Schoolgids 2012 2013 InhoudsopgaveDovnload 343.14 Kb.
Pagina1/8
Datum21.08.2016
Grootte343.14 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8SCHOOLGIDS2012 - 2013
Inhoudsopgave

Een woord vooraf 1

1 De school 2

2 Waar de school voor staat 3

3 De organisatie van het onderwijs 6

4 De zorg voor de kinderen 10

5 De leraren 22

6 De ouders 23

7 De ontwikkeling van het onderwijs in de school ……………………………….30

8 De resultaten van het onderwijs 32

9 Regeling school- en vakantietijden 34

10 Schoolverlaters, schorsing en verwijdering van leerlingen 36

11 Namen en adressen 38

12 Dynamiek Samenspel …………………………………………………………….40


Bijlagen
1 Verklarende woorden- en afkortingen lijst

2 Vaststelling door MR
Een woord vooraf

Waarom een schoolgids voor ouders ?
Scholen verschillen, in manier van werken, in sfeer en in wat kinderen er leren.

Scholen hebben verschillende kwaliteiten. Deze gids geeft aan waar onze school voor staat, wat ons drijft en hoe wij een en ander trachten te realiseren. En waar u ons op kunt aanspreken. Ouders hebben immers belang bij een goed functionerende school. Een school, die streeft naar kwalitatief goed onderwijs en daarbij behoudt wat goed is en vernieuwt wat nodig is.


In deze gids proberen wij u dan ook te vertellen:

 • hoe wij de doelstellingen die de Wet op het basisonderwijs ons stelt, proberen te garanderen

 • en welke methoden wij daarbij hanteren

 • hoe wij ook andere belangrijke zaken aan de orde stellen

 • en wat wij daarmee beogen

 • hoe wij met elkaar omgaan

 • en wat wij van de leerkrachten, de kinderen en u verwachten.


Wat staat er verder nog in deze schoolgids ?
In de gids vertellen wij:

 • hoe de opzet en organisatie van ons onderwijs is;

 • hoe onze zorg voor de leerlingen is georganiseerd;

 • de doelstellingen die de school nastreeft;

 • de identiteit van de school;

 • hoe wij de resultaten meten en hoe wij u daarvan op de hoogte stellen;

Verder kunt u lezen wat wij van ú verwachten, zoals:

 uw aanwezigheid op de ouderavonden bij rapportbesprekingen

 uw verdere participatie ter ondersteuning van het onderwijs op “Onder de Linde”.


U kunt verder lezen over de sfeer op “Onder de Linde”, de ouderparticipatie, de leraren en het toe­komstbeleid van de school. Wij besteden ook aandacht aan formele zaken zoals vakanties en verlof­regelingen, roosters, festiviteiten, inspraak en wij wijzen op de klachtenregeling.
Resultaten
In hoofdstuk 8 “de resultaten van het onderwijs” vermelden wij de scoringsresultaten van de laatste vijf jaren van de Cito Eindtoets Basisonderwijs. Ook geven wij aan naar welke opleiding van ver­volgonderwijs onze kinderen vertrokken zijn.
De gids is samengesteld in overleg en met deelname van het team van de school, het bevoegd gezag, de medezeggenschapsraad en de ouderraad.
Reageren ?
Mocht u nog aanvullende wensen of suggesties hebben voor verbetering van deze gids, aarzel dan niet contact op te nemen met directie of groepsleerkracht van uw kind.
1. De school

1.1 Richting
“Onder de Linde” is een katholieke basisschool. Onze school staat echter open voor alle gezindtes en mensen met andere levensbeschouwelijke opvattingen. De school is de enige in de woonkern Hegel­som. Zij is op dit moment een van de 22 scholen die deel uitmaken van Dynamiek Scholengroep.
De naam “Onder de Linde” is bij de opening van de speeltuin in 1996 door een leerling van onze school bedacht. Wij vonden het een toepasselijke naam: Op het schoolplein staan twee prachtige lindebomen, die de school haar eigen sfeer geven.
In 2001 is de school geheel verbouwd. Op dit moment hebben we een gebouw dat geheel voldoet aan de eisen die je van een moderne onderwijsinstelling mag verwachten.

1.2 Schoolgrootte
Op dit moment bezoeken 180 kinderen onze school (situatie augustus 2011). Ieder jaar vindt op de tel­datum van 1 oktober de telling plaats van het aantal leerlingen. Dit aantal bepaalt het aantal formatie­plaatsen, dat in het schooljaar daarna ingezet mag worden.

1.3 Het schoolbestuur
Op 1 januari 2005 is Dynamiek scholengroep van start gegaan. De nieuwe organisatie is ontstaan uit de stichtingen SKO ‘Overkwartier’ en SKO Meander. Dynamiek scholengroep verzorgt primair onderwijs in de gemeenten Horst aan de Maas, Sevenum en Meerlo-Wanssum. Zo’n 4000 kinderen bezoeken de scholen van onze stichting.

2 Waar de school voor staat


2.1 Uitgangspunten en prioriteiten
Onder de Linde is een katholieke basisschool. Zij heeft een open karakter, wat voor ons betekent dat ieder kind welkom is. Niemand wordt uitgesloten op grond van geloofsovertuiging, ras of sekse.
Verder komt dit open karakter tot uiting door de situering in het centrum van de dorpsgemeenschap Hegelsom, alsook door het persoonlijke contact van teamleden met kinderen en ouders.
Wij vinden het belangrijk, dat kinderen met plezier naar school gaan.

Wij vinden het onze taak om onze kinderen optimale kansen te bieden voor een eigen plaats in de maatschappij. Wij willen hen daartoe in een open sfeer, waarin respect bestaat voor zichzelf, de ander en het andere, de nodige kennis en vaardigheden aanleren. Zij ontwikkelen zich in een om­geving die enerzijds geborgenheid en veiligheid biedt en hen anderzijds uitdaagt weerbaar te zijn.


Met ons onderwijs beogen wij dus meer dan alleen maar het beheersen van leerstof. Daar hoort naar onze opvatting ook (een deel van) de opvoeding en vorming bij.

Vooral bij de jongste kinderen vinden wij spel en spelen bij het ontwikkelen van deze sociale vaardig­heden erg belangrijk.


Wij werken met het leerstofjaarklassensysteem waarbij wij niet alleen accepteren dat er verschillen tussen kinderen bestaan, maar ook daadwerkelijk deze verschillen gebruiken als uitgangspunt voor ons werken. De individuele problemen van kinderen met leer- en ontwikkelingsproblemen krijgen een hoge prioriteit waar het gaat om de taalontwikkeling en het leren rekenen. De klassenorganisatie is zo ingericht, dat de individuele ontwikkelingskansen optimaal benut worden. Er wordt daarbij gewerkt met het model van directe instructie en instructie in de kleiner wordende instructiegroep. Het ontwik­kelen van een model van zelfstandig leren heeft hoge prioriteit.

Daarnaast heeft de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen onze bijzondere aandacht. Er is aandacht voor de sfeer waarbinnen het leren plaatsvindt en aandacht voor de onderlinge betrek­kingen.


“Onder de Linde” staat voor onderwijs, dat een goede aansluiting waarborgt voor het vervolgonder­wijs. Wij richten ons op een maatschappij, die voortdurend aan verandering onderhevig is. Daarom is ook ons onderwijs steeds in beweging. Regelmatig spreken wij elkaar aan op de effectiviteit van het onderwijs, proberen wij vernieuwend bezig te zijn, zonder uit het oog te verliezen dat goede zaken behouden kunnen blijven.
De kerndoelen, die de overheid ons stelt, willen wij met zoveel mogelijk kinderen halen. Methoden, die wij invoeren, worden daarop getoetst. Zo nodig roepen wij bij het vernieuwen van lesmethoden deskundige hulp in, meestal van het Begeleidingscentrum voor Onderwijs en Opvoeding (BCO).”
Als team realiseren wij ons dat onze professionele houding en onze professionele vaardigheden altijd verbeterd kunnen worden. Naast (team)gerichte nascholing kennen wij binnen onze school ook ele­menten als “maatjesleren” (bij elkaar kijken om van elkaar te leren), interne begeleiding en regelmatig wisselen van groep.
Om dit alles te realiseren is een goede samenwerking met ouders een eerste vereiste. Liefst veertig weken per jaar gaat uw kind naar onze school. Dat gebouw is een levend instituut: een zgn. “tweede thuis” voor uw kind. Daar treft het andere kinderen uit de naaste omgeving, ontmoet het (nieuwe) vriendjes en vriendinnetjes, leert het omgaan met klasgenoten, maar ook met jongens en meisjes van andere groepen. Dit sociale aspect in onze schoolgemeenschap vinden wij erg belangrijk.

Een geregeld contact tussen school en huis is daarom onontbeerlijk. Uw belangstelling en mede­werking hierbij wordt door ons zeer op prijs gesteld. “Onder de Linde” wil naar ouders toe graag

een open school zijn. Om van elkaar te weten wat wij eigenlijk gezamenlijk willen en aankunnen.
2.2 Het klimaat van de school
De sfeer waarin een kind moet opgroeien is van groot belang voor zijn welbevinden. Wij streven er naar om op onze school een zodanige sfeer te scheppen, dat kinderen zich er thuis voelen, zich veilig weten. Dan pas kan een kind zich het best ontwikkelen.
Onze school wil een leefgemeenschap zijn, waar kinderen niet alleen kennis opdoen, maar ook hun persoonlijkheid ontwikkelen, zoals:


 • zelfvertrouwen opbouwen

 • zelfkennis verwerven

 • verantwoordelijkheid durven nemen.

 • positief gedrag aanleren,

 • leren omgaan met elkaar,

 • verdraagzaam zijn

 • kennis opdoen van andere culturen, andere opvattingen.

 • een eigen mening vormen en daar uiting aan durven en kunnen geven.

Wij vinden het verder heel belangrijk dat kinderen alle mogelijkheden die zij hebben, dienen te benutten. Dit betekent dat wij als team proberen elk kind zijn talenten zo volledig mogelijk te laten ontwikkelen. Dat de meetlat niet voor elk kind even hoog ligt, dient geaccepteerd te worden. Doch het streven naar het hoogst haalbare wordt door ons als een uitdaging aanvaard. Met “prestaties” wordt relatief omgegaan. We vinden dat kinderen op school moeten presteren, maar we zijn er van over­tuigd, dat “prestaties” voor ieder kind verschillend kunnen zijn. Een voortdurende ontwikkeling van eigen kunnen is ons doel.


Op onze school proberen wij de kinderen zo lang mogelijk als groep bij elkaar te houden. Zittenblijven is voor ons niet dé oplossing. Aanpassen van de gestelde taken, verscheidenheid in verwerking lijkt ons een betere oplossing. Dat aanpassen kan zowel tot uitbreiding als beperking van de leerstof leiden. Het kan er zelfs toe leiden, dat kinderen soms een eigen leerweg binnen de groep volgen.

Als u uw kind hoort praten over “niet naar school willen” trekken wij ons dat aan. Graag zouden wij de reden willen weten om te bezien welke maatregelen wij ter verbetering kunnen nemen. Wij denken dat graag naar school gaan aan de wieg staat van alle leren.


2.3 De identiteit
Een belangrijk deel van de identiteit van “Onder de Linde” is haar levensbeschouwelijke identiteit. In 2009 heeft het team en ouders uitdrukking gegeven aan hoe zij de identiteit beleven en welke vorm het beste aansluit bij de gezamenlijke beleving. Deze tekst is daar het resultaat van.
“Onder de Linde” is opgericht als een katholieke basisschool en vindt nog altijd haar aansluiting in de basis van het christelijke geloof. Zij heeft een open karakter, wat voor ons betekent dat ieder kind welkom is. Niemand wordt uitgesloten op grond van geloofsovertuiging, ras of sekse.
Wij vinden belangrijk dat iedereen erbij hoort en dezelfde rechten heeft. De directie zorgt voor een open overlegstructuur tussen de diverse geledingen waardoor het beleid door allen gevoed wordt. In deze beleidsvorming wordt sterk rekening gehouden met de geloofsovertuiging van de ouders. Het grootste deel van de ouders vindt haar waarden en normen in het katholieke geloof waardoor de identiteit van de school op dit moment deze geloofsovertuiging in haar basis heeft opgenomen.
Belangrijke kernwaarden op “Onder de Linde” zijn: gelijkwaardigheid, een positieve houding en respect. De kernwaarden worden uitgedragen door de leerkrachten zodat de leerlingen zich aan deze constructieve houding kunnen spiegelen.
Bijbelverhalen komen tijdens de belangrijkste feestdagen aan de orde.
De dagopening is een belangrijk gegeven op “Onder de Linde”. We geven ruimte aan de verhalen van de kinderen en staan stil bij het lief en leed dat zij naar voren brengen; wat ze gemaakt, ervaren en gezien hebben. Dit al naar gelang de ontwikkeling van de kinderen en de inzichten van de leerkracht.
Het team draagt de identiteit van de school uit.
De band met de parochie, evenals de band met de gemeenschap (dus ook het niet/anders gelovige deel) vinden we zeer belangrijk. De school heeft een centrale functie in het dorp. Verenigingen zijn altijd welkom om aan te kloppen bij de school.
Leerkrachten kiezen er zelf voor om al dan niet kerkbezoeken met hun groep in te plannen. De school en de ouders werken samen om inhoud te geven aan de belangrijkste vieringen. Het gaat om het aanreiken van de essentie van de vieringen hetgeen de leerlingen de mogelijkheid biedt de vieringen ook van binnenuit te beleven.
Aan de kennis van andere geloven wordt op school aandacht besteed binnen de klas en dan met name in de hoogste klassen. Verder besteden we aandacht aan de vieringen van andere religies, zoals bijvoorbeeld het islamitische Suikerfeest, maar deze worden niet als zodanig gevierd.
De school, de ouders en de kerk besteden ieder en samen aandacht aan de inhoud en organisatie van de communie en het vormsel. Er worden diverse uitstapjes en bijeenkomsten gepland om de voorbereiding te realiseren. De keuze om vanuit school de betrokkenheid bij de communie en het vormsel te behouden, is weloverwogen.

De school kiest bewust voor het Rooms Katholieke geloof en geeft hier ook uiting aan. Het wordt van belang geacht de ouders hierover in te lichten. Ook niet/anders gelovige ouders dienen te weten waar de identiteit van “Onder de Linde” op gebaseerd is.


3. De organisatie van het onderwijs

3.1 De organisatie van de school
In de tijd dat u de basisschool, of beter gezegd de lagere school bezocht, had u per klas waarschijnlijk te maken met één juf of één meester. Nu is er in Nederland praktisch geen groep meer, waar nog maar één onderwijsgevende voor de klas staat. Ook uw kind zal tijdens het schooljaar waar­schijnlijk les krijgen van meerdere leerkrachten, omdat ook op onze school in elke groep meerdere mensen actief zijn. Dit is o.a. een gevolg van de invoering van de arbeidsduurverkorting, het specialisme binnen de school en de manier van organiseren.

Een ander belangrijk verschil met vroeger is, dat de school acht jaargroepen kent. De voormalige kleutergroepen worden nu vaak aangeduid met onderbouw. De groepen 3, 4 en 5 heten meestal middenbouw en de hoogste groepen worden bovenbouw genoemd.

De groepen 1 en 2 zijn heterogeen samengesteld. Dat betekent, dat de jongste en oudste kleuters bij elkaar in de dezelfde groep zitten. De andere groepen worden, afhankelijk van de beschikbare leer­krachten, zo mogelijk in jaargroepen ingedeeld. Soms is de school door een daling van het leerlingenaantal genoodzaakt om combina­tiegroepen te vormen. Onderzoek heeft echter aangetoond dat de prestaties van leerlingen in een combinatieklas nauwelijks verschillen van die van leerlingen in een enkelvoudige klas”.
Groepering

Met 180 kinderen in augustus 2012 behoort “Onder de Linde” tot de middelgrote scholen onder het bestuur van de Dynamiek Scholengroep. Onze kinderen zijn in het schooljaar 2011-2012 verdeeld over 2 kleutergroepen, een groep ………

Binnen iedere jaargroep worden werkgroepjes gevormd met als doel van elkaar te leren, te helpen en nieuwe dingen te ontdekken.

De werkgroepjes worden o.a. samengesteld op basis van ontwikkelingsniveau, sociaal gedrag, motivatie en belangstellingssfeer. Binnen de klas zitten de kinderen meestal in groepen.


Organisatie van de zorg binnen de groep

Binnen de jaargroepen wordt soms op vaste tijden gewerkt met niveaugroepen. In kleine groepjes zijn leerlingen dan ingedeeld volgens hun ontwikkelingsniveau en krijgen zo onderwijs, dat aansluit bij hun mogelijkheden.

Soms volgen kinderen een geheel eigen leerlijn binnen de groep: meestal voor een deelgebied. Het kind krijgt dan andere leerstof aangeboden, of de leerstof in een langzamer tempo.

Op deze wijze proberen we het doubleren tot een minimum te beperken. Het zittenblijven komt -net als in uw eigen tijd- nog wel voor, maar alleen na zeer zorgvuldige afweging.3.2 De samenstelling van het personeel
De overheid geeft in toenemende mate meer vrijheid aan de scholen om het onderwijs naar eigen inzicht in te delen. Door deze toegenomen vrijheid wordt echter ook de eigen verantwoordelijkheid voor de inrichting van het onderwijs vergroot. Verder zien wij dat in het moderne basisonderwijs steeds meer specialismen gevraagd worden. Dit specialisme zorgt ervoor, dat leerkrachten verant­woordelijk zijn voor taken die ze naast hun lesgevende taak uitvoeren. Zo kennen we bijv. de directeur, de interne begeleider en de computercoördinator.  1   2   3   4   5   6   7   8


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina