Scholingsbeleid ’t Hooghe Landt 2012-2016Dovnload 14.82 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte14.82 Kb.Scholingsbeleid ’t Hooghe Landt 2012-2016

De kaders voor dit scholingsbeleid zijn vastgelegd in het centraal scholingsbeleid- en activiteitenplan van het Meridiaan College (MC) dat terug te vinden is op de personeelssite van het MC.

Het scholingsbeleid van ’t Hooghe Landt (HL) is daarnaast gekoppeld aan de onderwijskundige visie en de visie op personeelsbeleid van de school.
Doel van scholing:

Meer kwaliteit in het primaire proces: 1. Resultaatverbetering en verhoging van het niveau van de leerlingen;

 2. Scholing voor de (schaarste) vakken;

 3. Kennis en vaardigheid aanleren in het ontwikkelen van lesmateriaal passend bij de visie van de school en gekoppeld aan wensen in de teams;

 4. Kennis en vaardigheden aanleren in het handelen t.a.v. het begeleiden in groepsverband en individueel van leerlingen;

 5. Didactische vaardigheden aanleren: kennis en vaardigheden m.b.t. activerende didactiek, samenwerkend leren, groepsdynamische processen;

 6. Kennis vergaren over toetsing en onderzoek naar prognostische waarde van cijfers, meer vaardigheid in de opzet en evaluatie van toetsen in een doorgaande leerlijn;

 7. Kennis vergaren over het analyseren van resultaten en het afleggen van verantwoording.

Meer kwaliteit in het secundaire proces: 1. Kennis en vaardigheid aanleren in het ondersteunen van veranderingsprocessen;

 2. Begeleidingsvaardigheden aanleren voor de begeleiding van onervaren en/of onbevoegde docenten;

 3. Opleidingsvaardigheden, kennis en vaardigheid verhogen bij het begeleiden van portfolio bouw;

 4. Onderzoeksbegeleiding;

 5. Kennis en vaardigheden aanleren/verbeteren die voortkomen uit de ontwikkelingsgerichte gesprekken.Scholingsplan

HL stelt, zoals in de notitie ‘centraal scholingsbeleid- en activiteitenplan’ vermeld staat, jaarlijks een scholingsplan op.Indienen verzoek

Ieder jaar wordt een budget vastgesteld voor scholing door het MC.

Verzoeken van werknemers worden getoetst aan de hand van:


 • De door de school vastgestelde doelen welke terug te vinden zijn in het strategisch beleidsplan van het MC en in de onderwijskundige visie van HL;

 • De behoeften van de medewerkers worden onder meer geïnventariseerd in de gesprekkencyclus.

Uiterlijk eind april worden door de schoolleiding scholingsverzoeken voor het schooljaar daarna geïnventariseerd. Hierbij kan het gaan om individuele scholingsverzoeken, teamgerichte verzoeken, scholingsverzoeken vanuit de vakgroep en organisatiegerichte scholing.

Op basis van de cao-VO heeft elke medewerker naar rato van zijn/haar betrekkingsomvang recht op € 500,-- scholingsgeld (reiskosten en kosten studiemateriaal zijn onderdeel van de € 500,-- trekkingsrecht). Als een scholingsaanvraag duurder is en/of het personeelslid wil er in schooltijd naar toe, dan heeft hij/zij ook de toestemming van de direct leidinggevende en de schoolleiding nodig.

Bij het toestemming geven voor invulling van het persoonlijk budget en/of het in aanmerking komen voor extra scholingskosten (boven € 500,--), beslist de schoolleiding op basis van onderstaande prioriteitenvolgorde of de aanvraag gehonoreerd kan worden: 1. Scholing op verzoek van de medewerker in het kader van het beleidsplan/schoolbeleid;

 2. Scholing op verzoek van de schoolleiding in het kader van het beleidsplan/schoolbeleid;

 3. Scholing deels in het belang van de medewerker, deels in het belang van de school.

Verder vertaald naar het beleid van ’t Hooghe Landt moeten scholingsverzoeken:

 • passen binnen de visie, teamplannen, vakgroepplannen en/of ontwikkelplannen voor de komende jaren;

 • voldoen aan de criteria en prioriteiten zoals eerder vermeld;

 • passen binnen het budget.

Scholing wordt altijd aangevraagd via een speciaal daarvoor bestemd formulier (zie bijlage 1).

Van de medewerker wiens verzoek wordt goedgekeurd wordt verwacht dat hij/zij zijn/haar kennis deelt met collega’s die hier belang bij hebben. In de aanvraag wordt de verantwoording vastgelegd.
Binnen 2 weken na het indienen van een verzoek krijgt de medewerker een antwoord. Bij afwijzing van het verzoek wordt de reden gegeven.

De school biedt , indien mogelijk, aan de personeelsleden aan:


 • het in company inhuren van cursussen/opleidingen (minder reistijd, terugdringen kosten)

 • doorbetaalde studie-uren als een lerarenbeurs of andere regeling subsidie geeft, mits vervanging mogelijk is;

 • extra facilitering in het taakbeleid indien dat wenselijk en mogelijk is.Vergoeding van de kosten

 • Kosten van scholing (inclusief het cursusmateriaal voor zover het in de prijs is inbegrepen) op basis criterium 1 en 2 worden voor 100% vergoed; voor scholing op basis van criterium 3 wordt een bijdrage van de betrokken medewerker gevraagd van 50%.

 • Reiskosten worden vergoed op basis van openbaar vervoer 2 klasse of op grond van de in de cao-VO vastgestelde normvergoeding.

 • Apart te betalen boeken en ander bijkomend studiemateriaal zijn in geval van scholingsaanvragen boven € 500,-- altijd voor eigen rekening.Terugbetalingsregeling

Voor studies die meer dan € 3000,-- bedragen geldt een terugbetalingsregeling binnen een bepaalde termijn. Indien dit van toepassing is zal voor de medewerker een studieovereenkomst worden opgesteld. De voorwaarden waar deze overeenkomst aan voldoet zijn terug te vinden in de notitie ‘centraal scholingsbeleid- en activiteitenplan’ (zie bijlage 2).Honorering van scholing in de jaartaak van OP

50% van de uren voor deskundigheidsbevordering wordt in overleg tussen de schoolleiding en docent bepaald in relatie met het scholingsbeleid en het persoonlijk ontwikkelplan. Indien een medewerker gebruik maakt van een lerarenbeurs zal max. 50% van de toegekende studie-uren uit de lerarenbeurs worden opgenomen in deze deskundigheidsbevordering.

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina