Schooljaar 2013-2014


Het orde- en tuchtreglement van de leerlingenDovnload 352.76 Kb.
Pagina4/10
Datum20.08.2016
Grootte352.76 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

2Het orde- en tuchtreglement van de leerlingen
2.1Ordereglement en ordemaatregelen

Als een leerling het ordentelijk verstrekken van het onderwijs hindert, zullen wij hem/haar aanzetten tot beter en aangepast gedrag.Principe. Als principe geldt dat de leerling de gevolgen van zijn daden draagt:

 • Wie een taak zonder reden niet afgeeft, krijgt een gepaste sanctie;

 • Wie iets opzettelijk of door verregaande onachtzaamheid beschadigt, moet het vergoeden of herstellen;

 • Wie iets besmeurt, moet het reinigen; wie afval achterlaat, moet het opruimen…

Telaatkomers. Te laat in de les zijn stoort de les. Voorkom dit door tijdig thuis te vertrekken. Als je toch te laat komt, meld je dan op het secretariaat voor je naar de klas gaat.

Strafmaatregelen.

 • 05 negatieve nota’ s: 1 x strafstudie van 15.25 u. – 16.55 u.

 • 10 negatieve nota’ s: 2 x strafstudie van 15.25 u. – 16.55 u.

 • 15 negatieve nota' s: strafstudie op woensdagnamiddag van 12.30 u. – 15.15 u.

 • zware feiten: 1 of meer dagen uitsluiting thuis

 • verwijdering uit de school

Het niet opvolgen van het schoolreglement heeft eveneens tot gevolg dat het recht op tussenkomst van de school­verzekering kan wegvallen.

De volgende ordemaatregelen zijn mogelijk:


Ordemaatregelen die zowel de directeur als alle onderwijzende en opvoedende personeelsleden kunnen nemen.


een waarschuwing

mondeling (met vermelding in de schoolagenda).

een vermaning

nota in de agenda. Elke aanmerking of straftaak wordt door je ouders getekend.

een straftaak

extra schriftelijke taak; wordt via de agenda aan je ouders gemeld

Tijdelijke verwijdering uit de les/studietot het einde van de les/studie. Ondertussen krijg je een straf of een taak. We brengen jouw ouders op de hoogte van je tijdelijke verwijdering uit de les/studie.


Ordemaatregelen die enkel de directeur kan nemen, eventueel op advies van de begeleidende klassenraad


een begeleidings-overeenkomst

 • als je herhaaldelijk in de fout gaat, krijg je een contract waarin omschreven wordt wat uitdrukkelijk van jou wordt verwacht en wat de gevolgen zijn als je de afspraken niet nakomt. Het contract heeft een beperkte duur, wordt geregeld geëvalueerd en kan leiden tot een tuchtprocedure.

 • schriftelijk meegedeeld aan je ouders
een strafstudie

 • je moet de strafstudie buiten de lesuren uitzitten

 • schriftelijk meegedeeld aan je ouders
preventieve schorsing

 • Als de feiten zo’n omvang aannemen dat we er zelfs aan denken om je definitief uit de school te verwijderen, kan de directeur je preventief schorsen, d.w.z. je voorlopig uit de school sluiten.

 • Deze voorlopige maatregel geldt zolang het onderzoek duurt en voor zover het belang van het onderwijs dit vereist. Je ouders worden hierover vooraf schriftelijk ingelicht .Binnen drie lesdagen na kennisname van de ordemaatregel heeft de betrokkene recht op overleg met de directeur.


Tegen een ordemaatregel kan geen beroep worden aangetekend.
Oudercontact.
Ondanks alle uitleg (op rapport, in agenda,…) kan het nodig zijn dat ouders en/of leerlingen, leerkrachten en directeur een gesprek hebben. Voor ouders is het belangrijk dat sommige activiteiten die in de onderwijssituatie voorkomen, toegelicht worden. Het contact met ouders kan onder meer zijn:

 • Een individueel gesprek

 • Een individueel contact, een huisbezoek

 • Een oudercontactavond met informatie2.2Tuchtreglement en tuchtmaatregelen


De directeur kan een tuchtmaatregel nemen als het gedrag werkelijk een gevaar vormt voor het ordentelijk verstrekken van het onderwijs en/of de verwezenlijking van het eigen opvoedingsproject van onze school in het gedrang brengt. Als hij de definitieve uitsluiting overweegt, wint hij eerst het advies in van de begeleidende klassenraad.

De directeur zal slechts tuchtmaatregelen nemen als de ordemaatregelen geen effect hebben of bij zeer ernstige overtredingen. Hieronder vallen overtredingen zoals opzettelijk slagen en verwondingen toebrengen, opzettelijk essentiële veiligheidsregels overtreden, opzettelijk en blijvend de lessen en activiteiten storen, zware schade toebrengen, drugs dealen of diefstal plegen.


2.2.1soorten

De tuchtmaatregelen zijn: • Alternatieve straffen die je tijdens de schooluren moet uitvoeren.

Naargelang de situatie kan een alternatieve straf worden opgelegd.


 • Een tijdelijke uitsluiting uit de lessen van één of meer vakken voor een maximale duur van 5 lesdagen. Tijdens deze tijdelijke uitsluiting word je op school gehouden en word je verplicht tot een vervangende opdracht, een schrijfstraf of studie.

Een tijdelijke uitsluiting uit alle lessen voor een maximale duur van 5 lesdagen. Tijdens deze tijdelijke uitsluiting word je naar huis gestuurd, tenzij je ouders erom verzoeken je toch op school te houden en wij op dat verzoek ingaan. Als wij je toch op school houden, word je verplicht tot een vervangende opdracht, een schrijfstraf of studie.

Wij mogen voorwaarden aan de opvang koppelen en zullen met jou of met je ouders hierover afspraken maken.

Afwezigheden wegens tijdelijke uitsluiting als tuchtmaatregel worden van rechtswege als gewettigd beschouwd.
 • Een definitieve uitsluiting uit de school. De directeur spreekt deze maatregel uit na voorafgaand advies van de begeleidende klassenraad.

Een definitieve uitsluiting gaat in tijdens het schooljaar en uiterlijk op 31 augustus.

Als je vóór 30 juni definitief wordt uitgesloten, blijf je in onze school ingeschreven tot aan je inschrijving in een andere school (of tot 31 januari van dat schooljaar indien je opleiding Se-n-Se of hoger beroepsonderwijs dan eindigt). Je uitsluiting op zich doet geen afbreuk aan je statuut als regelmatige leerling. Samen met het begeleidende CLB zullen wij jou actief helpen zoeken naar een andere school, maar zolang je geen nieuwe school gevonden hebt, zijn we niet verplicht om je in onze school op te vangen.

Ben je niet meer leerplichtig en word je voor 30 juni definitief uitgesloten, dan kan de school je uitschrijven vanaf de 30ste lesdag volgend op de dag dat de definitieve uitsluiting ingaat.

Hou er ook rekening mee dat een leerling die uit de school/campus uitgesloten werd, het lopende, het volgende schooljaar én het daaropvolgende schooljaar geweigerd kan worden in de school/campus.

Indien je in de loop van het schooljaar definitief uitgesloten werd uit een andere school, kan ook onze school jou weigeren volgens de criteria en de procedure die binnen ons lokaal overlegplatform (LOP) zijn vastgelegd.2.2.2RegelsWanneer de directeur een tuchtmaatregel neemt, respecteert hij/zij in ieder geval de volgende regels:

 • De tuchtstraf moet pedagogisch verantwoord kunnen worden en in overeenstemming zijn met de ernst van de feiten.

 • De betrokken leerling en de ouders, eventueel bijgestaan door een raadsman, worden vooraf uitgenodigd voor een gesprek over de problemen.

 • De ouders en hun raadsman hebben recht tot inzage van het tuchtdossier.

 • Deze beslissing wordt schriftelijk gemotiveerd. Er wordt aangegeven waarom het gedrag van de leerling werkelijk een gevaar vormt voor de opdracht van de school om ordentelijk onderwijs te verstrekken en/of om haar opvoedingsproject te verwezenlijken.

 • De ouders worden vóór het ingaan van de tuchtmaatregel schriftelijk op de hoogte gebracht van de genomen beslissing en van de datum waarop de maatregel ingaat.

 • Het tuchtdossier en de tuchtmaatregelen zijn niet overdraagbaar van de ene school naar de andere school.

 • Er wordt nooit overgegaan tot collectieve uitsluitingen.


2.2.3Overleg

Binnen de drie lesdagen na kennisname van de tuchtmaatregel heb jij en/of je ouders recht op overleg met de directeur.

De datum van het onderhoud wordt schriftelijk aan je ouders meegedeeld.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina