Schoolplan 2011 2015 obs de Waaier Dr. De Visserstraat 4Dovnload 452.13 Kb.
Pagina1/5
Datum21.08.2016
Grootte452.13 Kb.
  1   2   3   4   5Schoolplan

2011 - 2015
obs de Waaier

Dr. De Visserstraat 4

7204 KM Zutphen


Schoolgegevens:

obs de Waaier

Brinnummer:

7204 KM Zutphen

Directeur:

H.du Chatinier

Adjunct directeur:
Adres hoofdvestiging:

Dr.de Visserstraat 4 7204 KM Zutphen

Contact school:

Tel.0575-571561 E-mail: obsdewaaier@archipelprimair.nl Website:www.obsdewaaier.nl

Bevoegd gezag:

Bestuur Stichting Archipel

Adres bevoegd gezag:

Postbus 4091 7200 BB Zutphen

Contactpersoon:

J. Scholten

Contact bevoegd gezag:

Tel. 0575-596120 Website: www.archipelprimair.nl
Instemming met en vaststelling van het schoolplan
Verklaring

Hierbij verklaart de medezeggenschapsraad van bovengenoemde school in te stemmen met het schoolplan 2011-2015.


………………………………….. …………………………….

Voorzitter secretaris

naam:…………………………. naam:…………………..


………………………………..(plaats), -2011

Verklaring

Het bevoegd gezag van bovengenoemde school heeft het schoolplan 2011 – 2015 vastgesteld.

Namens het bevoegd gezag:

……………………………… ……………………………………

Voorzitter College van Bestuur Lid College van Bestuur

J. Scholten H.A. Mulder

Zutphen, -2011
Inhoudsopgave
1. Inleiding

1.1 Doel en functie van het schoolplan

1.2 Procedure voor het opstellen en vaststellen van het schoolplan

1.3 Verwijzingen naar documenten

1.4 Samenhang met de schoolgids

1.5 Evaluatie van het schoolplan


2. Bestuur

2.1 Gegevens van het bestuur

2.2 Organogram van het bestuur

2.3 Bestuursfilosofie en bestuurlijke doelen

2.4 Externe omgeving

2.5 Sponsorbeleid

2.6 Medezeggenschap
3. Schoolbeschrijving

3.1 Gegevens van de school

3.2 De leerlingenpopulatie

3.3 Personeelsgegevens

3.4 Situering van de school

3.5 Toekomstige ontwikkelingen


4. Organisatie en beleid binnen de school en communicatie

4.1 Organogram van de school

4.2 School- en klassenorganisatie

4.3 Toelating, verwijzing en verwijdering

4.4 Taakbeleid

4.5 Communicatie

4.6 Dienstverlening

4.7 Schooladministratie en procedure5 Onderwijskundig beleid

5.1 Visie van de school

5.2 Missie van de school

5.3 Identiteit en profilering

5.4 Leerstofaanbod

5.5 Leertijd

5.6 Pedagogisch klimaat en schoolklimaat

5.7 Didactisch handelen

5.8 Zorg en begeleiding

5.9 Informatie- en communicatietechnologie (ICT)


6. Kwaliteitsbeleid

6.1 Kwaliteitszorgsysteem op school

6.2 Opbrengsten

6.3 Schematisch overzicht m.b.t. methodevervanging


7. Personeelsbeleid

7.1 Personeelsbeleid op schoolniveau en gesprekscyclus

7.2 Professionalisering

7.3 Arbobeleid


8. Financiën

8.1 Begroting

8.2 Huisvesting

8.3 Extra externe geldstromen

8.4 Interne geldstromen
9. Klachtenregeling
10. VVE
11. Educatief centrum
13. Projecten en experimenten
14. Uitwerking beleidsvoornemens 2011 – 2015

14.1 Meerjarenplanning 2011-2015

14.2 Ontwerp jaarplan 2011-2012

Bijlage

Jaarlijkse aanvullingen om te bespreken met de MR en in te sturen naar de onderwijsinspectie

1.Inleiding
1.1. Doel en functie van het schoolplan

Het schoolplan is een beleidsdocument voor een periode van vier jaar, 2011 – 2015. Hierin zijn de strategische visie en de beleidskeuzen op hoofdlijnen vastgelegd. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Het schoolplan omvat mede het beleid ten aanzien van de aanvaarding van materiële bijdragen of geldelijke bijdragen, niet zijnde ouderbijdragen of op de onderwijswetgeving gebaseerde bijdragen, indien het bevoegd gezag daarbij verplichtingen op zich neemt waarmee de leerlingen binnen de schooltijden en tijdens de activiteiten die worden georganiseerd onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag, alsmede tijdens het overblijven, zullen worden geconfronteerd (sponsoring). Het schoolplan kan op een of meer scholen voor basisonderwijs en een of meer scholen voor ander onderwijs van hetzelfde bevoegd gezag betrekking hebben(art 12 WPO). Daarnaast worden eigen specifieke beleidskeuzes beschreven.

Schematisch weergegeven hebben we de volgende documenten.


 • SCHOOLPLAN (art 12 WPO)
  inclusief meerjarenoverzicht beleidsvoornemens

 • JAARPLAN (idem)
  1 of 2 A-viertjes
  met mogelijkheden van verdieping per beleidsitem voor het komend schooljaar

 • JAARVERSLAG (art. 171 WPO)
  bestuursverslag (verslag investeringen, financiering, personeelsbezetting en beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden)

jaarrekening (exploitatierekening)

overige gegevens • SCHOOLGIDS (art 13 WPO)
  informatie voor ouders, verzorgers en leerlingen over de werkwijze van de school.

Het schoolplan wordt geconcretiseerd in jaarplannen en jaarbegrotingen. In een jaarplan wordt in geoperationaliseerde termen (SMART – principes) beschreven welke (verbeter)doelstellingen de school wil bereiken in het betreffende schooljaar. Er wordt beschreven welke activiteiten worden ondernomen om de doelstellingen te realiseren. Er wordt hierbij aangegeven wie betrokken zijn bij de uitvoering, wanneer de activiteiten plaatsvinden en wat daarvoor nodig is. Jaarlijks zullen de verander- en verbeteronderwerpen van het betreffende schooljaar worden geëvalueerd door directie en team en in een aantal gevallen ook met bestuur, mr en ouders.


Beleidsvoornemens/-plannen dienen SMART te worden geformuleerd. Dat betekent:

 • Specifiek: concreet (Gaat het om een relevant verbeterdoel?)

 • Meetbaar: evalueerbaar (Is het beoogde resultaat voldoende meetbaar omschreven?)

 • Acceptabel: instemming van betrokkenen (Is er voldoende draagvlak voor de beoogde verbetering?)

 • Realistisch: haalbaar (Is de kans op succes groot?)

 • Tijdsgebonden: gepland in tijd (Is er voldoende tijd gepland?)

Het doel van dit schoolplan is: • Het schoolplan is een beleidsdocument dat we gebruiken om de kwaliteit van het onderwijs op onze school op hoofdlijnen beschrijven.

Deze beschrijving is het beginpunt van onderwijsverbeteringen die de school gaat doorvoeren. (zie ook hoofdstuk 6.)

 • Het plan geeft duidelijkheid over de planning en sturing voor de komende jaren

 • Het geeft de mogelijkheid om gestelde doelen in de ontwikkeling te evalueren
De functie van het schoolplan

Het schoolplan is in eerste instantie een intern kwaliteitsinstrument om de school houvast te bieden bij de gemaakte beleidskeuzes en bij de verdere planning van de uitvoering van het beleid. We willen inzichtelijk maken waar de school nu staat en waar we de komende vier jaar naar toe willen en op welke wijze. In tweede instantie dient het schoolplan om verantwoording af te leggen aan het eigen bevoegd gezag, aan de inspectie van het onderwijs en aan de ouders en andere belanghebbenden.
1.2 De procedure voor het opstellen en vaststellen van het schoolplan

Door het bestuur is een format voor het schoolplan vastgesteld, namelijk het format Schoolplan 2011-2015 van de IJsselgroep. Uitgaande van dit raamwerk werkt de directie met de teamleden aan de totstandkoming van dit plan. Het is van groot belang om het team erbij te betrekken. Ook de inspectie gaat na of de leerkrachten weten wat er in het schoolplan staat en of ze daarin gekend zijn. De medezeggenschapsraad is al in een vroeg stadium betrokken bij de totstandkoming van het schoolplan en stemt uiteindelijk in met het schoolplan.

Er wordt gebruik gemaakt van de resultaten van een eigen sterkte-zwakte analyse en een kwaliteitsanalyse (de Archipel-Airview), eventueel aangevuld met andere instrumenten.

Tevredenheidpeilingen onder ouders, leerlingen en medewerkers, de uitkomsten van de laatste inspectiebezoeken en een analyse van de opbrengsten van de school worden ook gebruikt bij het opstellen van het schoolplan, evenals de evaluatie van het vorige schoolplan.

Over het schoolplan heeft tussentijds overleg plaats met het schoolbestuur. Het bestuur stelt het schoolplan uiteindelijk vast.
1.3 Verwijzingen naar documenten

Het meerjarige beleid dat in het schoolplan is geformuleerd is gebaseerd op de volgende bovenschoolse beleidsdocumenten: 1. Het strategische beleidsplan 2011-2015

 2. Het actuele managementstatuut

 3. Het Integraal personeelsbeleidsplan (beleid, instroom, personeelsontwikkeling, personeelszorg, uitstroom, bekwaamheidsdossier, functiemix)

 4. Het ICT beleid van het bestuur

 5. Het Jaarverslag 2010 van het bestuur

 6. Het document Kwaliteitsbeleid (Aantoonbaar Beter Onderwijs: de Archipel-airview)

 7. Het veiligheidsplan

 8. Arbo beleidsplan

 9. Klachtenregeling: reglement vertrouwenspersoon

 10. De begroting 2011 van het bestuur

 11. Statuut en Reglementen Medezeggenschap

 12. Document “Communicatielijnen binnen Archipel”

 13. Convenant/samenwerkingsovereenkomst buitenschoolse opvang

 14. Regeling toelating/verwijdering (format vos/abb)

 15. Protocol toelating/verwijzing lgf-leerlingen

 16. Document evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding

De documenten zijn op school aanwezig en voor betrokkenen te raadplegen.1.4 Samenhang met de schoolgids

Ieder jaar ontvangen de ouders van de kinderen een schoolgids die geldt voor het betreffende schooljaar. De schoolgids informeert o.a. over de onderwijsdoelen, behaalde onderwijsresultaten en de wijze waarop de verplichte onderwijstijd wordt benut (bv. een berekening van het (gem.)aantal uren onderwijs per groep per schooljaar), over de hoogte van de ouderbijdrage en over de manier waarop deze wordt besteed. Het bevat ook informatie over de manier waarop de school de zorg voor het jonge kind en de zorg leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften vormgeeft en hoe de zorg voor leerlingen waarvoor een leerlinggebonden financiering (LGF) beschikbaar is vorm krijgt. Verder beschrijft het hoe de veiligheid ( fysieke en sociale ) op school wordt gegarandeerd en de wijze waarop de overblijfmogelijkheid wordt georganiseerd. Daarnaast beschrijft de schoolgids de rechten en plichten van alle bij de school betrokken partijen, evenals de toegang tot de klachtenregeling.


1.5 Evaluatie van het schoolplan
In het schoolplan 2007-2011 zijn een aantal voornemens genoemd. Van deze voornemens zijn de volgende gerealiseerd:

 • Alle leerkrachten zijn gecertificeerd in Coöperatief Leren.

 • Alle leerkrachten zijn gecertificeerd in de Kanjertraining.

 • De school hanteert een 2 jaarlijkse Kwaliteitsbepaling “Aantoonbaar Beter Onderwijs”.

 • Zorgleerlingen worden besproken volgens de HGPD.

 • De school is gecertificeerd in het kader van het Nationale Actieplan VTB.

 • Er is een doorgaande lijn op het gebied van klassenmanagement, directe instructie en zelfstandig werken.

 • VVE wordt intensief aangeboden met de methode Piramide.

Voornemens die gedeeltelijk gerealiseerd zijn : • Het beleidsplan Cultuureducatie zal herschreven moeten worden o.a. gezien ontwikkelingen gemeentebreed.

 • Het beleidsplan ICT zal herschreven moeten worden o.a.met invulling van Mediawijsheid.

 • De doorgaande lijn VVE wat betreft peuterspeelzaal/onderbouw.

Bestuur
2.1 Gegevens van het bestuur
Onze school valt onder het bevoegd gezag van Stichting Archipel. Daaronder ressorteren in totaal 23 basisscholen en 1 sbo school in de gemeenten Brummen, Voorst en Zutphen.

De school is verbonden met de GMR van Stichting Archipel.


Contactgegevens van het bestuur:
Stichting Archipel

Hogestraatje 3

Postbus 4091

7200 BB Zutphen

Tel. 0575-596120

info@archipelprimair.nl

www.archipelprimair.nl


2.2 Organogram van het bestuur

De eindverantwoordelijkheid voor de stichting berust bij het college van bestuur (CVB). Er wordt toezicht op het bestuur gehouden door de raad van toezicht (RVT, intern toezicht) en door een platform met de wethouders van de 3 gemeenten Brummen, Voorst en Zutphen (extern toezicht). Iedere school heeft een directeur. De directeur is, binnen de vastgestelde kaders, verantwoordelijk voor zijn of haar school. CVB en directeuren komen regelmatig bijeen in het managementoverleg. Daarnaast bestaan functionele werkgroepen voor de beleidsvoorbereiding. Managementoverleg en werkgroepen adviseren aan het CVB. Directeuren en CVB worden bij hun werkzaamheden ondersteund door het stafbureau. De administratie is deels uitbesteed aan een administratiekantoor (AK). De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) is verantwoordelijk voor de medezeggenschap op bestuursniveau, ofwel voor aangelegenheden alle scholen betreffende.

De verdeling van taken en bevoegdheden tussen RVT en CVB is vastgelegd in de statuten van de stichting. De verdeling van taken en bevoegdheden tussen CVB en directeuren is vastgelegd in het managementstatuut.2.3 Bestuursfilosofie en bestuurlijke doelen

Het bestuur van Stichting Archipel werkt conform de Code Goed Bestuur van de PO-raad. De bestuurlijke doelen voor de periode 2011-2015 zijn weergegeven in het strategisch beleidsplan 2011-2015. Deze doelen zijn vertaald in het voorliggende schoolplan 2011-2015. Scholen leggen minimaal een maal per schooljaar verantwoording af aan het college van bestuur over de voortgang van het schoolplan. Het college van bestuur rapporteert en legt verantwoording af aan de raad van toezicht.

Stichting Archipel bestuurt 23 scholen voor primair openbaar onderwijs in de gemeenten Brummen, Voorst en Zutphen.

Het onderwijs op de 23 scholen is ingericht conform Artikel 46 van de Wet Primair Onderwijs. Dit artikel luidt als volgt:

Het openbaar onderwijs draagt bij aan de ontwikkeling van de leerlingen met aandacht voor de godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven in de Nederlandse samenleving en met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden.

Openbare scholen zijn toegankelijk voor alle kinderen zonder onderscheid van godsdienst of levensbeschouwing.

Openbaar onderwijs wordt gegeven met eerbiediging van ieders godsdienst of levens-beschouwing.
Deze omschrijving vormt voor de scholen van het bestuur een belangrijke leidraad bij de toelating en de inrichting van de dagelijkse onderwijspraktijk op de scholen. De actieve pluriformiteit wordt vorm gegeven door op de scholen actieve aandacht te besteden aan de verschillende levens-beschouwelijke en maatschappelijke waarden in onze multiculturele samenleving. (Leren) omgaan met vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, gelijkwaardigheid, individualiteit en gezamenlijkheid, solidariteit en samenwerking zijn vormingsgebieden die naast het leren (het verwerven van kennis en vaardigheden) in onze scholen de nodige aandacht krijgen. De algemene toegankelijkheid komt tot uitdrukking in het feit dat er voor elk kind op onze scholen plaats is, behoudens medische en onderwijskundige beperkingen. Iedereen is welkom, ongeacht godsdienst of levensovertuiging.

Stichting Archipel is op 1 januari 2006 ontstaan na een fusie van de drie besturen voor openbaar primair onderwijs in de gemeenten Brummen, Voorst en Zutphen. Tijdens de eerste jaren van het bestaan werd veel energie gestoken in de opbouw van de organisatie, tot uitdrukking komend in het beleidsplan 2007-2011. Tijdens deze beleidsperiode hebben organisatie en scholen zich goed ontwikkeld.

In het najaar van 2010 werd gestart met de voorbereidingen voor het nieuwe strategisch beleidsplan 2011-2015. In februari 2011 is de besluitvorming afgerond. Het beleidsplan geeft richting en kaders aan voor de schoolplannen.

Missie en visie uit het beleidsplan 2011-2015 luiden als volgt:


Missie.

De scholen van Archipel stimuleren kinderen zich te ontwikkelen tot succesvolle deelnemers aan de maatschappij van de toekomst.


Visie.

Kinderen afkomstig van scholen van Archipel zijn succesvol in het vervolgonderwijs en in de maatschappij van de toekomst uit doordat zij:

-gemotiveerd leren

-kritisch denken

-effectief communiceren

-goed kunnen samenwerken

-verantwoordelijke burgers zijn, met oog voor culturele verschillen

-creatief zijn, en daarbij nieuwe technologie kunnen inzetten

-flexibel zijn

-inzicht hebben in de eigen persoon en zich kunnen inleven in de ander

-gelukkig zijn

Daarnaast zijn de volgende uitgangspunten van belang:

Wij gaan er vanuit dat:

-alle kinderen kunnen leren, maar dat zij verschillen in capaciteiten, tempo en leerstijl

-hoge verwachtingen en een uitdagende, innovatieve, technologisch vooruitstrevende leeromgeving noodzakelijk zijn voor het leersucces van alle kinderen

-wij kinderen leren zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor hun ontwikkeling en resultaten

-vertrouwen, wederzijds respect en open en eerlijke communicatie nodig zijn voor effectieve samenwerking

-bestuurlijke kaders nodig zijn zodat de scholen zich onderling vergelijkbaar en consistent ontwikkelen

-doelen SMART geformuleerd zijn

-regelmatige feedback vanuit ouders en omgeving verbetering ondersteunt.2.4 Externe omgeving
De externe omgeving van de stichting is flink in beweging. Daarin is een aantal trends en ontwikkelingen te onderscheiden die voor Archipel en de afzonderlijke scholen in de komende jaren belangrijk zijn.
Een belangrijke maatschappelijke ontwikkeling is de toenemende vraag naar kinderopvang en buitenschoolse opvang. Twijfelachtig is de toekomstige positie van de peuterspeelzalen binnen de kaders van de Wet OKE en in de relatie met de kinderopvang. De ontwikkelingen passen bij het ingezette Archipelbeleid in het kader van de ontwikkeling van educatieve centra. Ook de opkomst van de Sterrenschool is daarbij van belang.
In 2013 zal passend onderwijs worden ingevoerd. In het licht van de daarmee gepaard gaande bezuinigingen bepaald geen geringe opdracht. De beide samenwerkingsverbanden waarvan Archipelscholen deel uitmaken, swv Zutphen e.o. voor de scholen in Zutphen en Brummen en swv Sine Limite in Deventer voor de scholen in Voorst zijn voor onze scholen daarbij van groot belang.
Vanuit overheid en inspectie wordt in sterke mate de aandacht gericht op opbrengstgericht werken. Dit betekent dat het onderwijs in onze scholen, nog meer dan reeds het geval was, meer doel- en opbrengstgericht zal moeten worden. Dat zal een sterk beroep doen op de professionele cultuur in de scholen.
Er is meer aandacht voor de positie van de leerkracht. Dit is terug te vinden in maatregelen als het Actieplan LeerKracht, de functiemix en de lerarenbeurs. Daarnaast is ook veel aandacht voor versterking van de opleidingen.
In de maatschappij neemt het gebruik van technologie steeds meer toe, ook door kinderen. De vraag aan het onderwijs in de komende jaren is hoe op deze trend in te spelen.
In onze regio is sprake van krimp. Deze zal zich in de komende jaren versterkt voortzetten. Dat betekent dat veel Archipelscholen met een daling van het aantal leerlingen te maken zullen krijgen (die overigens op veel plaatsen al in begonnen). Dit heeft een rechtstreeks effect op de financiën van school en stichting. Een effect dat nog wordt versterkt door de bezuinigingen van de diverse overheden.


  1. Sponsorbeleid

Het beleid ten aanzien van sponsoring volgt in alle opzichten het convenant “Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring” 2009, dat op de school ter inzage ligt.


2.6 Medezeggenschap


 • Op Archipelniveau functioneert de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Er is een GMR-statuut en een GMR-reglement, gebaseerd op de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) uit 2007. Het overleg met de GMR wordt gevoerd door het College van Bestuur. Er is sprake van een GMR met een beperkte omvang (6 personeelsleden, 6 ouderleden en een ambtelijk secretaris).

 • Op school functioneert de medezeggenschapsraad (MR). Het bestuurlijke overleg met de MR is door het bestuur gemandateerd aan de directeur van de school. MR-statuut en MR-reglement zijn gebaseerd op de Wet Medezeggenschap Scholen (2007).


3 Schoolbeschrijving

De Waaier is een openbare basisschool die zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld tot een Brede School. Daarbij zijn de ontwikkelingskansen van de leerlingen uitgangspunt. Hierbij wordt samengewerkt met meerdere partners. Het onderwijssysteem is traditioneel met duidelijke speerpunten. Er wordt lesgegeven in homogene jaargroepen.


Aangezien de schoolbevolking voor een groot gedeelte bestaat uit leerlingen met een allochtone achtergrond en gewichtenleerlingen profileert de school zich vooral op het taalonderwijs en ondersteuning op het gebied van zorg.
3.1 Gegevens van de school
De Waaier is sinds 1997 gehuisvest in een multifunctioneel gebouw. De school heeft 10 lesruimtes tot haar beschikking, een ruime aula, een directiekamer, een IB-ruimte, 2 ruimtes voor ondersteuning en een gymlokaal. In het pand is tevens de peuterspeelzaal “de Vlinderboom” gehuisvest. Stichting Perspectief Zutphen beschikt over 2 ruimtes. Op dit moment wordt 1 ruimte gebruikt door Capabel, een organisatie welke de inburgeringcursus voor volwassenen verzorgt.
De schoolgrootte is per 1-10- 2011 165 leerlingen, verdeeld over 8 groepen.Daarnaast beschikt de school over een taalschakelklas voor kleuters en een taalschakelklas voor nieuwkomers.

De school staat in de wijk het Waterkwartier waar tevens 2 basisscholen en een sbo-school gesitueerd zijn. Met deze scholen bestaan verschillende vormen van samenwerking.


3.2 De leerlingenpopulatie
De schoolbevolking bestaat uit leerlingen met een diverse culturele en etnische achtergrond. Ongeveer 70 % is allochtoon, waarvan het grootste gedeelte een Turkse achtergrond heeft.

Een groot gedeelte van de leerlingen komt uit zwak sociale milieus.

Aantal leerlingen 1-10-2010

4 – 8 jarigen

8 – 12 jarigen
76

89
Gewichtenleerlingen 1-10-2010

0

0.3

1.2
82

29

48

Naast de instroom in de onderbouw, heeft de school een significante zij-instroom. Deze wordt gedeeltelijk veroorzaakt door de aanwezigheid van de taalschakelklas nieuwkomers, maar ook door de profilering als school met een duidelijke ondersteuning van zorgleerlingen.

leerlingaantallen

1-10-2007

1-10-2008

1-10-2009

1-10-2010
143

146

151

165

Uitstroom groep 8 (2010-2011)PRO

5

25%

BBBB/KB

4

23%

KB

3

18%

TL

4

23%

HAVO/TL

2

12%

HAVOHAVO/VWOGymnasium

1

6%

Totaal: 19 leerlingen  1. Personeelsgegevens

De schoolbevolking vraagt van leerkrachten bepaalde schoolspecifieke competenties, zoals het omgaan met leerlingen met een taalachterstand, inzicht in verschillende culturele achtergronden, omgaan met ouders met een geringe woordenschat en bereidheid om leerlingen opvoedkundig te begeleiden.


De formatie per 01-10-2011 bedraagt 11.7 FTE.

Het personeel bestaat uit een directeur, 17 groepsleerkrachten, 2 onderwijsassistenten, een IB’er, een dramatherapeute (1 dag), een gymleerkracht(1 dagdeel), conciërge, 2 vrijwilligsters(oud-leerkrachten).

Van het personeel werken er 7 fulltime, waarvan 4 gebruik maken van de BAPO-regeling.
In de onderbouw zijn 1 leerkracht en 1 onderwijsassistente VVE gecertificeerd en heeft 1 leerkracht deelgenomen aan VVE-Versterkt.

Een leerkracht heeft de opleiding dyslexiespecialisatie gevolgd en een leerkracht rondt eind 2011 zijn IB-opleiding af.

De IB’er rond haar IB opleiding binnenkort af.

Alle leerkrachten zijn gecertificeerd voor de cursus Coöperatief Leren 1 t/m 3.

Alle leerkrachten hebben het certificaat “Kanjertraining”.

Leeftijdsopbouw personeel per 01-10-2011.leeftijd

aantal

20-30 jaar

5

30-40 jaar

4

40-50 jaar

2

50-60 jaar

8

60–65 jaar

3


3.4 Situering van de school
De school is gehuisvest in een in 1954 gebouwd schoolgebouw.In 1997 is het gebouw uitgebreid met een gemeenschappelijke hal, 2 leslokalen en diverse ruimtes, waardoor het multifunctioneel te gebruiken is. De school is gelegen in het Waterkwartier, een wijk met verschillende buurten. De buurt van de school bestaat uit arbeiderswoningen uit de jaren 50. Op diverse plaatsen worden nieuwbouwprojecten gerealiseerd.

3.5 Toekomstige ontwikkelingen
Hoewel de school in de afgelopen jaren gestaag is gegroeid, wordt voorzien dat het leerlingenaantal in de komende jaren zal dalen. Dit als gevolg van de landelijke trend van vermindering van het aantal leerlingen.

In de directe omgeving van de school worden de komende jaren nieuwbouwprojecten uitgevoerd. Dit kan deze prognose positief beïnvloeden.4 Organisatie en beleid binnen de school en communicatie  1. Organogram van de school

Het management bestaat uit een integraal directeur. Deze is volledig ambulant.

Het management wordt ondersteund door een managementteam, bestaande uit de waarnemend directeur ( de coördinator onderbouw) en de bouwcoördinator bovenbouw en de IB’er.

In het kader van VVE heeft een leerkracht van de onderbouw specifieke coördinerende taken.

Het team bestaat uit groepsleerkrachten, onderwijsondersteunend personeel

( klassenassistent en conciërge), een vakleerkracht en een therapeute.4.2 School- en klassenorganisatie
Er worden, indien mogelijk, homogene groepen samengesteld. Deze keus is gemaakt aangezien er binnen deze groep al vele niveauverschillen bestaan.De formatie maakt dit ook mogelijk.

Tevens wordt er gewerkt met blokuren taal, rekenen en lezen. Leidend is de keuze om onderwijs op maat te geven.Leerlingen kunnen in deze blokuren in een andere groep les krijgen.


Er wordt gewerkt volgens het Directe Instructiemodel met gebruik van de korte en verlengde instructie en de instructietafel.

Daarnaast kunnen er leerlingen werken volgens een eigen leerlijn.


Op school is op dit moment 1 interne begeleider werkzaam. Deze is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg . Tevens heeft zij een coachende taak op het gebied van leerlingenzorg. In het schooljaar 2011/2012 zullen de Ib’er en een leerkracht hun IB-opleiding hebben afgerond. Er zal nader bekeken moeten worden hoe deze expertise ingezet kan worden.
Daarnaast is er formatie vrijgemaakt voor Remedial Teaching ( individuele begeleiding of pre-teaching buiten de klas, pre-teaching en ondersteuning in de klas in groepjes of individueel).Degene die de remedial teaching geeft is een groepsleerkracht met ondersteunende taken. Deze begeleiding en coordinatie wordt voor een groot deel ingezet in de onderbouw. De behoefte wordt bepaald door de IB-er in samenspraak met de groepsleerkracht en uitgevoerd d.m.v. de gehanteerde handelingsplannen.De verantwoording ligt hierbij bij de RT-er.

Bij het overig uitvoeren van handelingsplannen ligt de verantwoordelijkheid bij de leerkracht

In de onderbouw wordt in het kader van de methode “Piramide”gewerkt met de inzet van de Tutor(klassenassistent).Deze wordt aangestuurd door de leerkracht onderbouw met specifieke taken.

De inzet van de RT wordt per schooljaar vastgesteld.4.3 Toelating, verwijzing en verwijdering
In dit kader volgt de school het beleid van Stichting Archipel, WSNS en de wettelijke regeling wat betreft schorsing en verwijdering

4.4 Taakbeleid
Het Integraal Personeels Beleidsplan van de stichting Archipel is leidraad bij het taakbeleid op schoolniveau. Er is een format beschikbaar voor het overzicht van de schooltaken, inclusief de lesgevende taak en de uren voor scholing. De verdeling van taken komt tot stand na overleg met het team en is beschreven in de Notitie Taakbeleid (ter inzage op school). Het taakbeleid wordt bij voorkeur vastgesteld voor het begin van het schooljaar, echter uiterlijk in de eerste teamvergadering van het nieuwe schooljaar. Er wordt rekening gehouden met de belastbaarheid van deeltijders en de specifieke bekwaamheden en wensen van het personeel. De inzet van kwaliteiten wordt gekoppeld aan het beleid van de school.  1. Communicatie

Onze school vindt goede communicatielijnen met alle betrokkenen buitengewoon belangrijk. De schoolleiding zorgt daartoe voor optimale overlegstructuren.


Interne communicatie.

 • Binnen de school bestaan er verschillende overlegstructuren.

 • Het managementteam komt 2 maal per jaar bijeen. De onderwerpen zijn van onderwijsinhoudelijke en van beleidsmatige aard.

 • Daarnaast wordt er een twee wekelijkse teamvergadering belegd. Onderwerpen zijn zowel van inhoudelijk als praktisch van aard.De directeur is voorzitter en er wordt genotuleerd.

 • Er is tevens een tweewekelijkse bouwvergadering. Hier worden over het algemeen praktische onderwerpen behandeld, maar ook inhoudelijke ter voorbereiding van de teamvergadering. De bouwcoördinator is voorzitter en besluiten worden genotuleerd.

 • Ongeveer 3 keer per jaar wordt er intervisie gehouden in 2 groepen. De directeur neemt hier niet aan deel.Indien nodig hebben de intervisoren overleg met de directeur over in de intervisie besproken aspecten.

 • Notulen, verslagen, agenda etc worden verspreid via de interne mail.

 • De Medezeggenschapsvergaderingen vinden 2 maandelijks plaats. De onderwerpen zijn van onderwijsinhoudelijk en beleidsmatige aard Er worden notulen gemaakt. De directeur is indien noodzakelijk hierbij aanwezig.


Externe communicatie

 • Aangezien de school participeert binnen de brede school “de Waaier” en de brede school “het Waterkwartier” zijn hiervoor verschillende overlegmomenten. Tweemaandelijks vindt er een werkgroepoverleg plaats tussen de verschillende partners: 4 basisscholen (de Waaier, de Plotter, de Wegwijzer en het Mozaïek), Stichting Perspectief, Bibliotheek Zutphen en Stichting de Blokkentoren. De onderwerpen zijn van beleidsmatige aard en richten zich voornamelijk op de naschoolse activiteiten.Er wordt genotuleerd.
 • Ook is de school indien nodig aanwezig bij overleg in het kader van de gemeentelijke Lokale Educatieve Aanpak
 • Binnen de stichting Archipel is de school vertegenwoordigd in de werkgroep Educatief Centrum.Tweemaandelijks vindt er een werkgroepoverleg plaats tussen de verschillende partners: 5 basisscholen, Stichting de Blokkentoren, het CvB en de coördinator Educatief Centrum. De onderwerpen zijn van beleidsmatige aard.Er wordt genotuleerd.
 • De leerkrachten van groep 7 en 8 participeren in het project tussen de basisscholen van Stichting Archipel en het Stedelijk Daltoncollege. Hierbij wordt gewerkt aan een soepele overgang van PO-VO op zowel pedagogisch als didactisch gebied.
 • De school participeert actief binnen het samenwerkingsverband WSNS Zutphen-Warnsveld

Bijeenkomsten en cursussen worden gevolgd door directie, IB. en team.


 • Al vele jaren maak de school gebruik van de diensten van de o.b.d. “IJsselgroep”. Hiervoor maakt de school op dit moment nog gebruik van de toegekende reguliere uren.
 • De school geeft studenten van PABO Arnhem en SPW-stagiares de gelegenheid in verschillende groepen hun stage te lopen.
 • In het kader van de zorgverbreding heeft de school contact met de volgende instellingen:

 • AMK, Jeugdzorg, Kinderbescherming, Regionale Expertise Centra, IJsselgroep, PCL, ZAT, Stichting Perspectief (schoolmaatschappelijkwerk), GGD ( jeugdverpleegkundige), Atg Vluchtelingwerk, Nidos, Speeldoos, Zozijn,Gemeente (leerplichtambtenaar) en Politie (wijkagent).
 • De communicatie naar de ouders verloopt via de schoolgids, de maandbrief, informatiebrieven, de website, informatieavonden en huisbezoeken (elk schooljaar min. 1 x) • De MR wordt geïnformeerd door de directeur.
 • De communicatie met team en het schoolbestuur gebeurt 2 maal per jaar d.m.v. een schoolbezoek van het CvB.


4.6 Dienstverlening
Op school is er de mogelijkheid voor tussenschoolse opvang. Tegen betaling kunnen de leerlingen overblijven. Het toezicht valt nu onder te taak van de conciërge.Deze is hiervoor gecertificeerd.

De voor- en naschoolseopvang is uitbesteed aan de bso “de Blokkentoren. Deze heeft binnen de wijk per 3-9-2007 een locatie geopend voor de leerlingen van de 3 basisscholen binnen de wijk.

Bij diverse activiteiten en festiviteiten worden ouders betrokken. Deze zijn niet verenigd in een zgn. ouderraad.

4.7 Schooladministratie en procedures
Onze school gebruikt het administratiesysteem Parnassys. Dit systeem wordt gebruikt op alle scholen binnen de Stichting. Hierdoor ontstaat een overzichtelijke, stichtingbrede administratie op o.a. het gebied van de inschrijvingen en van de gegevens van de leerlingen en hun ouders en op het gebied van de verzuimadministratie.Tevens is er een dultkoppeling met het CitoLVS.

Op het gebied van het leerlingvolgsysteem bestaan er de volgende afspraken:

Handelingsplannen, toetsgegevens worden in een groepsmap bewaard. Persoonlijk informatie (dossiers) van leerlingen en leerkrachten worden achter slot bewaard.
Registratie (school)verzuim

Op dit moment worden de absenten per klas bijgehouden in de klassenmap en in een schoolmap.


Op onze school streven we ernaar in de komende 4 jaar ten aanzien van de administratie het volgende te realiseren:

-Verzuimadministratie via Parnassys.

-Cito gegevens via DULTkoppeling in Parnassys.

-Methodegebonden toetsen in Parnassys.5 Onderwijskundig beleid


5.1 Visie van de school
De school stelt zich ten doel de leerlingen te begeleiden bij hun persoonlijke en sociale ontwikkeling en het verwerven van vaardigheden en elementaire kennis.

Ze dienen ter optimale ontwikkeling van de leerling als individu en als sociaal wezen.


We streven ernaar zoveel mogelijk:

 • rekening te houden met de eigen interesse van de leerlingen en deze te stimuleren en te ontplooien.

 • eerbied te wekken voor menselijke waarden en normen.

 • de leefregels van onze samenleving te respecteren.

 • het gevoels- en wilsleven te ontwikkelen

 • de creativiteit bij de leerlingen te ontwikkelen.

 • een positieve instelling te kweken t.a.v diverse vormen van arbeid.

 • de leerlingen te leren samen te leven en samen te werken.5.2 Missie van de school
De missie is het antwoord van de school op de analyse van de externe en interne context. In de missie formuleert de school als het ware haar eigen opdracht voor 4 a 5 jaar in de gegeven situatie.
Onze voornemens met betrekking tot de ontwikkeling van het onderwijskundige beleid gedurende de periode 2011-2015 zijn gebaseerd op:

de (ontwikkeling in de) samenstelling van onze leerlingenpopulatie

de interne en externe analyse

een analyse van de leeropbrengsten d.m.v. ons leerlingvolgsysteem

uitkomsten van recent inspectiebezoek

een eigen sterkte-zwakte analyse

De missie luidt:
De school heeft gezien de schoolpopulatie de taalontwikkeling als speerpunt. Dit uit zich door het werken met een grote variatie aan recente taal- en leesmethodes met daarnaast enkele leesprojecten.

Door een goed klassenmanagement en gebruik van het Directe Instructiemodel komt het team tegemoet aan de verschillen van de leerlingen. Door samenwerkend leren zal o.a. de sociale vaardigheid van de leerlingen vergroot worden.

De doelgroep vraagt om een goed opgezette leerlingenzorg. Door gestructureerd leerling- en groepsoverleg te voeren, gebruik te maken van HGPD met de daarbij behorende handelingplannen, proberen wij aan deze vraag te voldoen en aan te sluiten bij de onderwijsbehoeftes van de leerlingen.

Om de ouderbetrokkenheid te vergroten heeft het contact met de ouders/verzorgers een duidelijk plaats in onze school.

Binnen de Brede School zal het contact met de diverse partners actief onderhouden en uitgebreid worden om zodoende te komen tot een Educatief Centrum.

5.3 Identiteit en Profilering

Onze school is een school van Stichting Archipel en dat betekent dat de beginselen van openbaar onderwijs door ons in woord en daad worden uitgedragen.

De openbare identiteit wordt op school zichtbaar in de keuzen voor zaken als zorgbreedte, intercultureel onderwijs, het overdragen van kennis over geestelijke stromingen, het meewerken aan de vrije keuze van ouders/leerlingen voor godsdienstig of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs, mondiale vorming, roldoorbreking, het bestrijden van racisme en het onderwijsvoorrangsbeleid. De openbare identiteit krijgt mede gestalte door een open benadering van de multiculturele samenleving en de actieve aandacht voor de verschillende levensbeschouwingen. Pluriformiteit, tolerantie, verdraagzaamheid, solidariteit en een democratische houding zijn voor een openbare school taakstellende begrippen.
De scholen van Stichting Archipel worden gestimuleerd zich onderscheidend en kwalitatief te profileren.Dit gebeurt door een gevarieerd aanbod van hoogwaardige onderwijsvoorzieningen te creëren.
Onze school heeft een duidelijk onderwijskundig profiel gericht op taal, lezen en zorg rondom het kind om optimale ontwikkelingkansen te bieden.

5.4 Leerstofaanbod
Het leerstofaanbod stelt onze leerlingen in staat zich optimaal te ontwikkelen en voor te bereiden op het vervolgonderwijs. Daarbij voorziet de school in een breed aanbod, gericht op verwerving van kennis, inzicht, vaardigheden en houdingen.

Lezen


In groep 1 en 2 wordt gewerkt volgens de VVE-methode “Piramide” en wordt er aandacht besteed aan de lees -en rekenvoorwaarden. Voor de verschillende thema’s wordt gebruik gemaakt van de leeskisten van de Bibliotheek.
Ook het bezoek aan de bibliotheek, het lenen van boeken, het voorlezen en het werken in de lees-luisterhoek en deelname aan het voorleesproject “De buurt leest voor”stimuleert de kleuters om met taal bezig te zijn. Tevens wordt er gebruik gemaakt van Voorleestassen, waarbij een bepaald prentenboek centraal staat.

De ouders worden betrokken bij de leesvoorwaarde d.m.v.leestassen. Hierdoor zijn ouders samen met de kinderen thuis bezig met diverse taalactiviteiten


In groep 3 wordt gewerkt met de nieuwe Veilig Leren Leesmethode: Maan Roos Vis.

Hieraan wordt gekoppeld het Overstap project waarbij de ouders van groep 3 instructie krijgen per leerstofkern hoe hun kind thuis te begeleiden en te helpen. Ze krijgen leesboekjes en verwerkings-materiaal om samen met hun kind te lezen. Dit is ongeveer één maal per 3 á 4 weken.

De landelijke resultaten van dit project zijn zeer gunstig en wij hopen dan ook dat dit een positief effect heeft op het aanvankelijk leesonderwijs .De leerlingen kunnen dan in een vroeg stadium succeservaring opdoen en ze kunnen positieve competentie gevoelens ontwikkelen

In groep 4 en 7 wordt het Tutorlezen georganiseerd.Hierbij leest de leerling uit groep 4 samen met een leerling uit groep 7. Dit samenwerken stimuleert de onderlinge contacten tussen leerlingen, bevordert het begrijpend lezen en verbetert het sociale klimaat op school.


De leesvaardigheid wordt bevorderd door meerdere leesstrategieën aan te bieden zoals: Ralfi-lezen, Connectlezen en het duolezen. Onderwijs op maat wordt bevorderd door in het lesrooster een leesblok in te stellen voor de groepen 4 t/m 8.

Om aan sluiten bij het huidige landelijk dyslexiebeleid is er afgelopen jaar een schoolspecifiek dyslexieprotocol opgesteld.


In samenwerking met de Bibliotheek doet de Waaier mee met het voorleesproject “De buurt leest voor” Elke week lezen 2 vrijwilligers in groep 1 en 2 een half uur voor uit een prentenboek.
Tevens neemt de school ,in samenwerking met de Bibliotheek en 2 andere basisscholenscholen in de wijk,sinds 2 jaar deel aan het leesbevorderingsproject “Plezier in Taal”.

Hierbij wordt het leesplezier en daardoor de leesvaardigheid vergroot.

De mediacoach ondersteunt leerkrachten bij leesbevorderings- activiteiten zoals “de Rode Draad” en bij het aanbieden van mediawijsheid.

In de school is een mediatheek opgericht waar leerlingen en ouders van onderbouwleerlingen boeken kunnen lenen d.m.v het uitleensysteem Educat-Wise.

Hoewel dit project tot eind 2011 gefinancierd wordt uit de gelden GSO3, zal het na deze periode in afgeslankte vorm voortgezet worden.
Voor het onderdeel begrijpend lezen wordt er in groep 5t/m 8 gebruik gemaakt van “Nieuwsbegrip XL”
Voor extra ondersteuning zijn er leesboeken met bandjes of c.d. en daisy-spelers.
De leescoördinatoren hebben een belangrijke rol.

Zij stimuleren het voorlezen, coördineren, zorgen voor nieuwe boeken en houden contact met de bibliotheek. Zij zorgen ervoor dat de leesboeken voor de kinderen nagekeken worden op inhoud en dat ze zonodig vernieuwd worden.


In het schooljaar 2011-2012 zal het leesbeleidsplan gekoppeld worden aan het schoolspecifieke dyslexieprotocol . Dit wordt gedaan door o.a. de leescoördinatoren, de mediacoach en de dyslexiespecialist.


Taal

In groep 3 wordt gebruik gemaakt van de nieuwste methode “Veilig Leren Lezen”.

Groep 4 t/m 8 werkt met de nieuwste methode”Taal Actief” met een specifiek deel “Woordenschat”.

Rekenen

In bijna alle groepen wordt per schooljaar 2011-2012 de nieuwe rekenmethode “De wereld in getallen” gebruikt. Groep 8 volgt een jaar later.

Voor anderstalige leerlingen die tussentijds instromen wordt (tijdelijk) Maatwerk gebruikt en werken aan de steropdrachten. Ook door leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben kan hiermee gewerkt worden.

Zo spoedig mogelijk gaan ze met het reguliere programma verder. Er worden minimumdoelen geformuleerd aan de hand van de eindtermen basisonderwijs waaraan in ieder geval alle leerlingen moeten voldoen als ze onze basisschool verlaten.


Zaakvakken.
Geschiedenis, aardrijkskunde ,verkeer en biologie, techniek en wetenschap worden als apart vak gegeven. De laatste wordt ook deels geïntegreerd in de biologiemethode aangeboden. In de groepen

1 t/m 4 zijn ze geïntegreerd als wereldverkenning. Actuele aanvulling gebeurt d.m.v. de school t.v.en via internet. Voor het maken van werkstukken / spreekbeurten maken de leerlingen gebruik van de diverse zoeksites voor kinderen op de computer. De leerlingen van de bovenbouw zijn geïnstrueerd hoe hiermee te werken. Het documentatiecentrum wordt "up to date”gemaakt zodat het een zinvolle aanvulling is voor het zelfstandig werken bij de bestaande zaakvakken.


In het schooljaar 2008-2009 is het beleidsplan Techniek en Wetenschap ontwikkeld.
In het komend schooljaar oriënteert het team zich op een geïntegreerde methode wereldverkenning met als motivering ruimte in het rooster te creëren voor de hoofdvakken.

Expressievakken.
Deze worden in elke groep als apart vak gegeven of als verwerking bij verschillende lessen. In groep 5 t/m 8 worden de verschillende expressievakken aangeboden d.m.v. een circuit. Deze vorm dient elk jaar geëvalueerd te worden om de continuïteit te waarborgen.
In het schooljaar 2007-2008 is het beleidsplan Cultuureducatie ontwikkeld. Het zal in het komend jaar geactualiseerd worden.
Gymnastiek
Groep 3 t/m 8 heeft 2x per week een gym- of spelles. Deze wordt of door de gymleerkracht gegeven of door de groepsleerkracht gegeven.

Groep 1 en 2 maken gebruik van de gymzaal voor hun spellessen.

  1. Leertijd

Leerlingen krijgen voldoende tijd om zich de leerstof eigen te maken.

De taal-, reken- en leesontwikkeling wordt als zeer belangrijk gezien en derhalve neemt de lesstof van deze vakken een groot deel van de leertijd in beslag. Deze wordt in de groepen 3 t/m 8 in lesblokken op dezelfde tijd aangeboden. Dit om gedifferentieerd te kunnen werken.

Bovenstaand gegeven vraagt een duidelijk keuze voor de aanbieding van de resterende leerstof en de daarbij behorende activiteiten. De school zal zeer alert om moeten gaan met de effectieve leertijd.


De leerlingen uit de groepen 1 t/m 4 moeten per jaar 880 uren naar school. De leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 moeten 1000 uren naar school.Op het activiteitenplan staan op dit moment meer uren ingevuld. (marge-uren).
In het schooljaar 2011-2012 zal de school zich oriënteren om de schooltijden te veranderen volgens het Hoorns Model. Dit gebeurt stichtingbreed. De exacte invulling zal dit schooljaar gebeuren door overleg binnen het team, binnen de MR en d.m.v. een enquête aan de ouders. De uitslag zal als advies bij de MR neergelegd worden, waarna deze beslist. Deze beslissing zal dan toegevoegd worden aan het schoolplan.De veranderde schooltijden worden in het schooljaar 2012-2013 ingevoerd.
In geval van afwezigheid van de leerkracht zal vervanging geregeld worden via het mobiliteitscentrum Personeelsdiensten IJsselgroep.Indien dit niet lukt zal er interne vervanging geregeld worden.

Bij hoge uitzondering wordt vrijaf gegeven, maar alleen na informatie en overleg met de ouders.

De school hanteert een verzuimadministratie. Bij niet gemelde afwezigheid wordt contact opgenomen met de ouders. In geval van schoolverlof hanteert de school de richtlijnen die opgesteld zijn door de Gemeente Zutphen in het kader van de leerplicht.  1. Pedagogisch klimaat en schoolklimaat

De begeleiding van de leerling is erop gericht om elk kind te stimuleren in het ontdekken en ontwikkelen van zijn/haar mogelijkheden.Zowel de pedagogische benadering van de leerling als de inrichting van het onderwijs moeten met het oog hierop zoveel mogelijk geïndividualiseerd zijn.


Alle aspecten van de mens- en persoonlijkheidsvorming (emotioneel, intellectueel, sociaal en lichamelijk) zijn van even groot belang.Er zal naar moeten worden gestreefd, dat alle aspecten van het individu elkaar in evenwicht houden.
Het geven van leiding en het geven van vrijheid aan leerlingen kan per individu, per vak en per situatie verschillen.De leerling moet ieder dag de gelegenheid krijgen een nieuwe start te maken.Bij het geven van vrijheid aan leerlingen moet de structuur in het oog gehouden worden.Het is van groot belang een goede harmonie tussen de leerlingen en de vakken te vinden en trachten te behouden.
De school moet een bijdrage leveren aan de maatschappelijke ontwikkeling, door de leerling in te leiden in zijn/haar volledige leefsituatie, die werk en vrije tijd, samenleven en persoonlijk genieten inhoudt.
Wij menen dat de school moet bijdragen de leerling mondig en weerbaar te maken in de snel veranderende maatschappij, hem leren op een respectvolle manier met elkaar om te gaan en hem het gereedschap te moeten aanreiken om zelfstandig, met zelfvertrouwen aan veranderingen vorm te geven. Derhalve geeft de school begeleiding in de vorm van de Kanjertraining.
Groepen met minder kansen krijgen in dit kader extra aandacht:


 • De groepen worden zo klein mogelijk gehouden.

 • Extra begeleiding daar waar het nodig is.

 • Intensivering van de Kanjertraining

 • Doorbreken van het klassikale systeem door individualiseren en differentiëren.

 • Veel contact met ouders door huisbezoeken en voortgangsgesprekken.Veiligheidsbeleid

De school dient zorg te dragen voor een veiligheidsbeleid. Dit beleid wordt op school wel gedeeltelijk gehanteerd, maar is nog niet omschreven in een plan. In concept is dit bovenschools aanwezig, maar moet nog geactualiseerd worden.


  1   2   3   4   5


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina