Schoolgids 2015-2016 InhoudDovnload 244.76 Kb.
Pagina14/14
Datum20.08.2016
Grootte244.76 Kb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

ALGEMENE ZAKENLEERPLICHT

Volgens de Wet op het Basisonderwijs mogen kinderen worden ingeschreven op school op de dag dat ze 4 jaar worden. Ze zijn dan nog niet leerplichtig. Dat zijn kinderen pas op de dag dat ze 5 jaar worden.

Wettelijk gezien mogen kinderen van 5 jaar maximaal 5 uur per week verzuimen. Vanaf 6 jaar geldt de verlofregeling zoals hieronder vermeld staat. De maximale leeftijd van kinderen op de basisschool is 14 jaar.

Kinderen van 3 jaar en 10 maanden mogen de school al incidenteel bezoeken in overleg met de school. In de praktijk betekent dit meestal een ochtend of middag om kennis te maken.VERLOFREGELING

Alle scholen kennen vanuit wettelijke verplichtingen een strikte verlofregeling.

Dit houdt in dat er geen verlof of (extra) vakanties gegeven mogen worden buiten de vastgestelde schoolvrije dagen en vakanties. Slechts in uitzonderingsgevallen mag de directeur verlofuren verlenen. Voorbeelden hiervan zijn: een begrafenis, huwelijk of ziekte. Alle andere bijzondere gevallen worden beoordeeld door de directeur.

Een vervroegde, verlate of extra vakantie behoren niet tot bijzondere gevallen.SCHORSING EN VERWIJDERING

Kinderen kunnen bij ernstige vergrijpen voor maximaal één week geschorst worden van school wanneer de schoolleiding ervan overtuigd is dat anderen (kinderen, leerkrachten, ouders of vrijwilligers) geweld aangedaan wordt door een leerling. In de aanloop hiernaartoe zijn ouders geïnformeerd. Mocht dit vaker voorkomen, en is de leerling vaker geschorst geweest, dan zoekt de schoolleiding naar een oplossing met oog op definitieve verwijdering.


Procedure

Voordat een leerling wordt verwijderd van een school, formuleert de schoolleiding een rapport waarin de problemen, de mogelijke oorzaken en het proces beschreven staan. Een en ander wordt besproken met de ouders. De Raad van Bestuur beslist over een definitieve verwijdering van een leerling. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het vinden van een nieuwe school. Mocht de RvB geen geschikte school vinden, kan de leerling toch worden verwijderd. Ouders/verzorgers hebben het recht om hier tegen in beroep te gaan bij de RvB.VERZEKERINGEN

Voor ouders die op verzoek van de school hulp bieden bij bepaalde schoolactiviteiten, is door het schoolbestuur de bedrijfsaansprakelijkheid verzekerd door middel van een W.A.-dekking. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering heeft betrekking op het school-bestuur als exploitant van scholen met alle bijkomende en bijbehorende activiteiten in de ruimste zin. Verzekerden zijn onder andere de onderwijsinstelling, het personeel, bestuursleden, administrateurs, vrijwilligers, leerlingen en gasten.


Het schoolbestuur heeft een collectieve ongevallenverzekering afgesloten voor alle kinderen van onze school. Deze verzekering, omvat:

• het gaan naar school,

• het verblijf op school tijdens de schooluren,

• tijdens het overblijven

• het terugkeren naar huis.

Medeverzekerd zijn tevens de risico’s van alle, door de school georganiseerde activiteiten, zoals excursies, schoolreisjes en schoolkamp. Deze verzekering geldt overigens niet voor door ongevallen ontstane materiële schade!


Tevens heeft het schoolbestuur een dekking voor verkeersdeelname van medewerkers en vrijwilligers afgesloten. Letselschade en/of cascoschade tijdens verkeersdeelname met auto’s, fiets, voetgangers en openbaar vervoer is gedekt tijdens werktijd en woon werkverkeer. Aan de cascovergoeding zitten enkele eisen, zoals een maximering van uitkering of vergoeding van terugval in schadevrije jaren.

Ouders die de eigendommen van hun kinderen (denk hierbij aan de fiets, kleding, tablet) aanvullend wensen te verzekeren, kunnen dit doen via www.leerlingenverzekeringen.nl.

De verzekeringen hebben wij afgesloten via AON Verzekeringen. WWW.AON.NL

Mocht er door U aanspraak gedaan kunnen worden op deze verzekeringen of bent U op zoek naar verdere informatie, meldt dit dan bij de directeur van de school of op ons bestuurskantoor.
GEDRAGSCODE

Het boekje “gedragscode” is opnieuw uitgegeven. Alle medewerkers, en vaste vrijwilligers hebben dit boekje ontvangen, en ervoor getekend.

Meerderweert gaat ervan uit dat iedereen er naar handelt. Niet nakomen van vastgelegd beleid ter zake zal bestraft worden.


Doel van de gedragscode is:

 1. het scheppen van een goed pedagogisch klimaat, waarbinnen alle betrokkenen zich prettig en veilig voelen.

 1. het bijdragen aan preventie van machtsmisbruik in de meest ruime zin.

 1. Het bevorderen en bewaken van veiligheids-, gezondheids- en welzijnsaspecten voor alle mensen bij het werk op school.

 1. Het bewaken van de privacy van alle betrokkenen.
De voordelen van deze gedragscode is:

 1. Dat alle betrokkenen elkaar kunnen aanspreken op het naleven van gezamenlijk vastgestelde gedragsregels.

 1. Dat de school door middel van deze gedragsregels naar buiten toe, vooral naar de ouders van de leerlingen, duidelijk kan maken hoe binnen de school betrokkenen omgaan met de aan hen toevertrouwde leerlingen.

De gedragscode is voorzien van enkele bijlagen waarin onder andere specifiek omschreven worden: 1. Seksuele intimidatie

 2. Pesten

 3. Racisme / discriminatie

 4. Lichamelijk geweld

 5. Sociale mediaPRIVACY BELEID MEERDERWEERT
Algemeen

Meerderweert wil zorgvuldig en integer met de privacy van de kinderen, ouders en medewerkers omgaan. Daarom heeft Meerderweert voor al haar medewerkers, vrijwilligers en stagiaires een gedragscode geschreven. Natuurlijk is de gedragscode vooral bedoeld om ‘goed gedrag’ te waarborgen en is zorgvuldigheid en integriteit inzake privacy daarvan een onderdeel.

Het is bijna onmogelijk om een ‘waterdicht’ beleidsstuk te schrijven omdat privacy niet geregeld is in één of enkele wetten, maar ook onderdeel is van allerlei andere specifieke regelingen. Zo is er bijvoorbeeld een Wet Bescherming Persoonsgegevens, maar zijn er bijvoorbeeld ook regelingen in het kader van informatieplicht aan gescheiden ouders.

Daarom beperken we ons tot een algemene gedragsregels en beschrijven enkele veel voorkomende situaties. In het kader van zorgvuldigheid hebben we dit artikel juridisch laten controleren.

In algemene zin is het goed als scholen ouders actief zaken voorleggen en bijvoorbeeld een schriftelijke verklaring van ‘geen bezwaar’ vragen in voorkomende gevallen.

Door mensen actief te benaderen krijgen ze de kans na te denken en keuzes te maken.

Binnen Meerderweert hebben we over een aantal zaken afspraken gemaakt:


Foto’s en filmopnames op scholen

Als ouders op school foto’s of filmopnames maken en hier alleen een persoonlijk belang bij hebben, is er niets op tegen. Wel als de makers daar ongebruikelijke dingen mee gaan doen, zoals plaatsing op een website of bij commercieel gebruik.

Ook als een school zelf foto’s maakt en bijvoorbeeld op haar website zet. De wet zegt over dit laatste dat de school een redelijk belang moet hebben. Bijvoorbeeld het illustreren van een activiteit. Foto’s of video’s gemaakt door de school, worden alleen vertoond in school gerelateerde publicaties (waaronder social media), voor nascholings-doeleinden, opleiden van stagiaires en/of voor publicaties van de stichting Meerder-Weert, waarvan de school deel uitmaakt. We zorgen er voor dat de website van de school alleen algemene en positieve opnamen bevat.
Verspreiden van klassenlijsten met namen, telefoonnummers, etc.

Het is begrijpelijk dat het voor ouders ook handig is, vooral in lagere groepen, mailadressen en telefoonnummers van klasgenootjes te hebben, maar het kan zijn dat ouders liever niet hebben dat deze gegevens verspreid worden. Daarom moeten scholen dit niet doen. Willen ze dat wel, dan vragen ze vooraf schriftelijk een verklaring van geen bezwaar.


Informatie aan gescheiden ouders over hun kinderen

De Raad voor de Kinderbescherming heeft hiervoor een gedragscode opgesteld, waarin een onderscheid wordt gemaakt in ‘ouders die gezamenlijk belast zijn met ouderlijk gezag (co-ouderschap) en ouders, waarvan er één met het ouderlijk gezag belast is.’

In het eerste geval nodigt school de ouders bijvoorbeeld samen uit voor een ouderavond. In het tweede geval niet, maar worden wel beide ouders geïnformeerd. School heeft alleen informatieplicht over ‘belangrijke’ zaken. Denk hierbij aan informatie die tijdens een ouderavond wordt verstrekt. Soms beslist de rechter dat de ouder zonder gezag geen informatie meer krijgt, omdat dit beter is voor het kind. Ook dient school geen informatie te geven die mogelijk gebruikt wordt om voordeel ten koste van de andere ouder te behalen. In voorkomende gevallen benaderen Meerderweert scholen de Raad voor de Kinderbescherming voor advies.
Vertrouwelijke gegevens van kinderen en ouders beheren

Bij inschrijving van een leerling worden de gegevens opgenomen in het administratie-systeem van de school. Deze gegevens kunnen uitgewisseld worden t.b.v. educatieve software.

Gegevens uit het administratiesysteem worden ook verstrekt aan de GGD t.b.v. de preventieve screening door de schoolverpleegkundige.

We geven, zonder uw toestemming, geen gegevens van leerlingen door aan niet aan school gerelateerde personen of instanties.


Dossiers van kinderen

Alle kinderen hebben op school een eigen dossier. Ouders mogen het dossier van hun eigen kind(eren) altijd inzien. Dit gebeurt op school, na een afspraak met de leerkracht.


Internet en e-mailgebruik

We zorgen ervoor dat internet- en e-mailgebruik geschiedt onder begeleiding en strikte regels zoals vermeld in de schoolgids, bedoeld om de kinderwereld te beschermen.


Social media

Onze school is zich ervan bewust dat de sociale media een onlosmakelijk onderdeel vormen van de huidige samenleving en leefomgeving van onze leerlingen, ouders en andere belanghebbenden.

Social media kan op verschillende manieren ingezet worden:


 • om een bijdrage te leveren aan de profilering van de school.

 • om de communicatie met verschillende doelgroepen in en om de school te versterken.

 • om het curriculum van de school mede inhoud te geven.

Social media (met name Facebook) kan een bijdrage leveren aan een positief imago van de school. Tegelijk is er ook het besef dat berichten op social media (onbewust) de goede naam van de school en betrokkenen kunnen schaden.

Om deze reden vragen wij alle betrokkenen bewust om te gaan met social media.

Hierbij vinden we dat, net als voor de communicatie in de normale wereld geldt, de school en de gebruikers van social media de reguliere fatsoensnormen in acht dienen te nemen en de nieuwe mogelijkheden met een positieve insteek benaderen.

De school vertrouwt erop dat medewerkers, ouders, leerlingen en andere betrokkenen verantwoord om zullen gaan met social media.

DE KLACHTENREGELING

Vanaf 1 augustus 1998 bestaat er een officiële klachtenregeling voor het basisonderwijs die mogelijke klachten van ouders, leerlingen en personeel opvangt.


Mocht u een klacht hebben, dan kunt u onderstaand schema volgen.

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Ouders


Leerkracht

Directie/ klachten contactpersoon

Raad van bestuur

Externe vertrouwens- persoon

Leerling


Leerkracht/

contactpersoonDirectie

Raad van Bestuur

Externe vertrouwens- persoon

Personeel


contactpersoon

Directie of personeels - medewerker

Raad van Bestuur

Externe vertrouwens- persoon

Directies en

Medewerkers Bestuurskantoorcontactpersoon

Raad van Bestuur

Externe vertrouwens- persoonKlachten kunnen over de meest uiteenlopende zaken gaan. We willen deze klachten graag zo snel en zo goed mogelijk samen oplossen. In eerste instantie door middel van onderling overleg. Mocht de klacht dan nog niet opgelost zijn, kan men een beroep doen op de klachtenregeling.


De volledige klachtenregeling ligt op school ter inzage.

De GGD Noord- en Midden Limburg fungeert als externe vertrouwenspersoon voor alle scholen in de stichting MeerderWeert. De scholen of ouders kunnen via het secretariaat Jeugdgezondheidszorg vragen naar de externe vertrouwenspersoon. De externe vertrouwenspersoon zal dan contact opnemen met de vrager:


Meerderweert is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie Onderwijsgeschillen

Postbus 85191; 3508 AD Utrecht

Telefoon: 030-2809590

E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl

Website: www.onderwijsgeschillen.nlline 1


2015/2016
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina