en dat maakt het een goed boek om mee te starten.
“The Biblical Basis for Modern Science” bestrijkt vele domeinen van wetenschap vanuit een creationistisch perspectief. het is het beste algemene wetenschappelijke boek van de scheppingwetenschap. Het bestrijkt vele domeinen van wetenschappelijke studie in enig detail.
“Darwin on Trial” geeft een goede introductie tot de schepping/evolutie dispuut. Geschreven door Berkeley-professor rechten Phillip Johnson, het examineert de bewijzen op een gemakkelijk te begrijpen manier.
“Evolution: A Theory in Crisis” en “Darwin’s Black Box: The Biochemical Challenge to Evolution” zijn beide geschreven door niet-creationisten. Deze boeken documenteren de onvolkomenheid van evolutie als een mechanisme voor het creëren van progressief leven.
Het “Institute for Creation Research” is ’s werelds voornaamste creationistische organisatie. Teken in voor hun gratis maandelijks tijdschrift “Acts & Facts”. Zij hebben een uitvoerige cataloog met materiaal van scheppingwetenschap beschikbaar. Zie het web op http://www.icr.org.
De “Answers in Genesis”-organisatie publiceert het tijdschrift “Creation” dat erg kleurrijk is en gemakkelijk te lezen. Zij publiceren ook een technisch blad voor geavanceerde studies.
Vele bronnen van schepping-wetenschap zijn bereikbaar op het internet. Zie de pagina “Creation Science on the Web” op het gegeven adres.

E-mail: verhoevenmarc@skynet.be

Homepage: http://users.skynet.be/fa390968/index.htm

Mirror sites: http://members.lycos.nl/verhoevenmarc696/index.htmhttp://members.lycos.nl/smetsdan/index.htm

http://members.fortunecity.com/marcverhoeven1/index.htm
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina