Schooljaar 2013-2014Dovnload 352.76 Kb.
Pagina2/10
Datum20.08.2016
Grootte352.76 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

3Actief pluralisme

Om ons pedagogisch project te kunnen realiseren is het in onze school niet toegelaten levensbeschouwelijke kentekens te dragen. Het verbod geldt voor alle zichtbare levensbeschouwelijke kentekens. Het verbod is van toepassing tijdens alle onderwijsactiviteiten, zowel binnen als buiten de schoolmuren. Enkel tijdens het levensbeschouwelijk vak mogen de aanwezige leerlingen zichtbaar levensbeschouwelijke kentekens dragen.


De school controleert de naleving van dit verbod en kan bij vaststelling van overtreding een sanctie opleggen overeenkomstig het orde- en tuchtreglement.


4Participatie

Wij hechten veel belang aan de participatie van alle personen die bij de school betrokken zijn. Daarom is er voor iedere geleding een participatieorgaan. • De pedagogische raad: een adviesorgaan dat bevoegd is voor pedagogische aangelegenheden en verkozen wordt door en uit het personeel van onze school.

 • De Vriendenkring

 • De leerlingenraad (of leerlingenforum/leerlingenparlement)

 • De ouderraad (of oudervereniging/vriendenkring): de ouderraad wordt verkozen door en uit de ouders.

(Indien de organen die het participatiedecreet instelt in de school worden opgericht, zijn onderstaande decretale bepalingen van toepassing. Zij gelden ‘mutatis mutandis’ ook voor alternatieve participatievormen).

“Leerlingen die lid zijn van de leerlingenraad, kunnen geen tuchtsancties oplopen voor meningen die zij in die hoedanigheid uiten.

De leerlingenraad en de ouderraad kunnen de schoolraad advies verlenen - als die erom vraagt - over de aangelegenheden waarvoor de schoolraad advies- of overlegbevoegdheid heeft. Zij kunnen ook op eigen initiatief een advies uitbrengen, voor zover het buiten de bevoegdheid van de schoolraad valt en enkel betrekking heeft op de leerlingen of de ouders, naargelang het geval. Daarnaast hebben de leerlingenraad en de ouderraad de plicht om alle leerlingen of ouders over hun activiteiten en standpunten te informeren en er met hen over te communiceren.

De leerlingenraad en de ouderraad worden om de vier jaar opnieuw samengesteld. De leerlingen zijn niet langer lid wanneer zij de school verlaten hebben, tenzij de leerlingenraad hier anders over beslist. De ouders zijn niet langer lid wanneer hun kinderen de school verlaten hebben, tenzij de ouderraad hier anders over beslist.”De schoolraad is samengesteld uit: • 3 leden verkozen door en uit het personeel

 • 2 leden gecoöpteerd uit de lokale sociale, economische en culturele milieus

 • 3 leden verkozen door en uit de ouders

 • de directeur van de school.

Het mandaat van de schoolraad duurt vier jaar.

5Samenstelling van de scholengemeenschap

Onze school behoort tot scholengemeenschap 11.


Coördinerend directeur; Dhr. Oswald Denorme

Website: www.scholengemeenschap11.be


E-mail: codi.so@scholengroep20.be

6Het begeleidend centrum voor leerlingenbegeleiding

Onze school werkt samen met onderstaand centrum voor leerlingenbegeleiding of CLB (voor meer info – zie bijlage 1):


ADRES CLB

Kattestraat 5

9500 Geraardsbergen
http://www.go-clb.be/

7Algemene klachtenprocedureWelke klachten kan je indienen?

Je klachten kunnen gaan over de werking van de school of over een concrete handeling of beslissing van een personeelslid van de school.Waar kan je met je klacht terecht?

Heb je een klacht over de werking van de school of over een concrete handeling of beslissing van een personeelslid, dan kan je die melden aan de directeur.


Je moet altijd eerst proberen om er rechtstreeks met de directeur over te praten en een oplossing te zoeken.

Kom je na dit overleg niet tot een akkoord of gaat de klacht over het optreden van de directeur zelf, dan kan je een klacht indienen bij de algemeen directeur van de scholengroep of de klachtencoördinator, dhr. Oswald Denorme Coördineren Directeur.


Scholengroep 20 Scholengroep 20
T.a.v. Algemeen directeur Luc De Both T.a.v. Coördinerend directeur Oswald Denorme
Papiermolenstraat 103 Papiermolenstraat 103
9500 Geraardsbergen 9500 Geraardsbergen
Tel.: 054/41.07.24 Fax 054/41.04.62 Tel.: 054/41.07.24 Fax 054/41.04.62

E-mail: info@scholengroep20.be E-mail: codi.so@scholengroep20.be


Als je uiteindelijk niet tevreden bent over de wijze waarop je behandeld werd of over het resultaat van de klachtenbehandeling, kun je een klacht indienen bij de Vlaamse Ombudsdienst, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel (0800-240 50).

Wie klachten heeft in verband met discriminatie en racisme kan terecht bij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding op het telefoonnummer 0800/17364. Meer informatie vind je op http://www.diversiteit.be.

Klachten die betrekking hebben op de principes van zorgvuldig bestuur kun je indienen bij de Commissie Zorgvuldig Bestuur. Zorgvuldig bestuur betekent dat scholen in hun dagelijkse werking een aantal principes moeten respecteren:


 • beheersing onderwijskosten;

 • eerlijke concurrentie;

 • verbod op politieke activiteiten;

 • beperkingen op handelsactiviteiten;

 • beginselen betreffende reclame en sponsoring.

  Voor meer informatie kun je terecht bij het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming (AGODI), Secretariaat-generaal,  Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel

  (02 553 65 56).
  Via e-mail: zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be.


Als een school weigert je kind in te schrijven, kan je klacht indienen bij de Commissie betreffende leerlingenrechten. Meer informatie vind je bij het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel (02 553 88 66 voor het secundair onderwijs).

Hoe dien je een klacht in?

 • Je kan je klacht melden via telefoon, brief, e-mail of fax.

 • Opdat je klacht kan behandeld worden, mogen de volgende gegevens niet ontbreken:

  • je naam, adres en telefoonnummer;

  • wat er gebeurd is en wanneer het gebeurd is;

  • in welke school het gebeurd is als je een klacht indient bij de scholengroep.

De klachtenprocedure is niet van toepassing op:

 • een algemene klacht over regelgeving

 • een klacht over feiten waarover eerder een klacht is ingediend en die al werd behandeld

 • een algemene klacht over het (al dan niet) gevoerde beleid

 • een klacht over feiten die langer dan één jaar voor het indienen van de klacht hebben plaatsgevonden

 • een kennelijk ongegronde klacht

 • een klacht waarvoor je geen belang kan aantonen

 • een klacht over feiten of handelingen waarvoor je de georganiseerde administratieve beroepsmogelijkheid nog niet hebt benut, bijvoorbeeld bij een definitieve uitsluiting (cfr. infra). Klachten over het verloop van de georganiseerde administratieve beroepsmogelijkheid zijn wel mogelijk, bijvoorbeeld te lange behandeltermijnen, geen antwoord op briefwisseling, onvoldoende informatieverstrekking.

 • een klacht over een feit dat het voorwerp uitmaakt van een gerechtelijke procedure

 • een anonieme klacht

Hoe verloopt de behandeling van je klacht door de scholengroep?

Binnen een termijn van 10 kalenderdagen bevestigt de directeur of algemeen directeur jou de ontvangst van je klacht.

Als je klacht niet wordt behandeld, word je daarvan met vermelding van de reden, schriftelijk op de hoogte gebracht.

Als je klacht wel wordt behandeld, dan volgt er een onderzoek naar de gegrondheid van de klacht. Je wordt op de hoogte gebracht van het resultaat van dit onderzoek. Je klacht wordt afgehandeld binnen een termijn van 45 kalenderdagen vanaf het ogenblik waarop ze de school of scholengroep bereikt.

Als je een klacht indient tegen een bepaalde beslissing, betekent dit niet dat deze beslissing wordt uitgesteld.1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina