Schoolgids 2015-2016 InhoudDovnload 244.76 Kb.
Pagina4/14
Datum20.08.2016
Grootte244.76 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

OUDERS EN SCHOOLINFORMATIEVOORZIENING OUDERS

Vanuit de school vinden wij het van groot belang om de ouders juist en tijdig te informeren over hun kind(eren). U mag ervan uitgaan dat als u niets hoort, de leervormen en opvoedingsaspecten van uw kind zich binnen de ‘normale’ grenzen ontwikkelen. Mocht dat niet zo zijn, wordt u al in een vroeg stadium geïnformeerd om vervolgens samen naar een goede oplossing te zoeken.


U bent altijd welkom op de school met vragen of opmerkingen, bij een leerkracht of bij de directie. Mocht u bij het gesprek iemand met een speciale taak of bevoegdheid willen hebben, dan is dit natuurlijk mogelijk. Denk aan een logopediste of intern begeleider. Anderzijds kan dit vanuit de school ook wenselijk zijn.
De informatievoorziening richting ouders vindt plaats via:

 • De schoolgids

 • De maandelijkse info: “Het zonnetje in Huis”

 • Info en e-mails tussendoor

 • Jaarlijkse kennismakingsavonden op groepsniveau

 • Voorlichtingsavonden VO en Cito-eindtoets

 • Eindgesprek advies VO

 • Oudergesprekken over vorderingen, 10-minutengesprekken

 • Infogesprekken op individueel niveau op verzoek van ouders of leerkracht

 • Ouderavonden in verband met specifieke vieringen

 • Om het jaar een Open Dag genaamd “School in bedrijf”

 • Thema avond(en).

 • Kijkmorgens in groep 1/2

 • Kringgesprek per klas, leerkracht, directie en ouders gaan met elkaar in gesprek

 • Algemene ouderavond over schoolontwikkeling voor alle ouders

Meer informatie over de school is te vinden via onze website www.zonnehof.nl
BELEID MET BETREKKING TOT INFORMATIEVERSTREKKING –OPVOEDENDE- EN –NIET OPVOEDENDE- OUDER
Waarom deze informatie?

Scholen hebben nogal eens te maken met gevolgen van verstoorde relaties tussen ouders, dat voor dilemma’s kan zorgen in de informatievoorziening. Zo kan een ouder vinden dat hij/zij recht heeft op informatie van de school waarop zijn/haar kind zit, terwijl de andere ouder vindt dat de school geen gegevens mag verstrekken.


Het ouderlijk gezag is in de wet steeds meer los komen te staan van het bestaan van een huwelijksrelatie. Er is dus geen vanzelfsprekende koppeling tussen het huwelijk en het ouderlijk gezag. Ook ouders die niet met het ouderlijk gezag zijn belast, hebben recht op informatieverschaffing door scholen over de verzorging en de opvoeding van hun kind. In principe wordt de ouderlijke macht na het beëindigen van een relatie uitgeoefend door beide ouders.
Ouders hebben over en weer de plicht om elkaar op de hoogte te houden van belangrijke ontwikkelingen van het kind. Voldoet de ene ouder niet aan zijn verplichting, dan kan de andere ouder de school verzoeken om informatie over het kind te geven. Dit kan door het stellen van gerichte vragen. Beide ouders worden van dezelfde informatie voorzien.
Als de opvoedende ouder vindt dat de school geen enkele informatie mag verstrekken, dan moet men dat via de rechtbank regelen door middel van een verzoek tot beëindiging van het gezamenlijk gezag. De school staat hier buiten en wil in de ‘strijd’ tussen de ouders geen partij worden.


DE BETROKKENHEID VAN OUDERS

Kwaliteit van onderwijs staat voorop. Hierbij zijn ouders van groot belang. Een open contact tussen ouders en school is nodig om tot goede resultaten te komen. We streven naar een zo goed mogelijke samenwerking tussen ouders en leerkrachten. Vandaar dat we graag beroep op u doen. Dit kan door het organiseren van activiteiten, uitstapjes, sportdagen, het verrichten van klusjes of het meehelpen in de rol van onderwijsassistent. Ook worden er regelmatig inhoudelijke discussies gehouden tijdens algemene en klassikale ouderavonden.


Op de Algemene Ouderavond, aan het begin van het schooljaar, vragen we wie er bereid is om klassenouder te worden. De klassenouder informeert de andere ouders tijdig wanneer de school hen in wil schakelen om te helpen in de groep. Wanneer er schoolbreed ouders nodig zijn worden deze door de leerkrachten benaderd.
Ouders die ondersteunende werkzaamheden verrichten, mogen dit alleen doen onder toezicht en verantwoordelijkheid van de betreffende leerkracht. Het is vanzelfsprekend dat hulpouders integer en op basis van vertrouwelijkheid omgaan met de indrukken die zij opdoen bij hun hulp. Stichting Meerderweert heeft hiervoor een gedragscode opgesteld, zie hoofdstuk 12.
Ouders kunnen meebeslissen in het beleid van de school via de Medezeggenschapsraad (MR).


DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)

Elke school heeft een Medezeggenschapsraad (MR) bestaande uit ouders van leerlingen en leerkrachten. De MR praat en beslist mee over het schoolbeleid. De directie van school is verplicht om de MR over het schoolbeleid te informeren en om advies of instemming te vragen. Zelf mag de MR ook met initiatieven komen en voorstellen bespreken om standpunten kenbaar te maken.

Voorbeelden van onderwerpen die de MR bespreekt zijn: het schoolplan, de schoolbegroting, het formatieplan en de vakantieregeling. De bevoegdheden van de MR zijn sinds 2007 wettelijk geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).
Hoe kan ik een onderwerp onder de aandacht brengen?

Om de ouders en personeelsleden goed te kunnen vertegenwoordigen is het belangrijk om te weten wat er leeft. De MR houdt zelf haar ogen en oren open, maar staat zeker ook open voor suggesties van ouders en personeelsleden. Ouders die een onderwerp willen inbrengen kunnen hiervoor een MR-lid aanspreken of mailen via m.r@zonnehof.nl.


Daarnaast mag iedere ouder en elk personeelslid als toehoorder naar een MR-vergadering komen. De vergaderingen zijn openbaar. U kunt de vergaderdata en onderwerpen vinden in het MR-jaarplan op de website: www.zonnehof.nl. Hier vindt u ook de notulen en het MR-jaarverslag. De MR doet verslag van haar activiteiten in het infoblad ’t Zonnetje.
Samenstelling Medezeggenschapsraad:

Voorzitter:

******
Secretaris:

Penningmeester:

Lid:


Linda Peeters (personeel)

Johan Hoekjan (ouder)

Renée Koudijs (personeel)


l.peeters@zonnehof.nl

johan.hoekjan@gmail.com

r.koudijs@zonnehof.nl


Cecile Aan De Boom (ouder)

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina