Schooljaar 2013-2014Dovnload 352.76 Kb.
Pagina7/10
Datum20.08.2016
Grootte352.76 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

8Bijdrageregeling

In het secundair onderwijs bestaat er geen absolute kostenloosheid. Het boekenpakket omvat: huur leerboeken, werkboeken, kopieën, toetsbladen en agenda. Bij de afhaling in augustus wordt een voorschot gevraagd, begin januari het resterend bedrag.


voorschot saldo totaal

1A- stroom € 150 € 80 € 230

2A- stroom € 150 € 80 € 230

1B € 100 € 50 € 150

BVLA € 150 € 50 € 200

BVLB/C € 100 € 50 € 150

De week voor de paasvakantie wordt een GWP/ project cultuur georganiseerd. De prijs hiervan is afhankelijk van de ingerichte activiteiten. Hiervoor wordt telkens een spaarplan opgesteld.Het geld voor schoolexcursies, schoolreizen en extra film- en toneelvoorstellingen wordt niet centraal opgehaald. De prijs is afhankelijk van de ingerichte activiteit.

9Rookbeleid


In onze school geldt een algemeen en permanent rookverbod. Ook elektronische sigaretten vallen onder het rookverbod.


De school controleert de naleving van dit verbod en kan bij vaststelling van overtreding een sanctie opleggen overeenkomstig het orde- en tuchtbeleid.

10Reclame en sponsoring

Reclame zijn mededelingen die tot doel hebben de verkoop te bevorderen. Sponsoring houdt een bijdrage in die tot doel heeft de bekendheid te verhogen.


Reclame en sponsoring door derden zijn toegestaan binnen onze school, voor zover ze niet onverenigbaar zijn met de onderwijskundige en pedagogische taken van de school en voor zover ze de geloofwaardigheid, betrouwbaarheid, objectiviteit en onafhankelijkheid van onze school niet schaden.
Elke aanvraag tot reclame en sponsoring zal worden voorgelegd aan de schoolraad die hierover zal adviseren.

Deel 3
Afspraken en informatie

1Kledij, orde, veiligheid, hygiëne

Onze school waardeert persoonlijke smaak en overtuiging, maar het mag geenszins de bedoeling zijn om te provoceren, de goede zeden te schenden of de vrijheid van anderen te belemmeren. Noch de eigen veiligheid of gezondheid, noch die van anderen mag in het gedrang komen.

In sommige lessen is, ter wille van de hygiëne en/of de veiligheid, aangepaste kledij noodzakelijk. Soms zullen haarnetjes, badmutsen of beschermkledij aangewezen of zelfs verplicht zijn. Anderzijds zal de directeur of de betrokken leerkracht, naargelang de situatie, het dragen van hoofddeksels, sieraden, losse kledij, sjaaltjes e.d. verbieden als de hygiëne en/of de veiligheid dit vereisen. Bijvoorbeeld in de lessen Lichamelijke Opvoeding en praktijkvakken, bij sport en zwemmen.

Ingevolge een uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (19 juni 2004) besliste de Raad van Bestuur dat het dragen van een hoofddoek niet toegelaten is op school noch tijdens alle door de school georganiseerde uitstappen en activiteiten. Dit verbod op het dragen van uitgesproken religieuze tekens heeft tot doel het pluralisme te bevorderen en het vreedzaam samenleven te beschermen. Deze beslissing geldt voor alle scholen van de scholengroep en is geen inbreuk op de religieuze vrijheid maar eerder een bescherming ervan.2Privacywetgeving en gebruik van beeldmateriaal


De school of een televisieploeg maakt foto’s, video- en televisieopnames van leerlingen tijdens verschillende evenementen in de loop van het schooljaar. Die gebruiken we voor onze schoolwebsite en we illustreren er onze publicaties mee. De school heeft daarvoor jouw individuele toestemming nodig. Je krijgt daarvoor van ons een document.


Je kunt je altijd verzetten tegen het gebruik van beeldmateriaal en een gegeven toestemming kun je altijd herroepen.

3Ziekte, ongeval en toedienen van medicatie

In principe wordt er op onze school geen medicatie aan de leerlingen toegediend. De school of de leerkracht kan niet op eigen initiatief medicatie verstrekken.


Als een leerling tijdens de schooluren medicatie moet nemen, kan dit enkel op doktersvoorschrift. Bovendien moet de school dit eerst duidelijk afspreken met de ouders en de leerling.
Het schoolpersoneel kan op geen enkel ogenblik verantwoordelijk gesteld worden als een leerling na het correct toedienen van voorgeschreven medicatie bijwerkingen ondervindt .

Aan de ouder/behandelende arts wordt gevraagd om de verklaring als bijlage in te vullen en te ondertekenen.

Wanneer een leerling op school pijn krijgt of onwel wordt, contacteren wij de ouders conform de procedure. Bij dringende gevallen worden de hulpdiensten rechtstreeks gecontacteerd.

Besmettelijke ziekten moeten zo vlug mogelijk gemeld worden aan het CLB of de directeur, dit geldt voor volgende infecties:. • Bof (dikoor)

 • Buikgriep/voedselinfecties (vanaf 2 of meer gevallen (binnen een week) in een (klas)groep)

 • Buiktyfus

 • Hepatitis A

 • Hepatitis B

 • Hersenvliesontsteking (meningitis)

 • Infectie met EHEC (enterohemorragische Escherichia coli, verwekker van een zeer ernstige vorm van buikgriep)

 • Infectie met Shigella (verwekker van een zeer ernstige vorm van buikgriep)

 • Kinderverlamming (polio)

 • Kinkhoest (pertussis)

 • Krentenbaard (impetigo)

 • Kroep (difterie)

 • Mazelen

 • Roodvonk (scarlatina)

 • Schimmelinfecties

 • Schurft (scabiës)

 • Tuberculose

 • Windpokken (varicella, waterpokken)


4Gebruik van gsm en andere technologische apparatuurIn de klas mogen de leerlingen geen gebruik maken van gsm en andere technologische apparatuur. Het verhindert immers het ordentelijk lesgeven. Gebruikt de leerling toch een gsm of andere technologische apparatuur in de klas dan moet hij die aan de leerkracht afgeven, die het toestel tot op het einde van de schooltijd (van de voormiddag/namiddag) in bewaring houdt.
Weigert de leerling het toestel af te geven, kan er een ordemaatregel worden genomen (bv. de leerling wordt tijdelijk uit de klas verwijderd) of kan er zelfs een tuchtprocedure worden opgestart.
In de klas of op het schooldomein mogen de leerlingen geen foto’s maken en niet filmen, tenzij de betrokken personen (bv. de leerkracht, de medeleerling, …) hun uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebben gegeven. Is er geen toestemming gevraagd, dan moet de betrokken persoon gebruik maken van zijn recht tot verzet tegen de verwerking van persoonlijke gegevens. Het gaat immers om een geautomatiseerde verwerking van gegevens waarvoor er aangifte moet worden gedaan bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Weigert de leerling de beelden van het internet te verwijderen, dan kan de betrokken persoon een gerechtelijke procedure instellen bij de voorzitter van de Rechtbank van eerste aanleg ofwel klacht neerleggen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina