Schoolgegevens obs miste en CorleDovnload 0.64 Mb.
Pagina1/9
Datum23.08.2016
Grootte0.64 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9‘Groot in aandacht voor verschillen’Schoolplan
MMXI ~ MMXV


Schoolgegevens

OBS Miste en Corle

Brinnummer

18zg

Directie

R. Smilde

Adres

Brinkeweg 15 7109 BN Winterswijk

Contact school

Telefoon: 0543-565206

Email: info@mistecorle.nl

Website: www.mistecorle.nl
Bevoegd gezag

Bestuur Stichting Openbaar Primair Onderwijs Winterswijk

Adres bevoegd gezag

Postbus 257 7100 AG Winterswijk

Beatrixpark 22 7101 BN WinterswijkContact persoon

J.P.J Schot

Contact bevoegd gezag

Telefoon: 0543-533887

Email: info@sopow.nl

Website: www.sopow.nlVerklaring:
Hierbij verklaart de medezeggenschapsraad van de bovengenoemde school in te stemmen met het schoolplan 2011-2015.

Voorzitter: Secretaris:


Mevr. K. Berenschot Mevr. A. Wouters

Winterswijk, ……………………………………………….2011Verklaring:
Het bevoegd gezag van de bovengenoemde school heeft het schoolplan 2011- 2015 vastgesteld.
Namens bevoegd gezag:

Bestuursmanager


Naam:

Datum:


Inhoudsopgave
1. Inleiding
1.1 Doel en functie van het schoolplan

1.2 Procedure voor het opstellen en vaststellen van het schoolplan

1.3 Relatie met andere documenten

1.5 Samenhang met de schoolgids

1.6 Evaluatie van het schoolplan
2. Bestuur
2.1 Gegevens van het bestuur

2.2 Organogram van het bestuur

2.3 Externe omgeving

2.4 Medezeggenschap


3. Onze school
3.1 Huidige situatie

3.2 De leerling- en ouderpopulatie

3.3 Personeelsgegevens

3.4 Omstandigheden die de beleidskeuzes beïnvloeden

3.5 Kenmerkend voor onze school

3.6 Toekomstige ontwikkelingen


4. Onderwijskundig beleid
4.1 Wat we willen – onze visie

4.2 Waar we voor staan –de missie van onze school

4.3 Identiteit

4.4 Leerstofaanbod

4.5 Leertijd

4.6 Pedagogisch klimaat en schoolklimaat

4.7 Didactisch handelen

4.8 Zorg en begeleiding

4.9 Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

4.10 Waar we ons de komende vier jaar op gaan richten

5. Organisatie en beleid binnen de school en communicatie
5.1 School- en klasseorganisatie

5.2 Toelating, schorsing en verwijdering en uitschrijving

5.3 Taakbeleid

5.4 Communicatie

5.5 Dienstverlening

5.6 Schooladministratie en procedures6. Personeelsbeleid
6.1 Inleiding

6.2 Opbrengstgericht personeelsbeleid en gesprekscyclus

6.3 Professionalisering

6.4 Arbo beleid

6.5 Het creëren van goede arbeidsvoorwaarden

7. Kwaliteitsbeleid
7.1 Kenmerken van onze kwaliteitszorg

7.2 Onze integrale benadering van kwaliteitszorg

7.3 Onze kwaliteitsweg
7.4 Opbrengsten
7.5 Protocollen

7.6 Methodenvervanging


7.7 Plannen kwaliteitszorg
8. Financiën
8.1 Begroting

8.2 Het jaarverslag en de jaarrekening

8.3 Huisvesting

8.4 Ouderbijdrage

8.5 Sponsoring

9. Klachtenregeling
10. Projecten en experimenten
10. Uitwerking beleidsvoornemens 2011 – 2015

Bijlage

1. BAS-evaluatiekalender
2 Toetskalender
3. Overzicht methode vervanging


Hrectangle 3rectangle 5autoshape 6oval 8oofdstuk 1 Inleiding


_rectangle 7__________________________________________________________________________

autoshape 4  1. Doel en functie van het schoolplan

Het schoolplan is een beleidsdocument voor de periode 2011 – 2015. Hierin zijn de strategische visie en de beleidskeuzen op hoofdlijnen vastgelegd. Het schoolplan bevat in ieder geval informatie over:

het bestuur;

de schoolbeschrijving;

onderwijskundig beleid;

organisatie en beleid binnen de school;

communicatie binnen de school;

personeelsbeleid;

kwaliteitsbeleid;

financiën;

klachtenregeling;

projecten en experimenten;

uitwerking schoolontwikkelingen.
Het schoolplan wordt geconcretiseerd in jaarplannen en jaarbegrotingen. In een jaarplan wordt in geoperationaliseerde termen (SMART – principes) beschreven welke (verbeter) doelstellingen de school wil bereiken in het betreffende schooljaar. Er wordt beschreven welke activiteiten worden ondernomen om de doelstellingen te realiseren. Er wordt hierbij aangegeven wie betrokken zijn bij de uitvoering, wanneer de activiteiten plaatsvinden en wat daarvoor nodig is.

Jaarlijks zullen de veranderings- en verbeteringsonderwerpen van het betreffende schooljaar worden geëvalueerd (zie 1.5) door directie, team en in een aantal gevallen ook met Bestuur, MR en ouders. De bevindingen van deze evaluatie leveren dan weer informatie op voor het jaarlijks aan te leveren jaarverslag.

In het jaarverslag zal verantwoording afgelegd worden naar het bestuur en de ouders (medezeggenschapsraad). Hierin zal onder andere vermeld staan welke schoolontwikkelingen niet aan de orde zijn gekomen en wat daarvoor de reden is.

Als opbrengst van de evaluatie kunnen ook nieuwe of verder uit te diepen schoolontwikkelingen opgevoerd worden in het jaarlijks aan te leveren jaarplan.


Weggezet in documenten:
Schoolplan 4 jaarlijks

Jaarplan jaarlijks

Jaarverslag jaarlijks
Het doel van dit schoolplan is:


 • Het schoolplan is een beleidsdocument dat we gebruiken om de kwaliteit van het onderwijs op onze school op hoofdlijnen te beschrijven.

Deze beschrijving is het beginpunt van onderwijsverbeteringen die de school gaat doorvoeren. (zie ook hoofdstuk 7.)

 • Het plan geeft duidelijkheid over de planning en sturing voor de komende jaren

 • Het geeft de mogelijkheid om gestelde doelen in de ontwikkeling te evaluerenDe functie van het schoolplan

Het schoolplan is in eerste instantie een intern kwaliteitsinstrument om de school houvast te bieden bij de gemaakte beleidskeuzes en bij de verdere planning van de uitvoering van het beleid. We willen inzichtelijk maken waar de school nu staat en waar we de komende vier jaar naar toe willen en op welke wijze. In tweede instantie dient het schoolplan om verantwoording af te leggen aan het eigen bevoegd gezag, aan de inspectie van het onderwijs en aan de ouders.
  1. De procedure voor het opstellen en vaststellen van het schoolplan

In onderling overleg met de directies is besloten als uitgangspunt voor het nieuwe schoolplan de beschrijvingen van het schoolplan 2007 – 2011 te gebruiken. Vanuit het bestuurskantoor zullen de volgende hoofdstukken voorzien worden van inhoud:

inleiding;

bestuur;


personeelsbeleid;

financiën;

klachtenregeling.

De totstandkoming van de resterende hoofdstukken vindt plaats binnen door interactie tussen de directie en de teamleden, zodat bewustwording en draagvlak ontstaat.

Bij het opstellen van het schoolplan wordt gebruik gemaakt van de resultaten van een eigen sterkte-zwakte analyse en een kwaliteitsanalyse met behulp van WMK van Cees Bos. Tevredenheidspeilingen onder ouders, leerlingen en medewerkers, de uitkomsten van de laatste inspectiebezoeken en een analyse van de opbrengsten van de school worden ook gebruikt bij het opstellen van het schoolplan.

Over het schoolplan heeft tussentijds overleg plaats met de algemeen directeur. Het schoolplan is niet los te zien van het strategisch plan van de algemeen directeur.

De medezeggenschapsraad is al in een vroeg stadium betrokken bij de totstandkoming van het schoolplan en krijgt uiteindelijk het schoolplan ter instemming voorgelegd.

Het bestuur stelt uiteindelijk het schoolplan vast.
  1. Relatie met andere documenten

In het voorjaar van 2006 heeft het bestuur van SOPOW haar bestuurlijk beleidskader vastgesteld met de titel “Samen bouwen aan de toekomst van elk kind”. Het bestuur geeft in dit document aan dat zij bestuurt op hoofdlijnen. Dat wil zeggen dat zij zich tot doel stelt namens haar achterban erop toe te zien dat doelen worden bereikt en het onaanvaardbare wordt vermeden. Het bestuur instrueert via de algemeen directeur de organisatie als geheel over de te behalen doelen en de beperkende voorwaarden.Het bestuur mandateert de algemeen directeur te handelen in overeenstemming met elke redelijke interpretatie. Het vastgestelde bestuurlijk beleidskader bevat sinds eind schooljaar 2008 – 2009 de bestuurlijke doelen en de bevoegdheidskaders van de algemeen directeur.

Het strategisch plan 2011 – 2015 geeft aan hoe binnen de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Winterswijk het proces gevolgd zal worden, hoe deze doelen bereikt zullen worden en hoe op deze doelen verantwoording zal worden afgelegd door de directies van de scholen en door de algemeen directeur. Het strategisch plan 2011 – 2015 is een richtinggevend document waarin onder andere aangegeven is dat de scholen de aansluiting met de bestuurlijke doelen dienen te verantwoorden.

Tenslotte is het ook van belang te vermelden dat binnen het samenwerkingsverband ‘Brevoordt’ plannen gemaakt worden die vastgelegd zijn in een strategisch plan. Deze plannen sluiten naadloos aam bij de plannen van de scholen.

  1. Samenhang met de schoolgids

Ieder jaar ontvangen de ouders van de kinderen een schoolgids die geldt voor het betreffende schooljaar. De schoolgids informeert o.a. over de onderwijsdoelen, behaalde onderwijsresultaten, de wijze waarop de verplichte onderwijstijd wordt benut (bv. een berekening van het gemiddeld aantal uren onderwijs per groep per schooljaar), de hoogte van de ouderbijdrage en over de manier waarop deze wordt besteed. Het bevat ook informatie over de manier waarop de school de zorg voor het jonge kind en de zorg leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften vormgeeft en hoe de zorg voor leerlingen waarvoor een leerlinggebonden financiering (LGF) beschikbaar is vorm krijgt. Verder beschrijft het hoe de veiligheid ( fysieke en sociale ) op school wordt gegarandeerd en de wijze waarop de overblijfmogelijkheid wordt georganiseerd. Daarnaast beschrijft de schoolgids de rechten en plichten van alle bij de school betrokken partijen, evenals de toegang tot de klachtenregeling

Aanbevolen wordt om in de schoolgids informatie op te nemen over de schoolorganisatie, de groepsindeling, de personele invulling, deelname aan projecten en/of experimenten met instemming van de medezeggenschapsraad en vermelding van geplande activiteiten en festiviteiten.


  1. Evaluatie van het schoolplan

Jaarlijks zullen de veranderings- en verbeteringsonderwerpen van het betreffende schooljaar worden geëvalueerd door directie, team en in een aantal gevallen ook met bestuur, MR en ouders.

Deze evaluatie betreft de ondernomen activiteiten die tot realisering van de doelstellingen moesten leiden. Deze evaluatie leidt dan tot het formuleren van nieuwe of gewijzigde beleidsvoornemens voor het komende schooljaar naast nieuwe ontwikkelingen die moeten worden ingepast.


Hrectangle 9autoshape 10rectangle 11oofdstuk 2 Bestuur


___________________________________________________________________________

oval 14


rectangle 13


autoshape 12

2.1 Gegevens van het bestuur
Onze school valt onder het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Winterswijk. Daaronder vallen in totaal 8 openbare basisscholen van de gemeente Winterswijk.
Contactadres : Stichting Openbaar Primair Onderwijs Winterswijk

Postbus 257

7100 AG Winterswijk

0543 533857 – 0543 533887


Bezoekadres : Beatrixpark 22

Winterswijk


2.2 Organogram van het bestuur

2.3 Externe omgeving2.3.1. De overheid
Speerpunten vanuit de overheid zijn voor de komende periode:


Actief burgerschap en sociale integratie
Op 1 februari 2006 is de wet die scholen verplicht om bij te dragen aan de integratie van leerlingen in de Nederlandse samenleving in werking getreden. Voor scholen betekent dit dat zij vanaf die datum verplicht zijn om in hun onderwijs aandacht te besteden aan actief burgerschap en sociale integratie.

Actief burgerschap verwijst naar de bereidheid en het vermogen deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren. Het begrip sociale integratie verwijst naar deelname van burgers aan de samenleving, in de vorm van sociale participatie, deelname aan de maatschappij en haar attitudes en bekendheid met en betrokkenheid bij uitingen van de Nederlandse cultuur.

De opdracht aan de scholen luidt dat het onderwijs:

Ervan uitgaat dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving;

Gericht is op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie;

Erop is gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten.


Zorg
Artikel 12, lid 2, van de Wet Primair Onderwijs (WPO) verplicht scholen tot het beschrijven van de voorzieningen die zijn getroffen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en voor leerlingen voor wie een leerlinggebonden budget beschikbaar is. Het beleid ten aanzien van leerlingen met bijvoorbeeld een “rugzakje” en de schoolinterne zorgstructuur is een wezenlijk onderdeel van de kwaliteit van onderwijs, zoals bedoeld door de wetgever. Daarvoor dient er in het schoolplan of als bijlage bij het schoolplan meer beschreven te worden dan alleen het zorgplan van het samenwerkingsverband. Elke school zal haar uitgangspunten moeten formuleren, daarbij zijn de kracht van de organisatie, de capaciteiten van het team en de interne mogelijkheden belangrijk. Voorop staat een visie: waar staat de school voor? Op basis van deze gegevens dient een transparant en gedegen zorgparagraaf opgesteld te worden.
2.3.2. Samenwerkingsverband Brevoordt

De school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Brevoordt. Richtinggevend voor het beleid van het samenwerkingsverband zijn 2 documenten:

strategisch beleidsplan Brevoordt 2011 - 2015;

zorgplan 2010 – 2011.

Beide documenten zijn door de medezeggenschapsraad goedgekeurd en voorzien van positief advies.
2.3.3. Lokale overheid
De lokale educatieve agenda is het op overeenstemming gericht overleg tussen de gemeente Winterswijk, de bestuurders van alle scholen en de voor- en vroegschoolse instellingen. De agenda wordt gebaseerd op het principe van gelijkwaardigheid en wederkerigheid van gemeente en schoolbesturen. De thema’s die besproken zijn betreffen onderwerpen op het gebied van onderwijs, voorschoolse en vroegschoolse educatie, wet- en regelgeving, zorg en verantwoording onderwijsachterstandmiddelen.
2.3.4. Opleidingsinstituut Pabo Iselinge
Sinds 2009 is er vanuit de Stichting een leerkracht aangesteld die zich bezighoudt met het stagebeleid van zowel de opleidingsschool als van de Stichting. De school maakt gebruik van stagiaires uit de PABO en ROC.
2.3.5. Voorschoolse instellingen
Met de voorschoolse instellingen zijn afspraken gemaakt die vastgelegd zijn in het document ‘Activiteitenplan’ van het Samenwerkingsverband Brevoordt.

2.4 Medezeggenschap
Goed onderwijs betekent onderwijs waar ouders, personeel, bestuur en management achter staan. Ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid. Om dat vorm te geven is medezeggenschap een belangrijk instrument. Door mee te denken en mee te beslissen over wat er op de eigen school en binnen het bestuur gebeurt, draagt men bij aan een goed onderwijsklimaat.

Waar besturen steeds meer eigen verantwoordelijkheid krijgen om het beleid en het onderwijs vorm te geven, is overleg met en verantwoording naar ouders en personeel noodzaak. Naast nieuwe bestuurlijke verantwoordelijkheden staat nieuwe medezeggenschap.

De 8 scholen binnen de Stichting zijn alle voorzien van een medezeggenschapsraad. Het kader voor deze raden is vastgelegd in het document “Medezeggenschapsreglement voor het Primair Onderwijs”, waarbij gebruik gemaakt is van de uitgangspunten uit de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS).

Op bovenschools niveau is een Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR) samengesteld. Het kader voor de GMR is vastgelegd in het document “reglement voor de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad basisonderwijs”, waarbij gebruik gemaakt is van de uitgangspunten uit de Wet Medezeggenschap Scholen.

Tevens is er een statuut medezeggenschap bestuur met meerdere scholen in het primair onderwijs opgesteld.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina