Schooljaar 2013-2014Dovnload 352.76 Kb.
Pagina8/10
Datum20.08.2016
Grootte352.76 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

5AandachtspuntenSpecifieke richtlijnen voor de Middenschool Geraardsbergen

Als je het ordentelijk verstrekken van het onderwijs hindert, zal de school je ertoe aanzetten je gedrag te verbeteren en aan te passen.De personeelsleden van onze school kunnen daarom, onder het gezag van de directeur, de gepaste ordemaatregelen nemen.
De school vraagt je de volgende regels in acht te nemen:

 1. Duidelijke afspraken zorgen voor een vlotte en aangename samenleving
 1. De enige in- en uitgang voor de leerlingen is Begijnhofkaai 10. De school betreden via de in- en uitgang van de parking is voor de leerlingen niet toegestaan, tenzij met uitdrukkelijke toestemming. Tenzij je in de studie blijft, verlaat je onmiddellijk na de lesuren de school en ga je via de kortste of veiligste weg direct naar huis, zonder treuzelen. Elke leerling is kosteloos verzekerd tegen ongevallen op school en op de kortste weg tussen huis en school. De verzekering dekt enkel medische en farmaceutische kosten. Elk ongeval moet binnen de 48 uur op het secretariaat gemeld worden. Het niet opvolgen van het schoolreglement heeft eveneens tot gevolg dat het recht op tussenkomst van de schoolverzekering kan wegvallen.

 2. Blijf niet in groepjes voor of in de buurt van de schoolpoort staan. Versper de doorgang op de stoep/straat niet.

 3. Ben je te laat op school, dan moet je dat melden op het leerlingensecretariaat, Wegvoeringstraat 7. Bij veelvuldig te laat komen, zonder gegronde reden, volgt een strafmaatregel. Dit wordt vooraan in de agenda genoteerd.

3 x te laat : strafstudie van 15.25 u. – 16.55 u.

5 x te laat : 2 strafstudies van 15.25 u. – 16.55 u.


Meer dan 5 x te laat : woensdagnamiddag strafstudie van 12.30 u. – 15.15 u.


 1. Je fiets moet bij de hand genomen worden bij het binnenkomen en het verlaten van het schooldomein. Het is ten strengste verboden op de voetpaden of op de speelplaats te fietsen. De fietsen worden ordelijk gestald onder de voorziene afkapping. Fietsen, voorzien van een staander (indien dikke banden) en een slot worden ordelijk geplaatst.’ s Morgens, na het eerste belsignaal, op het einde van elke speeltijd en telkens na de lessenwisseling, verzamelen alle leerlingen per klas in een rij op de aangeduide plaatsen. De leerlingen gaan in stilte en onder begeleiding van de leerkracht naar het klaslokaal. Elk lesuur duurt 50 minuten. Wees stipt op tijd voor elke les: verlies dus geen tijd als je van lokaal moet veranderen. Tussen en tijdens de lesuren naar het toilet gaan kan alleen zeer uitzonderlijk en enkel met de uitdrukkelijke toestemming van de leerkracht. Ga spaarzaam om met toiletpapier en water. Respecteer het werk van het onderhoudspersoneel. Vóór de lessen, tijdens de speeltijden en na de lessen mogen geen leerlingen in de gangen worden aangetroffen.

 2. Leerlingen die ’s middags naar huis gaan eten moeten hiervoor toelating hebben van hun ouders en krijgen een pasje. Je eet of thuis of op school. Wie ’ s middags niet naar huis kan blijft op school eten. De leerlingen verzamelen in rijen aan de mediatheek of aan de refter.
  Aan tafel verwachten we van iedereen een rustig gedrag en goede manieren. In het schoolrestaurant gelden de elementaire regels van beleefdheid en correcte eetgewoonten.

 3. Boterhammen worden best in een brooddoos meegebracht. Onze school is een groene school. Eetbonnetjes (€ 4), bonnetjes voor broodjes (€ 2,20) en drankbonnetjes (€ 0,50) worden op maandag verkocht in de mediatheek. Schrijf er onmiddellijk je naam op met balpen. Leerlingen die op maandag afwezig waren, kunnen op een andere dag tijdens de voormiddagspeeltijd bonnetjes kopen op het economaat.

 4. Op de speelplaats zijn basketbal, voetbal en tafeltennis toegelaten volgens de interne regeling opgemaakt door de leerkrachten L.O. Draag zorg voor al het ter beschikking gestelde sportmaterieel. Op de speelplaats staan banken ter beschikking: ga niet op de grond, op de stoep of op de vensterbanken zitten.

 5. Gezondheidsbeleid: de school wil actief kennis, vaardigheden en attitudes bijbrengen die gericht zijn op een gezonde levensstijl.

 6. Kauwgom is op school niet toegelaten. In de klas wordt niet gegeten of gedronken. De dranken op de speelplaats mogen enkel genuttigd worden tijdens de speeltijden. Het leeggoed moet in de daartoe bestemde bak of container gedeponeerd worden. Daar de school voorstander is van glazen flessen, wordt er drank aangeboden in glazen flesjes. Deze verpakking is het milieuvriendelijkst. Tetraverpakkingen en andere moeten op school gesorteerd worden.

 7. Voor en na de lessen en tijdens de speeltijden zijn alle leerlingen op de speelplaats. Wil je naar een klaslokaal gaan dan vraag je eerst de toelating aan één van de leerkrachten met toezicht.

 8. Wanneer je afwezig was dan ben je zelf verantwoordelijk om zo vlug mogelijk jouw agenda en je schriften bij te werken. Uitleg over de gemiste leerstof kan je steeds van je vakleraar krijgen, indien je erom vraagt.

B. Verzorg je houding en je kledij

 1. Wees voornaam en beleefd in je omgang met iedereen.

 2. De voertaal op school is Algemeen Nederlands. Leraressen spreek je aan met “Mevrouw”, leraars met “Meneer”. Begroet de directie en de personeelsleden bij een ontmoeting. Het taalbeleid op school zorgt ervoor dat anderstalige leerlingen, taalzwakke leerlingen en leerlingen met taalstoornissen extra worden begeleid. Maar zelf kun je veel bereiken als je in alle omstandigheden nauwkeurig en in goed Nederlands probeert te formuleren wat je bedoelt. De communicatie met de ouders en verantwoordelijken gebeurt in het Nederlands. Ouders die geen Nederlands spreken, kunnen steeds een vertrouwenspersoon inschakelen.

 3. Heb respect voor alle personeelsleden en je medeleerlingen. Andere leerlingen plagen of pesten wordt niet geduld: doe een ander niet aan wat je zelf niet graag hebt. Meld zo snel mogelijk als een medeleerling gepest wordt. Pesten kan niet, wie wel pest wordt uit de groep gehaald. Na een gesprek met de leerlingenbegeleider volgt een verzoeningsgesprek met het slachtoffer. Bij erge gevallen of bij herhaling worden de ouders op de hoogte gebracht.

 4. Respecteer het werk van alle personeelsleden en medeleerlingen. Hou de school net: kledij aan de kapstok, afval en rommel in de vuilnisbak, papier in de papiermand, lege flesjes in de verzamelkratten. Indien je betrapt wordt op het laten rondslingeren van afval moet je dit opruimen of zelfs een grotere opruimactie uitvoeren in de eetzaal, op de speelplaats, … .

 5. Draag zorg voor gebouwen, meubilair en materiaal. Als je iets beschadigt of breekt, meld je dit onmiddellijk aan de leerkracht of op het economaat, die zal dan een minnelijke schikking voorstellen aan je ouders. Opzettelijke beschadigingen worden streng bestraft.

 6. Vooraleer je de klas verlaat, plaats je de stoel onder de tafel.

 7. Gevonden voorwerpen breng je naar het economaat. Elke vrijdag van 12.30 u. tot 12.45 u. of na afspraak met het economaat kan je in lokaal 6 terecht voor eventuele verloren voorwerpen terug te vinden.

 8. Laat nooit je portefeuille of waardevolle voorwerpen achter in je tas, aan de kapstok of op het boekentassenrek.

 9. De leerlingen mogen geen gevaarlijke voorwerpen in hun bezit hebben (messen, puntige voorwerpen). Deze worden onmiddellijk afgegeven , de ouders worden op de hoogte gebracht (naargelang de ernst) en kunnen op het secretariaat terug opgehaald worden door de ouders.

De school is niet verantwoordelijk, noch verzekerd voor beschadigingen, verlies of diefstal van meegebrachte voorwerpen.


 1. Op de speelplaats dienen de leerlingen zich waardig te gedragen. Ruwe spelen of spelen die de veiligheid van anderen in gevaar brengen, zijn verboden. Uiteraard worden geen vechtpartijen geduld.

 2. Zorg voor de juiste hygiëne en nette verzorgde kledij. Er is een duidelijk onderscheid tussen vrijetijds- en schoolkledij. Opvallende sieraden, kapsels, make-up en niet-natuurlijke haarkleuren zijn zeker niet toegelaten. Duidelijke afspraken hieromtrent zijn:
  - per oor is één klein sieraad toegelaten (dit kan ook een piercing zijn);
  - nagellak en make-up zijn niet toegelaten.

Bij overtreding:

 • worden de leerlingen naar het secretariaat gestuurd om make-up en/ of nagellak te verwijderen.

 • worden opvallende sieraden opgeborgen.

Ordemaatregel bij veelvuldige overtredingen:

3 overtredingen: 1 strafstudie van 15:25 –16:55

5 overtredingen: 2 strafstudies van 15:25 – 16:55

Meer dan 5 overtredingen: woensdagnamiddag strafstudie van 12:30 –15:15Indien de leerling op school komt met een niet-natuurlijke haarkleur of provocerend kapsel wordt deze naar het secretariaat gestuurd. De ouders worden verwittigd van de inbreuk op het schoolreglement. De natuurlijke haarkleur moet binnen de week hersteld worden.


 1. Neem regelmatig je turnpak en je werkkledij mee naar huis om ze te wassen.

 2. De interne reglementen van de praktijkvakken moeten strikt nageleefd worden (zie bijlagen).

 3. Ook buiten de school dient je gedrag onberispelijk te zijn, tenslotte vertegenwoordig je steeds de Middenschool.

C. Je schoolbenodigdheden

 1. Koop duurzame schoolbenodigdheden.

 2. Zorg ervoor dat al je gerief je naam draagt: turnpak, turnpantoffels, boeken en schriften, boekentassen, pennenzak, werkkledij, brooddoos …

 3. Breng enkel mee wat je echt nodig hebt!

 4. Zorg voor een degelijke boekentas die je boeken, schriften en schoolgerief afdoende beschermt. De boekentassen worden tijdens de speeltijden, ordentelijk en per klas op de rekken geplaatst onder het afdak. Zonder toestemming is het verboden om bij de boekentassenrekken te vertoeven.

 5. Draag zorg voor de leer- en bibliotheekboeken die je tegen een lage huurprijs ter beschikking krijgt. Ze dienen netjes gekaft en met zorg behandeld te worden. Leerboeken worden tegen betaling van een huursom ontleend. Leerboeken kosten veel geld, behandel ze dus met zorg. De boeken en schriften worden opgeborgen en meegedragen in boekentassen of stevige rugzakken (niet in plasticzakken). De boekentassen worden op de speelplaats in de daartoe bestemde rekken geplaatst.

 6. Je agenda en schriften vul je leesbaar, correct en met zorg in. Ze zijn de belangrijkste documenten voor de homologatie van je diploma. Je schoolagenda moet je elke dag bijhebben. Op het einde van het schooljaar wordt de schoolagenda afgegeven op het secretariaat.
  Het gebruik van “corrector” in je agenda is verboden. Je mag er ook geen bladen uitscheuren of aan elkaar kleven. In de schoolagenda worden tevens afwijkingen van de normale uurregeling, de data van de examens, het bedrag van allerlei uitgaven, beoordelingen en opmerkingen genoteerd.

 7. Gezien buitenschoolse activiteiten, GWP, projecten, pedagogische uitstappen deel uitmaken van het Pedagogisch Project van het Gemeenschapsonderwijs is deelname verplicht.

 8. Wanneer je ingeschreven bent voor een buitenschoolse activiteit of studie-uitstap en je kunt omwille van ziekte of een strafmaatregel niet deelnemen, zal de groepsbijdrage die je al betaald had niet terugbetaald worden. Individuele toegangsgelden worden echter wel terugbetaald.

 9. Op het einde van elk schooljaar, bundel je al je schriften en mappen en je bewaart ze gedurende 6 jaar (voor het 2de jaar nog 5 jaar). Je agenda geef je af op school. Indien de homologatiecommissie erom verzoekt, moeten al je schriften en je agenda overgemaakt worden. Agenda’s, schriften, tekeningen, notities moeten thuis bewaard worden, daar ze kunnen opgevraagd worden voor de homologatie.

D. Contacten met directie en secretariaat

 1. Alle in te vullen formulieren (o.a. voor kinderbijslag, voor het bekomen van een studiebeurs) worden ’ s morgens tijdens de speeltijd op het secretariaat afgegeven om ze te laten invullen. De volgende dag kunnen ze opnieuw tijdens de speeltijd afgehaald worden.

 2. Leerlingen die de directie wensen te spreken, melden zich eerst aan op het secretariaat.

 3. Indien men de directie wenst te spreken, maakt men vooraf een afspraak.

E. Klare afspraken… goede vrienden

 1. Een school kan slechts maximaal renderen als ouders en schoolteam hetzelfde doel nastreven. Dit betekent dat ouders en schoolteam op opvoedkundig vlak gelijk denken en handelen. Dit trachten we te bereiken via duidelijke afspraken.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina