Schooljaar 2013-2014Dovnload 352.76 Kb.
Pagina1/10
Datum20.08.2016
Grootte352.76 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


SchoolreglementSchooljaar 2013-2014

Inhoud


Welkom in onze school 3

Deel 1
Algemene informatie 4

Deel 2
Decretaal verplichte informatie en regelgeving 12

Deel 3
Afspraken en informatie 40

Deel 4 Bijlagen 48

 1. Welkom in onze school

Beste ouders

Beste leerling

Het doet ons plezier dat je gekozen hebt voor onze school.

Ons hele schoolteam zal zich dagelijks inzetten om je optimaal te begeleiden.

Terecht verwacht je van onze school goed onderwijs, een respectvolle omgeving en een pluralistisch geïnspireerde opvoeding.

Dit schoolreglement brengt je op de hoogte van het reilen en zeilen in onze school en de rechten en plichten die de leerlingen en hun ouders hebben.

Als ouders draag je de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding van je kinderen. Wij hopen dan ook dat je ze zal aanmoedigen om de gemaakte afspraken na te leven.

We hopen met jou goed te kunnen samenwerken en we danken je voor het vertrouwen dat je in ons schoolteam stelt.

Welkom in de Middenschool!

Aandachtspunten

Waar in dit model verwezen wordt naar de ouders, bedoelen we ook de meerderjarige leerling (die autonoom kan optreden) of de personen die de minderjarige leerling in rechte of in feite onder hun bewaring hebben.

Bij het verzamelen van gegevens van de leerling respecteert de school de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Dit schoolreglement werd bekrachtigd door de Raad van Bestuur op dinsdag 16 april 2013 en is terug te vinden op onze website www.middenschool-geraardsbergen.be.
Deel 1
Algemene informatie
1Schoolbestuur

Uittreksel uit het Bijzonder decreet betreffende het gemeenschapsonderwijs:

Het Gemeenschapsonderwijs is een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid. Met uitsluiting van ieder ander orgaan zijn de scholengroepen en de Raad van het Gemeenschapsonderwijs de inrichtende macht van het Gemeenschapsonderwijs.”

(cf. artikel 3 en 4 van het Bijzonder decreet betreffende het gemeenschapsonderwijs van 14 juli 1998; BS 30 september 1998).

Het Gemeenschapsonderwijs is de rechtspersoon. De scholengroep is een bestuursniveau en zijn raad van bestuur een orgaan van het Gemeenschapsonderwijs, hierna genoemd GO! onderwijs van de Vlaamse gemeenschap (GO!).

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap wordt geleid en beheerd op drie niveaus die elkaar aanvullen, maar elk hun eigen bevoegdheden hebben.


Op het lokale niveau worden de scholen bestuurd door een directeur, bijgestaan door een adviserende schoolraad die verplicht wordt samengesteld (zie verder “Samenstelling van de schoolraad”).
Op het tussenniveau zijn er 28 scholengroepen met heel wat bevoegdheden.

Zij worden bestuurd door:
 • een algemene vergadering

 • een raad van bestuur:

 • de voorzitter: Dhr. Gentil Noens, Diepestraat 6 - 9860 Balegem

 • de ondervoorzitter: Dhr. Michel Paerewijck, Wolvenstraat 14 - 9620 Zottegem

 • raadsleden:
  Dhr. Gaston Cosyns, Kasteelstraat 16 – 9660 Brakel
  Dhr. Marc Desmyter, Kasteelstraat 53 – 9660 Brakel
  Dhr. Paul Monsaert, Provincieweg 557 – 9550 Herzele
  Dhr. Johan Talloen, Tolstraat 57 – 9550 Herzele
  Dhr. Dirk Van Cleemputte, Dreef 12 – 9520 Bavegem
  Dhr. Bert Van Damme, Kleine Heidestraat 4 – 9620 Zottegem
  Dhr. Geert Van Damme, Gentweg 32 – 9550 Herzele
 • een algemeen directeur: Dhr. Luc De Both

 • een college van directeurs

Adres: Scholengroep 20
T.a.v. Algemeen directeur Luc De Both
Papiermolenstraat 103
9500 Geraardsbergen
Tel.: 054/41.07.24 Fax 054/41.04.62

E-mail: info@scholengroep20.be Website: www.scholengroep20.be

Op het centrale niveau zijn de Raad en de afgevaardigd bestuurder van het GO! bevoegd.

Adres:


GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Alhambragebouw

Emile Jacqmainlaan 20

1000 BRUSSEL

Telefoon: (02)790 92 00

Fax: (02)790 92 01

E-mail: info@g-o.be

Website: http://www.g-o.be


Ons schoolteam bestaat uit:

 • de directeur mevr. Myriam Cosyns

 • het onderwijzend personeel

 • het meesters-, vak- en dienstpersoneel

 • het ondersteunend personeel

 • opvoeders

 • administratief medewerkers

2Pedagogisch project

Ons doel is leerlingen optimale ontwikkelingskansen bieden en ze begeleiden zodat zij kunnen opgroeien tot gelukkige, zelfstandige, verdraagzame, creatieve en positief kritische jongeren.


Hoe wij dat doen, wordt bepaald door het pedagogisch project van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (PPGO!). Daarin zijn de grote principes van onze onderwijsvisie en -strategie vastgelegd. Binnen dit kader ontwikkelt onze school haar eigen schoolwerkplan.
Het PPGO! heeft een pluralistische grondslag. Het beantwoordt aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en vooral aan het Verdrag over de Rechten van het Kind (dat op 20 november 1989 in New York werd aangenomen).
Het PPGO! streeft de totale ontwikkeling van de persoon na en heeft daarbij oog voor de optimale ontwikkeling van elke individuele leerling.

Ons pedagogisch project opteert voor een dynamisch mens- en maatschappijbeeld en beoogt de vorming van vrije mensen. Bij het begeleiden van jongeren in hun ontwikkeling leggen wij de klemtoon én op de mens als individu én op de mens als gemeenschapswezen.

Om onze doelstellingen te bereiken, stemmen wij onze beleidsvisie af op ons pedagogisch project.
De scholen van het GO! zijn democratisch. Alle belanghebbenden moeten zich uitgenodigd voelen om betrokken te zijn bij het beleid en bij de uitvoering van de beleidsbeslissingen. Informatie, coördinatie en inspraak zijn drie fundamentele begrippen in de beleidsvisie van het GO! in het algemeen en van onze school in het bijzonder.

De integrale tekst van het PPGO! vind je op www.g-o.be.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina