Schooljaar 2013-2014


Modelformulier privacywetgeving en gebruik van beeldmateriaalDovnload 352.76 Kb.
Pagina10/10
Datum20.08.2016
Grootte352.76 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Modelformulier privacywetgeving en gebruik van beeldmateriaalToestemming om beeldmateriaal te maken en te publiceren

Beste ouder(s)

Het kan gebeuren dat de school of een tv-ploeg foto’s, video- of televisieopnames van leerlingen maakt tijdens verschillende evenementen in de loop van het schooljaar. Die gebruiken we voor onze schoolwebsite en we illustreren er onze publicaties mee. Door dit document te ondertekenen, geeft u hiervoor toestemming.
Bedenkt u zich in de loop van het schooljaar en vraagt u ons om bepaalde beelden te verwijderen, dan geven we daar onmiddellijk gevolg aan overeenkomstig de privacywet.

Met vriendelijke groeten,


Mevr. M. Cosyns

directeur

Ik geef hierbij toestemming aan de school om tijdens het schooljaar 2013-2014 vanaf 1 september 2013 beelden/foto’s van …………………………………………..(naam van de leerling) te maken en te publiceren.

Datum Handtekening ouderModelformulier ziekte, ongeval en toedienen van medicatie

Beste ouder(s)
De laatste jaren wordt steeds meer aan het schoolpersoneel gevraagd om medicatie op school toe te dienen. Daarom hadden wij daarover graag de volgende afspraken gemaakt:


 • Vermijd zoveel mogelijk dat er medicatie op school moet worden toegediend;

 • Is dit toch absoluut nodig, dan vragen wij u om onderstaand attest door de behandelende arts te laten invullen en ons te bezorgen;

 • Het schoolpersoneel kan op geen enkel ogenblik verantwoordelijk gesteld worden voor bijwerkingen die de leerling kan ondervinden nadat de medicatie correct op school is toegediend.

Met vriendelijke groet,

de directeur


Attest van de behandelende arts, te overhandigen aan de leerkracht/school*
Naam van de leerling: ………………………………………………………
Naam van de medicatie: ………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………
Dosis: ………………………………………………………
Toedieningswijze: ………………………………………………………
Tijdstip van toediening: …………………………………………………………
Periode van toediening: van .................. tot ……………… (datum)
Bewaringswijze van het geneesmiddel: …………………………………………….
Tijdstip van toediening op school:………………………………………………………

Stempel en handtekening arts Handtekening ouder(s)


* Indien het gaat om een tijdelijke ziekte waarbij de voorgeschreven medicatie in een welomschreven periode nodig is, kunt u als ouder dit attest uitzonderlijk zelf invullen en ligt de verantwoordelijkheid bij u.


Pedagogisch project en schoolreglement vanaf
1 september 2013

Ondergetekenden (naam ouder(s))

____________________________________________
____________________________________________
en (naam van de leerling(e)),
____________________________________________
uit klas _____________________________________
van school ___________________________________
Bevestigen hierbij het schoolreglement voor het schooljaar 2013-2014 en het pedagogisch project

in papieren versie of via elektronische drager ontvangen te hebben en te ondertekenen voor akkoord.


te __________________________________________
op (datum)___________________________________

Handtekening(en)

De leerling(e) __________________________________


De ouder(s) ____________________________________
____________________________________

Algemene veiligheidsvoorschriften labo fysicaWerkplaatsreglement didactische keuken


WERKKLEDIJ

 • Een veiligheidsschort is verplichtend. De stof dient van katoen te zijn en de kopen ervan moeten gesloten zijn

 • Alle individuele beschermingsmiddelen zullen altijd in gebruiksklare staat worden gehouden. Ze zullen op het gepaste ogenblik worden gereinigd, hersteld of vernieuwd

 • Opgelet: geen loshangende kleren, geen sjaals in de keuken, geen juwelen die kunnen blijven haperen (kettinkjes, hangers, sieraden, armbanden of ringen). Al deze ongevallenveroorzakers moeten in de kleedkamer worden achtergelaten

 • De haren moeten op zulke wijze geknipt, beschermd of ingepakt zijn, dat ze geen enkel gevaar opleveren voor aangrijping, geleiding, bevuiling.

 • Leerlingen die niet voldoen aan deze voorwaarden inzake werkkleding, zal men sommige werkzaamheden verbieden, vooral degen die werken met elektrische apparaten en keukenfornuizen: de leraar mag inderdaad de verantwoordelijkheid niet nemen voor risico’s van ongevallen, die kunnen voorzien worden (artikel 54 quater van het Algemeen Reglement voor Arbeidsbescherming)

WERK IN DE DIDACTISCHE KEUKEN

 • Recipiënten en flessen, die in de koelkasten worden opgeslagen, dienen hermetisch gesloten te zijn

 • Bedien nooit de elektrische apparatuur met natte handen.

 • Verbind een verlengsnoer eerst met het elektrische apparaat en pas nadien met het stopcontact en laat nooit een verlengstuk verbonden met een stopcontact, waarvan het andere uiteinde niet met het apparaat gekoppeld is

 • Indien er zich tijdens het gebruik van een elektrisch apparaat een plotselinge stroomonderbreking voordoet, dient men de stekker te verwijderen uit het stopcontact, zodat een onverwachte start uitgesloten is

 • In geval van een gaslek, moeten alle toevoerkranen afgesloten worden. Vermijd hierbij mogelijk vonkvorming aan elektrische apparatuur zoals schakelaars, enz. Open vensters en buitendeuren, verlaat het lokaal en verwittig de onderhoudsdienst van de school

 • Wissel nooit hulpstukken aan elektrische apparaten (bv mixer of mes) terwijl deze op het net is aangesloten. De motor kan onverwachts starten

 • Berg nooit handwerktuigen zoals scharen, messen, enz. … in zakken van werkkledij, omdat deze ernstige kwetsuren kunnen veroorzaken

 • Dompel nooit natte of vochtige voedingswaren in kokend vet (gevaar voor overkoken)

 • Laat nooit keukenmessen of andere vlijmscherpe messen op tafel liggen. Reinig ze onmiddellijk

 • Doof gas en alcoholbranders na gebruik

 • Gebruik nooit spuitbussen in de omgeving van een vlam, vonk of warmtebron

 • Verwijder ieder scherfje van de werktafel: alle gebroken glaswerk wordt onmiddellijk opgeruimd. Deze scherven dienen in een daartoe bestemde bak te worden gebracht

ALGEMENE VEILIGHEID

 • In schoolgebouwen is het verboden te roken. Deze regel overtreden is des te erger, wanneer het gaat om werkplaatsen, klassen, laboratoria of andere plaatsen, die brandgevaar inhouden

 • Raak nooit aan een brandblustoestel, brandslang, branddetector, behalve in noodgevallen

 • Leef de veiligheidssignalen na, die zich bevinden in de gebouwen, gangen, lokalen: zij zijn geplaatst om u te helpen de gebouwen te verlaten in geval van brand

 • De leerlingen moeten ordelijk de trappen bestijgen en afdalen, zonder overhaasting of drummen, ieder jaar gebeuren er ongevallen op trappen en speelplaatsen

 • Blijf rustig op de speelplaats, vermijd ongepaste wedlopen, geduw en handtastelijkheden: u kan zich ontspannen zonder daarom uw medeleerling omver te lopen

KEUKENUITRUSTING

 • Defect, gebroken en ontbrekend materieel moet zo spoedig mogelijk aan de leraar gemeld worden

 • Alle keukengerei heeft een voorziene plaats. Let er op dat het steeds op de daartoe bestemde plaats terugkomt

 • Keukengerei worden niet op de vloer gelegd

 • Gebruik steeds het juiste gereedschap voor het gepaste werk

 • Vermijd overtollig keukengerei

HYGIËNE

 • Om voedselvergiftiging te voorkomen is een persoonlijke hygiëne van het grootste beland. Draag schone kledij en laat de schort regelmatig wassen, knip de nagels kort, houd ze schoon en was de handen zorgvuldig en zeker vooraleer het werk te beginnen: dit geldt uiteraard ook nadat er naar het toilet werd gegaan

 • De afval van keukenresten dient in sluitende recipiënten te worden opgeborgen en regelmatig te worden verwijderd

Werkplaatsreglement houtbewerkingGEREEDSCHAPPEN

 • Defecte, gebroken en ontbrekende gereedschappen moeten zo spoedig mogelijk aan de leraar gemeld worden

 • Ieder gereedschap heeft een voorziene plaats, hetzij op een hangbord, hetzij in een kast. Let er op dat het steeds op de juiste plaats terugkomt.

 • Gereedschappen worden niet op de vloer gelegd

 • Gebruik steeds het juiste gereedschap voor het voorziene werk

 • Vermijd overtollig gereedschap


WERKZAAMHEDEN

 • Zorg ervoor dat tijdens het slijpen geen brandbare delen in de omgeving staan

 • Gebruik handschoenen en masker bij verwerking van producten die irritatie kunnen veroorzaken

 • De schuurmachines dienen aangesloten te worden op de afzuiginstallatie

 • Tijdens het droogschuren gebruikt men steeds een stofmasker

 • Bij gebruik van machines dient de afzuiginstallatie steeds in werking te zijn en moet men zich beveiligen tegen het lawaai


SPUITCABINE

 • Deze is enkel toegankelijk voor leerlingen van het 5de en 6de leerjaar en dit na toelating van de leraar

 • Deze mag enkel en alleen gebruikt worden voor schilderen met een spuitpistool. De instelling ervan gebeurt enkel door de leraar

 • Bij het spuiten draagt men een spuitoverall en een spuitmasker

 • De voorraad te verstuiven stoffen mag de behoefte van een halve werkdag niet overschrijden. Na gebruik dienen de verfproducten te worden afgesloten

 • In de cabine is het verboden vonkvormende toestellen te gebruiken


HYGIËNE

 • De afval en de opveegsels dienen elke dag te worden verwijderd

 • De reinigingsvodden en brandbare afval dienen opgeborgen in goed sluitende metalen recipiënten en moeten tijdig verwijderd worden

 • Elke vrijdag zal de vloer van de werkplaats worden gereinigd met water

 • De overall dient elke week gewassen te worden

UITRUSTING

Het is verboden leerlingen beneden de 18 jaar te werk te stellen aan de machines, indien zijn niet onder toezicht en leiding staan van een leraar, die als opdracht heeft te waken over hun beroepsopleiding.Werkplaatsreglement lassen


AUTOGEENLASSEN

 • Lekken uitsluitend opsporen met behulp van zeepwater (nooit met open vuur)

 • De buigbare leidingen moeten grijs of zwart zijn voor zuurstof, rood voor brandgas. Ze moeten aan de toestellen, die zij verbinden, stevig bevestigd zijn met drukringen

 • De aan de branders verbonden buigbare leidingen moeten minstens 5m lang zijn en in goede staat verkeren

 • De lasposten moeten uitgerust zijn met een inrichting, die de terugslag van de vlam naar het recipiënt met brandgas belet

 • Het is verboden de zuurstof met vette bestanddelen in aanraking te brengen en de kranen van het recipiënt te smeren.

 • De gasrecipiënten moeten beschut worden tegen de inwerking van de zonnestralen of enige andere warmtebron.
  De ‘staande’ opgeslagen gasrecipiënten worden beveiligd tegen vallen en omkantelen bij middel van beugels en/of kettingen

 • Tijdens het gebruik moeten de kranen steeds voorzien blijven van de sleutel, die voor de bediening noodzakelijk is (bij brand steeds onmiddellijk de gasrecipiënten afsluiten)

 • Tijdens het lassen zal men steeds minstens 3m van de gasflessen verwijderd blijven

 • Bij de niet in gebruik zijnde recipiënten worden de ventielen beschermd door een metalen kap, voorzien van gaatjes

VLAMBOOGLASSEN

 • Vermijd elk contact van water met het lastoestel, werkstukken, voedings- of laskabels

 • De werkpost dient te worden afgeschermd met een lasgordijn of paneel

 • Bij het inbrengen en wegnemen van de elektrode gebruikt men isolerende handschoenen, nooit mag men de elektrodehouder om de arm dragen

 • Zorg voor een goede, zo rechtstreeks mogelijk, elektrische verbinding tussen het lastoestel en het in te lassen werkstuk door middel van geïsoleerde kabels en/of massieve geleidende stukken van voldoende doorsnede

 • Tijdens het vlambooglassen dient de afzuiginstallatie in werking te zijn

Gemeenschappelijk drugbeleidsplan


Specifieke begeleidingen die de school zal volgen bij druggebruik3:

1. Bij spontane vraag om hulp

 • Na overleg met je zal jouw vertrouwensleerkracht jouw hulpvraag voorleggen aan de directie, het CLB/CSW en/of de drugbegeleider van PISAD.

 • Na overleg met je worden de drugbegeleider van PISAD en jouw ouders4 uitgenodigd voor een gesprek en gevraagd de begeleiding actief te ondersteunen.

 • Er wordt een begeleidingsplan met PISAD opgesteld met contractuele afspraken eventueel in overleg met C.L.B. en (CSW).

 • Indien nodig volgt, eventueel na overleg met het CLB en (CSW) door de drugbegeleider van PISAD een verdere doorverwijzing.

Er wordt GEEN tuchtdossier aangelegd (zie ook kadertekst).

2. Bij aanhoudend vermoeden van druggebruik

 • Jouw gedrag wordt gericht geobserveerd en bevraagd door de school.

 • Bij een aanhoudend vermoeden van druggebruik wordt een onderzoek ingesteld en worden de drugbegeleider van PISAD en jouw ouders gecontacteerd. In onderling overleg wordt een preventief begeleidingsplan met PISAD opgesteld met contractuele afspraken eventueel (mits toestemming) in overleg met C.L.B. en (C.S.W).

 • Blijkt dit vermoeden gegrond, dan volgt, na overleg met CLB en (CSW), door de drugbegeleider van PISAD een verdere doorverwijzing naar gespecialiseerde hulpverlening..

Het openen van het tuchtdossier behoort tot de mogelijkheden bij het niet opvolgen van het begeleidingsplan (zie ook kadertekst).

lijkheden. (zie ook kadertekst).3. Bij vermoeden van drugbezit

Indien er ernstige aanwijzingen zijn dat je drugs binnenbrengt op de school, wijst de directie jou vooreerst op de gevolgen van het in bezit gevonden worden van illegale drugs en illegaal verkregen medicatie. Ze zal je vervolgens vragen om datgene wat zich in jouw kledingstukken, boekentas, persoonlijke bagage en lessenaar bevindt, toonbaar te maken en te overhandigen. Dit gebeurt steeds in het bijzijn van de drugbegeleider van PISAD en van een derde persoon in een lokaal waar jouw privacy gewaarborgd is. • Indien je dit weigert, wordt de politie ingeschakeld met de vraag over te gaan tot fouillering.

 • Indien er effectief drugs worden gevonden wordt dit beschouwd als betrapping en wordt onderstaande procedure gevolgd.


4. Bij betrapping van druggebruik/ drugbezit

 • Elke personeelslid dat een leerling betrapt op drugbezit of druggebruik op school heeft de plicht deze leerling onmiddellijk te begeleiden naar de directie, die de leerling hoort. De leerling kan beroep doen op bijstand van een raadsman5.

 • De ouders en de drugbegeleider van PISAD worden onmiddellijk verwittigd. De leerling wordt gevraagd de gevonden middelen af te geven aan de drugbegeleider in aanwezigheid van het personeelslid dat de leerling betrapte. De gevonden middelen worden in de daartoe bestemde zakken opgeborgen. De zakken worden dichtgeniet in aanwezigheid van de jongere en op het ontvangstbewijs worden de aard en de hoeveelheid van de middelen en/of attributen genoteerd . Dit wordt geparafeerd door de jongere en door de drugbegeleider van PISAD. De drugs worden door PISAD neergelegd bij de politie. Daar wordt proces-verbaal opgesteld. In het proces-verbaal wordt opgenomen dat een begeleiding door PISAD is opgestart. Indien de jongere weigert, om de drugs en /of de bijhorende attributen te overhandigen, wordt de politie ingeschakeld met de vraag over te gaan tot fouillering en inbeslagname.

 • De schooldirectie nodigt de ouders en de leerling6 uit voor een gesprek bij aangetekend schrijven waarin de mogelijkheid wordt voorzien van bijstand door een raadsman.

 • Tijdens dat gesprek wordt de ouders en de leerling gevraagd in te stemmen met een begeleidingsplan en de begeleiding bij PISAD actief te ondersteunen.

 • PISAD stelt , in samenspraak met de jongere, de ouders , de schooldirectie en het CLB een begeleidingsplan op met contractuele afspraken.

Er wordt ONMIDDELLIJK een tuchtdossier aangelegd en de tuchtprocedure wordt opgestart

Indien de ouders en/of jongere niet akkoord gaan met het voorgestelde begeleidingsplan en /of indien het begeleidingsplan niet wordt nageleefd kunnen ze beroep aantekenen bij de interne beroepscommissie (zie ook kadertekst).

5. Betrapping op dealen

De wetgever verstaat onder dealen:Het invoeren, vervaardigen, vervoeren, bezitten van een hoeveelheid drugs die de kwalificatie “bezit voor eigen gebruik” te boven gaat .

Als school verstaan we onder dealen: • Het verkopen van illegale middelen, vermeende illegale middelen of legale middelen aan een derde voor eigen gebruik of uit winstbejag;

 • Het doorgeven van illegale middelen en/of eigen medicatie in ruil voor geld of goederen of zelfs gratis.

 • Het doorgeven van illegale middelen via derden (koerieren).

 • Het in bezit zijn van hoeveelheden illegale middelen die het persoonlijk gebruik overstijgen.

 • Het in bezit zijn van hoeveelheden legale middelen, die het persoonlijk gebruik overstijgen (medicatie) zonder aanwijsbare gefundeerde reden.

Dealen is wettelijk niet toegestaan dus, niet in en buiten7de school ook niet tijdens buitenschoolse activiteiten.

Wanneer aangetoond is8 dat iemand deze regel overtreedt, wordt volgende werkwijze gevolgd: • Elk personeelslid dat een leerling betrapt op drugdealen op school heeft de plicht dit onmiddellijk te melden aan de directie, die de leerling hoort.. De leerling kan beroep doen op bijstand van een raadsman.

 • De ouders, de drugbegeleider van PISAD en de politie worden onmiddellijk verwittigd.

 • De tuchtprocedure wordt opgestart en een tuchtdossier wordt aangelegd.

 • Afhankelijk van de ernst van de overtreding (hoeveelheid, soort, leeftijd) volgt een tijdelijke verwijdering van de school of een tuchtsanctie van schorsing.

 • Wanneer de leerling en de ouders instemmen met een begeleiding door PISAD, stelt die in samenspraak met alle betrokken partijen, een begeleidingsplan op met contractuele afspraken. Je wordt gedurende deze periode strikt opgevolgd door de school en door PISAD waarbij duidelijk moet worden dat de feiten zich niet herhalen.

Indien je geen medewerking verleent of er is sprake van herhaling van de feiten, is de tuchtsanctie definitieve uitsluiting.

Er wordt ONMIDDELLIJK een tuchtdossier aangelegd met aangifte aan de politiediensten (zie ook kadertekst).

6. Druggebruik en stageplaatsen, werkplaatsen, brugprojecten

Druggebruik9 kan het reactie en waarnemingsvermogen beïnvloeden en niet alleen een invloed hebben op de veiligheid en de gezondheid van jou als leerling/stagiair/ werknemer maar ook op die van jouw collega’s- leerlingen/stagiairs/werknemers.

Indien op jouw stage/brugproject/werkplaats/ uiterlijke tekenen worden vastgesteld waardoor de invloed van drugs kan vermoed worden, worden veiligheidsmaatregelen genomen en disciplinaire maatregelen beoogd.

De directie van de school wordt onmiddellijk op de hoogte gebracht. Deze verwittigt de drugbegeleider van PISAD.

De schooldirectie neemt na een gesprek met de leerling contact op met de ouders. Ze nodigt de ouders en de leerling uit voor een gesprek bij aangetekend schrijven waarin de mogelijkheid wordt voorzien van bijstand door een raadsman.

Stageplaats en brugproject

De tuchtmaatregelen uitgaande van de school kunnen een onmiddellijke stopzetting van uw stage inhouden.

De disciplinaire maatregelen uitgaande van uw stageplaats/brugproject kunnen een onmiddellijke stopzetting van uw stage/brugproject inhouden.

Dit kan het succesvol beëindigen van het lopende schooljaar in het gedrang brengen.

Werkplaats

De orde en tuchtmaatregelen uitgaande van de school kunnen een onmiddellijke stopzetting van jouw tewerkstelling inhouden.


De disciplinaire maatregelen uitgaande van de werkgever kunnen zowel de tewerkstellingsverplichting, de loonverplichting opschorten als een ontslag om dringende redenen uitmaken.

Dit kan het succesvol beëindigen van het lopende schooljaar in het gedrang brengen.

 • Je bent reeds in begeleiding voor druggebruik

Ben je reeds in begeleiding voor druggebruik dan zal de school in overleg met PISAD bepalen of je al dan niet geschikt bent om jouw stage/brugproject/werkplaats te doorlopen. Indien uit de risico- analyse blijkt dat je jouw eigen veiligheid en deze van jouw collega-leerlingen/werknemers in het gedrang brengt, zal je tijdelijk maximaal voor dat schooljaar niet meer toegelaten worden tot de stageplaats/brugproject/werkplaats.

Let op !
Bij niet aanvaarden van een begeleidingsplan of indien je de voorwaarden binnen het aanvaarde begeleidingsplan met PISAD niet naleeft, wordt door PISAD een feedback verstuurd naar de school.

Op basis van deze feedback neemt de school de in het schoolreglement voorziene orde- en tuchtmaatregelen. Uitsluiting van de buitenschoolse activiteiten, onmiddellijke stopzetting van uw stage/brugproject of tewerkstelling behoort tot de mogelijkheden, zoals voorzien in het stagereglement..

Desgevallend doet school aangifte bij de politiediensten.

De politiediensten maken het proces-verbaal over aan het parket dat naargelang van de inhoud van het dossier, oordeelt welk gevolg eraan gegeven wordt. Dit kan zijn een doorverwijzing naar PISAD of een vordering voor de jeugdrechter.Indien er sprake is van drugdealen en druggerelateerde criminaliteit doet de school aangifte bij de politiediensten. Op basis van het proces-verbaal zet het parket onmiddellijk de vervolging in met verschijning voor de jeugdrechter.

Het informatieblad( doel en organisatie van het begeleidingstraject, betrokken organisaties, rechten van de jongere en directe omgeving, situaties waarin kan overwogen worden deze rechten tijdelijk te beperken en klachtenregeling) wordt in bijlage ingesloten bij het schoolreglement.


Door ondertekening voor kennisname en akkoord verklaren ondergetekenden het voorliggend gemeenschappelijk drugbeleidsplan te kennen, te aanvaarden en akkoord te zijn met de inhoud ervan.
Te…………………………op datum van ……………………………
Handtekening:

Jongere: Ouders:


Voor kennisname en akkoord Voor kennisname en akkoord

Energiedrankjes versus limonadeGedragscode op de openbare weg, in de schoolomgeving


Op schooldagen worden op vaste tijdstippen de openbare wegen gevuld met scholieren. De scholieren verplaatsen zich van en naar de scholen. Om deze verkeersstroom vlot te laten verlopen en de maatschappelijke overlast voor de inwoners te beperken, zou het handig zijn om enkele afspraken te maken.

Via deze afspraken zouden wij er willen voor zorgen dat de scholieren een basishouding aannemen, waarbij ze zich hoffelijk gedragen en de buurt of de andere weggebruikers niet hinderen door hun aanwezigheid.

De politie houdt een oogje in het zeil en treedt waar nodig op, met zachte waarschuwende hand waar het kan, met harde vermanende hand als het moet. Dit laatste geldt trouwens voor alle weggebruikers.

De bedoeling van deze afspraken is om deze te verwerken in het schoolreglement.

1. Verkeer

Omdat de verkeersstromen steeds toenemen en er daardoor meer en meer gevaarsituaties ontstaan of zelfs verkeeragressie zich voordoet is het noodzakelijk dat alle weggebruikers de wegcode respecteren:

- Verkeersborden, -lichten en instructies van agenten zijn er om nageleefd te
worden

- Vertoon geen gevaarlijk gedrag ten opzichte van andere weggebruikers

- Probeer steeds de veiligste route naar school te zoeken en maak hier gebruik van

- Het gebruik van een fluojasje is aangeraden voor iedere weggebruiker, zo ben je


beter zichtbaar voor andere weggebruikers

Voetgangers

De plaats van de voetganger op de openbare weg is het voetpad.

De richtlijnen van de gemachtigd opzichter dien je op te volgen.

Indien er een zebrapad aanwezig is, maak je hiervan gebruik bij het oversteken van de straat.

Rondhangen of zitten op en bij vensterbanken, ingangen van privéwoningen of winkels is ongepast en leidt tot terechte ergernis bij de bewoners.

Wanneer je wacht op de opstapplaats van de bussen, sta in geen geval op de rijbaan, wacht op het voetpad. Op deze manier hinder je de andere weggebruikers niet en breng je jezelf niet in gevaar.Bromfietsers

Kijk regelmatig je bromfiets na en zorg ervoor dat deze steeds in orde is.

De bromfiets dient geldig verzekerd te zijn.

Helm dragen is steeds verplicht.

Let op de toegelaten snelheid van de bromfiets. Indien de bromfiets te snel rijdt, zijn je rijbewijs en verzekering niet meer geldig.

Wanneer je de leeftijd van 18 nog niet hebt bereikt mag je geen passagiers vervoeren.

Bromfietsen dienen geparkeerd te worden op het voetpad of op de daarvoor voorziene parkeerplaatsen. De geparkeerde bromfietsen mogen geen hinder vormen voor de voetgangers.

Fietsers

Zorg ervoor dat je fiets steeds in orde is: verlichting, remmen, reflectoren

Indien er een fietspad aanwezig is, dien je hier gebruik van te maken. Je mag de andere fietsers niet hinderen, noch in gevaar brengen.

Het is verboden te rijden zonder het stuur vast te houden, zonder de voeten op de pedalen te hebben.

Het is verboden zich te laten voorttrekken.

De fietsers die de rijbaan volgen, mogen met twee naast elkaar rijden, behalve wanneer het kruisen met andere weggebruikers niet mogelijk is. Buiten de bebouwde kom moeten zij bovendien achter elkaar rijden bij het naderen van een achteropkomend voertuig.

Maak steeds gebruik van een fietshelm en fluojasje

Fietsen dienen geparkeerd te worden op het voetpad. De geparkeerde fietsen mogen echter geen hinder vormen voor de voetgangers.Ouders, grootouders

Bij het afzetten van de kinderen, niet parkeren op het voetpad en de oversteekplaats. Spreek eventueel een plaats af met de kinderen waar je het voertuig op een veilige manier kan parkeren en waar de kinderen veilig kunnen in - en uitstappen.

Wees dubbel voorzichtig voor de zwakke weggebruiker.

Bij het in- en uitstappen geen hinder vormen voor het andere verkeer.

De bushalte wordt in geen geval gebruikt om op te parkeren noch voor het afzetten of opladen van de kinderen.

Maak gebruik van de kiss- en ridezone (afzetzone), deze zone dient voor het afzetten en het opladen van de kinderen. Deze zone wordt niet gebruikt als parkeerstrook.

Wanneer je de schoolomgeving nadert, let op je snelheid. De schoolomgevingen zijn steeds 30 km/uur zones.

Ter info: Wens je bijkomende info betreffende de wegcode, kan je steeds terecht op de site www.wegcode.be 1. KB 1/12/1975
TITEL II: Regels voor het gebruik van de openbare weg
Artikel 9: Plaats van de bestuurders op de openbare weg


9.1.1. Wanneer de openbare weg een rijbaan omvat moeten de bestuurders deze rijbaan volgen.

9.1.2.1° Wanneer de openbare weg een berijdbaar fietspad, aangeduid door wegmarkeringen zoals bepaald in artikel 74, omvat, dan moeten de fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A, dit fietspad volgen voor zover het rechts in hun rijrichting ligt. Zij mogen een dergelijk fietspad niet volgen, wanneer dit links in hun rijrichting ligt.

Omvat de openbare weg een berijdbaar fietspad, aangeduid door het verkeersbord D7 of D9, dan moeten de fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A, dit fietspad volgen, voor zover het in de door hen gevolgde rijrichting is gesignaleerd.

Evenwel, wanneer een dergelijk fietspad links in hun rijrichting ligt, moeten zij dit niet volgen, indien bijzondere omstandigheden dit rechtvaardigen en op voorwaarde rechts in hun rijrichting te rijden.

Is een deel van de openbare weg aangeduid met het verkeersbord D10, dan moeten fietsers dit deel van de openbare weg gebruiken.

De drie- en vierwielers zonder motor waarvan de breedte, lading inbegrepen, minder is dan 1 meter, mogen eveneens het fietspad volgen.

 

 D7      D9       D10

9.1.2.2° Daar waar de snelheid beperkt is tot 50 km per uur of minder, mogen de bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse B in dezelfde omstandigheden het fietspad aangeduid door het verkeersbord D7 of door wegmarkeringen zoals bepaald in artikel 74 volgen, op voorwaarde dat zij de andere weggebruikers die zich hierop bevinden niet in gevaar brengen.

Wanneer een hogere snelheidsbeperking geldt, moeten de bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse B in dezelfde omstandigheden het fietspad aangeduid door het verkeersbord D7 of door wegmarkeringen zoals bepaald in artikel 74 volgen, wanneer dit aanwezig en bruikbaar is.

Evenwel : 

· indien het fietspad gesignaleerd is zoals voorzien in artikel 69.4.2°, moeten zij het fietspad volgen;

D7  +  M.6

· indien het fietspad gesignaleerd is zoals voorzien in artikel 69.4.3°, mogen zij het fietspad niet volgen.D7  +   M.7

9.1.2.3° Wanneer de fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen het fietspad moeten volgen, mogen zij dat verlaten om van richting te veranderen, om in te halen of om omheen een hindernis te rijden.

9.1.2.4° Zo er geen fietspad is, en op voorwaarde rechts in de rijrichting te rijden en voorrang te verlenen aan de weggebruikers die zich op deze delen van de openbare weg bevinden, mogen fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A de gelijkgrondse bermen en parkeerzones bedoeld in artikel 75.2 volgen en, buiten de bebouwde kommen, mogen de fietsers bovendien de trottoirs en verhoogde bermen volgen.

9.1.2.5° Fietsers van minder dan 9 jaar mogen evenwel in alle omstandigheden de trottoirs en verhoogde bermen volgen, voor zover hun fiets uitgerust is met wielen met een diameter van ten hoogste 500 mm, banden niet inbegrepen en op voorwaarde dat zij de andere weggebruikers niet in gevaar brengen.

9.1.3. De bestuurders van niet ingespannen trekdieren, van last- of rijdieren of van vee mogen, buiten de bebouwde kommen, de gelijkgrondse bermen volgen die rechts in hun richting liggen, op voorwaarde dat zij de andere weggebruikers niet in gevaar brengen.

9.2. Wanneer de openbare weg twee of drie rijbanen omvat die duidelijk van elkaar gescheiden zijn, inzonderheid door een effen grond, een niet voor voertuigen toegankelijke ruimte, een verschil in niveau, mogen de bestuurders de ten opzichte van hun rijrichting links gelegen rijbaan niet volgen, behoudens plaatselijke reglementering.

9.3.1. Elke bestuurder die de rijbaan volgt moet zo dicht mogelijk bij de rechterrand van die rijbaan blijven, behalve op pleinen of om de aanwijzingen van de verkeersborden F13 en F15 op te volgen.

De bestuurder die de aanwijzingen van de verkeersborden F 13 en F 15 heeft opgevolgd moet zijn plaats rechts opnieuw innemen zodra de omstandigheden het toelaten.

Behalve indien een gedeelte van de openbare weg voor hem is voorbehouden, moet de bestuurder niet zo dicht mogelijk bij de rechterrand van de rijbaan rijden op een rotonde.

Hij moet evenwel de markeringen die de rijstroken afbakenen, in acht nemen. In dat geval mag hij de rijstrook volgen die best aan zijn bestemming beantwoordt. F13        F15

9.3.2. In afwijking van de verplichting zo dicht mogelijk bij de rechterrand van de rijbaan te blijven, bedoeld in 9.3.1, mag de bestuurder van een motorfiets op een rijbaan die niet verdeeld is in rijstroken zich over de ganse breedte begeven voor zover deze slechts opengesteld is in zijn rijrichting en op de helft van de breedte langs de rechterzijde indien de rijbaan opengesteld is in beide rijrichtingen.

De bestuurder van een motorfiets mag zich op een rijbaan die verdeeld is in rijstroken over de ganse breedte van de rijstrook waarop hij rijdt, begeven.

Het is het geheel van het voertuig, de bestuurder, de passagier en de lading die in aanmerking moeten worden genomen om de plaats van de motorfietser te bepalen.

De rijbewegingen door de bestuurder van een motorfiets uitgevoerd op het gedeelte van de rijbaan dat hij mag innemen, worden niet als manoeuvres zoals bedoeld in artikel 12.4 beschouwd en vereisen geen gebruik van de richtingaanwijzers.
De bestuurder mag echter niet de inhaalbewegingen hinderen waarmee achterliggers begonnen zijn.

9.4. Binnen de bebouwde kommen mogen de bestuurders de rijstrook volgen die het best aan hun bestemming beantwoordt :op de rijbanen met éénrichtingsverkeer in rijstroken verdeeld;

op de rijbanen met tweerichtingsverkeer in vier of meer rijstroken verdeeld, waarvan er ten minste twee bestemd zijn voor iedere rijrichting.

9.5. Wanneer de verkeersdichtheid het rechtvaardigt, mag het verkeer in meerdere files geschieden :op rijbanen met tweerichtingsverkeer in vier of meer rijstroken verdeeld, op voorwaarde dat alleen gereden wordt op de rijstroken bestemd voor het verkeer in de gevolgde rijrichting;

op rijbanen met éénrichtingsverkeer;

op rijbanen verdeeld in rijstroken waarboven verkeerslichten als bedoeld in artikel 63.2 zijn aangebracht.

9.6. Behoudens plaatselijke reglementering moet elke bestuurder de inrichtingen bestemd om het verkeer te leiden, zoals zuilen en verkeersgeleiders, aan zijn linkerhand laten.

Hij moet ook de vluchtheuvels aan zijn linkerhand laten tenzij wanneer de behoeften van het verkeer het rechtvaardigen deze aan zijn rechterhand te laten.

De verplichting langs een enkele zijde voorbij te rijden kan evenwel opgelegd worden door het verkeersbord D1. D1

9.7.1. Opgeheven (art. 5, KB 13-02-2007, BS 23-02-2007)9.7.2. Opgeheven (art. 5, KB 13-02-2007, BS 23-02-2007)


Reglement voor het gebruik van de ICT- infrastructuur


Onze school beschikt over een uitgebreid computerpark dat dagelijks intensief wordt gebruikt. Om de goede werking van het computerpark te kunnen garanderen, verwachten wij van onze leerlingen dat zij het ICT-reglement respecteren.

Dit reglement kan worden nagelezen op de website van onze school:www.middenschool-geraardsbergen.be .

Alle leerlingen krijgen ook toegang tot onze elektronische leeromgeving (Smartschool). Het gebruik van deze omgeving is ook onderworpen aan een aantal regels. Deze zijn op hun beurt ook terug te vinden in het ICT-reglement.

Eventuele overtreders zullen in overeenstemming met dit reglement gesanctioneerd worden.

Wat bij brand?

De Middenschool heeft evacuatierichtlijnen. Tijdens elk schooljaar worden er twee evacuatieoefeningen gehouden die nadien worden geëvalueerd i.s.m. de preventieadviseur van de SGR 20 en met de lokale brandweer.Te volgen richtlijnen in geval van brand of evacuatie (bij brand of rook alarm):

- Blijf kalm

- Waarschuw onmiddellijk binnenpost 201 (bij afwezigheid: 203 – 204 – 205-206)

- Laat alles liggen

- Sluit ramen en deuren

- Blijf samen en volg de leerkracht:

Ren niet!

Volg de signalisatie: uitgang – nooduitgang

- Ga naar de verzamelplaats

- Keer nooit terug
1 Een structuuronderdeel kan zijn: een 1ste leerjaar A, een eerste leerjaar B, een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers, een basisoptie van het 2de leerjaar van de 1ste graad, een beroepenveld in het beroepsvoorbereidend leerjaar van de 1ste graad, een studierichting van de 2de, 3de of 4de graad.

2 Als je om medische redenen bepaalde oefeningen of het geheel van het vak Lichamelijke Opvoeding niet kan volgen, staat het de school vrij om bijvoorbeeld - als zij dat wenst - op zijn minst te zorgen voor een theoretische benadering van de cursus. Lichamelijke Opvoeding behoort nu eenmaal tot de basisvorming.

3 Indien werd geopteerd voor een drugbegeleider van een andere terzake deskundige hulpverleningsorganisatie (zie tekst schoolreglement) dan vervangt die de drugbegeleider van PISAD en stelt die het begeleidingsplan. PISAD volgt in dat geval de begeleiding op in samenspraak met de begeleider.

4 Ouder(s): In deze tekst wordt de term “ouders” gebruikt om personen aan te duiden die het ouderlijk gezag uitoefenen of personen die de minderjarige leerling in rechte of in feite onder hun bewaring hebben of de meerderjarige zelf.

5 Het begrip 'raadsman' betekent niet noodzakelijk een advocaat, het kan een door de ouders of jongere aangeduide vertrouwenspersoon zijn.

6 Ook bij meerderjarigen die bij hun ouders wonen tenzij de meerderjarige leerling dat om gegronde redenen weigert.

7 Een tuchtsanctie kan uitgesproken worden voor feiten die buiten de school worden gepleegd maar raakpunten hebben met het schoolmilieu door de aanwezigheid van andere leerlingen of door ruchtbaarmaking op school en indruisen tegen het pedagogisch project van de school.


8 Niet limitatieve opsomming: hetzij door betrapping op heterdaad, hetzij door het vaststellen van hoeveelheden van drugs die de gebruikershoeveelheid te boven gaan, hetzij door een bekentenis van de jongere zelf, …

9 Onder de term drugs wordt verstaan :die middelen die invloed uitoefenen op het bewustzijn, op het gevoel en op de zintuigen en die zowel legaal (nicotine, alcohol, medicatie en dan vooral de psychoactieve geneesmiddelen zijnde: pijnstillers, slaap - en kalmeringsmiddelen, antidepressiva, vluchtige stoffen,… ) als illegaal als genotsmiddel gebruikt worden.

het kan een door de ouders of jongere aangeduide vertrouwenspersoon zijnPagina


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina