Schoolgids 2013 2014Dovnload 394.23 Kb.
Pagina2/6
Datum23.07.2016
Grootte394.23 Kb.
1   2   3   4   5   6

Uitgangspunten.Missie.

Onze leerlingen moeten zich op school veilig kunnen voelen, zodat ze met plezier naar school gaan. We streven ernaar, dat elke leerling zich op onze school thuis voelt!


Op onze school hebben de leerkrachten en de ouders een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de kinderen.
Het onderwijs moet zo worden aangeboden, dat de leerlingen ondanks de onderlinge verschillen in aanleg, tempo en ontwikkeling op hun eigen niveau vooruitgang boeken, waardoor ze zelfstandig kunnen functioneren in een snel veranderende wereld.
Dit is onze missie. Deze missie is de leidraad voor ons onderwijskundig beleid, personeelsbeleid en relationeel beleid. Ook bij het vormgeven van ons financieel en materieel beleid en de kwaliteitszorg speelt onze missie een rol.
Visie.

De teamleden van de o.b.s. Op ’t Veld hebben hun visie als volgt geformuleerd:
 1. Een kind moet zich thuis voelen op school (veiligheid en geborgenheid). Het opdoen van kennis en vaardigheden heeft een voorname plaats op onze school (op verstandelijk, sociaal, emotioneel, motorisch en creatief gebied)

 2. De school dient in te spelen op de verschillen tussen kinderen.

 3. Een kind moet geprikkeld worden zelf een mening te vormen (zelfvertrouwen) en op basis daarvan zelfstandig opdrachten te maken en uit te voeren. Een kind moet leren verantwoordelijk te zijn en daarop aanspreekbaar zijn.

 4. Samenwerking zal moeten plaatsvinden op grond van respect en waardering voor een ander. Een mens is verantwoordelijk voor de ander en daarop aanspreekbaar.

 5. Een leerkracht moet een positief verwachtingsbeeld hebben over de mogelijkheden van een kind.

 6. De school is een onderdeel van de omringende wereld. Verschillende aspecten van deze veelvormige wereld moeten in de school gebracht worden. De kinderen horen open te staan voor deze wereld. Een kind is op weg naar een zelfstandig functioneren in de maatschappij.

 7. Een samenleving bestaat uit mensen die zich zoveel mogelijk welbevinden en zich kritisch opstellen t.a.v. de ontwikkelingen in deze samenleving.

 8. Een samenleving hoort democratisch te zijn.

 9. Ieders overtuiging op levensbeschouwelijke gronden en ieders culturele achtergrond dient gerespecteerd te worden.

 10. Opvoeden is het begeleiden van het kind op weg naar het zelfstandig functioneren in de maatschappij.

11. De school levert, in samenwerking met de ouders, een bijdrage aan de opvoeding.
Het schoolklimaat.

Vertrouwdheid, veiligheid......

Het is enorm belangrijk dat een kind opgroeit in een omgeving waar het zich veilig en vertrouwd voelt.

Eén van onze uitgangspunten is dat de leerkrachten een “positief verwachtingsbeeld” hebben van de mogelijkheden van een kind. Deze positieve benadering draagt ertoe bij dat er een kindvriendelijke sfeer is ontstaan op onze school. Er wordt door de leerkrachten goed gelet op de manier waarop kinderen met elkaar omgaan en samenwerken. Bij de uitgangspunten kunt u lezen dat we ernaar streven dat de kinderen moeten samenwerken op grond van respect en waardering voor een ander.

Deze benadering is (en wordt) ook besproken met de ouders. Dit gebeurt met de ouders apart, maar ook op ouderavonden.

Naast het werken in de klas organiseren we veel aantrekkelijke activiteiten voor onze leerlingen. U moet dan denken aan een sport- en spelmiddag in het voorjaar en allerlei activiteitenmiddagen die gedurende het jaar georganiseerd worden. In dit verband moet ook het Sinterklaasfeest, de Kerstmaaltijd, de Bonte Avond en de Paasactiviteit genoemd worden. Excursies en het bijwonen van theatervoorstellingen en natuurlijk de schoolreis en het schoolkamp zijn ook belangrijke evenementen. De contacten met de ouders van onze leerlingen zijn goed, men voelt zich erg betrokken bij de gang van zaken op onze school. De betrokkenheid blijkt bijvoorbeeld heel duidelijk door de grote inzet van de leden van de medezeggenschapsraad, de ouderraad, de schoolkrantredactie en de assistentie door ouders bij de overblijfgroep en vele andere activiteiten.

Met regelmaat wordt met de ouders overlegd over het wel en wee van hun kinderen. Dit overleg vindt plaats in de vorm van informatieavonden, huisbezoeken, rapportbesprekingen cq. contactavonden, maar ook in individuele gesprekken als daartoe aanleiding bestaat.

Dankzij deze goede onderlinge contacten kunnen we er samen voor zorgen dat het kind naar school kan gaan in een sfeer van vertrouwdheid en veiligheid!
We streven ernaar dat elke leerling zich op onze school thuis voelt!

Een goede sfeer in de klas en op school is één van onze kenmerken. Het kind voelt zich op zijn gemak in een vertrouwde omgeving en gaat met plezier naar school!

Naar school om te leren.......

We werken met moderne methoden en hedendaagse apparatuur. Alle groepen zijn voorzien van een digitaal schoolbord..

Leren op verschillende gebieden, d.w.z. dat de kinderen kennis en vaardigheden opdoen, maar ook leren goed met elkaar om te gaan en leren samen te werken.

De kinderen zelfstandigheid aanleren, zodat ze zélf geschikte opdrachten kunnen uitvoeren met het doel het zelfvertrouwen te versterken!

Uitgaande van de mogelijkheden die het kind in zich heeft, willen we het de kans geven op zijn eigen niveau iets te leren, zodat het uiteindelijk na afloop van de basisschoolperiode een goede start kan maken in het vervolg onderwijs!

Wij hebben als kleinere basisschool de mogelijkheden in huis onze schoolorganisatie zo in te richten, dat we dit ook echt voor elkaar kunnen krijgen!

Daarom zijn we ervan overtuigd dat uw kind zich óók bij ons op school thuis voelt!

3. DE ORGANISATIE VAN DE SCHOOL.
Algemeen.

Het onderwijs dat onze leerlingen aangeboden wordt kan niet benoemd worden als een specifiek onderwijsconcept. Er zijn in onze schoolorganisatie wel duidelijke kenmerken van verschillende onderwijssystemen terug te vinden. Er wordt gewerkt met dagtaken en keuzewerk. We bieden onze leerlingen passend onderwijs aan, waarbij differentiatie, zelfstandig werken en samen leren / coöperatieve werkvormen een voorname rol spelen. We werken op onze school zowel in zelfstandige groepen als in combinatiegroepen. In groep 7 en 8 wordt met een “Plusgroep”gewerkt.


Groepering/groepsgrootte.

De groepenindeling is voor dit schooljaar als volgt: groep 1 / 2 (gecombineerd) groep 3 / 4 (gecombineerd) groep 5 / 6 (gecombineerd) groep 7 / 8 (gecombineerd)

Kinderen leren van elkaar en ontdekken samen nieuwe dingen. Wij vinden het belangrijk dat ze van elkaar leren en vertellen hoe ze een taak hebben afgemaakt of een probleem hebben opgelost en dat ze leren samenwerken in de klas, eventueel in kleine groepjes. De leerlingen zitten in onze school daarom soms in werkgroepjes van kinderen met verschillende leer- en sociale vaardigheden, soms individueel.
Deeltijdbanen.

In verband met een aantal deeltijdbanen is het organisatorisch noodzakelijk meerdere leerkrachten aan een bepaalde groep te koppelen.


Dagelijkse gang van zaken.

In de klas begint elke dag op school met een gesprek. Na deze activiteit krijgen de kinderen instructie en werkopdrachten (dagtaak). Veelal wordt er zelfstandig aan deze opdrachten gewerkt. De kinderen die klaar zijn met die dagtaak gaan aan de slag met keuzewerk. De creatieve-, sport- en spelactiviteiten vinden zoveel mogelijk in de middag plaats. l keer per 2 jaar wordt in alle groepen een bepaald thema centraal gesteld. In deze projectweek werken dus alle leerlingen aan dit specifieke onderwerp. Elk schooljaar wordt in het kader Natuur en Milieu Educatie aan een kleiner project gewerkt. Het komende schooljaar wordt extra aandacht besteed aan Begrijpend Lezen, Woordenschat en Natuur en Techniek.


Wat leert uw kind op onze school…….. Naar school om te leren…………….

Onder leren verstaan we niet alleen kennis opdoen, want er is meer, zoals het aanleren van praktische vaardigheden en het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling. Het grootste gedeelte van de lesweek wordt besteed aan de basisvaardigheden rekenen, taal en lezen. Het is duidelijk waarom, deze vakken vormen de basis voor elke andere ontwikkeling.


Groepsindeling schooljaar 2013 – 2014.
Groep Leerkracht(en) aantal leerlingen (start schooljaar)
1 / 2 Ina Zwiers + Vacature 4 (gr. 1) + 7 (gr.2) = 11

3 / 4 Alie Luurs + Sandra de Jonge 8 (gr. 3) + 5 (gr.4) = 13

5 / 6 Fulco de Vegt + Sandra de Jonge 9 (gr.5) + 15 (gr.6)= 24 

7 / 8 Lydia Jeuring + Sandra de Jonge 16 (gr.7) + 17 (gr.8)= 30Directietaken, : Arthur Hof en Lydia Jeuring.


Interne Begeleider : Ina Zwiers.
ICT : Fulco de Vegt.
Compensatie Verlof Opvang : Sandra de Jonge.

Schooltijden: ma. di. do. vr. van 08.30 uur (1e bel om 08.25 uur) – 12.00 uur

13.15 uur (1e bel om 13.10 uur) – 15.15 uur.

wo. van 08.30 uur (1e bel om 08.25 uur) – 12.15 uur.

Groep 1 en 2 zijn elke vrijdag vrij.

Groep 3 is op de vrijdagmiddag vrij.
Schoolverzuim / verlofregeling.

In Nederland kennen we de leerplicht. De leerplicht duurt dertien schooljaren en geldt voor alle kinderen die in Nederland wonen. Een kind moet naar school op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin het vijf jaar is geworden. Het kind moet dan bij een basisschool staan ingeschreven en bij de ouders/verzorgers rust de verplichting, dat het elke dag naar school gaat.

Waarschijnlijk gaat het kind al eerder naar school. Een kind mag namelijk al naar de basisschool als het 4 jaar is geworden. Nu kan het zijn dat een volledige schoolweek voor een 5-jarige kleuter nog te vermoeiend is. U kunt dan gebruik maken van een speciale regeling. Dit houdt in dat u uw kind 5 uur per week thuis mag houden. U wordt dan wel verzocht deze afwezigheid aan de groepsleerkracht door te geven. Op verzoek van de ouders kan de directeur toestaan, dat een kind 10 uur per week thuisblijft. Deze uren kunnen niet worden opgespaard. Zodra een kind 6 jaar geworden is, houdt deze regeling op!

Soms willen ouders voor hun kind één of meer extra verlofdagen, maar extra vakantie kan slechts bij hoge uitzondering worden verleend.

Alleen de directeur van de school mag bij zeer dringende, “gewichtige” omstandigheden ontheffing verlenen.
Richtlijnen voor het verlenen van extra schoolverlof wegens gewichtige omstandigheden als bedoeld in artikel 11 onder f van de Leerplichtwet 1969.

Een verzoek om extra schoolverlof kan worden ingewilligd, indien er sprake is van de volgende omstandigheden. • Het voldoen aan een wettelijke verplichting, voorzover dit niet buiten de normale lesuren kan geschieden.

 • Verhuizing binnen de gemeente, voor ten hoogste 1 dag.

 • Voor het bijwonen van een huwelijk van bloed - of aanverwanten van de eerste of tweede graad voor 1 of ten hoogste 2 dagen, afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van belanghebbende.

 • Bij ernstige ziekte van (een der) ouders.

 • Bij gezinsuitbreiding (geboorte, adoptie etc.) voor ten hoogste 1 dag.

 • Een 12,5-, 25-, 40-, 50-, 50-, of 60-jarig ambts - of huwelijksjubileum van bloed - of aanverwanten van de eerste of tweede graad voor ten hoogste 1 dag.

 • Overlijden van bloed - of aanverwanten t/m de vierde graad.

- in de eerste graad voor ten hoogste 4 dagen (vader, moeder)

- in de tweede graad voor ten hoogste 2 dagen (broer, zus, opa, oma)

- in de derde of vierde graad voor ten hoogste 1 dag (oom, tante)


 • Zeer slechte weersomstandigheden

 • De viering van nationale feest - en gedenkdagen, voorzover het gaat om leerlingen uit culturele minderheidsgroepen.

 • Bij deelname aan sportevenementen of andere culturele activiteiten

 • De vakantieregeling van het bedrijf/de instelling waar één der ouders werkt maakt het niet mogelijk vakantie op te nemen binnen de normale schoolvakantieperioden.

 • Er is sprake van (kleine) zelfstandigen (bijv. camping of horeca) die juist binnen de normale schoolvakanties moeilijk op vakantie kunnen gaan (inkomstenderving).

 • Waarnemingsafspraken in de sector vrije beroepen.

 • Familiebezoek in een ander werelddeel, tenzij dit regelmatig plaatsvindt.

 • De leerling wordt een keer in de gelegenheid gesteld met familie of kennissen op reis te gaan, welke reis voor de leerling van grote opvoedkundige waarde kan zijn.

 • Het gezin krijgt een gratis vakantie aangeboden buiten de normale schoolvakanties. Dit evenwel als uitzonderingssituatie te beschouwen, bijv. indien men door omstandigheden nooit met vakantie kan.

 • Ingeval van noodzakelijk vakantieverlof op medische of sociale indicatie van één van de gezinsleden.

 • Andere dan hierboven genoemde omstandigheden in zeer bijzondere gevallen.

In zulke gevallen dienen de ouders vooraf en tijdig zonodig een schriftelijke aanvraag in bij de

directeur. Belangrijk is dat de reden van het verzoek goed wordt aangegeven.

De directeur beoordeelt of de aanvraag gehonoreerd kan worden. Bij twijfel wordt contact opgenomen met de leerplichtambtenaar.

Het formulier is verkrijgbaar bij de directie. Er mag maximaal 2 dagen per schooljaar gebruik van worden gemaakt.Gezien de problematiek rondom ongeoorloofd schoolverzuim, heeft het bevoegd gezag (gemeente Emmen) aangegeven, dat de basisscholen zorgvuldig met deze problematiek moeten omgaan.
Vrijstelling.

De wet kent verschillende vrijstellingsgronden. Dit betreft enerzijds de vrijstelling tot inschrijving (artikel 5) als er sprake is van ongeschiktheid door lichamelijke of psychische oorzaken of van bezwaren tegen de richting van de scholen die binnen een redelijke afstand liggen.

Anderzijds is er de vrijstelling van het schoolbezoek. Nieuw hierin is de vrijstelling ten behoeve van het vervullen van plichten die voortvloeien uit levensovertuiging. Ook nieuw is de aanscherping van een bestaande vrijstellingsgrond, namelijk die van verlof voor vakantie buiten de schoolvakanties om. De schoolleiding mag slechts één keer per schooljaar verlof verlenen voor zo’n vakantie en voor ten hoogste tien dagen oftewel twee schoolweken. Een belangrijke wijziging in de Leerplichtwet houdt in dat deze regeling uitsluitend bestemd is voor kinderen van ouders met een beroep dat het onmogelijk maakt binnen de vastgestelde schoolvakanties met vakantie te gaan. De werkgever moet dit kunnen aantonen. Te denken valt aan de agrarische sector of de horeca. Deze aanscherping is in de wet opgenomen om een einde te maken aan het verschijnsel dat (ouders van) leerlingen een extra vakantie vragen bijvoorbeeld voor wintersport of voor een bezoek aan het geboorteland van hun allochtone ouders. Daarvoor is de vrijstelling nadrukkelijk niet bedoeld.

Verlof wegens vakantie is niet mogelijk in de eerste twee weken van een schooljaar (artikel 13a). Zo wil de wet voorkomen dat jongeren de start van een schooljaar en daarmee de aansluiting bij de rest van de groep missen.

De schoolleiding beslist over aanvragen voor vrijstelling met het oog op het beroep van de ouders en ook over aanvragen voor ten hoogste tien dagen verlof op grond van “andere gewichtige omstandigheden”. Als voor een leerling het aantal verlofdagen in een jaar méér wordt dan tien beslist de leerplichtambtenaar van de woongemeente van de leerling. Voordat de leerplichtambtenaar een beslissing neemt, hoort hij of zij de directeur van de betrokken school (artikel 14).

Een schoolleider die verlof verleent voor meer dan tien dagen per jaar, is strafrechtelijk aansprakelijk (artikel 27).

De school is verplicht van bovengenoemde verzoeken een complete administratie bij te houden en dient deze te kunnen overleggen bij controle door het bevoegd gezag (de gemeente) en inspectie. Bij niet naleving van de leerplichtwet door de ouders is er sprake van ongeoorloofd schoolverzuim en wordt de leerplichtambtenaar op de hoogte gesteld. Deze zal vervolgens het ongeoorloofd schoolverzuim aan de rechter melden.

1   2   3   4   5   6


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina