Schoolgids 2013 2014



Dovnload 394.23 Kb.
Pagina1/6
Datum23.07.2016
Grootte394.23 Kb.
  1   2   3   4   5   6


Schoolgids


2013 - 2014




Op ‘t Veld gebeurt ‘t ……

Naam school : O.B.S. “Op ‘t Veld”

Adres school : Barnar 5A, 7826 EP Emmen

Telefoon : 0591-629364

E-mail : administratie@obs-optveld.nl

Website : www.obs-optveld.nl




Voorwoord.

U ontvangt hierbij onze schoolgids. Deze gids is samengesteld om u te informeren over veel verschillende zaken die betrekking hebben op onze basisschool.

Als uw kind voor het eerst naar school gaat, dan is dat een grote stap. Voor het kind maar ook voor u als ouder of verzorger. Een groot deel van de dag wordt het kind aan school toevertrouwd.

Vanaf dat moment delen we samen met u de verantwoordelijkheid en de opvoeding. Daarom is het voor u belangrijk te weten hoe de school bepaalde zaken benadert.

In deze schoolgids geven wij u een indruk van onze school, wat wij belangrijk vinden en wat elkaars rechten en plichten zijn.

De ouders van onze leerlingen ontvangen deze schoolgids jaarlijks. Aan de ouders en verzorgers van “nieuwe leerlingen” wordt de gids bij inschrijving overhandigd.

Naast deze schoolgids, die uitsluitend betrekking heeft op onze school, kunt u algemene informatie over het Nederlandse basisonderwijs vinden in de onderwijsgids “De Basisschool, gids voor ouders en verzorgers” en de gids “het voortgezet onderwijs”. Genoemde gidsen hebben de ouders al op hun huisadres ontvangen.

Deze schoolgids is samengesteld uit 2 delen:


Deel 1 bestaat uit: Deel A: Schoolgids.

Deel B: Verantwoording uren.

Deel C: Formulier “Instemming met schoolgids”.

Deel 2 bestaat uit: De kalender 2013 – 2014.

Deel 1: Deel A

SCHOOLGIDS.











Voorwoord

2




Inhoudsopgave


3

Hoofdstuk 1

De school

6




Naam

6




Richting

6




Wie zijn er bij de school betrokken

Geledingen

Externe contacten


6

6

7






Situering van de school

8




Schoolgrootte


8

Hoofdstuk 2

Waar de school voor staat

9




Uitgangspunten

-Missie


-Visie

9

9

9






-Het schoolklimaat


9

Hoofdstuk 3

De organisatie van de school.

11




Algemeen

11




Groepering/groepsgrootte

11




Deeltijdbanen

11




Dagelijkse gang van zaken

11




Groepsindeling schooljaar 2013 – 2014 / schooltijden.

11




Schoolverzuim/verlofregeling

12




Taakverdeling

13




Individuele schooltaken

14




De medezeggenschapsraad

14




De ouderraad

15




Overleg m.r. / o.r. / directie

15




Zakelijke verslaglegging

15




Werkgroepen

15




Wat leert uw kind op onze school

15




Naar school om te leren

Groep 1 en 2



15

15





Groep 3 t/m 8

16




Lessentabel groep 1 t/m 8

16




De vakken beter bekeken

16




Rekenen en wiskunde

16




Nederlandse taal / Drents.

16




Lezen

16




Schrijven

17




Engels

17




Wereldoriëntatie en verkeer

17




Expressievakken / Techniek.

17




Algemene vorming / G.V.O. en H.V.O.

Lichamelijke oefening



17

18





Werken met computers

Er is er één jarig!

Verjaardag schoolteam


18

18

18






Activiteiten.

Informatie algemeen

Buitenschoolse activiteiten


18

18

19


Hoofdstuk 4

De zorg voor alle kinderen


21




De opvang van nieuwe leerlingen in de school

21




Inschrijving en onderwijskundige rapporten

21




Schorsing en verwijdering van een leerling

21




Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school (l.v.s.)

Werkwijze bespreking resultaten van de kinderen met de ouders.

Leerlingbespreking.


21

22

22






Contacten en overleg leerkracht en ouders over het kind betreffende leer-

vorderingen of bij problemen.

De begeleiding van kinderen naar het voortgezet onderwijs

Schoolarts en logopedist.

Begeleiding zieke leerlingen.

Speciale zorg voor kinderen


22

23



24

25

25






Protocol Medisch Handelen

25




Zorgverbreding

25




Verwijzen naar de speciale school voor basisonderwijs

25




Permanente Commissie Leerlingenzorg

25




Hulp aan leerlingen met een handicap

25




Begeleiding meerbegaafde / hoogbegaafde leerlingen

26




Een jaar overdoen en aangepaste programma’s

Procedure verlenging / zittenblijven



26

26





Leerlingenzorg

De zorg voor het jonge kind

V.V.E.


26

27

27











Hoofdstuk 5

Kwaliteitsverbetering.


Lumpsum

Kwaliteitsverbetering door goede methoden



28

28

28






Kwaliteitsverbetering dankzij goed personeel

28




Kwaliteitsverbetering door een leerlingvolgsysteem

28




Kwaliteitsverbetering dankzij het schoolplan

29









Hoofdstuk 6


De leraren.

De directeur

De groepsleerkrachten

Onderwijsondersteunend personeel

De interne leerlingbegeleider (I.B.)

Coördinator informatie en communicatie technologie (I.C.T.)

Coördinator Techniek

Preventiemedewerker

Interne Cultuurcoördinator

Bedrijfshulpverlener (B.H.V.)

Leerkracht geestelijke stromingen

Stagiaires

Wijze van vervanging

Scholing


30

30

30



30

30

31



31

31

31



31

31

31



31









Hoofdstuk 7


De ouders.

32




Het belang van de betrokkenheid van ouders

32




Informatievoorziening aan de ouders over het onderwijs en de school

32




De medezeggenschapsraad

32




De ouderraad

Werkgroepen

Speciale werkgroepen

Huisbezoek

Overblijfregeling (T.S.O. + B.S.O.)


33

33

33



33

33





Ouderbijdragen

Sponsoring

Schoolverzekering

Klachtenprocedure

De klachtenregeling

Hoe werkt de klachtenregeling?



34

34

34



34

34

35





























Hoofdstuk 8


De ontwikkeling van het onderwijs in de school.

36




Activiteiten ter verbetering van het onderwijs in de school

Onderwijsinhoudelijk



36

36





Zorg voor de relatie school en omgeving

36




De Brede School

37


Hoofdstuk 9

De resultaten van het onderwijs.





38




Afsluiting.


39

Deel B

Verantwoording van de uren.

Urenberekening

Vakanties en vrije dagen

In het schoolplan omschreven activiteiten



40

40

40



41









Deel C


Formulier “Instemming met de schoolgids 2013 – 2014.

43
























Deel 2:

Kalender 2013 – 2014.
























































































































































1. DE SCHOOL.







Naam:


De naam van onze school is “Op ’t Veld” en we zijn te vinden in Barger-Oosterveld,

aan de Barnar 5A, 7826 EP in Emmen.


Richting:

We zijn een openbare school voor primair onderwijs wat inhoudt dat onze school toegankelijk is voor iedereen, ongeacht afkomst, politieke overtuiging of godsdienst.

Er wordt geen onderscheid gemaakt naar levensbeschouwing of maatschappijopvatting.

Integendeel, de openbare school is een ontmoetingsplaats van leerlingen en ouders met verschillende opvattingen, meningen en overtuigingen.


Wie zijn er bij de school betrokken:

Schoolbestuur:

Onze school is een openbare school en het bestuur wordt gevormd door de gemeente Emmen.

Wethouder mevr. M.H. Thalens - Kolker heeft binnen het gemeentebestuur de portefeuille Onderwijs.

Het hoofd van de afdeling Onderwijs is Yvonne Boxem – Klein.

Het postadres van de gemeente is: Gemeente Emmen,

Postbus 30001,

7800 RA Emmen,

Tel: 0591 – 685555.

Het bezoekadres van de afdeling Onderwijs is : Raadhuisplein 1.
Directie:

Arthur Hof



Leerkracht met coördinerende taken:

Lydia Jeuring Kuifmees 9 7827 BN Emmen 0591 - 624092.



Schoolteam:

Ina Zwiers Brink 20 7841 CE Sleen 0591 - 361030.

Alie Luurs Laan v / h Kinholt 633 7823 GP Emmen 0591 - 627519.

Fulco de Vegt Verl. Scholt.kan.WZ 25 7881KB Emmen 0591 - 858000.

Sandra de Jonge Vroegeling 28 7891 WR Klazienaveen 0591 - 222589.

Wim Moinat De Blokken 45 7894 CI Zwartemeer H.V.O.

Ina Slagter Jonkershof 15 7822GD Emmen G.V.O.
Conciërge :

H. de Groot Kanaal A N.Z. 118 7881 KM Emmercompas- 0591 - 353149.

cuum

Oudergeleding medezeggenschapsraad:

Voorzitter:

Stella van Boheemen De Bargies 40 7826HX Emmen 0591 – 626830.



Secretaris:

Agnes Tuinman



Penningmeester O.R. / M.R.

Jaap Koops van ‘t Jagt Bargerholt 14 7826 DB Emmen 0591 - 625235.


Ouderraad:

Voorzitter:

Monique Kort Paus Johannesstraat 42 7826 BS Emmen 0591 - 855433.



Secretaris:

Renate Boers Barnar 125 7826 ES Emmen 0591 - 620227.



Leden:

Miranda van der Veen Willem Grolstraat 10 7826 EH Emmen 0591 - 850947.

Hilda Joling Willem Grolstraat 116 7826 EL Emmen 06 - 54780977.

José Rozema De Weerdstraat 24 7889 VH KlazienaveenN.0591 - 349988.

Jolanda van der Laan De Bargies 51 7826HW Emmen 06 – 14578387.

Vacature
TELEFONISCH CONTACT MET DE LEERKRACHTEN IS MOGELIJK IN DE PAUZES EN VOOR OF NA SCHOOLTIJD.


EXTERNE CONTACTEN:
Inspectie Onderwijs:

Inspectie van het onderwijs Zwolle.

Hanzelaan 310, 8017 JK, Zwolle.

Postbus 10048, 8000 GA, Zwolle.

Telefoon: 038 – 4257820.

Fax: 038 – 4257825.

Website: www.onderwijsinspectie.nl

Vragen over onderwijs: 0800 – 8051 (gratis)

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld:

Meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900 – 1113111 (lokaal tarief)


Regelmatig krijgt de school bezoek van de inspecteur van het basisonderwijs.

In de onderwijswet staat de taak van de inspecteur omschreven:



  1. Toezien op de naleving van de wettelijke voorschriften.

  2. Bekend blijven met de toestanden in het onderwijs.

  3. Bevorderen van de ontwikkeling van het onderwijs door overleg met besturen, personeel van de scholen en met de regionale of lokale overheden.

  4. Gevraagd en ongevraagd rapporteren aan de minister.


Schoolbegeleidingsdiensten.

Schoolbegeleidingsdiensten adviseren en begeleiden het onderwijs in de meest ruime zin. Als ouder kunt U er mee te maken krijgen, wanneer er bepaalde problemen met uw kind(-eren) zijn, waarvoor onderzoeken noodzakelijk zijn. Ook begeleiden de diensten schoolteams bij de ontwikkeling van hun onderwijs.


G.G.D. / Jeugdgezondheidszorg:

Vreding 2, 7811 AZ, Emmen

Telefoon: 0591 – 656565.
Logopediste J.G.Z. Diana Knevelbaard,

Vreding 2, 7811 AZ Emmen

Telefoon: 0591 – 656515.
Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (A.M.K.)

Telefoon: 0900 – 1231230 (€ 0,05 per minuut)


De Kindertelefoon.

Telefoon: 0800 – 0432 (gratis)



0800 – 5010.

Ondanks alle informatie in deze gids, kan het voorkomen dat u nog vragen heeft. 5010 is de vraagbaak voor ouders van kinderen die naar het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs gaan. 5010; het telefonisch en digitaal loket voor informatie en advies. Telefonisch met gratis nummer: 0800 – 5010, dat bereikbaar is op schooldagen van 10.00 uur – 15.00 uur. Digitaal op de website www.voo.nl/5010 waar veel informatie op staat. Bovendien is het mogelijk om vanaf de website per e-mail een vraag te stellen.


Situering van de school:

Onze school staat in de kern van Barger-Oosterveld, in de gemeente Emmen.

Door de inwoners wordt er meestal gesproken wordt over het dorp Barger-Oosterveld.

Voor de gymnastieklessen wordt gebruik gemaakt van de prachtige sporthal op het sportpark “De Meerdijk”. Voor de gymlessen buiten wordt gebruik gemaakt van de sportvelden van S.V.B.O.

Onze school is gehuisvest in een modern gebouw, dat is ingericht naar de hedendaagse ontwikkelingen in het onderwijs. Het komende schooljaar wordt de school uitgebreid.
Schoolgrootte:

Aan het eind van het schooljaar 2012 – 2013 gingen er 95 leerlingen naar onze school.

Door de overgang naar het voortgezet onderwijs, verlieten 18 kinderen de school.

Er zijn 3 leerlingen verhuisd.

We starten het schooljaar 2013 – 2014 met 78 leerlingen (vorig schooljaar 91)

Volgens de prognose / krimp zal het leerlingenaantal een lichte daling vertonen.


Er zijn in totaal 6 leerkrachten aan de school verbonden, waarvan een gedeelte parttime werkt.

Naast het lesgeven zijn er nog veel andere werkzaamheden op school te verrichten.

Zo zijn er bijvoorbeeld speciale taken op het gebied van de leerlingenzorg (I.B.) en het werken met computers (I.C.T.)
Schoolschoonmaak:

Schoonmaakbedrijf Visschedijk Facilitair.


2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.



  1   2   3   4   5   6


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina