Schoolgids ntc de EekhoornDovnload 150.54 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte150.54 Kb.

Schoolgids NTC De Eekhoorn2015 - 2016

IInhoudsopgave


Woord vooraf 3 De school......................................................................................................................................................................4

1.1 leslocatie en overige gegevens van de Eekhoorn 4

1.2 Bestuur 5

1.3 Schoolgrootte en onderwijsteam 5Waar de school voor staat.........................................................................................................................................6

2.1 Missie 6

2.2 Uitgangspunten 6

2.3 Sfeer in de school 7

2.4 Betrokkenheid van de ouders 7

Organisatie van het Onderwijs ..................................................................................................................................8

3.1 Schoolorganisatie 8

3.2 Groepering 8

3.3 Organisatie van Leerlingzorg 8

3.4 Onderwijsaanbod en Methoden 9

3.5 Voortgezet Onderwijs 12

3.6 Culturele Evenementen 12

3.7 Huiswerk 13

3.8 Verplicht Onderdeel 13

3.9 Schoolbibliotheek 13Zorg voor de kinderen................................................................................................................................................14

4.1 Onderwijs richtingen volgens het NOB 14

4.2 Aannamebeleid en toelatingsprocedure 15

4.3 Volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school (leerlingvolgsysteem) 15

4.4 De speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften 16

4.5 Algemene gang van zaken bij vertrek van een leerling naar een andere school 16De Leraren....................................................................................................................................................................16

5.1 Wijze van vervanging bij ziekte, (studie)verlof of scholing 16

5.2 Scholing van leraren 16

Ouders..........................................................................................................................................................................17

6.1 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 17

6.2 Ouderactiviteiten 17

6.3 Regels van de school 17

6.4 Pestbeleid 18

6.3 Klachtenregeling 18

6.4 Schoolgeld/ouderbijdragen 19

6.5 Schoolverzekering voor Leerlingen 19NOB en nieuwe regeling van Ministerie van OCW...................................................................................................19

7.1 Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) 19

7.2 Nieuwe regeling Ministerie van OCW en NOB 20

7.3 Waarschijnlijke taken Stichting NOB 2015 20Het onderwijs in de school.........................................................................................................................................21

8.1 Activiteiten ter verbetering van het onderwijs in de school / kwaliteitszorg 21Resultaten van het onderwijs.....................................................................................................................................22

9.1 Beoordelingscriteria 22Praktische zaken.........................................................................................................................................................23

10.1 Schooltijden 23

10.2 Vakantierooster 23

10.3 wat mee te brengen naar de les 23

10.4 snacks 23

10.5 Startinstructie 23Namen en adressen....................................................................................................................................................24

11.1 Van de school 24

11.2 Van buiten de school 25

Een woord voorafNTC de Eekhoorn is opgericht in 2005 en 2006/ 2007 was ons eerste volledige schooljaar.
Voor u ligt het negende exemplaar van onze schoolgids 2015-2016!

Het afgelopen schooljaar stond voor een deel in het teken van het verder uitbreiden van het Voortgezet Onderwijs. We hebben een goed jaar gehad en zijn qua leerling aantal bijna verdubbeld.

In dit schooljaar gaan de kinderen weer aan de slag met de Nederlandse taal, waarbij het onderdeel cultuur dit jaar uiteraard ook weer ruim aan bod zal komen. We zijn afgelopen jaar met een aantal groepen (4 t/m 8) gestart met een nieuwe les methode (Taal op Maat). Afgelopen jaar werkten we met een nieuwe methode voor Groep 3: Lijn 3. Dit jaar zal er een nieuwe kleutermethode worden geïntroduceerd: Ik & Ko.


Deze schoolgids is bedoeld om ouders te informeren. We willen op die manier laten zien wat de Eekhoorn voor hun kind kan betekenen. Aan de schoolgids kunnen ouders concrete verwachtingen ontlenen over wat de school hen biedt. Ouders kunnen de school gedurende het schooljaar aanspreken op de inhoud van de schoolgids. De schoolgids kan op deze en andere manieren een rol vervullen in de dialoog tussen de school en ouders.
Deze schoolgids beoogt ouders inzicht te geven in:

 • hoe onze school het onderwijs vorm geeft;

 • hoe onze school de zorg voor kinderen in de praktijk uitwerkt;

 • wat ouders en school van elkaar mogen verwachten;

 • welke resultaten onze school bereikt.


Deze schoolgids is geschreven door het bestuur van de school in samenwerking met het onderwijsteam.
Indien ouders vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van deze schoolgids worden ze verzocht contact met het secretariaat op te nemen via ntceekhoorn@gmail.com

De school
  1. leslocatie en overige gegevens van de Eekhoorn

De officiële naam van de school is Stichting NTC de Eekhoorn (hier na te noemen “de Eekhoorn”).

Correspondentie adres:

Cindy van der Kleij

34 W Stony End Pl

TX 77381, The Woodlands

Telefoon: 832-380-0769

E-mail: ntceekhoorn@gmail.com

Website: www.NTCeekhoorn.com

Leslocatie:

Congregation Beth Shalom

5152 Shadowbend Place

77381, The Woodlands

We huren op deze locatie gedurende 3 dagen per week een verschillend aantal lokalen en geven wekelijks 9 verschillende lessen. We mogen, op de afgesproken tijden, gebruik maken van de speelplaats en hebben de mogelijkheid tot opslag van onze materialen en ruimte voor onze bibliotheek.

De Eekhoorn is in Nederland gedeponeerd als “Stichting NTC de Eekhoorn”

Stichting NTC de Eekhoorn is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Bankrekening van NTC de Eekhoorn in Nederland :

NTC de Eekhoorn

Den Haag

Deutsche Bank

IBAN NL05 DEUT 0500 676372

De Eekhoorn is in Amerika ingeschreven als NTC de Eekhoorn Inc.

Bankrekening van NTC de Eekhoorn Inc

Chase bank

Account Number 765022793

NTC de Eekhoorn Inc.


  1. BestuurDe Eekhoorn is een stichting, die geleid wordt door een bestuur. Het bestuur is formeel verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van de school. Het bestuur maakt het beleid en ziet erop toe dat dat beleid wordt uitgevoerd.

Het bestuur van de Eekhoorn bestaat uit de volgende leden:

 • Trudy Leijte - Voorzitter

 • Patricia Leijnse - Bal - Penningmeester

 • Cindy van der Kleij - Secretaris1.3 Schoolgrootte en onderwijsteam
In ons negende schooljaar hebben we 70 leerlingen.

Het basisonderwijs bestaat uit 58 leerlingen en het Voortgezet Onderwijs bestaat uit 12 leerlingen.
Het onderwijzend team bestaat uit:

 • Caren Frijlink – leerkracht (combinatie groep 1 en 2)

 • Eliane van Horssen – leerkracht (groep 2 en 4)

 • Maartje Hocks – leerkracht (groep 3)

 • Janine Collombon – leerkracht (groep 3 en 5)

 • Manon Reek – leerkracht (groep 6 en 7)

 • Desiree Simpson – leerkracht (Voortgezet Onderwijs)

 • Alice Janssen – klassenassistent bij Groep 1/2

Waar de school voor staat


2.1 Missie
De Eekhoorn heeft als missie het geven van Nederlands Taal en Cultuuronderwijs in een vriendelijke atmosfeer, in The Woodlands en omgeving, aan kinderen van ouders met een Nederlandse of Belgische achtergrond. De leerlingen van de Eekhoorn zijn zowel afkomstig uit gezinnen die tijdelijk zijn uitgezonden naar Houston, maar kunnen ook komen uit Nederlandse/Vlaamse gezinnen en/of uit Niet- Nederlandse -Nederlandse/Vlaamse gezinnen, die hier permanent wonen.

Ons onderwijs heeft in deze situatie als doelstelling om zo goed mogelijk aan te sluiten bij het onderwijs in Nederland. We richten ons op het toewerken naar de kerndoelen zoals deze geformuleerd zijn voor de deelvaardigheden van de Nederlandse taal. Als aanvulling op en ondersteuning van de Nederlandse taallessen wordt er ook aandacht besteed aan het Nederlandse culturele erfgoed.2.2 Uitgangspunten

De school kent een aantal uitgangspunten, die belangrijk zijn voor onze identiteit:

• alle leerlingen zijn gelijkwaardig;

• wij accepteren geen discriminatie en racisme;

• wij eerbiedigen ieders geloofsovertuiging of levensbeschouwing.

We willen tegemoet komen aan de basisbehoeften door te werken aan:
* Geloof en plezier hebben in eigen kunnen (competentie)
* Ervaren dat mensen je waarderen om wie je bent en met je om willen gaan (relatie)
* Ervaren dat je zelfstandig en onafhankelijk iets voor elkaar kunt krijgen (autonomie)


Wij proberen dit te realiseren door positief te stimuleren, de kinderen met regelmaat samen te laten werken en ze zelfstandige opdrachten te geven die ze ofwel thuis ofwel op school uit kunnen voeren.


2.3 Sfeer in de school

De Eekhoorn streeft naar een vriendelijke leeromgeving en open omgang met de leerlingen, waarin respect tussen leerlingen, leerkrachten, bestuur en ouders centraal staat.


2.4 Betrokkenheid van de ouders

Van ouders en leerkrachten wordt verwacht dat zij samenwerken in het belang van het kind. Wij proberen een goede samenwerking te creëren door de school voor ouders toegankelijk te maken. Ouders krijgen zoveel mogelijk informatie voornamelijk via de website, Facebook en via email. Indien om welke reden dan ook de informatievoorziening onvoldoende blijkt te zijn, kan zowel schriftelijk als mondeling om uitleg worden gevraagd. Met uitzondering van persoonlijke dossiers van leerkrachten en leerlingen en specifieke vertrouwelijke stukken, zijn alle gegevens, bijvoorbeeld het schoolplan, de schoolgids, het leerlingvolgsysteem, het kwaliteitsplan enz. ter inzage op te vragen.

Van de ouders wordt verwacht dat zij vertrouwen hebben in het onderwijzend personeel. Begrip en respect voor elkaar is een uitgangspunt voor een goede communicatie.

Juist in het kader van het NTC-onderwijs, met een zeer beperkte onderwijstijd, is het bovendien noodzakelijk dat ouders en school dezelfde doelen stellen ten aanzien van het te bereiken niveau van Nederlandse taalbeheersing. Met name de mate waarin thuis Nederlands wordt gesproken, heeft invloed op de taalbeheersing van de leerlingen. Wij vertrouwen erop dat ouders hun kinderen stimuleren en helpen bij het leren van de Nederlandse taal.

De school draait, buiten de leerkrachten, volledig op vrijwilligers. Het bestuur en alle commissies die de Eekhoorn op dit moment kent, worden ingevuld door mensen die hun vrije tijd en energie ‘om niet’ aan de school willen besteden. Om de school te kunnen laten functioneren wordt van de ouders een actieve bijdrage verwacht in welke vorm dan ook. (Commissies, Themadagen etc). Zonder een actieve bijdrage van de ouders kan de school helaas niet optimaal functioneren.

De Organisatie van het Onderwijs


3.1 Schoolorganisatie
Het NTC-onderwijs is een aanvulling op het onderwijs van de Amerikaanse dagschool. Dat betekent dat het aantal beschikbare uren en lestijden beperkt is tot de naschoolse tijden. Kinderen zijn bovendien afkomstig van verschillende dagscholen met verschillende tijden.

De Eekhoorn biedt meer dan 120 uur Nederlandse Taal- en Cultuur Onderwijs aan per jaar. We hebben dit jaar 36 lesweken. Per les 2 uur en 15 minuten is totaal 83 uur en een kwartier aan les uren. Daarnaast hebben we minimaal 9 themadagen van 3 a 4 uur, een van thema’s betreft een kamp. Dit brengt het totaal aantal contacturen boven de 120 uur. De rest van de benodigde uren worden met het huiswerk gemaakt.

3.2 Groepering

Op de Eekhoorn wordt les gegeven aan kinderen van groep 1 tot en met 8 van het primair onderwijs. Tevens zijn wij vorig jaar gestart met het Voortgezet Onderwijs. Dit jaar werken we met de volgende groepen:

★ Kleuters (groep 2) maandag 15.45 - 18.00 (Eliane)

★ Kleuters (groep 1 en 2) dinsdag 15.45 - 18.00 (Caren) Assistent: Alice

★ Groep 3 maandag 15.45 - 18.00 (Maartje)

★ Groep 3 dinsdag 15.45 - 18.00 (Janine)

★ Groep 4 dinsdag 15.45 - 18.00 (Eliane)

★ Groep 5 maandag 15.45 - 18.00 (Janine)

★ Groep 6 donderdag 15.45 - 18.00 (Manon)

★ Groep 7 maandag 15.45 - 18.00 (Manon)

★ V.O. donderdag 18.15 - 20.15 (Desiree)

Alle groepen worden begeleid door een docent en (indien nodig) een onderwijsassistent.


3.3 Organisatie van leerlingzorg
We proberen ervoor te zorgen dat de kwaliteit op het gebied van de leerlingzorg vorm krijgt binnen de lessen en open blijft staan voor verbetering:

Regelmatig heeft het onderwijsteam overleg en wordt er gewerkt aan ontwikkeling, waaronder:

 • Onderwijsontwikkeling

 • leerling-besprekingen;


We leren van en met elkaar door ervaringen te delen en doorlopend kritisch te kijken naar onze opvattingen en werkwijzen.

Vorderingen van de leerlingen worden opgenomen in het Leerlingvolgsysteem, een systeem van methode onafhankelijke toetsen en methode afhankelijke toetsen, waarmee de schoolloopbaan van de leerlingen gevolgd wordt. Meer hierover kunt u lezen in hoofdstuk 8: resultaten van het onderwijs.

3.4 Onderwijsaanbod en methoden

Groepen 1 en 2

Leerlijn

Lesprogramma

Spreken en luisteren


Woordenschat


Beginnende geletterdheid


Cultuur:

Themadagen


Er wordt uitsluitend Nederlands gesproken door de Leerkrachten hetgeen in principe ook van de kleuters verwacht wordt. Er wordt thematisch lesgegeven waarbij er aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling van o.a. de woordenschat d.m.v. taalspelletjes, rijmen (taal-objectivatie), lettergrepen klappen, hakken en plakken (auditieve synthese en analyse), auditieve discriminatie, auditief geheugen, letters aanbieden. Het programma ziet er als volgt uit:

 • Leerlingen worden door leerkracht bij de deur opgehaald

 • Begroeting in de kring en bespreking thema

 • Voorlezen uit een prentenboek & aanbieden nieuwe woorden

 • Knutselen/werkbladen maken voor oefenen vaardigheden

 • Vrij spelen

 • Zingen & bewegen

 • Afsluiting in de kring

Er wordt gewerkt met de methode: Ik & Ko

Groep 3
Leerlijn

Lesprogramma

Spreken en Luisteren

Lijn 3

Woordenschat

Lijn 3

Technisch Lezen

Lijn 3 / Bibliotheek

Spelling

Lijn 3

Cultuur

Thema dagenGroep 4 t/m 8
Leerlijn

Lesprogramma

Spreken en Luisteren

Taal op Maat

Woordenschat

Taal op Maat

Technisch Lezen

Taal op Maat / Bibliotheek

Begrijpend Lezen

Nieuwsbegrip

Stellen

Vrije Opdrachten binnen en buiten de Methode

Spelling

Taal op Maat

Cultuur

Thema dagenVoortgezet Onderwijs

Wereldschool pakket

Leerlijn

Lesprogramma

Spreken en Luisteren

Nieuw Nederlands

Woordenschat

Nieuw Nederlands

Technisch Lezen

Bibliotheek/ Eldorado en Dautzenberg

Begrijpend Lezen

Nieuw Nederlands

Stellen

Vrije Opdrachten binnen en buiten de Methode

Spelling

Nieuw Nederlands

Cultuur

Voor het V.O. zijn de themadagen niet verplicht3.5 Voortgezet Onderwijs
Sinds schooljaar 2013-2014 biedt de Eekhoorn voor het eerst Voortgezet Onderwijs aan. De lessen vinden een keer in de week plaats op donderdagavond van 18.15 uur tot 20.15 uur. Deze lessen worden gegeven door onze V.O. docent Desiree Simpson.

De leerlingen werken met de leerlijn van De Wereldschool. De methode die gebruikt wordt is Nieuw Nederlands. Voor de bovenbouw HAVO komt daar voor het onderdeel literatuur, de methode Eldorado bij en voor de bovenbouw van het VWO gebruiken we Dautzenberg. De leerlingen krijgen de uitleg en de theorie in de les en maken daar ook het grootste deel van de opdrachten. Het huiswerk bestaat voornamelijk uit leerwerk, het maken van schrijfopdrachten en het lezen van jeugd- en volwassen literatuur.

De leerstof wordt getoetst d.m.v. de toetsen die door De Wereldschool zijn aangeleverd, deze toetsen worden nagekeken door de docent. De toets-resultaten worden doorgestuurd naar het Leerlingvolgsysteem (LVS) van De Wereldschool. Het tussenrapport (in januari) en het eindrapport zal uitgegeven worden door De Wereldschool (via de docent van de Eekhoorn).

Voor meer informatie over De Wereldschool: www.wereldschool.nl

Voor meer informatie over het Staatsexamen: www.stichtingnob.nl/ouders/onderwijs-en-diplomas/staatsexamen.aspx of www.duo.nl/particulieren/staatsexamenkandidaat/default.asp

3.6 Culturele evenementen
In het kader van het cultuuronderwijs organiseert de Eekhoorn tijdens het schooljaar Culturele dagen, “Themadagen” genoemd. Deze vinden ongeveer 1 keer per maand plaats op zaterdagmiddag. De lessen Nederlandse cultuur beogen het in stand houden en versterken van de verbondenheid met de Nederlandse cultuur om een succesvolle terugkeer naar Nederland te bevorderen. De lessen worden gegeven ter ondersteuning van en als aanvulling op de Nederlandse taallessen. In de lessen wordt aandacht besteedt aan verschillende thema’s. Naast de jaarlijkse thema's, zoals Kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerst, "de Canon van Nederland" en Koningsdag zal er dit jaar ook aandacht worden besteed aan Prinsjesdag, Kinderen voor Kinderen, Paul van Loon/Marc de Bel, Carnaval, en transport/vervoer.

Data van de Themadagen:

Prinsjesdag 12 september 2015

Kinderboekenweek 10 oktober 2015

(Kamp 23 oktober 2015)

Kinderen voor Kinderen 14 november 2015

Schaatsen 12 december 2015

Paul van Loon/Marc de Bel 30 januari 2016

Carnaval 27 februari 2016

Verkeer 2 april 2016

Koningsdag 30 april 2016

TV/afsluiting jaar 21 mei 2016

Voorzitter Cultuur Commissie Schooljaar 2015 – 2016

Nicole Roozendaal3.7 Huiswerk

Onze school ziet huiswerk als belangrijke aanvulling voor de continuïteit van het leerproces, zeker omdat de lessen slechts eenmaal per week worden gegeven. Aan het einde van iedere les krijgen de leerlingen een zgn. “weekplan” mee, hierop wordt, naast hetgeen de kinderen in de les hebben gedaan, ook het huiswerk voor de volgende les aangegeven. Er wordt gestreefd naar een balans waarin het welzijn van het kind voorop staat; de Eekhoorn is zich terdege bewust van de impact die de Nederlandse lessen hebben naast het reguliere onderwijs.

Huiswerk wordt wekelijks aangeboden vanaf Groep 3.

Het is het streven van de Eekhoorn om in het onderwijs meer gebruik te gaan maken van de mogelijkheden die de computer biedt met speciale software (alleen voor V.O.), internet en e-mail. Naarmate de leerlingen langer in het buitenland zijn, komen ze minder in aanraking met de Nederlandse taal. Daarom stimuleren we de communicatie in het Nederlands tussen leerlingen onderling en met familie en vrienden in Nederland. Daarnaast stimuleren wij het lezen van Nederlandse boeken, tijdschriften en kranten. Ook sturen de leerkrachten af en toe links met sites die ondersteunend kunnen werken.3.8 Verplicht onderdeel

Om te kunnen voldoen aan onze verplichting om 138 uur Nederlands Taal- en Cultuur Onderwijs aan te bieden vormen zowel de Themadagen als het wekelijks door de leerkrachten opgegeven huiswerk een verplicht onderdeel van ons lesprogramma.
3.9 Schoolbibliotheek
Op de leslocatie is het mogelijk om Nederlandse boeken te lenen. Het boekenbestand bestaat uit gekochte en geschonken Nederlandse boeken. Voor onze schoolbibliotheek hanteren we de volgende regels bij het uitlenen van boeken:


 • Aan het uitlenen zijn geen kosten verbonden

 • Boeken worden uitgeleend voor een periode van max 2 weken

 • Tijdens de zomervakantie worden i.v.m. inventarisatie, geen boeken uitgeleend

 • Bij vermissing en/of beschadiging van een boek wordt de vervangingswaarde, in verhouding tot de nieuwwaarde, in rekening gebracht plus $7 administratiekosten


Zorg voor de kinderen


4.1 Onderwijsrichtingen volgens het NOB

Door het NOB worden de kinderen op NTC scholen in drie categorieën ingedeeld:NTC richting 1

het niveau van de Nederlandse taal is vergelijkbaar met leeftijdsgenoten in het Nederlandstalig dagonderwijs. Het onderwijs voor leerlingen die de les volgen op NT1 niveau, is erop gericht om in het Nederlandstalige onderwijs te kunnen instromen bij terugkeer naar Nederland / België.

NTC richting 2

een zo hoog mogelijk  niveau van de Nederlandse taal bereiken, waarbij de leerlingen een achterstand mogen hebben tot maximaal 2 jaar t.o.v. leeftijdsgenoten in het Nederlandstalig dagonderwijs. Het onderwijs voor leerlingen die de les volgen op NT2 niveau, is er niet op gericht om in het Nederlandstalige onderwijs te kunnen instromen bij terugkeer naar Nederland / België.NTC richting 3

het aanleren van de Nederlandse taal als nieuwe taal.

NTC de Eekhoorn heeft in overleg met en op advies van het NOB besloten alleen les te geven op richting 1 en 2 niveau

4.2 Aannamebeleid en toelatingsprocedure


 • Kinderen dienen 4 jaar oud te zijn op 1 september van het schooljaar. De Eekhoorn biedt lessen aan van groep 1 tot en met groep 8 alsmede Voortgezet Onderwijs

 • Kinderen dienen op de dag-school niet een klas/grade lager te zitten dan op De Eekhoorn. Wij hanteren hierbij het volgende:

Groep 1: pre K

Groep 2: Kindergarten

Groep 3: 1st Grade

Groep 4: 2nd Grade

Groep 5: 3rd Grade

Groep 6: 4th Grade

Groep 7: 5th Grade

Groep 8: 6th Grade • Kinderen dienen in staat te zijn voldoende Nederlands te verstaan om de lessen te kunnen volgen. Dit zal, bij twijfel, worden getoetst.(kosten $50,-).

 • Indien het begrip van de Nederlandse taal (nog) niet voldoende is om de lessen te volgen (richting 3 niveau) dan dient, in overleg met de ouders, door middel van bijles het gewenste niveau te worden bereikt alvorens in te stromen in het reguliere NTC programma

 • Inschrijving dient te geschieden voor een heel schooljaar.

De formele aanmelding van nieuwe leerlingen vindt plaats met behulp van een Inschrijfformulier, waarop gegevens van de leerling en zijn/haar ouders/verzorgers staan.
Bij aanmelding verstrekt u indien mogelijk aan de school het leerling dossier dat u als ouders bij vertrek op de vorige school heeft ontvangen.

Van een leerling die in Nederland onderwijs heeft gevolgd, worden onder andere gevraagd:

 • het onderwijskundig rapport

 • de gegevens van het leerlingvolgsysteem of andere recente toets gegevens

 • het laatste schoolrapport

 • bewijs van uitschrijving vorige school

 • een eventueel handelingsplan (indien van toepassing)


Als een leerling elders NTC-onderwijs heeft gevolgd, zijn genoemde gegevens doorgaans eveneens beschikbaar voor wat betreft het NTC-onderwijs. Mocht er geen leerling dossier zijn, dan verzamelt de leerkracht gegevens op basis van observaties en eventuele toetsen.

Om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van ons onderwijs gewaarborgd wordt, is het vanzelfsprekend belangrijk dat kinderen in de juiste groep zitten. Daarom wordt voor alle leerlingen dezelfde toelatingsprocedure gevolgd. Het gebruiken van dezelfde procedure voor alle leerlingen schept duidelijkheid, voorkomt conflicten en verbetert de communicatie tussen ouders en school: het is voor iedereen duidelijk wat de school kan/wil bieden:

Alle leerlingen moeten ieder jaar via een inschrijfformulier aangemeld worden.De ouders van de huidige leerlingen ontvangen het formulier in mei. Huidige leerlingen ontvangen ook een plaatsingsadvies voor het daaropvolgende schooljaar. - Voor nieuwe leerlingen is het inschrijfformulier, via de administratie en de website, beschikbaar vanaf mei.

Om een plek op de Eekhoorn te kunnen garanderen dient inschrijving van een leerling te geschieden vóór 1 juni, d.m.v. een inschrijvingsformulier en betaling van de inschrijvingskosten van $ 50,- (per gezin). Indien een leerling is ingeschreven, maar ouders of omstandigheden (er) onverhoopt besluiten/voor zorgen dat de betreffende leerling het komende schooljaar niet kan volgen, zullen de door de school gemaakte kosten (voor bijvoorbeeld reeds aangeschaft materiaal) één op één aan de ouders worden doorberekend. De bovengenoemde inschrijvingskosten van $ 50,- zullen in geen geval worden terug betaald.

Ouders van nieuwe leerlingen ontvangen tevens een intakeformulier om in te vullen. De informatie van het intakeformulier wordt samen met een onderwijskundig rapport (van de vorige Nederlandse of NTC-school) besproken. Als er geen onderwijskundig rapport beschikbaar is, zal de school een aantal testjes afnemen om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van het niveau van het aangemelde kind.

Tijdens het intakegesprek wordt besproken welke doelen en verwachtingen de ouders (en de leerlingen) hebben en worden deze op elkaar afgestemd. De school verwacht dat leerlingen alle lessen bijwonen, hun huiswerk maken en goed opletten tijdens de lessen.

Dit is ook het moment waarop ouders en directie aanvullende vragen kunnen stellen.Aan de hand van de verzamelde informatie en de uitkomst van het intakegesprek doet de secretaris een voorstel: a) Aannemen: Alle richting 1 en richting 2 leerlingen in de groepen 1 t/m VO b) Aannemen onder voorwaarde: Alle richting 1 en richting 2 leerlingen in de groepen 1 t/m VO. Afgesproken wordt dat de ouders en leerkracht de eerste twee maanden van het schooljaar regelmatig contact hebben over de ontwikkeling van het kind tijdens de Nederlandse les. Na 2 maanden vindt er een gesprek plaats tussen leerkracht en ouder om te evalueren of de leerling zich goed ontwikkelt en of er eventuele verdere ondersteuning mogelijk is. Het kan ook zijn dat op dat moment besloten wordt dat de school niet kan bieden wat de leerling nodig heeft en dat het beter is met de lessen te stoppen.

Voor kinderen met leerproblemen op het gebied van bijvoorbeeld dyslexie, heeft de school noch de middelen, noch de menskracht om de betreffende leerling adequaat te begeleiden of te remediëren. Een belangrijke vraag is steeds wat een leerling kan leren in de groep. Een leerling met leerproblemen zal mee moeten kunnen doen met het programma van de groep, zonder dat dat een onevenredige belasting van de leerkracht in termen van tijd tijdens de lessen vraagt.

Noot: Als ouders leer- of gedragsproblemen niet melden en de school komt erachter dat er problemen zijn, houdt de school zich het recht voor het kind dan alsnog niet te plaatsen.

Het maximaal aantal leerlingen per groep luidt als volgt:

Groep 1: 8 leerlingen

Groep 2: 8 leerlingen (geldt ook voor combi-klassen)

Groep 3 t/m 8: 9 leerlingen

VO: in overleg met de leerkracht kan het maximale aantal van 9 leerlingen hier overschreden worden omdat kinderen in principe ook het gehele lesprogramma thuis kunnen afwerken met behulp van de docent van de Wereldschool.

4.3 Volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school (leerlingvolgsysteem)

Via toetsen en observaties worden de vorderingen van de leerlingen systematisch en structureel bijgehouden. De vorderingen van de leerlingen worden opgenomen in het leerlingvolgsysteem om inzage te krijgen in de schoolloopbaan van de leerlingen.

Van iedere leerling wordt een leerling dossier bijgehouden. Daarin worden de volgende gegevens opgenomen: speciale onderzoeken, handelingsplannen, toets- en rapportgegevens, intakeformulier en inschrijfformulier. De kinderen krijgen tweemaal per jaar (januari en mei) een rapport mee naar huis. De ouders worden uitgenodigd om het rapport met de leerkracht te bespreken in een 10 minuten gesprekje. Indien daartoe aanleiding is, worden de ouders tussentijds uitgenodigd voor een gesprek. Als ouders zelf behoefte hebben aan een gesprek zijn ze altijd welkom en kan te allen tijde een afspraak met de leerkracht worden gemaakt.

4.4 De zorg voor kinderen met specifieke behoeften
Wanneer observaties en toetsen uitwijzen dat een leerling speciale aandacht nodig heeft, wordt door de leerkracht een handelingsplan opgesteld in overleg met de ouders. Samen met hen wordt vervolgens gekeken naar de mogelijkheden binnen de school en thuissituatie. De school stelt zich ten doel om ten minste een signaalfunctie naar de ouders te vervullen en in overleg met de ouders binnen de mogelijkheden van de school naar een zo goed mogelijke oplossing te zoeken.


4.5 Algemene gang van zaken bij vertrek van een leerling naar een andere school

Bij tijdige melding van vertrek, zal in de laatste week voor dit vertrek de docent een eindgesprek tussen de ouders en de leerkracht aanbieden. U ontvangt dan een kopie van het leerling dossier, dat u meeneemt naar de nieuwe school. Het dossier omvat: • het onderwijskundig rapport

 • het traditionele rapport

 • de gegevens uit het leerlingvolgsysteem

 • formulier Monitor vertrokken Leerlingen

Onze school is daarnaast beschikbaar als informatiepunt voor de nieuwe school, afhankelijk van de behoefte, om zo de overgang soepel te laten verlopen.

De Leraren


5.1 Wijze van vervanging bij ziekte, (studie)verlof of scholing

Er kunnen redenen zijn dat leerkrachten niet aanwezig zijn, zoals ziekte of het volgen van cursussen. In de regel zal de vervanging intern worden opgelost, om op die manier te voorkomen dat leerlingen vanwege afwezigheid van de leerkracht de school moeten verzuimen. Bij het intern oplossen zal in principe het uitgangspunt worden gebruikt dat de lessen doorgaan op de dagen en tijden die voor dat schooljaar per groep zijn afgesproken. In uitzonderlijke gevallen zal er naar een passende oplossing worden gezocht.

5.2 Scholing van leraren

Net als leerlingen zijn onze leraren nooit uitgeleerd. Het is belangrijk dat zij de ontwikkelingen in het onderwijs blijven volgen en steeds werken aan het vergroten van hun deskundigheid.

De Eekhoorn streeft ernaar om onze leraren een bijscholingscursus aan te bieden, bijvoorbeeld een van de cursussen georganiseerd door de Stichting NOB. Doelstelling is om alle leraren afhankelijk van het budget eens per twee jaar deel te laten nemen aan de scholingsdagen van de Stichting NOB. De keuze voor de cursussen dient in relatie te staan met de onderwijskundige ontwikkeling van de school.

Ouders


6.1 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

Van ouders en leerkrachten wordt verwacht dat zij handelen in het belang van het kind. Wij proberen een goede samenwerking te creëren door de school toegankelijk te maken voor de ouders en het verstrekken van zo veel mogelijk informatie. U ontvangt informatie via email en Facebook. Tevens kunt zelf informatie vinden via onze website en blog. Het huiswerk wordt via het z.g.n. “weekplan” (zie paragraaf 3.7) gecommuniceerd.Daarnaast vindt minstens één keer per jaar een ouderavond plaats. Tijdens deze avond krijgt u informatie over alle zaken die met het onderwijs te maken hebben, zoals het gebruik van leermiddelen, activiteiten zowel op bestuurlijk als onderwijskundig niveau en de financiële situatie van de school. Met uitzondering van persoonlijke dossiers van leerkrachten en leerlingen en specifieke vertrouwelijke stukken, zijn alle gegevens ter inzage, waaronder het schoolplan, de schoolgids, het leerlingvolgsysteem en het kwaliteitsplan.

Naast het Intake gesprek worden de ouders uitgenodigd voor een ‘tien minuten gesprek’ m.b.t. het eerste en tweede rapport, waarbij de leerkracht een toelichting geeft op het rapport.6.2 Ouderactiviteiten

Onze school organiseert elk jaar een aantal buitenschoolse activiteiten, waarbij in het kader van de ouderparticipatie de ouders om medewerking wordt gevraagd zoals de cultuurcommissie, Koningsdag.6.3 Regels van de school

 

Deze regels worden in de klas besproken. Wij adviseren ouders/verzorgers om thuis de regels met hun kinderen te bespreken. Het gaat onder meer om de volgende regels:


Wij huren onze lokalen van de congregatie van Beth Shalom, mede daarom zijn de onderstaande regels opgesteld:


 • Je gaat op een respectvolle manier om met elkaar om, op school en onderweg

 • Vanaf 15.30u kun je in de bibliotheek wachten met je ouder. Vanaf 15.40 kan je ouder je naar het leslokaal brengen.

 • Wees zuinig op alle spullen, van jezelf en van een ander

 • Wanneer je gebruik wilt maken van de spullen van een ander, vraag je dat

 • Je speelt op het schoolplein onder begeleiding van de leerkracht op de afgesproken uren

 • Alleen met de leerkrachten mag onder schooltijd het schoolplein verlaten worden

 • Je zorgt dat iedereen veilig op het schoolplein kan spelen

 • Als er op het schoolplein iets bijzonders gebeurt, meld je dat aan de daar aanwezige leerkracht

 • Als je rotzooi ziet in of rondom de school, ruim het dan op

 • Roken mag niet in én om het gebouw van the Beth Shalom Congregatie

 • Je draagt als kind in school geen pet of andere hoofdbedekking

 • Je gebruikt in school geen mobiele telefoon, MP3-speler of Ipod, tenzij in overleg met de leerkracht

 • Je loopt rustig in de gangen van de school (er kunnen andere lessen gaande zijn)

 • Je praat met elkaar zonder te schreeuwen of te schelden en spreekt elkaar aan met de naam

 • Een snack en wat te drinken mag bij aanvang van de les

 • Snoepen tijdens de les gebeurt alleen bij een traktatie voor de hele  groep

 • Indien je een andere ruimte wilt binnengaan, waarvan de deur gesloten is, klop je eerst aan

 • Om de les niet te verstoren, mogen leerlingen niet structureel eerder opgehaald worden uit de lessen


6.4 Pestbeleid

De schoolleiding stelt dat pesten niet toelaatbaar is.

De leerkracht moet gespitst zijn op signalen die de kant van pesten op kunnen gaan. De leerkracht zal ook de eerste persoon zijn waar de ouder/kind het pestgedrag bespreekbaar kan maken.Indien dat niet het gewenste resultaat oplevert zal het schoolbestuur ingeschakeld worden en wordt de procedure gevolgd die is vastgesteld bij de klachtenregeling.

In ieder geval is het belangrijk dat het slachtoffer/ouders altijd bij de onafhankelijke vertrouwenspersoon van de Eekhoorn kan aankloppen voor hulp of bemiddeling.


6.5 Klachtenregeling

Bij een klacht wordt er altijd een stappenplan gevolgd:Stap 1 De ouders nemen de klacht rechtstreeks op met het betreffende leerkracht van de Eekhoorn

Stap 2 Als er in onderling overleg geen bevredigende oplossing voor het probleem wordt gevonden, dan wordt het bestuur van de school ingeschakeld. Deze kan overigens ook al in de eerste stap bij de kwestie worden betrokken, maar alleen met instemming van beide partijen. Ook hier bestaat namelijk het gevaar dat het gezag van de leerkracht ondermijnd wordt

Stap 3 Indien ook na dit overleg de kwestie niet bevredigend kan worden opgelost zal de kwestie worden voorgelegd aan onze externe adviseur en vertrouwenspersoon.

Een ouder met bijvoorbeeld een klacht over (het lesgeven van) een leerkracht, neemt hierover eerst contact op met de desbetreffende leerkracht. Wanneer dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, kan contact op worden genomen met het schoolbestuur.

Hiermee wordt voorkomen dat de positie van de leerkracht (oftewel diens gezag in de klas) wordt ondermijnd. Daarnaast schept dit duidelijkheid over de rol en de positie van het schoolbestuur.

De vertrouwenspersoon zal in overleg met alle betrokkenen nagaan of de klacht door bemiddeling bevredigend kan worden opgelost. Mocht de aard van de klacht afhandeling in onderling overleg niet mogelijk maken of heeft de afhandeling niet naar tevredenheid plaatsgevonden, dan wordt een beroep gedaan op de Klachtenregeling Nederlands Onderwijs in het Buitenland.

Voor klachten die betrekking hebben op seksuele intimidatie kunt u ook terecht bij de speciaal hiervoor aangestelde vertrouwensinspecteur. Voor Nederlandse scholen in het buitenland is dit het Centraal Meldpunt Vertrouwensinspecteurs: +31 76 52 444 77. U wordt via dit nummer doorgeschakeld naar het meldpunt. Ook zijn gegevens vindt u achterin.

Vertrouwenspersoon NTC de Eekhoorn:

Marielle Oomen- Hulst eekhoornvertrouwenspersoon@gmail.com 832-277 0906


6.6 Schoolgeld/ouderbijdragen
Het inschrijfgeld voor het schooljaar 2015-2016 bedraagt $50 per gezin.

Het lesgeld bedraagt $1100 per leerling/jaar.

Het lesgeld voor het Voortgezet onderwijs bedraagt $2000 per leerling/jaar.

6.7 Schoolverzekering voor leerlingen
Scholen (leerlingen en/of leerkrachten) kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade aan derden, veroorzaakt tijdens de uitvoering van werkzaamheden. Onder het begrip schade valt zowel zaak- als letselschade. NTC de Eekhoorn heeft hiervoor een algemene aansprakelijkheidsverzekering afgesloten, via MIKE POWELL INSURANCE/PHS in the Woodlands, bij “The Hartfort”, Account nummer 61 12079302/polis nummer: 61 SBM VK1343. Indien deze verzekering niet toereikend blijkt is er door de Stichting NOB een overkoepelende collectieve bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, voor de bij haar aangesloten scholen, afgesloten bij de AON Groep Nederland BV. Deze verzekering is alleen van toepassing als de schade niet op een andere wijze gedekt wordt (bijvoorbeeld door uw eigen WA-verzekering).

NOB en nieuwe regeling Ministerie van OCW7.1. Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB)
De Stichting NOB fungeert als schakel tussen het Ministerie van OCW in Nederland en de buitenlandse dagscholen en NTC-instellingen. Haar hoofdtaak is het geven van advies op onderwijskundig gebied. Via Stichting NOB blijft de Eekhoorn op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het Nederlandse onderwijs. Sinds het ontstaan van de Eekhoorn (2005) is er jaarlijks een financiële subsidie ontvangen door de school. Deze subsidie was afkomstig van het Ministerie van OCW, maar werd uitgegeven via het NOB. Per 1 januari 2014 is deze subsidie stopgezet. De Eekhoorn zal daarom dit jaar geen nieuwe subsidieaanvraag indienen. Wel is er inmiddels een ‘overgangsregeling’ van kracht, waarbij het bedrag aan subsidie dat wij als school kregen in het jaar 2012-2013 (gebaseerd op 25 leerlingen) over drie jaar zal worden verdeeld (dit komt neer op een bedrag van $ 4000,- per jaar). Ondanks de uiteindelijke stopzetting van de subsidie blijven wij wel voldoen aan onze verplichting om één keer per jaar het financiële overzicht en de schoolgids ter goedkeuring naar de NOB en de Onderwijsinspectie te zenden, alsmede de verplichting een schoolplan, dat een periode van vijf jaar beslaat, in te dienen. Dit om ook zónder Nederlandse subsidie een geaccrediteerde NTC school te blijven.

7.2. Nieuwe regeling Ministerie OCW en NOB
Vanwege het stopzetten van de financiële subsidie en de daardoor veranderde situatie, is er een nieuwe regeling in de maak waarin de afspraken tussen het NOB en het Ministerie van OCW zullen worden vastgelegd. In deze nieuwe regeling zullen de hoofdlijnen van wat het NOB nog mag doen voor de danig gereduceerde subsidie die overblijft voor ondersteuning van scholen zoals de Eekhoorn en het in stand houden van de infrastructuur van het Nederlands onderwijs in het buitenland.

7.3. Taken van het NOB


 1. Informatieverstrekking
 1. Loketfunctie
 1. Bevorderen professionalisering/ bekwaamheid van leerkrachten, besturen en directies
 1. Adviesontwikkeling
 1. Ondersteuning van scholen


Het onderwijs in de school8.1 Activiteiten ter verbetering van het onderwijs in de school / kwaliteitszorg
Het zelfevaluatie-instrument van Stichting NOB en de resultaten van de ouderenquêtes

vormen belangrijke input bij het evalueren van de veranderings- en verbeteringsonderwerpen van het desbetreffende schooljaar.

Aanvullend krijgt de school eenmaal per 4 jaar bezoek van de Onderwijsinspectie en eenmaal per 5 jaar van de onderwijs- en organisatiedeskundige van Stichting NOB. Hun expertise helpt ons tevens om de school verder te professionaliseren.

Het afgelopen schooljaar hebben we de volgende verbeteringen gerealiseerd:

 • Nieuwe methode aangeschaft en in gebruik genomen voor groep 3 (Lijn 3)

 • Nieuwe Cito toets methoden aangeschaft (groep 4 t/m 8)

 • Schoolgids aangepast

 • Schoolbibliotheek geoptimaliseerd

 • Aantal docenten uitgebreidKomend schooljaar worden de volgende zaken opgepakt:

 • Werken met de nieuwe lesmethode “Ik & Ko” voor groep 1 en 2

 • Aanschaf nieuwe Cito toetsen voor groep 1 en 2
 • Leerdoelen per groep duidelijker communiceren

 • Verbeteren terugkoppelen over leerresultaten

 • Verdere optimalisering leerlingvolgsysteem

 • Woordenschat onderwijs blijft een speerpunt

 • Sponsor gelden weten los te krijgen ivm uiteindelijke stopzetting subsidie

 • Uitbreiding Voortgezet OnderwijsResultaten van het onderwijs9.1 Beoordelingscriteria
Het komende jaar willen we komen tot een evaluatie van ons lesaanbod door de prestaties van de kinderen op twee niveaus te toetsen en te beoordelen: Enerzijds door het afnemen van de methodeonafhankelijke toetsen van het Cito leerlingvolgsysteem en anderzijds door de beoordeling van de resultaten van de verschillende onderdelen uit het totale lespakket die wij belangrijk vinden, zoals de methode gebonden toetsen, huiswerk en inzet binnen de klas. We baseren de prestaties van de kinderen dus niet alleen op de uitslag van de Cito-scores maar op het totaalbeeld van het kind en zijn prestaties.
Tijdige signalering van achterblijvende of juist zeer goede leerprestaties worden naast de klassikale observaties door de leerkracht tevens gerealiseerd door inzet van het leerlingvolgsysteem dat de individuele leerprestaties van onze leerlingen vergelijkt met de prestaties van de gemiddelde Nederlandse basisschoolleerling.

Leerstofgebied

Toetspakket Cito

Groep

Taal

Taal voor Kleuters

1 /2 - dec, herhaling mogelijk in mei

Spelling

LOVS Spelling

3 t/m 8 feb/mei

Woordenschat

LOVS Woordenschat

3 t/m 8 nov/april

Technisch lezen

Grafementoets/fonemen

(signaleringsinstrument)


DMT

AVI


3 t/m 8 nov (medeklinkers), april

3 t/m 8 dec, mei
3 t/m 8 maart

Begrijpend lezen

LOVS Begrijpend lezen

Nieuwsbegrip3 t/m 8 jan/mei

nieuwsbegrip toets nov/dec, april
Praktische zaken


10.1 Schooltijden

★ Kleuters (groep 2) maandag 15.45 - 18.00

★ Kleuters (groep 1 en 2) dinsdag 15.45 - 18.00

★ Groep 3 maandag 15.45 - 18.00

★ Groep 3 dinsdag 15.45 - 18.00

★ Groep 4 dinsdag 15.45 - 18.00

★ Groep 5 maandag 15.45 - 18.00

★ Groep 6 donderdag 15.45 - 18.00

★ Groep 7 maandag 15.45 - 18.00

★ V.O. donderdag 18.15 - 20.15

Indien een les valt op een Conroe ISD vrije dag, wordt de les in principe verschoven naar een andere dag van diezelfde week. Indien de vrije dag op een maandag valt treden de volgende wijzigingen in werking.


 • Groep 2 (Eliane) krijgt op dinsdagmiddag les van Caren (groep 1/2) samen met Alice Janssen;

 • Groep 3 ( Maartje) wordt verplaatst naar de donderdagmiddag;

 • Groep 5 (Janine) wordt verplaatst naar de donderdagmiddag;

 • Groep 7 (Manon) wordt verplaatst naar de dinsdagmiddag.

10.2 Vakantierooster

De lessen en vakanties zijn opgenomen in de jaarkalender. De lesdagen en vakanties zijn gekoppeld aan

het rooster van Conroe ISD (Independent School District van Conroe). Met uitzondering van het eind van

het schooljaar. De laatste Themadag zal op 21 mei vallen, dit is tevens de afsluiting van ons schooljaar.


10.3 Wat mee te brengen naar de les

De eerste les nemen de leerlingen de materialen mee die zelf zijn aangeschaft. Zie hiervoor de ‘lijst aan te schaffen materialen’, via email verstuurd door het secretariaat.

.

10.4 Snacks

Alle leerlingen dienen hun eigen snack (iets te drinken, iets te eten) mee te nemen. Bij voorkeur geen “snelle” suikers en cafeïne houdende drankjes, zoals dr. Pepper of cola.
10.5 Startinstructie

Het is van het grootste belang dat de tijd die de leerkrachten hebben met de leerlingen optimaal gebruikt kan worden. Om die reden vragen we u , als ouder, de volgende punten in acht te nemen:

 • Zorg dat uw kind op tijd is: leerlingen mogen door hun ouders rond 15.40 begeleidt worden naar het leslokaal, zodat de les stipt om 15.45 kan beginnen

 • niet eerder weg uit de les vanwege buitenschoolse activiteiten

 • huiswerk wordt thuis gemaakt door leerlingen en gecontroleerd door ouders

 • de leerling is op de hoogte van de gedragregels die in de klas geldenNamen en adressen
11.1 Van de school

Schoolbestuur

• Voorzitter Trudy Leijte ntceekhoornvoorzitter@gmail.com

• Secretaris Cindy van de Kleij ntceekhoorn@gmail.com

• Penningmeester Patricia Bal penningmeestereekhoorn@gmail.comOnderwijsteam
Leerkracht VO: Maartje Hocks maartjehocks@hotmail.com

Leerkracht : Janine Collombon janinecollombon@msn.com

Leerkracht : Caren Benninga carenfrijlink@gmail.com

Leerkracht : Eliane van Horsen elianevanhorssen@cs.com

Leerkracht : Manon Reek manonreek@gmail.com

Leerkracht : Desiree Simpson dwarendorf@gmail.com

Assistent: Alice Janssen

Voorzitter cultuurcommissie: Nicole van Roozendaal cultuurntceekhoorn@gmail.com

Bibliotheek: Arriette de VaultVertrouwenspersoon: Mariëlle Oomen eekhoornvertrouwenspersoon@gmail.com

11.2 Van buiten de school

Inspecteur primair en voortgezet onderwijs buitenland

Rijksinspectiekantoor Breda

Postbus 7447

4800 GK Breda

T: + 31 76 524 4477

Vertrouwensinspecteur

Rijksinspectiekantoor Utrecht

Postbus 2730

3500 GS Utrecht

T: + 31 30 669 06 00

Stichting NOB

Parkweg 20a

2271 AJ Voorburg

Nederland T: + 31 70 386 66 46W: www.stichtingnob.nl E: info@stichtingnob.nlDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina