Schoolgids 2015-2016 Inhoud


DE RESULTATEN VAN HET ONDERWIJS



Dovnload 244.76 Kb.
Pagina3/14
Datum20.08.2016
Grootte244.76 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

DE RESULTATEN VAN HET ONDERWIJS

De resultaten van alle leerlingen worden op groeps- en op individueel niveau bijgehouden d.m.v. toetsen en methodes. Zo gebruiken we het Cito-leerlingvolgsysteem om de ontwikkelingen systematisch bij te houden in leerlingendossiers. De leidraad voor groepsbesprekingen en individuele gesprekken met de leerkracht en leerling.


Cijferrapport

In groep 3 t/m groep 8 krijgt ieder kind drie maal per jaar een rapport. Het betreft een woord/cijferrapport waarin ook de Cito LOVS scores worden vermeld. Het rapport wordt in november, maart en aan het einde van het schooljaar meegegeven. De resultaten bespreken we tijdens de oudergesprekken.


Rapport sociaal-emotionele ontwikkeling

Eén maal per jaar maakt de school voor elk kind een rapportage met betrekking tot de sociaal-emotionele ontwikkeling. Hiervoor gebruiken we Viseon, een meetinstrument van Cito. Vanaf groep 5 vullen leerlingen ook zelf deze lijst in. De resultaten van Viseon bespreken we met de leerlingen en de ouders zodat we weten waar de aandachtspunten zitten.


Entreetoets

In april/mei wordt in groep 7 de Entreetoets afgenomen. Doel van de toets is een duidelijke indicatie van het niveau van het kind. Door middel van de entreetoets weten we welke onderdelen speciale aandacht moeten krijgen in het laatste schooljaar. Ook speelt deze toets, samen met de Midden 8 toetsen van cito, een rol bij het bepalen welk soort onderwijs het kind kan volgen na de basisschool. De toets resultaten, het schooladvies, de werkhouding, de motivatie en de inzet van het kind worden meegenomen in de schoolkeuze.


Cito Eindtoets

Groep 8 neemt in april deel aan de Centrale Eindtoets. Deze toets geeft een bevestiging op het uitstroomadvies. Uiteraard beslissen de ouders uiteindelijk over de aanmelding.





UITSTROOM- EN CITOGEGEVENS VAN DE SCHOOL

Elk jaar doet groep 8 mee aan de Centrale Eindtoets. We gebruiken deze toets vooral voor individuele leerlingen als mede indicator ter ondersteuning van het schooladvies voor het vervolgonderwijs. Daarbij staat voorop dat we uit elke leerling “trachten te halen wat er in zit”. De scores liggen tussen de 500 en 550.


Hoe wordt het niveau bepaald?

Het ministerie laat zich door de onderwijsinspectie nauwkeurig informeren over het onderwijsniveau. Omdat meer dan 80% van de leerlingen van groep 8 in Nederland deelneemt aan de CITO Eindtoets, wordt dit middel gebruikt om het landelijke niveau te bepalen.


In bovenstaande grafiek kunt u zien waar De Zonnehof thuishoort en hoe het scoreverloop is geweest in de afgelopen jaren. In het schooljaar 2015-2016 zal de Cito Eindtoets plaatsvinden op 19, 20 en 21 april 2016.


Waar gaan onze schoolverlaters naartoe?

Er zijn per 01-08-2015 15 leerlingen uitgeschreven.



 • 6 leerling VWO St. Ursula Horn

 • 5 leerlingen HAVO St. Ursula Horn

 • 4 leerlingen VMBO St. Ursula Heythuysen





SCHOOLONTWIKKELING 2015- 2019
Momenteel is het schoolplan voor 2015-2019 in ontwikkeling. Dit schoolplan dient als basis voor de ontwikkelpunten van schooljaar 2015-2016. In de loop van september 2015 zal het schoolplan worden vastgesteld. Aansluitend wordt het op de website geplaatst en zijn ook de ontwikkelpunten voor 2015-2016 zichtbaar.
Het schoolplan 2015-2019 van De Zonnehof is gebaseerd op het koersplan van MeerderWeert. Het koersplan MeerderWeert draagt als titel:

MeerderWeert midden in de samenleving

Samen leren, boeien en groeien

De vier hefbomen, ankerpunten (reiscoördinatoren) zijn:



 • VERBINDEN

Samen met anderen inspelen op de veranderende samenleving

 • TALENTONTWIKKELING

Kinderen voorbereiden op de samenleving die er in de toekomst anders uit ziet dan het heden

 • DUURZAME SCHOOLONTWIKKELING

Kwaliteit bieden voor de samenleving door kwaliteit te bieden voor de kinderen

 • EIGENAARSCHAP EN (PROFESSIONELE) RUIMTE

Bevorderen van een actieve rol in de school en samenleving
De verander(verbeterplannen) zijn aan deze vier ankerpunten gekoppeld. Dit is het hart van ons schoolplan.
Deze vier coördinatoren vertalen zich in de praktijk naar een aantal speerpunten.
Wat is onze huidige maatschappelijk context?

De basisvoorwaarde voor het leven is veiligheid. Je veilig voelen in een land, een gebouw, binnen relaties is essentieel om tot ontwikkeling te komen en in de toekomstige wereld staande te kunnen blijven.

Het moreel besef is wisselend. Aan de ene kant zien we een beweging die moreel besef hoog in het vaandel heeft staan. Daarentegen constateren we ook dat de natuurlijke rem ontbreekt, dat er maatschappelijk mensen tegen elkaar opgezet worden.

Eigenaarschap, een term die op allerlei manieren uitgelegd kan worden. In onze context is deze van belang op de volgende punten: verantwoordelijkheden laag, professionele ruimte, bewustwording, reflectie op alle niveaus.

Duurzaamheid in materialen en relaties hebben aandacht op majeur niveau.
Vanuit deze maatschappelijke context gaat De Zonnehof aan de slag om het schoolontwikkelingsplan 2015-2019 te schrijven.
Dit ontwikkelingsplan zal bestaan uit een aantal hoofdthema’s. Binnen deze thema’s zullen prioriteiten aangegeven worden. Deze prioriteiten worden omgezet in acties in de vorm van verbeterplannen.
Onderstaand de matrix van hoofdthema’s en relatie met speerpunten:


HOOFDTHEMA’S

RELATIE MET HEFBOMEN


VAKBEKWAAMHEID/PROFESSIONALISERING

 • Scholing van de leerkrachten en directie.

 • Professionele ruimte van de leerkrachten ten aanzien van hun eigen professioneel handelen.

 • Ontwikkeling team en ontwikkeling individueel.




EIGENAARSCHAP EN PROFESSIONELE RUIMTE

SOCIAAL EMOTIONELE ONTWIKKELING 

 • Gesprek met leerlingen over de vorm van het onderwijs.

 • Wat wil de leerling nu leren?

 • Leerkracht in coachende, faciliterende rol.

 • Rol en relatie ouders en school.

EIGENAARSCHAP OP ALLE NIVEAU’S 



 • Onderzoekende houding leerkracht en leerling.

 • Gesprek/dialoog leerlingen, leerkrachten en ouders, over individuele doelen t.b.v. leren.

 • Eigenaarschap voor alle geledingen

 • Autonomie van de leerling

 • Hoe gaan we de lijn van leren wat meer bij kinderen leggen? Concreet gaat het om het benoemen van individuele

ontwikkelpunten waarmee duidelijk wordt dat de leerling een verantwoordelijkheid heeft en daarom eigenaarschap leert tonen.


VERBINDEN

EIGENAARSCHAP



BREDE ONTWIKKELING 

 • Wetenschap en techniek

 • Creatieve expressie (muziek, drama, tekenen, handvaardigheid)

 • Wereld Oriëntatie




DUURZAME SCHOOLONTWIKKELING

BETEKENISVOL LEREN 

 • Diverse vormen van het Directie Instructie Model. (DIM)

 • Coöperatieve werkvormen

 • Differentiatie

 • Talentontwikkeling

 • Autonomie van de leerling

 • 21st century skills

TAAL-LEESONTWIKKELING 



 • Ontwikkelingen rondom technisch lezen (pilot lezen in groep 4/5)

 • Ontwikkelingen rondom woordenschat (verbeterplan)

 • Verdieping kennis en attitude begrijpend lezen (in relatie met teksten uit andere vakken)




TALENTONTWIKKELING EN EIGNEAARSCHAP

TALENTONTWIKKELING



LEERSTOFAANBOD 

 • Met name ter verdieping van de brede ontwikkeling

 • Niet direct aanschaf van een nieuwe methode, meer zoeken naar nieuwe aanpak

 • Zonnehof aanschaf nieuwe methode WO keuzetraject 2015-2016

 • Zonnehof aanschaf nieuwe methode engels keuzetraject 2015-2016

 • Keuzetraject methodiek/methode sociale emotionele ontwikkeling

 • Verdere implementatie Kleuterplein




DUURZAME SCHOOLONTWIKKELING

ICT ALS DOEL EN/OF ALS MIDDEL 




DUURZAME SCHOOLONTWIKKELING
VERBINDEN
TALENTONTWIKKELING




1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina