Schooljaar 2013-2014Dovnload 352.76 Kb.
Pagina3/10
Datum20.08.2016
Grootte352.76 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

8Inschrijving en leerplicht
8.1Inschrijving


Om in onze school ingeschreven te worden, dien je te voldoen aan de toelatingsvoorwaarden.

Voldoe je aan de toelatings- of overgangsvoorwaarden, dan heb je het statuut van regelmatige leerling en heb je recht op het behalen van een officieel studiebewijs.

Als je niet voldoet aan de toelatings- of overgangsvoorwaarden, dan kan je ingeschreven worden als vrije leerling. Dit statuut geeft je geen recht op een officieel studiebewijs.

Eens je in onze school bent ingeschreven, blijf je ingeschreven voor de hele duur van je schoolloopbaan, tenzij je in de loop van een schooljaar definitief uit de school wordt uitgesloten of tenzij je zelf een andere school kiest.


8.2voortzetting van de studies

Jaarlijks vragen wij je om schriftelijk te bevestigen in welk structuuronderdeel1 je school zal lopen. Daardoor kunnen wij de verdeling van de leerlingen over de verschillende klasgroepen beter organiseren en het schooljaar optimaal voorbereiden en plannen.8.3veranderen van studierichting

In de loop van het schooljaar kan je enkel veranderen van studierichting vóór een bepaalde wettelijk vastgelegde datum. Uitzonderlijk kan de klassenraad hierop een afwijking toestaan. Indien de school voor het structuuronderdeel van jouw keuze een maximumcapaciteit heeft vastgelegd en deze is bereikt, dan kan je niet veranderen naar die studierichting.Deel 2
Decretaal verplichte informatie en regelgeving1Studiereglement

1.1Organisatie van de lesspreiding, vakantie- en verlofregeling en openstelling van de school

Vakanties:


- herfstvakantie: van 28.10.2013 t.e.m. 03.11.2013

- kerstvakantie: van 23.12.2013 t.e.m. 05.01.2014

- krokusvakantie: van 03.03.2014 t.e.m. 09.03.2014

- paasvakantie: van 07.04.2014 t.e.m. 20.04.2014

- paasmaandag: 21.04.2014

- Hemelvaart: van 29.05.2014 t.e.m. 30.05.2014

- zomervakantie : van 01.07.2014 t.e.m. 31.08.2014
Vrije dagen:
- Wapenstilstand: maandag 11 november 2013

- Feest van de Arbeid: donderdag 1 mei 2014

- Pinkstermaandag: maandag 9 juni 2014
Facultatieve dag: vrijdag 2 mei 2014

Begin en einde van de lessen:

07.30 uur : speelplaats open

08.25 uur : belsignaal : begin eerste lesuur

09.15 uur : " : begin tweede lesuur

10.05 uur : " : speeltijd

10.15 uur : " : begin derde lesuur

11.05 uur : " : begin vierde lesuur

11.55 uur : " : middagmaal in het schoolrestaurant

12.20 uur : " : speeltijd

12.45 uur : " : begin vijfde lesuur

13.35 uur : " : begin zesde lesuur

14.25 uur : " : begin zevende lesuur

15.15 uur : " : begin achtste lesuur/avondstudie

15.25 uur : " : begin avondstudie

16.05 uur : " : einde van de lessen

16.55 uur : " : einde avondstudie

1.2Ons studieaanbod


Eerste leerjaar A

opties: Latijn 4 u.

Wetenschappen sport 4 u.

Wetenschappen kunst 4 u.

Wetenschappen techniek 4 u.

Techniek 4 u.Eerste leerjaar B

Optie: Techniek 4 u. (Groep1: Verzorging-Voeding)

(Groep2: Hout-Metaal)

Tweede leerjaar van de eerste graad

Basisopties: Grieks-Latijn 6 u.

Latijn 6 u.

Moderne wetenschappen / sport 6 u.

Moderne wetenschappen 6 u.

Handel 6 u.

Sociale en technische vorming 8 u.

Mechanica-elektriciteit 8 u.Beroepsvoorbereidend leerjaar

Beroepenvelden: Kantoor/Verkoop - Verzorging- Voeding 18 u.

Elektriciteit - hout 18 u.

Elektriciteit - metaal 18 u.

Na de eerste graad Secundair Onderwijs, gevolgd in de Middenschool, kan een leerling die voldoet aan de toelatingsvoorwaarden zijn studies in de tweede graad en de derde graad verder zetten in het KA Geraardsbergen waar alle onderwijsvormen kunnen gevolgd worden: ASO(Algemeen secundair onderwijs), TSO(Technisch secundair onderwijs) en BSO(Beroeps secundair onderwijs).

1.3lesbijwoning in een andere school

Lesbijwoning in een andere school.

Tussen onze school en KTA Brakel, KA Geraardsbergen, Atheneum Herzele en KA Zottegem, bestaat er een samenwerking aangaande de lesverstrekking op een andere locatie. De mogelijkheid wordt voorzien dat enkele leerlingen of zelfs alle leerlingen van een klasgroep gedurende een deel of het geheel van het schooljaar bepaalde lessen volgen in een andere school voor voltijds gewoon secundair onderwijs.
Het betreft met name:


 • beschikbaarheid van specifieke of meer moderne didactische apparatuur;

 • aanwezigheid van bijzondere expertise of knowhow in een bepaald vakgebied;

 • verzekerde lesverstrekking bij afwezigheid van eigen leraar (door ziekte, bedrijfsstage ...);

 • keuzeverruiming voor leerlingen binnen het complementair vakkenpakket;

 • "proeven" van andere opleiding met het oog op eventuele heroriëntering;

 • faciliteren van geheel of gedeeltelijk schoolbegeleide vormen van werkplekleren.

 Enkel het schoolreglement waar je bent ingeschreven, is op jou van toepassing en uitsluitend de school waar je bent ingeschreven, is bevoegd en verantwoordelijk voor je evaluatie en studiebekrachtiging. Krijg je les in een vestigingsplaats, dan maken je leraars deel uit van de bevoegde klassenraad met stemrecht. Krijg je les in een andere school, dan kunnen je leraars hun advies meegeven aan de bevoegde klassenraad.

Je lesbijwoning in een andere school wordt gelijk gesteld met een extra-murosactviteit.

Uiteraard wordt van jou verwacht dat je tijdens jouw lesbijwoning in een andere school de leefregels en afspraken respecteert die daar gelden.

1.4Begeleiding en evaluatie – Waarover en hoe oordelen je leraren?


De leraren van je studierichting begeleiden en helpen je om de doelen van de verschillende vakken te bereiken - en ook de schooleigen doelen (bv. leerattitudes) die eventueel gesteld worden. Zij zullen aangeven wat ze van jou verwachten, hoe je die doelen kan bereiken, waar en hoe je bijkomende hulp kan krijgen.

Wij zullen jou geregeld informeren over je vorderingen op basis van toetsgegevens, taken, observaties van je leergedrag.

De leerlingen engageren zich om deel te nemen aan elke vorm van individuele leerlingenbegeleiding die de school aanbiedt. Van de ouders wordt hiertegenover een positief engagement verwacht.

In het belang van de leerling engageren de ouders zich er toe om aanwezig te zijn op het oudercontact.


1.4.1Wat evalueren wij?


Evaluatie van het dagelijks werk

a) Om na te gaan of de leerstof geregeld ingestudeerd en begrepen wordt, hebben leerkrachten een aantal mogelijkheden zoals: • luisteren naar antwoorden op vragen die tijdens de les gesteld worden (dus tijdens een klassengesprek) en de antwoorden beoordelen.

 • korte overhoringen of toetsen houden bij het begin of op het einde van de les. Deze overhoringen kunnen aangekondigd of niet aangekondigd zijn.

 • herhalingstoetsen houden.

 • oefeningen en (huis)taken opleggen.

Leerkrachten kunnen voor hun vak of deelvak een afsprakennota door jou en je ouders laten ondertekenen om zo de evaluatie nog doorzichtiger te maken.

attentie: wie om welke reden ook aan een overhoring niet deelnemen kan, een oefening tijdens de les of een persoonlijke taak niet maken kan, mag verplicht worden de oefening, de taak of de overhoring achteraf in te halen.

b) Leerkrachten kunnen ook de studiehouding en de leerattitude evalueren.
Voorbeelden hiervan zijn de aandacht, de taakaanvaarding, de wijze waarop de agenda ingevuld wordt, waarop schriften verzorgd worden, houding tijdens uitstappen, …

c) Via een studiereglement worden diepgaande afspraken per vak gemaakt met de leerlingen.

d) Evaluatie tijdens projecten, GWP en uitstappen.
Evaluatie via examens


 • Tweemaal per jaar worden examens georganiseerd met de bedoeling na te gaan of grote delen van de leerstof verwerkt kunnen worden.

 • Examens worden beoordeeld op 100.

1.4.2Hoe evalueren wij?

 • Dit alles wordt viermaal per jaar door iedere leerkracht omgezet in een cijfer van 0 tot 10.

 • Daarbij wordt het cijfer 5 als nipt voldoende beschouwd.

 • Het cijfer wordt op het rapport vermeld onder dagelijks werk.

Om geen misverstanden te laten ontstaan, leggen wij nog heel even de nadruk op enkele punten, want het al dan niet naleven van deze verplichtingen heeft zijn weerslag op je cijfers!


Agenda

 • Vermeld hierin ordelijk al je schoolse opdrachten: lessen, huistaken enzovoort.
  Schrijf de taken, de vaardigheden die je je eigen moet maken en de leerstof die je moet beheersen op de datum waarop je taken moet inleveren, de leerstof moet hebben verwerkt en de vaardigheden moet hebben verworven.

 • Ook je leerkrachten kunnen resultaten en nota's in je agenda optekenen.

 • Iedere week moet één van je ouders je agenda ondertekenen, want zij moeten weten wat je voor je studies en wat je op school gedaan hebt .

 • Geef je agenda af aan de directeur, de leerkracht of een lid van het ondersteunend personeel wanneer hij dit vraagt.


Schriften en andere nota’s

Vul ze steeds netjes, nauwgezet en volledig in.


Taken en oefeningen

Maak taken en oefeningen zorgvuldig en geef ze af op de afgesproken dag. Was je afwezig, lever dan de taak of oefening in op de dag dat je terugkomt. (Dit geldt natuurlijk niet voor een langere periode van gewettigde afwezigheid.)


Examens

De resultaten van examens lichten de leerling in over zijn mogelijkheden en helpen de leerkrachten beter te remediëren en te oriënteren. Op basis daarvan kan de leerkracht een gefundeerd advies over verdere studiekeuze of andere mogelijkheden geven.

Het is dus belangrijk dat examens ernstig voorbereid worden.

Deelnemen

Je moet aan alle examens deelnemen. En zoals in alle omstandigheden zijn wij erg op je eerlijkheid gesteld.Afwezigheid

Kun je met geldige reden niet deelnemen aan één of meer examens, dan moet de directeur of zijn afgevaardigde hiervan onmiddellijk verwittigd worden. Een ziekte moet steeds gewettigd worden door een medisch attest. De klassenraad beslist of je bij afwezigheid de niet gemaakte examens moet inhalen en zo ja, hoe en wanneer. Dit wordt dan schriftelijk aan je ouders meegedeeld.Fraude /spieken

Definitie:

Elk gedrag van de leerling in het kader van de beoordeling van een vak of vakken waarbij hij het vormen van een juist oordeel omtrent de te realiseren doelstellingen van hemzelf dan wel van andere leerlingen onmogelijk maakt of poogt te maken wordt als een onregelmatigheid beschouwd..

Het traditionele spieken maar ook plagiaat, het gebruik van niet-toegelaten materialen, technieken en hulpmiddelen zijn voorbeelden van onregelmatigheden.

Of een onregelmatigheid effectief beschouwd wordt als fraude moet blijken na een onderzoek. Opdat er sprake is van fraude moet er sprake zijn van bedrog, m.a.w. de leerling had de bedoeling een juist oordeel over de te realiseren doelstellingen van hemzelf of een andere leerling onmogelijk te maken. Het is de begeleidende of de delibererende klassenraad die de kwalificatie van fraude toekent.Vormen van onregelmatigheden

Tijdens de proef boeken, aantekeningen of andere geschriften bij zich hebben of raadplegen, waarvan de raadpleging niet uitdrukkelijk is toegestaan. Hieronder valt het gebruik van het traditionele spiekbriefje. Het meenemen van eigen notities naar een proefwerk hoewel je die ter plaatse niet gebruikt, valt hier ook onder.

Tijdens de proef bij andere leerlingen afkijken of met hen, op welke wijze dan ook, binnen of buiten het lokaal, informatie uitwisselen.

Zich op de proef uitgeven voor iemand anders.

Zich op de proef door iemand anders laten vertegenwoordigen.

Het op ongeoorloofde wijze in bezit zijn van de te stellen vragen of opgaven vóór de proef. Hier moet anders mee omgegaan worden naar gelang de vaststelling gebeurt voor of na het examen. Verder in deze tekst gaan we verder in op het geval van een voorafgaandelijke vaststelling.

Tijdens de proef ongeoorloofd gebruik maken van een rekentoestel, een gsm of een ander apparaat. Hieronder valt bv. het doorsturen van sms’jes.

Het persoonlijk werk door anderen laten maken.

Daden stellen waardoor het onmogelijk wordt de proef af te leggen

Plagiaat. Onder plagiaat wordt verstaan het geheel of gedeeltelijk overnemen van stukken, gedachten en redeneringen van anderen en deze laten doorgaan voor eigen werk. Het overnemen van gegevens zonder enige bronvermelding of zonder duidelijke bronvermelding valt onder plagiaat. Het plegen van plagiaat is mogelijk bij vooropgestelde schriftelijke opdrachten zoals projecten. Denk maar aan leerlingen die werkjes plukken van het internet.

Het helpen van een medeleerling.

Het loutere feit dat een leerling helpt bij het plegen van een onregelmatigheid (bv. het laten afkijken) valt ook onder de bovenstaande definitie.Poging tot fraude

Niet enkel het effectief plegen van fraude maar ook de poging tot het plegen van fraude valt onder de bovenstaande definitie. Onder poging tot fraude verstaan we dat een leerling de intentie heeft om te frauderen, hij dit ook probeert maar dat het mislukt. Deze poging tot fraude kan enkel gesanctioneerd worden met een tuchtstraf.

Denk bijvoorbeeld maar aan de toezichthoudende leerkracht die aan het begin van een examen een spiekbriefje aantreft waarvan de leerling nog geen gebruik heeft kunnen maken.

Vaststelling van onregelmatigheid

De vaststelling kan onmiddellijk of achteraf gebeuren. De directie wordt onmiddellijk op de hoogte gebracht die de procedure opstart.Procedure

Teneinde de periode van onzekerheid voor de leerling zo kort mogelijk te houden, dient de begeleidende of delibererende klassenraad zo snel mogelijk te oordelen over het feit of de onregelmatigheid beschouwd moet worden als fraude. Volgende procedurestappen zijn hierbij van belang:

- Het op de hoogte brengen van de ouders en/of leerling

- Indien de leerling minderjarig is, is het belangrijk dat de ouders zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht van de vastgestelde onregelmatigheid. Dit kan in eerste instantie op een informele wijze, bijvoorbeeld met een telefoontje, maar best volgt zo spoedig mogelijk een schriftelijke communicatie. In haar schrijven meldt de school de vaststelling van de onregelmatigheid en nodigt ze de leerling en zijn ouders uit voor een gesprek.

- Indien de leerling meerderjarig is, wordt enkel de leerling uitgenodigd tenzij de toestemming werd gegeven door de leerling om ook de ouders in kennis te stellen.

- De brief waarmee de ouders of de leerling zelf worden uitgenodigd, moet niet noodzakelijk per aangetekende post verzonden worden. Indien men weliswaar achteraf moet kunnen bewijzen dat de ouders of leerling uitgenodigd werden, biedt alleen een aangetekende brief voldoende zekerheid (in combinatie met een brief verstuurd per gewone post).

- Recht op verdediging en hoorrecht

- De leerling heeft het recht om gehoord te worden en zich te verdedigen tegen de hem ten laste gelegde feiten.

Afhankelijk van het geval kan men er voor opteren de leerling te laten horen door de voorzitter van de klassenraad of door de voltallige klassenraad. In de meeste gevallen zal het volstaan dat de leerling zal gehoord worden door de voorzitter.

Samenstelling dossier en inzagerecht :

Het dossier op basis waarvan de klassenraad beraadslaagt moet een duidelijke omschrijving van de ten laste gelegde feiten bevatten evenals de bewijsstukken en het verslag van het verhoor. De genomen beslissing wordt hier later uiteraard aan toegevoegd. De beslissing moet duidelijk vermelden welke onregelmatigheid als fraude wordt beschouwd.

De school verleent inzage in de stukken indien de leerling of zijn ouders hier expliciet om vragen.

De begeleidende of delibererende klassenraad waakt over een afdoende motivering . Een afdoende motivering betekent dat zij evenredig moet zijn met het gewicht van de beslissing.Gevolgen

Een tuchtprocedure wordt opgestart in geval van zeer zware of herhaaldelijke fraude.

Gezien er onderscheid dient gemaakt te worden tussen tucht en evaluatie kan de klassenraad de volgende beslissing nemen:


 • het laten inhalen van het examen, bijvoorbeeld kort na de examenperiode;

 • op het einde van het schooljaar oordelen of dat de delibererende klassenraad over voldoende en eenduidige gegevens beschikt en indien dit niet het geval is een bijkomende proef opleggen (zie verder).

Bijkomende proef na vastgestelde fraude

De delibererende klassenraad moet op het einde van het jaar beslissen welk verder gevolg hij zal geven aan de fraude. De delibererende klassenraad dient telkens geval per geval na te gaan of de leerling in voldoende mate de doelstellingen die in het leerplan zijn opgenomen heeft bereikt en aldus bekwaam wordt geacht zijn studies verder te zetten in het volgende leerjaar.

De klassenraad kan bijkomende gegevens verwerven door het opleggen van een bijkomende proef. De bijkomende proef moet door de klassenraad worden beschouwd als een uitzonderlijk redmiddel en houdt niet in dat de leerling een tweede kans krijgt.

Leerstoornissen

Per geval kan de klassenraad afwijkende evaluatieregels hanteren.


In het gewoon secundair onderwijs is er een toenemende vraag naar richtlijnen omtrent de aanpak en begeleiding van leerlingen met leerstoornissen (o.a. dyslexie). Daarom is het belangrijk dat de hele schoolgemeenschap vanuit eenzelfde visie denkt en handelt.
Sommige leerlingen beginnen aan het secundair onderwijs nadat hun in het basisonderwijs door een arts ondertekend ‘attest van dyslexie’ was uitgereikt. Andere leerlingen hebben hun leesproblemen tot bij de aanvang van het secundair onderwijs kunnen versluieren, zodat hun leerstoornis niet als zodanig door de onderwijzer(s) werd opgemerkt en zij van extra begeleidende maatregelen verstoken zijn gebleven.

Met de volgende procedure proberen wij erger worden te voorkomen: • screening

Bij het begin van het schooljaar worden alle leerlingen van het eerste jaar onderworpen aan een detectieproef. Aan de hand van die proef krijgen de leerkrachten een beeld van de beginsituatie van de leerlingen.

 • onderkennen

Als er een vermoeden van leerstoornis is, dringt de noodzaak van een gerichte detectie zich op. Leerlingen bij wie een vermoeden van dyslexie bestaat, worden besproken op de klassenraad. Aan de ouders wordt de raad gegeven contact op te nemen met externe deskundigen of een CLB dat ter zake expertise heeft.

 • diagnose

Aan de hand van uitsluitingcriteria stelt een multidisciplinair team de diagnose.

Vervolgens wordt het ‘gemotiveerd verslag’ (attest) opgesteld. • handelingsplan

De begeleidende klassenraad stelt een individueel handelingsplan op i.s.m. het betrokken CLB of de externe deskundige(n). Hierin wordt de multidisciplinaire aanpak van de leerling beschreven met aandacht voor het evaluatiebeleid.

Een volledig handelingsplan bevat volgende onderdelen:
 • samenvatting van de bevindingen uit het dyslexieonderzoek;

 • korte en lange termijndoelen van het handelingsplan;

 • taakverdeling bij de uitvoering van de doelen (leerkracht/ouders/externe
  begeleiders)

 • de stimulerende, compenserende, remediërende en dispenserende
  maatregelen die door de klassenraad zijn afgesproken;

 • de hulpmiddelen en materialen die de leerling zal leren gebruiken.

uitvoering

De betrokken leerling, de ouders, de klassentitularis, de medewerker van het CLB en de eventuele externe hulpverlener bespreken het handelingsplan en leggen afspraken vast.opvolging

Tijdens de klassenraden wordt de evolutie van de leerling besproken en na overleg met alle betrokkenen wordt het individuele handelingsplan eventueel bijgestuurd.Attestatie is nodig om leraren, directies en ouders in staat te stellen bijzondere maatregelen voor de leerling te verantwoorden en de leerling adequaat te helpen.

1.4.3Hoe rapporteren wij?

Het rapport is de neerslag van al de bevindingen, het resultaat van een voortdurende evaluatie van zowel de individuele leerkracht als van het leerkrachtenteam. De vakken of deelvakken die worden geëvalueerd, worden op het rapport vermeld. Vooral op basis hiervan wordt op het einde van het schooljaar een eindbeslissing genomen. Ook deze eindbeslissing wordt in het rapport vermeld.

Aan de respectievelijke rapportperioden worden gewichten toegekend. Deze bedragen voor het DW1 25%, DW2: 25%, DW3: 25% en DW4: 25%. Aan de examens worden een gewicht toegekend: EX1: 40% en EX2: 60%.

1.4.4De bevindingen van de begeleidende klassenraadKlassenraad

Om jou deskundig te begeleiden, komen je leraren op geregelde tijdstippen in het schooljaar samen onder de leiding van onze directeur of zijn afgevaardigde. Zij vormen dan samen de ‘begeleidende klassenraad’. Zij bespreken dan jouw kennis en vaardigheden, leerattitudes, gedrag en evolutie.


Remediëren

Als de begeleidende klassenraad vaststelt dat je een bepaalde kennisachterstand hebt opgelopen, dan kan hij meedelen hoe je die achterstand kunt wegwerken. Hetzelfde kan gebeuren in verband met je leerattitudes en je gedrag.

Voor de vakken met tekorten worden inhaallessen gegeven en remediëringstaken opgelegd. Indien nodig worden ook de GOK- en leerlingenbegeleiding ingeschakeld. De ouders worden hiervan op de hoogte gebracht via de agenda van de leerling.
Communicatie met de ouders

Naast het rapporteren over de vakresultaten, worden belangrijke vaststellingen van de begeleidende klassenraad aan je ouders gemeld ofwel via een mededeling op je rapport, via je agenda, via smartschool of via een brief.1.4.5Hoe komt de delibererende klassenraad tot een eindbeslissing:

Heel het schooljaar door word je door je leraren en de begeleidende klassenraad gevolgd en geëvalueerd.

Daarna neemt de delibererende klassenraad een eindbeslissing over jouw resultaten van het afgelopen schooljaar waarvoor je bent ingeschreven.

Deze beslissing wordt in beginsel genomen uiterlijk op 30 juni van het betrokken schooljaar. Niettemin kan die termijn voor uitzonderlijke én individuele gevallen worden verlengd tot "uiterlijk de eerste schooldag van het daaropvolgend schooljaar". Het behoort tot de autonome bevoegdheid van de delibererende klassenraad om te oordelen of je aan een bijkomende proef moeten onderworpen worden vooraleer een definitieve beslissing kan genomen worden. Deze bijkomende evaluatie kan gebeuren op basis van herexamens, vakantiewerk of -lectuur, enz. Indien daarentegen de eindbeslissing wel uiterlijk 30 juni is genomen, dan kan je vanuit het oogpunt van evaluatie nadien niet met extra opdrachten worden belast.

Deze beslissing mondt uit in de studiebekrachtiging. Je kan een studiebekrachtiging enkel krijgen wanneer je als regelmatige leerling in onze school bent ingeschreven. Ben je een vrije leerling, dan krijg je slechts een attest van lesbijwoning.


 • Oriënteringsattest A: je hebt het leerjaar met vrucht beëindigd, dus met succes afgerond, en je wordt tot het volgende leerjaar toegelaten.

 • Oriënteringsattest B: je hebt het leerjaar met vrucht beëindigd en je wordt tot het volgende leerjaar toegelaten, behalve in bepaalde leerjaren/onderwijsvormen/studierichtingen. Wij zullen je ouders schriftelijk op de hoogte brengen van de elementen die geleid hebben tot deze beslissing; we zullen hen daarbij ook herinneren aan de mogelijkheden om tegen deze beslissing in beroep te gaan – de bepalingen hierover vind je ook in dit schoolreglement.

 • Oriënteringsattest C: je hebt het leerjaar niet met vrucht beëindigd. Wij zullen je ouders schriftelijk uitleggen waarom die beslissing genomen werd; we zullen hen daarbij ook herinneren aan de mogelijkheden om tegen deze beslissing in beroep te gaan – de bepalingen hierover vind je ook in dit schoolreglement.

De school reikt ook een oriënteringsattest C uit wanneer je het leerjaar/onderwijsvorm/studierichting slechts gedurende een deel van het schooljaar in onze school hebt gevolgd.
Advies

Ter voorbereiding van de delibererende klassenraad wordt door de betrokken leraars voor elk vak of deelvak een advies geformuleerd. Zij kunnen: • adviseren dat een leerling voor hun vak of deelvak ofwel voldoet, ofwel niet voldoet.

 • vragen dat de delibererende klassenraad over de resultaten zou beraadslagen.

Bij het formuleren van hun advies houden zij rekening met:

 • de behaalde resultaten zoals ze op het rapport staan;

 • de evolutie van de resultaten zoals ze terug te vinden is in de verslagen van de begeleidende klassenraad;

 • andere belangrijke elementen zoals eventueel, in bijzondere gevallen, medische, sociale en familiale redenen.

Het advies is niet het resultaat van een mathematische optelling.
Beraadslaging

De delibererende klassenraad is als enig orgaan bevoegd.

De klassenraad zal overgaan tot beraadslaging als:


 • er één advies "voldoet niet" geformuleerd wordt,

 • er één vraag is om beraadslaging.

Tijdens deze beraadslaging houdt de delibererende klassenraad rekening met de gegevens vermeld in bovenvernoemd advies. De eindbeslissing is niet het resultaat van een mathematische optelling van de cijfers van alle vakken of deelvakken op het rapport.

De beslissing van de delibererende klassenraad wordt aan de ouders meegedeeld via het rapport.


Eindbeslissing

De eindbeslissing wordt genomen door al de betrokken leerkrachten onder leiding van de directeur of zijn afgevaardigde. Deze vergadering heet de ‘delibererende klassenraad’, omdat zij officieel bevoegd is om: • adviezen te geven voor verdere studies of andere mogelijkheden.

 • te beslissen over het toekennen van een attest (A, B of C), getuigschriften of diploma’s. De toekenning wordt gemotiveerd. Voor een A-attest vormen de punten de motivering, eventueel aangevuld met een advies. Voor een B- of C-attest wordt u de motivering schriftelijk meegedeeld.

Uitstel

De delibererende klassenraad kan op de vergadering in juni in uitzonderlijke gevallen zijn beslissing uitstellen tot uiterlijk 1 september. Hij kan één of meer bijkomende proeven laten afleggen.

Als dit gebeurt, overhandigt de school zo vlug mogelijk na de examenperiode van juni volgende documenten:


 • een overzicht van de leerstof waarvoor een bijkomende proef afgelegd moet worden;

 • een formulier met dag, datum en uur waarop de vakleraar voor de bijkomende proef in de school aanwezig zal zijn om aanvullende informatie te geven over de leerstof voor deze proef;

 • een formulier waarop dag, datum, uur en plaats van de bijkomende proef vermeld staan.

Na de bijkomende proef komt de delibererende klassenraad opnieuw bijeen om dan een attest A, B of C en een studiegetuigschrift of een diploma toe te kennen.


1.5Beroepsprocedure tegen de beslissing van de delibererende klassenraad

Als leerling heb je altijd het recht om je verbeterde schriftelijke kopijen en de opgaven van toetsen, proeven en examens in te kijken.


1.5.1Bezwaar

De beslissing van de delibererende klassenraad om een oriënteringsattest B of C toe te kennen, kan door je ouders worden betwist. Binnen een termijn van drie dagen, zaterdag, zondag, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend, volgend op de dag waarop je rapport wordt uitgereikt, kunnen je ouders die deze beslissing betwisten, via een persoonlijk onderhoud met de voorzitter van de delibererende klassenraad of zijn afgevaardigde, hun bezwaren kenbaar maken. De datum van het gesprek wordt hen schriftelijk meegedeeld.

Tijdens het gesprek kunnen je ouders het dossier inkijken en worden de elementen aangegeven die hebben geleid tot de genomen beslissing.
Na het gesprek zijn er drie scenario’s mogelijk:


 • Je ouders zijn ervan overtuigd dat de klassenraad de juiste beslissing heeft genomen en trekken de betwisting in;

 • De voorzitter van de klassenraad (of zijn afgevaardigde) meent dat je ouders redenen aanbrengen die het overwegen waard zijn en roept de delibererende klassenraad zo snel mogelijk opnieuw bijeen om de aangevochten beslissing opnieuw te bekijken.
  De klassenraad kan ofwel zijn beslissing herzien en dan is het probleem opgelost, ofwel zijn beslissing handhaven en dan blijft het probleem bestaan. Wat ook het resultaat van deze nieuwe bespreking mag zijn, het wordt zeker schriftelijk en met de nodige motivering aan je ouders meegedeeld;

 • De voorzitter van de klassenraad (of zijn afgevaardigde) meent dat de door je ouders aangebrachte argumenten geen nieuwe bijeenkomst van de delibererende klassenraad nodig maken. Dit wordt gemotiveerd aan je ouders meegedeeld. Als zij de genomen beslissing onjuist blijven vinden, blijft de betwisting bestaan.

1.5.2Beroep

Als na het overleg met de voorzitter van de delibererende klassenraad (of zijn afgevaardigde) of nadat de klassenraad opnieuw is samengekomen de betwisting blijft bestaan, kunnen je ouders schriftelijk beroep instellen bij de algemeen directeur binnen een termijn van drie dagen, zaterdag, zondag, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend, na het overleg of nadat de beslissing van de klassenraad hen werd meegedeeld.


Het is wel belangrijk te weten dat de beroepscommissie pas kan worden opgestart als je ouders gebruik hebben gemaakt van hun recht op overleg met de voorzitter van de delibererende klassenraad (of zijn afgevaardigde), zoals hierboven onder punt 1.4.1. beschreven.
De algemeen directeur stelt de beroepscommissie samen. Deze bestaat uit minstens 3 leden. De voorzitter van de delibererende klassenraad kan deel uitmaken van de beroepscommissie. De overige leden van de delibererende klassenraad kunnen geen deel uitmaken van de beroepscommissie.

1.5.3Advies van de beroepscommissie

Om geldig te beraadslagen, moeten er minstens drie leden van de beroepscommissie aanwezig zijn. In het belang van het onderzoek kan de beroepscommissie om het even wie horen. De beroepscommissie onderzoekt de klacht grondig en adviseert de algemeen directeur op een gemotiveerde wijze of de delibererende klassenraad wel of niet opnieuw moet samenkomen.


De algemeen directeur beslist of de delibererende klassenraad al dan niet opnieuw moet samenkomen. Moet het niet, dan deelt hij dit onmiddellijk schriftelijk en met de nodige motivering aan je ouders mee. Moet het wel, dan moet de delibererende klassenraad uiterlijk op 15 september een definitieve beslissing nemen.
De desbetreffende uiterste datum is 15 maart van het schooljaar in kwestie als de betwiste beslissing betrekking heeft op een Se-n-Se en genomen werd op 31 januari dan wel, bij verlenging, uiterlijk op 1 maart van dat schooljaar.
Deze beslissing wordt schriftelijk en met de nodige motivering aan je ouders meegedeeld.

Binnen het GO! zelf is er na deze procedure geen verder beroep meer mogelijk.1.5.4Annulatieberoep

Als de beroepsprocedure binnen het GO! is uitgeput, kunnen je ouders bij de Raad van State een annulatieberoep of een verzoek tot schorsing van de tenuitvoerlegging indienen. Zij hebben hiervoor zestig kalenderdagen de tijd vanaf het moment dat zij kennis namen van de beslissing van de algemeen directeur of van de klassenraad.


Deze procedure heeft geen opschortende werking. De betwiste beslissing kan dus onmiddellijk uitgevoerd worden.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina