Schoolplan 2011-2015 C. B. S. ‘t Warmelinck Kruisdijk 17Dovnload 0.53 Mb.
Pagina1/8
Datum26.08.2016
Grootte0.53 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

SCHOOLPLAN 2011-2015
C.B.S. ‘t Warmelinck
Kruisdijk 17

7122 JX Aalten

Inhoudsopgave Schoolplan 2011-2015

Naam

Inhoud

0

Voorwoord

 • Relatie met WMK: beleidsterreinen en competenties

1

Inleiding


  1. Doelen en functie van het schoolplan

  2. Procedures opstellen en vaststellen van het schoolplan

  3. Verwijzingen

2

Schoolbeschrijving


  1. Kenmerken school

  2. Kenmerken directie en leraren

  3. Kenmerken leerlingen

  4. Kenmerken ouders en omgeving

  5. Prognoses: interne en externe ontwikkelingen

3

Onderwijskundig beleid
Sport en bewegen?

Wetenschap en techniek?

Engels?

3.1 Missie + mission statement + streefdoelen

3.2 Visie(s): algemeen en specifiek

3.3 Levensbeschouwelijke identiteit

3.4 Leerstofaanbod + Toetsinstrumenten

3.5 Taalleesonderwijs

3.6 Rekenen en Wiskunde

3.7 Sociaal-emotionele ontwikkeling

3.8 Actief Burgerschap en sociale cohesie; cultuureducatie

3.9 ICT

3.10 Leertijd

3.11 Pedagogisch Klimaat

3.12 Didactisch Handelen

3.13 Actieve rol van de leerlingen

3.14 Zorg en begeleiding

3.15 Passend onderwijs – Afstemming

3.16 Opbrengstgericht werken

3.17 Opbrengsten


4

Personeelsbeleid


4.1 Organisatorische doelen

4.2 Schoolleiding

4.3 Beroepshouding

4.4 Integraal Personeelsbeleid – Professionalisering

4.5 Instrumenten voor personeelsbeleid

4.6 Verzuimbeleid5

Organisatie & beleid


5.1 Structuur (organogram) schoolorganisatie + besturingsfilosofie

5.2 Structuur (groeperingsvorm)  1. Schoolklimaat (incl. Sociale Veiligheid en Risico-Inventarisatie

  2. Communicatie (intern)

  3. Communicatie (met externe instanties)

  4. Communicatie (met ouders)

  5. Begeleiding leerlingen overgang naar VO-scholen

  6. Voor- en vroegschoolse educatie

  7. Buitenschoolse opvang

6

Financieel beleid

Materieel beleid  1. Organisatie

  2. Planning en cotrolcyclus en beleidsafspraken

  3. Begroting

  4. Vermogensbeheer

7

Kwaliteitsbeleid


7.0 Kwaliteitszorg + toelichting op indicatoren

7.1 Wet-en regelgeving

7.2 Terugblik Schoolplan 2007-2011 (“evaluatie”)

7.3 Strategisch beleid

7.4 Analyse inspectierapport(en)

7.5 Analyse oudervragenlijst

7.6 Analyse leerlingenvragenlijst

7.7 Analyse lerarenvragenlijst

7.8 Het evaluatieplan

7.9 Kwaliteitsprofiel (sterkte/zwakte-analyse)

7.10 Plannen van Aanpak (2011-2015)

Bijlagen

Organogram Stichting AccentScholengroep
Voorwoord

De indeling van het schoolplan 2011-2015 is afgestemd op het Strategisch beleidsplan van Accentscholengroep en de beleidsterreinen die wij relevant vinden voor onze schoolontwikkeling. Deze beleidsterreinen vormen de focus voor onze kwaliteitszorg (zie hoofdstuk 7). Dit betekent, dat wij deze beleidsterreinen:


1. Beschrijven Wat beloven we? [zie schoolplan]

2. Periodiek (laten) beoordelen Doen wij wat we beloven? [zie hoofdstuk 7.9]

3. Borgen of verbeteren Wat moeten wij borgen? Wat verbeteren? [zie hoofdstuk 7.10 t/m 7.14]
De onderscheiden beleidsterreinen komen (deels) overeen met de kwaliteitsaspecten die de Inspectie van het Onderwijs onderscheidt in haar toezichtskader.
Tevens beschrijven wij in deze inleiding de competenties (in de geest van de wet Beroepen in het onderwijs) die wij hanteren voor de persoonlijke ontwikkeling van onze werknemers. Deze competenties vormen de rode draad in ons integraal personeelsbeleid (zie hoofdstuk 4). De beleidsterreinen en de competenties zijn logisch gekoppeld (zie schema) en afgeleid van de zeven bekwaamheidseisen in de wet Bio.


Onze beleidsterreinen

(kwaliteitszorg)

Onze competenties

(integraal personeelsbeleid)

Afgeleid van de Wet BIO

Levensbeschouwelijke identiteit (3.3.)
Vakinhoudelijk competent (3)

Leerstofaanbod (3.4)

Vakmatige beheersing

Vakinhoudelijk competent (3)

Taalleesonderwijs (3.5)
Vakinhoudelijk competent (3)

Rekenen en Wiskunde (3.6)
Vakinhoudelijk competent (3)

Sociaal-emotionele ontwikkeling (3.7)
Vakinhoudelijk competent (3)

Actief Burgerschap (3.8)
Vakinhoudelijk competent (3)

ICT (3.9)
Vakinhoudelijk competent (3)

Leertijd (3.10)

Gebruik leertijd

Organisatorisch competent (4)

Pedagogisch klimaat (3.11)

Pedagogisch handelen

Pedagogisch competent (2)

Interpersoonlijk competent (1)Didactisch handelen (3.12)

Didactisch handelen

Didactisch en vakinhoudelijk competent (3)

Organisatorisch competent (4)Actieve rol leerlingen (3.13)

Didactisch handelen
Schoolklimaat (5.3)
Interpersoonlijk competent (1)

Zorg en begeleiding (3.14)

Zorg voor leerlingen

Vakinhoudelijk competent (3)

Passend onderwijs/afstemming (3.15)Opbrengstgericht werken (3.16)

Opbrengstgerichtheid
Opbrengsten (3.17)

Opbrengstgerichtheid
Schoolleiding (4.2)
NSA

Beroepshouding (4.3)
Competent in samenwerken (omgeving) (6)

Professionalisering (4.4)

Integraal PersoneelsbeleidProfessionele instelling

Competent in samenwerken (collegae) (5)

Competent in reflectie en ontwikkeling (7)Interne communicatie (5.4)

Communicatie

Competent in samenwerken (collegae) (5)

Externe contacten (5.5.)

Communicatie

Competent in samenwerken (omgeving) (6)

Contacten met ouders (5.6)

Communicatie

Competent in samenwerken (omgeving) (6)

Voor- en vroegschoolse educatie (5.7)Kwaliteitszorg (7.1)

Gerichtheid op kwaliteit

Competent in reflectie en ontwikkeling (7)

Wet-en regelgeving (7.2)


In het schoolplan zijn hoofdstukken opgenomen (zie inhoudsopgave) die nader ingaan op de doelen die we stellen ten aanzien van de genoemde beleidsterreinen. In hoofdstuk 4, Integraal Personeelsbeleid, gaan we nader in op de rol en de functie van de onderscheiden competenties.


Hoofdstuk 1 Inleiding


  1. Doelen en functie van het schoolplan1.1. Doel en functie van het schoolplan

Het schoolplan is een beleidsdocument voor een periode van vier jaar, 2011 – 2015. Hierin zijn de strategische visie en de beleidskeuzen op hoofdlijnen vastgelegd. Het schoolplan omvat het onderwijskundige beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Daarnaast worden eigen specifieke beleidskeuzes beschreven.


Het doel van dit schoolplan is:

 • Het schoolplan is een beleidsdocument dat we gebruiken om de kwaliteit van het onderwijs op onze school op hoofdlijnen beschrijven.

Deze beschrijving is het beginpunt van onderwijsverbeteringen die de school gaat doorvoeren. (zie ook hoofdstuk 7.)

 • Het plan geeft duidelijkheid over de planning en sturing voor de komende jaren

 • Het geeft de mogelijkheid om gestelde doelen in de ontwikkeling te evalueren


  1   2   3   4   5   6   7   8


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina