Schoolgids 2015-2016 InhoudDovnload 244.76 Kb.
Pagina13/14
Datum20.08.2016
Grootte244.76 Kb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

CONTINUROOSTER

De vrijdag voor de meeste vakanties is er voor groep 5 t/m 8 een continurooster gepland. Dit betekent dat de kinderen van thuis een lunchpakketje meenemen om op school te nuttigen; we blijven samen over. Hier zijn geen kosten aan verbonden. De school is die middag om 14.00 uur uit.


 1. MEERDERWEERTWAT IS MEERDERWEERT?

Basisschool De Zonnehof valt onder de verantwoordelijkheid van de bestuurskoepel MeerderWeert. Deze stichting is eindverantwoordelijk voor veertien reguliere scholen en één speciale basisschool in de gemeenten Weert en Nederweert.


Stichting MeerderWeert is opgericht op 1 januari 2006 en is voortgekomen uit een besturenfusie van drie rechtsvoorgangers. De stichting heeft als doel om zonder winstoogmerk kwalitatief goed onderwijs te geven aan alle vijftien scholen in de bovengenoemde gemeenten.
De volgende basisscholen maken per 1-8-2015 deel uit van MeerderWeert:

Weert : Aan de Bron, Leuken, De Kameleon, Odaschool, St. Franciscus-Laar, Joannesschool-Tungelroy, St. Laurentius-Swartbroek, De Firtel -Stramproy.

Nederweert: De Kerneel, De Bongerd, Budschop, De Tweesprong Nederweert-Eind, De Schrank Ospel en De Zonnehof in Leveroy.

Palet: De school voor speciaal basisonderwijs Het Palet in Weert behoort eveneens tot de stichting.
Met 300 werknemers, en een exploitatieomzet van 15 miljoen aan subsidiegelden is MeerderWeert een van de grotere werkgevers in de regio.

De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur waken over de continuïteit en de kwaliteit van goed onderwijs op elke school. De uitgangspunten ‘code goed bestuur’ worden daarbij gehanteerd.

De stichting wordt bijgestaan door een stafbureau dat uitvoerende, administratieve en beleidsvoorbereidende taken voor haar rekening neemt. De dagelijks uitvoerende leiding op de scholen is in handen van de directeur van de school.

DE BESTUURSFILOSOFIE
Vanaf 1 januari 2012 zijn de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht gescheiden. Beiden dienen zich te houden aan de ‘Code voor Goed Bestuur’ van de PO-raad. De dagelijkse eindverantwoordelijkheid ligt bij de Raad van Bestuur, het toezicht bij de Raad van Toezicht.

In de ‘Code voor Goed Bestuur’ zijn onder andere twee belangrijke principes geformuleerd voor goed onderwijsbestuur: • Scheiding van bestuur en intern toezicht.

 • Evenwicht tussen horizontale en verticale verantwoording.

Landelijk beleid is afgestemd op meer verantwoordelijkheid voor schoolbesturen. En dus meer aandacht voor een goede planning & control cyclus, degelijk financieel beheer en risicomanagement. Bij deze ontwikkeling past de ‘Code voor Goed Bestuur’.

RAAD VAN BESTUUR
De raad van Bestuur van MeerderWeert bestaat uit twee personen:

In de Raad van Bestuur wordt gewerkt volgens het collegiale model. Dit betekent dat de taken zijn onderverdeeld in portefeuilles, vanuit één gezamenlijke integrale regiefunctie. De Raad van Bestuur is het aanspreekpunt voor de Raad van Toezicht enerzijds en de scholen anderzijds. Met name als het gaat over overkoepelende en algemene beleidsterreinen, kwaliteit en regelgeving.
Het doel van de Raad van Bestuur is om de gezamenlijke belangen van de scholen goed en verantwoord te behartigen. De directeur van iedere school blijft echter eindverantwoordelijk voor de eigen school.
Contactgegevens van de Raad van Bestuur: Beatrixlaan 1, 6006 AH Weert.

Het correspondentieadres is: Postbus 520, 6000 AM Weert.

Telefoon: (0495)750 250

Website: www.meerderweert.nlRAAD VAN TOEZICHT
De Raad van Toezicht wordt gevormd door vijf personen, die een maatschappelijke binding hebben met de regio Weert-Nederweert en die vanuit een onderwijs gerelateerde invalshoek hun toezichthoudende taak vervullen.
De heer E.J.C.M. (Emile) Gieben Voorzitter Raad van Toezicht

De heer Drs. F. D.J. (Frank) Voss Lid Raad van Toezicht

De heer G.J.J.M. (Ger) Joosten Lid Raad van Toezicht

Mevrouw L.B.M.(Loekie)van Maaren-van Balen Lid Raad van Toezicht

Mevrouw Dr. M. (Rita) van Deuren Lid Raad van Toezicht

ADMINISTRATIE: AMENSO
Vanaf 1 januari 2015 wordt de administratieve dienstverlening voor de schoolorganisaties voor Primair Onderwijs Eduquaat, MeerderWeert en het Samenwerkingsverband

“Passend Onderwijs Weert/Nederweert” gezamenlijk ingericht.

Alle financiële, personele en administratieve zaken worden in eigen beheer uitgevoerd.

Deze dienstverlening krijgt vorm onder de naam AMENSO.


Amenso is gevestigd aan de Beatrixlaan 1, 6006 AH Weert.

Het correspondentieadres is: Postbus 520, 6000 AM Weert.

Telefoon: (0495)750 260

DE GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Onderwijs is altijd in ontwikkeling. Ook bij MeerderWeert. Er moeten besluiten worden genomen over uiteenlopende zaken. De Raad van Bestuur (RvB) neemt die besluiten niet alleen. Daarbij helpt de Raad van Toezicht (RvT), de directieraad en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR zitten vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten. De GMR wordt door de RvB geïnformeerd over zaken die spelen binnen de stichting MeerderWeert. Dit zijn onderwerpen op het gebied van financiën, formatie, visie op onderwijs en personeelsbeleid. Bij een aantal van deze zaken heeft de GMR advies- of zelfs instemmingrecht.

Wij vinden het van groot belang dat ouders en leerkrachten vertegenwoordigd zijn in de MR of GMR. Om die reden doen wij dan ook een oproep aan medewerkers en ouders om ons hierin te ondersteunen.

Neem gerust contact op met de voorzitter van de GMR.
De voorzitter van de GMR is: mevrouw Vivian Hoeben-Seerden

Mail adres van de GMR : gmr@meerderweert.nlBELEIDSDOCUMENTEN EN VERANTWOORDING

Onderwijs wordt bekostigd met publiek geld. Het is daarom onze verantwoordelijkheid om beleidsstukken e.d. openbaar te communiceren.


De belangrijkste beleidsdocumenten van de stichting vindt u op de website: www.MeerderWeert.nl. Hier vindt u ons strategisch beleidsplan, het koersplan, de visie, onze kaders voor goed onderwijs, het bestuursformatieplan, de schooljaarbegroting en de kaders voor de schoolplannen. Ook vindt u hier de financiële stukken als het MeerderWeert jaarverslag en de financiële jaarrekening van het voorafgaande jaar.
De Raad van Bestuur bespreekt de stukken met de Raad van Toezicht, de directies van de scholen en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).
Op de diverse schoolsites vindt u documenten die specifiek over de betreffende school gaan. Op www.zonnehof.nl vindt u de schoolvisie, het schoolplan, de schoolgids, de resultaten van de tevredenheidspeilingen, andere resultaatgegevens, een recent inspectierapport, het zorg- en ondersteuningsbeleid, het school ondersteuningsprofiel passend onderwijs en de ontwikkelingsparagraaf voor het komende jaar.
De ontwikkelingsprioriteiten op onze scholen zijn verschillend. Maar er zijn enkele zaken die we binnen MeerderWeert centraal aansturen en die voor alle scholen gelden:

 • De kwaliteitsopdracht op onze scholen.

 • Kaders voor schoolplanbeschrijving en verantwoordingssystematiek.

 • Kaders voor personeelsbeleid.

 • Kaders voor passend onderwijs en de leerlingenzorg.

 • Kaders voor zorg – en ondersteuningsprofielen.

 • Kaders voor handelingsgericht en opbrengstgericht werken.

 • Kaders voor een leerlingen volgsysteem, toetsing en monitoring.

 • Kaders voor huisvesting en veiligheid: Veiligheidshandboek.

 • Kaders voor financieel beleid.

 • Kaders voor communicatie, PR, ICT, organisatie en cultuur.
Speerpunten voor MeerderWeert in de komende jaren:

 • Verder uitwerken van de gerealiseerde overgang naar een Raad van Toezicht – Raad van Bestuur model.

 • Constante verantwoording over de kwaliteit door middel van een helder kwaliteitsbeleid. Hiermee bedoelen we de kwaliteit van onderwijs, personeel, organisatie, cultuur, financiën, huisvesting en communicatie.

 • Het betrekken van ouders en leerlingen als partner bij het kwaliteitsbeleid.

 • Het inrichten van een goede systematiek voor planning & controll, voor het uitvoeren van het beleid, financiële en personele kaders.

Ook de personeelsontwikkeling krijgt de komende jaren een extra MeerderWeert accent. Er zal verder geïnvesteerd worden in:Aandachtspunten personeelsontwikkeling:

 • Een op passend onderwijs en de daaraan verbonden taakstelling gericht nascholingsbeleid.

 • Een (MeerderWeert) waarderingskader: competentieprofielen binnen de MeerderWeert ; beoordelingen; klassenbezoeken; kijkwijzers; coaching; dossieropbouw.

 • De gesprekkencyclus (persoonlijke ontwikkeling) en de opbouw van het bekwaamheidsdossier van leerkrachten.

 • Mobiliteit van medewerkers tussen scholen.

 • Beleidskader, inrichting en verder realiseren van de functiemix.

 • Ziekteverzuimbeleid; Werkdruk, taak- en werkbelasting.


INTEGRAAL KINDCENTRUM (IKC)

Een IKC is een maatschappelijk onderneming waarin betrokkenen de ontwikkeling van kinderen als centraal uitgangspunt hebben, en kent de volgende definitie:

1. Een IKC is een voorziening voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar, waar zij gedurende de dag komen om te leren, te spelen, te ontwikkelen en anderen te ontmoeten.

2. Het IKC biedt een totaalpakket op het gebied van educatie, opvang, ontwikkeling, zorg, welzijn en vrij tijd.


Een IKC is geen doel op zich, maar een middel om inhoudelijke doelen te bereiken. Het IKC wordt gekenmerkt door de volgende vijf punten:

1. Eén organisatie, één aanspreekpunt, één team, één management, één ongedeelde klantengroep.

2. Voor ieder kind:

3. Verbinding met de wijk, thuisnabij, ruime openingstijden.

4. Ruime keuzemogelijkheden.

5. Divers ontwikkelingsaanbod, uitgevoerd door een multidisciplinair team.


Meerderweert zal in de komende jaren deze ontwikkeling verder stimuleren. En bij bepaalde scholen deze zaken concreet in uitvoering brengen.1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina