Schoolgids 2013 2014Dovnload 394.23 Kb.
Pagina3/6
Datum23.07.2016
Grootte394.23 Kb.
1   2   3   4   5   6

Taakverdeling.


Elk schooljaar worden de taken, die er naast het werken in de groepen zijn, door het personeel onderling verdeeld. Bij deze verdeling wordt rekening gehouden met het aantal uren dat men op school benoemd is.

Enkele voorbeelden van dergelijke taken zijn het organiseren en begeleiden van sporttoernooien, het begeleiden van studenten van de Pabo en het coördineren van het Sinterklaasfeest..
INDIVIDUELE SCHOOLTAKEN.Arthur Hof


Alie Luurs

Ina Zwiers

Fulco de Vegt

Sandra

De Jonge

Lydia

Jeuring

Contact-

persoon Finan-ciële acties.Intern Begeleider


Kerstfeest

I.C.T.

Contact

Drenthe College

Sport en

Bewegen


Afscheid

groep 8Adviseur m.r.


Jeugd-

bladen


Contact

BibliotheekKinder-
boekenweek

Bonte Avond


Spel- en

Sportdagen
Contacten

V.O.


Contact

Schoolfo-tograafPasen

Schoolgids-

CommissieM.R. lid en

G.M.R.


Overleg gym

basisscholenOverblijven

Leer-lingen-

zorg


Contact vertrouwens

personen


Wasgoed

Coördinator

Techniek


Aanschaf

Gym-materialenContact

persoon o.r.Begelei-

ding zieke leerkrachtCoördinator

Leesbevor-

dering


M.R. lid


Korfbal

Schoolvoet-

bal.


Sinterklaas

Intake studenten

M.R. lid

Schoolkrant

Contact

N.M.E.


Wandel

4 Daagse
S.M.W.

contact


Personeels-

kas


Kaartjes /

attentiesHoofd

B.H.V.


M.r. lid

G.G.D.

contactSinterklaas

Contact

P.S.Z.


Notulist

Team-


vergadering


Brede

School

Intern

BegeleiderCreatieve

middag

De Medezeggenschapsraad.

Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad.

De Medezeggenschapsraad bestaat uit twee geledingen.


  1. vertegenwoordigers van de ouders

  2. vertegenwoordigers van het personeel

De Medezeggenschapsraad overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken, zoals: de besteding van geld en gebouwen, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten.
De Medezeggenschapsraad heeft twee soorten rechten:

  1. instemmingsrecht

  2. adviesrecht

Elke geleding heeft instemmingsrecht over die zaken, die voor haar van wezenlijk belang zijn. Bijvoorbeeld ouders en personeel moeten beiden instemmen met het schoolplan en veranderingen daarin. De ouders hebben bijvoorbeeld instemmingsrecht over de besteding van de vrijwillige bijdrage. Het schoolbestuur en de directie moeten in een aantal gevallen advies vragen over hun plannen met de school.
Stichting o.b.s. Op ’t Veld.

De gelden van de o.r. en de m.r. zijn ondergebracht in een stichting De bijdragen van de ouders / verzorgers van de kinderen (schoolfonds en schoolreis) komen daar terecht waar ze voor bedoeld zijn. Met deze gelden worden namelijk de schoolreis en schoolse activiteiten zoals sinterklaas, kerst, sportactiviteiten, Sint Maarten, Pasen en dergelijke gefinancierd. Door dit onder te brengen bij een stichting is eenduidig vastgelegd en inzichtelijk gemaakt waar deze gelden vandaan komen en hoe deze gelden besteed worden. De stichting is gemachtigd om de ouderbijdragen door automatische incasso, jaarlijks te innen.


De ouderraad.

De ouderraad coördineert en ondersteunt activiteiten die op school worden georganiseerd. Daarnaast kan haar advies worden gevraagd over zaken die de ouders in het algemeen aangaan.


Overleg o.r. / m.r. / directie.

De voorzitters van de o.r. en de m.r. en de directie hebben aan het eind van elk schooljaar overleg met elkaar over de gang van zaken op de school.


Zakelijke ouderavond.

Er wordt geen zakelijke ouderavond georganiseerd. Alle ouders krijgen in november een verslag toegestuurd, waarop schriftelijk gereageerd kan worden. Ook de verkiezingen worden schriftelijk behandeld en uitgewerkt.


Werkgroepen

Aan het begin van het schooljaar krijgen alle ouders gelegenheid zich aan te melden voor de verschillende activiteiten die tijdens het schooljaar uitgevoerd worden. Eén of meer leden van de Ouderraad en een leerkracht maken in elk geval deel uit van deze werkgroepen.


Wat leert uw kind op onze school / naar school om te leren.

Groep 1 en 2.

Bij de jongste kleuters ligt de nadruk op het wennen aan het naar school gaan. Er is veel aandacht voor gewoontevorming en regelmaat. De kinderen leren al spelend. Na de eerste 6 weken wordt er een schriftelijke observatie gedaan door de groepsleerkracht. Daarna wordt er een huisbezoek gedaan, waar deze observatie deel uitmaakt van het gesprek. Feitelijk is dit dus de eerste stap in het Leerling Volg Model. De ontwikkeling gaat door bij de oudste kleuters, maar hier heeft de leerkracht een meer sturende rol. De oudste kleuters bieden we allerlei speelse activiteiten aan die voorbereiden op het leren lezen, rekenen en schrijven in groep 3. We werken in de kleutergroepen vanuit de kring. In de kring begint de schooldag en hier keren de kinderen ook steeds weer terug. Daarnaast wordt gespeeld en gewerkt aan tafels, in de hoeken, in de speelzaal en op het schoolplein.

In de kleutergroepen werken we aan de hand van thema's (school, vakantie, herfst, lente). Op een speelse manier leren de kinderen hoe hun wereld in elkaar zit. Er is veel aandacht voor taalontwikkeling omdat dit de basis is voor veel ander leren.

De meeste kinderen zitten gemiddeld twee jaar in de kleutergroep. Het is afhankelijk van hun geboortedatum en hun aard en aanleg. We voeren regelmatig observaties uit om vroegtijdig eventuele problemen met leren te signaleren. We volgen de kleuters door te werken met D.O.R.R. (Dagelijkse Observatie Registratie en Rapportage. U krijgt hierover uitleg op de informatieavond van groep 1 en 2. De volgende ontwikkelingslijnen van D.O.R.R.. worden gevolgd:
  • Taal – Lezen verbaal – linguïstisch

beginnende geletterdheid

  • Rekenen logisch – matematisch, visueel – ruimtelijk

beginnende gecijferdheidGroep 3 t / m 8:


Vanaf groep 3 werken we op een andere manier met kinderen. Ook de inrichting van de lokalen is anders. Er wordt gewerkt aan de hand van verschillende lesmethoden. Deze methoden worden hierna beschreven. De nadruk komt te liggen op de basisvaardigheden; Lezen, Schrijven,Taal en Rekenen. Daarnaast is er ruim voldoende aandacht voor; Engels (7/8), Wereldoriëntatie, Verkeer, Expressie en Lichamelijke oefening. De meeste tijd wordt besteed aan de basisvaardigheden.
Aantal lesuren per week: Groep 1 : 20 ¼ uur.

Groep 2 : 20 ¼ uur.

Groep 3 : 23 ¾ uur.

Groep 4 t / m 8 : 25 ¾ uur.1   2   3   4   5   6


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina