Schoolgids 2011-2012 BernardusschoolDovnload 422.27 Kb.
Pagina1/9
Datum21.08.2016
Grootte422.27 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9Schoolgids 2011-2012

Bernardusschool

Jansenlocatie

Secr.L.Jansenstraat 5

0499-371297

Zwijsenlocatie

Mgr.Zwijsenstraat 85

0499-329097

Basis­school St. Bernardus
Directie

Mw. M. van Lieshout – van de Sande Dhr. F. Simons

Eik 22 H. Roland Holststraat 1

5682 HG Best 6004 SN Weert

Tel: 0499 – 393262 Tel: 06 - 42563003

e-mail: m.van.lieshout@bernardus-best.nl e-mail: f.simons@bernardus-best.nl


bankrekening: 10.70.57.735
Hoofdlocatie
Secr. L. Jansenstraat 5

5682 AC Best.

tel: 0499 – 371297

www.bernardus-best.nl
Dependance
Mgr. Zwijsenstraat 85

5683 HB Best.

tel: 0499 – 329097
Het schoolbestuur
Stichting Best Onderwijs

Algemeen directeur

Dhr. E. B. Leenders

Industrieweg 116

5683 CG Best

tel: 0499 – 376120

secretariaat@bestonderwijs.nl
De medezeggenschapsraad
Voorzitter

Dhr. A. van den Biggelaar

p.a. Secr. L. Jansenstraat 5,

5682 AC Best.

e-mail: mr@bernardus-best.nl

tel: 0499 - 371297

­De oudervereniging
Secretaris

Dhr. R. Kleihorst

Salderes 101

5682 EP Best

email: orbernardus@onsmail.nl

Tel: 06 15 965736

Zusterscholen van de Bernardusschool zijn basisschool Antonius, Paersacker, Heydonck, Wilhelmina, Klimboom, Zevensprong en Schakel allen in Best.

13e druk ,juni 2011


Inhoudsopgave
De schoolgids 3

Van de algemeen directeur 4

Hoofdstuk 1 De school 5

Hoofdstuk 2 Het schoolbestuur, de algemeen directeur en de inspectie 5

Hoofdstuk 3 De identiteit van de school 6

Hoofdstuk 4 Waar de school voor staat 6

Visie en missie 6

a. onderwijsinhoudelijke accenten 7

b. pedagogische accenten 7 Hoofdstuk 5 Het team 8

Hoofdstuk 6 De organisatie van het onderwijs 10

6.1 de organisatie van het onderwijs in de groepen 1/2 10

6.2 de organisatie van het onderwijs in de groepen 3 t/m 8 12

Hoofdstuk 7 Enkele hoofdpunten van schoolbeleid 12

7.1 de leerlingen, toelating 12

7.2 de leerlingen, schorsing en verwijdering 13


    1. de leerlingen, schoolverlaters 14

7.4 de onderwijsmethoden 14

7.5 de zorgverbreding 15

7.6 orthopedagoog 16

7.7 protocol leerlinggebonden financiering 17

7.8 kwaliteitszorg 19

7.9 Onderwijsontwikkeling 18

7.10 Opbrengsten 19

7.11 School Video Interactie Begeleiding 20

7.12 ICT 20

7.13 kunstzinnige vorming 22

Hoofdstuk 8 Rapportage - contacten met ouders - ouderavonden - huiswerk 22

8.1 rapportage - ouderavonden - contacten met ouders 22

8.2 huiswerk 23

Hoofdstuk 9 Van basisschool naar voortgezet onderwijs 23

Hoofdstuk 10 Externe contacten 24

10.1 het schoolbestuur 24

10.2 G.G.D. 24

10.3 Arbo-dienst 26

10.4 ZAT(netwerk Jeughulpverlening) 25

10.5 het Intern Zorg Advies Team 25

10.6 Beste Betsy 26

10.7 REC 4 27

Hoofdstuk 11 Ouderparticipatie - de oudervereniging 27

11.1 de oudervereniging 27

11.2 de ouderraad 28

11.3 infobord 28

11.4 de activiteitenkalender 28

Hoofdstuk 12 De M.R. - de G.M.R. - de klachtencommissie - vertrouwenspersonen 29

12.1 de medezeggenschapsraad 29

12.2 de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 30

12.3 de klachtencommissie 30

Hoofdstuk 13 De schooltijden 30

Hoofdstuk 14 Vakanties - vrije dagen - studiedagen – compensatieregeling 31

14.1 vakanties en vrije dagen 31

14.2 urenberekening 31

14.3 maatregelen ter voorkoming van lesuitval 32

14.4 studiedagen 32

Hoofdstuk 15 Evenementen en buitenschoolse activiteiten 32

Hoofdstuk 16 Verlof buiten de schoolvakanties - verzuimprocedure 32

16.1 verlof buiten de vakanties 32

16.2 verzuimprocedure 33

Hoofdstuk 17 Verjaardagen van kinderen, leerkrachten en ouders 34

17.1 verjaardagen van kinderen 34

17.2 verjaardagen van de teamleden 34

17.3 verjaardagen van ouders en andere feesten 34

Hoofdstuk 18 Verzekering van kinderen, leerkrachten en ouders 35

Hoofdstuk 19 De veiligheid van de leerlingen 35

Hoofdstuk 20 Pesten 36

Hoofdstuk 21 Overblijven en buitenschoolse opvang 36

21.1 overblijven 36

21.2 Korein Kinderplein 37

Hoofdstuk 22 Jeugdtijdschriften 37

Hoofdstuk 23 Nog wat algemene zaken 38

23.1 gymnastiekkleding 38

23.2 gevonden/verloren voorwerpen 38

23.3 eten en drinken in de pauze 38

23.4 drukte op de speelplaats – verkeersveiligheid 38

23.5 beleid mobiele telefoon 39

23.6 sponsoring 39


De schoolgids

Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2011-2012. Het doel van deze gids is u te informeren over de gang van zaken en het beleid op onze school. In deze gids staat ook veel praktische informatie. Het is dan ook van belang deze gids goed te bewaren.


Onze school heeft twee locaties die onderwijskundig een eenheid vormen, Bernardus Jansenstraat en Bernardus Zwijsenstraat. Op beide locaties hebben we een volledig onderwijsaanbod in alle leerjaren.
Deze schoolgids zal u wellicht geen antwoord geven op al uw vragen. Mocht u naar aanleiding van deze schoolgids behoefte hebben aan verdere informatie of een uitgebreidere toelichting wensen, dan kunt u altijd contact opnemen met de directie.
De schoolgids is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met het bestuur, de mede-zeggenschapsraad, de ouders en het team. De medezeggenschapsraad heeft ingestemd met de inhoud van de schoolgids.
Onze school gaat de uitdaging aan om het onderwijs zodanig in te richten dat de kinderen en leerkrachten elke dag geprikkeld en uitgedaagd worden.

We gaan ervoor, ook in het schooljaar 2011-2012.

Frank Simons en Marjolein van Lieshout, directie.

Alle belangrijke data van rapportage, ouderavonden, evenementen en vakanties in het schooljaar 2011 – 2012 staan in deze schoolgids vermeld. Slechts in uitzonderlijke gevallen zullen wij van deze planning afwijken.


Het is raadzaam om deze schoolgids zorgvuldig te bewaren.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina