Schoolreglement 2015—2016 Onze school: een thuis voor uw kind !Dovnload 414.7 Kb.
Pagina1/4
Datum21.08.2016
Grootte414.7 Kb.
  1   2   3   4

Schoolreglement 2015—2016

Onze school: een thuis voor uw kind !Inhoud
Deel 1: Algemene informatie

 1. Inrichtende macht/ schoolbestuur

 2. Pedagogisch project

 3. Levensbeschouwelijke kentekens

 4. Organisatie van de schooluren en vakantieregeling

 5. Leerlingenvervoer

 6. Voor- en naschoolse opvang

 7. Samenstelling van de schoolraad

 8. Samenstelling van de scholengemeenschap

 9. Het begeleidend centrum voor leerlingenbegeleiding

 10. Algemene klachtenprocedure

 11. Inschrijving en leerplicht

11.1 Inschrijving

11.2 Weigering tot inschrijving

11.3 Schoolverandering

11.4 Regelmatige leerling

11.5 Leerplicht en geregeld schoolbezoek

11.6 Gegevensdoorstroming


Deel 2: Decretaal verplichte informatie en regelgeving

 1. Studiereglement

  1. In het kleuteronderwijs

  2. In het lager onderwijs

 2. Beroepsprocedure tegen het niet toekennen van het getuigschrift

 3. Engagementsverklaring

 4. Bijdrageregeling

 5. De leerlingenraad

 6. Rookbeleid

 7. Reclame en sponsoring

 8. Afwezigheden

 9. Afwezigheden omwille van revalidatie tijdens de lestijden

 10. Onderwijs voor zieke jongeren- tijdelijk onderwijs aan huis

 11. Leefregels

  1. Ordemaatregelen

  2. Bewarende maatregelen

  3. Tuchtmaatregelen

 12. Beroepsprocedure bij definitieve uitsluiting

  1. Opstarten van het beroep

  2. Beroepscommissie

  3. Annulatieberoep

Deel 3: Afspraken en informatie 1. Kledij, orde, veiligheid, hygiëne

  1. Algemeen

  2. In de klas

  3. Op de speelplaats

  4. In het toilet ( plasbeleid)

  5. In het schoolrestaurant

  6. In de bus

  7. Bij het begin en einde van de lessen en activiteiten

  8. Betreden en verlaten van de ouders op onze school

  9. Bezoek aan de directeur

  10. Tijdens de opvang ( georganiseerd door de school)

  11. Buitenschoolse activiteiten

  12. Gebouwen, meubilair, uitrusting

  13. Taken, huistaken, agenda

  14. Leerboeken, klein didactisch materiaal

  15. Snoep, persoonlijke bezittingen

  16. Lessen lichamelijke opvoeding/ zwemmen

  17. Betalingen

 1. Privacywetgeving en gebruik van beeldmateriaal

 2. Ziekte, ongeval en toedienen van medicatie

 3. Gebruik van gsm en andere technologische apparatuur

Deel4: Bijlagen

CLB en rechten en plichten van ouders en leerlingen

Busreglement

Ziekte, ongeval en toedienen van medicatie

Privacywetgeving en gebruik van beeldmateriaal

Pedagogisch project en schoolreglement vanaf 1 september 2015

Welkom in onze school.


Beste ouders,
Het doet ons plezier dat u beslist heeft om op onze school beroep te doen voor het onderwijs en de zorg van uw kind.
Ons hele schoolteam zal zich dagelijks inzetten om uw kind optimaal te begeleiden. Terecht verwacht u van onze school goed onderwijs, een respectvolle omgeving en een pluralistisch geïnspireerde opvoeding.
Dit schoolreglement brengt u op de hoogte van het reilen en zeilen in onze school en de rechten en plichten die onze leerlingen en hun ouders hebben.
Als ouder draagt u de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding van uw kinderen. Wij hopen dan ook dat u ze zal aanmoedigen om de gemaakte afspraken na te leven.
We hopen met u goed te kunnen samenwerken en we danken u voor het vertrouwen dat u in ons schoolteam stelt.

Welkom in basisschool De Dorpsparel.

Vanessa Truyen ( directie )

en het voltallige team.DEEL 1

ALGEMENE INFORMATIE

1)Inrichtende macht/ Schoolbestuur.
Het GO! wordt geleid en beheerd vanuit drie niveaus die elkaar aanvullen, maar elk hun eigen bevoegdheden hebben.
Lokaal niveau.
Op het lokaal niveau worden de scholen bestuurd door de directeur, bijgestaan door een adviserende schoolraad die verplicht wordt samengesteld. ( zie verder ‘ Samenstelling van de schoolraad’).
Tussenniveau.
Op het tussenniveau zijn er 28 scholengroepen gevormd, met heel wat bevoegdheden. Zij worden bestuurd door:

 • Een algemene vergadering:

 • Een raad van bestuur;

 • Een algemeen directeur;

 • Een college van directeurs.


Centraal niveau.
Op het centraal niveau zijn sinds 1 januari 2003 de Raad van het GO en de afgevaardigde bestuurder bevoegd.

Het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

Willebroekkaai 36

1000 Brussel

Tel: 02/ 790. 92. 00

Fax: 02/ 790. 92. 01

e-mail: info@g-o.be

website: http://www.g-o.beHet schoolteam.
Het schoolteam bestaat uit:

 • De directeur;

 • Het beleids,- en ondersteunend personeel; de administratief medewerker, de zorgcoördinator, de ict- coördinator;

 • De leerkrachten: de klastitularis, de GOK- leerkracht ( leerkracht gelijke onderwijskansen), de leermeesters godsdienst , zedenleer , islamitische godsdienst, protestantse godsdienst en Israëlitische godsdienst, de leermeesters lichamelijke opvoeding;

 • De mensen van de opvang;

 • De kinderverzorgster;

 • Het meester-, vak-, en dienstpersoneel.

In onze school wordt veel belang gehecht aan de participatie van allen die bij de school betrokken zijn. Daarom bestaat er voor iedere geleiding een participatieorgaan.


De schoolraad.
De schoolraad is samengesteld uit:

 De samenstelling van de huidige schoolraad: zie bijlage 2De vriendenkring.
De vriendenkring bestaat uit vrijwillige ouders, sympathisanten die de school steunen, en waaruit elk jaar een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester wordt verkozen.

2)Pedagogisch project.
Kinderen optimale ontwikkelingskansen bieden en ze begeleiden zodat zij kunnen opgroeien tot gelukkige, positief denkende en kritische jongeren kan niet zonder een duidelijke onderwijsvisie en – strategie.

Informatie, coördinatie en inspraak zijn fundamentele begrippen in de beleidsvisie van het GO in het algemeen en van onze school in het bijzonder.


Het Pedagogisch Project van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap( PPGO!).

De integrale tekst ervan is terug te vinden op www.g-o.be. In dit kader van het PPGO ontwikkelt onze school haar eigen schoolwerkplan.


Het PPGO! heeft een pluralistische grondslag. Het beantwoordt aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en vooral van de Rechten van het Kind. Het Verdrag aangaande de rechten van het kind werd aangenomen in New York op 20 november 1989.

Het PPGO! streeft de totale ontwikkeling van de persoon na een heeft daarbij oog voor de optimale ontwikkeling van elk individueel kind.


Ons pedagogisch project opteert voor een dynamisch mens- en maatschappijbeeld en beoogt de vorming van vrije mensen. In de ontwikkelingsbegeleiding van jongeren leggen wij de klemtoon én op de mens als individu, én op de mens als gemeenschapswezen.
Om onze doelstellingen te bereiken, stemmen wij onze beleidsvisie af op ons pedagogisch project. De scholen van het GO! zijn democratisch. Daarom willen wij in onze scholen een proces op gang brengen, waarbij alle belanghebbenden zijn uitgenodigd en gestimuleerd voelen om betrokken te worden bij het beleid en bij de uitvoering van de beleidsbeslissingen.

Informatie, coördinatie en inspraak zijn fundamentele begrippen in de beleidsvisie van het GO! in het algemeen en van onze school in het bijzonder.


3)Levensbeschouwelijke kentekens.
Om ons pedagogisch project te kunnen realiseren is het in onze school niet toegelaten om levensbeschouwelijke kentekens te dragen. Het verbod geldt voor alle zichtbare levensbeschouwelijke kentekens. Het verbod is van toepassing tijdens alle onderwijsactiviteiten, zowel binnen als buiten de schoolmuren. Enkel tijdens het levensbeschouwelijk vak mogen de aanwezige leerlingen zichtbaar levensbeschouwelijke kentekens dragen.
De school controleert de naleving van dit verbod en kan bij vaststelling van overtreding een sanctie opleggen overeenkomstig het orde- en tuchtreglement.
4)Organisatie van de schooluren en vakantieregeling.
De lessen starten elke morgen om 8u 30 en eindigen om 12u 10, uitgezonderd op woensdag om 11u 40. In de namiddag worden de lessen hervat om 13u 20 en duren tot 15u 30 ( de kinderen kunnen tot 15u 45 in de klas blijven, daarna start de opvang). De ochtendspeeltijd duurt van 10u 10 tot 10u 30. In de namiddag is er geen pauze voorzien. Er is opvang voorzien ’s morgens vanaf 7.00 uur en ’s avonds tot 18u.

Op woensdagnamiddag gaat de opvang door in De Springplank. Die duurt tot 17.30 uur.


Vakanties en vrije dagen.

Het schooljaar begint op dinsdag 1 september 2015 en eindigt op donderdag 30 juni 2016.


Herfstvakantie:

Van maandag 2 november 2015 tem zondag 8 november 2015.


Kerstvakantie:

Van maandag 21 december 2015 tem zondag 3 januari 2016.


Krokusvakantie:

Van maandag 8 februari 2016 tem zondag 14 februari 2016.


Paasvakantie:

Van maandag 28 maart 2016 tem zondag 10 april 2016.


Vakantie op volgende dagen:

Donderdag en vrijdag 5 en 6 mei 2016 ( Hemelvaartsdag + brugdag).

Maandag 16 mei 2016 ( Pinkstermaandag ).
Facultatieve vakantiedagen:

Maandag 5 oktober 2015.

Maandag 14 maart 2016.
Pedagogische studiedagen:

Woensdag 14 oktober 2015.

Vrijdag 22 januari 2016.
Zomervakantie:

Begint op vrijdag 1 juli 2016 en eindigt op woensdag 31 augustus 2016.


5)Leerlingenvervoer ( niet voor De Dorpsparel) .
De leerlingen kunnen gebruik maken van het leerlingenvervoer om opgehaald en afgezet te worden. Er wordt gewerkt met opstapplaatsen. Voor de betaling wordt een onderscheid gemaakt tussen rechthebbende en niet- rechthebbende leerlingen. Rechthebbende leerlingen zijn kleuters en leerlingen uit het lager voor wie onze school het dichtste vrije- keuze school is en die verder wonen dan 4 km. Zij betalen niet voor de bus.
Niet-zonaal leerlingenvervoer.

De tarieven voor schooljaar 2015-2016 zijn vastgelegd door de Raad van het GO! op 3 juli 2015 en zijn terug te vinden in de algemene omzendbrief niet-zonaal leerlingenvervoer van het GO!http://pro.g-o.be/blog/Documents/Algemene%20omzendbrief%20niet-zonaal%20leerlingenvervoer%20GO!%202015.pdf
Zonaal leerlingenvervoer.

De tarieven van de Lijn zijn van toepassing. Meer informatie op:http://www.ond.vlaanderen.be/leerlingenvervoer
6)Voor- en naschoolse opvang.
In de school is ‘s morgens opvang voorzien vanaf 7 uur en ‘s avonds tot 18 u. Op woensdagnamiddag is er opvang tot 17u 30 in de Springplank. Op vrijdag stopt de opvang om 17.40 uur.

Tijdens de opvang krijgen de kinderen de mogelijkheid te spelen.

U betaalt € 0, 60 per begonnen halfuur en een derde kind komt gratis.
7)Samenstelling van de schoolraad.
De schoolraad is samengesteld uit:


 • 3 personeelsleden verkozen door en uit het personeel;

 • 3 ouders verkozen door en uit de ouders;

 • 2 gecoöpteerde leden uit de lokale sociale, economische en culturele milieus;

 • De directeur van de school.


Rechtstreeks verkozen uit het personeel:

 • Mario Vangaever

 • Kristien Devaere

 • Ann Snoeck


Rechtstreeks verkozen uit de ouders:

 • Vally De Wilde ( voorzitter )

 • Aniana Van Overbeke

 • Judith Schippers


Rechtstreeks uit de lokale SEC – milieus:

 • Kurt Tanghe

 • Gerdy Bruneel


Directeur met raadgevende stem:

 • Vanessa Truyen


8)Samenstelling van de scholengemeenschap.
Onze school maakt deel uit van Scholengroep 24 ( samen met gemeenschapsscholen Aalter, Anzegem, Deerlijk, Deinze, De Pinte, Gavere, Kruishoutem, Meulebeke, Nazareth, Nevele en Waregem) met zetel in de Polderdreef 42, 9840 De Pinte.
De algemeen directeur is dhr. Daniel Deconinck
Rechtstreeks verkozen leden:


 • De heer Van Driessche Willy, Bevrijdingsstraat 18- 9700 Oudenaarde- voorzitter

 • Mevr. Christine Ruysschaert - Kuipersstraat 29- 8790 Waregem- ondervoorzitter

 • Dhr. Bart Bosman - Sint Hubertstraat 308- 9800 Deinze

 • Dhr. Ronald De Maeght - Hazelaarkouter 44 -8700 Tielt

 • Dhr. Gert De Schoenmakere - Molenstraat 45 -9890 Gavere

 • Dhr. Roland Somers - Brugsestraat 115/4- 8020 Oostkamp

 • Mevr. Hilde Van Eeckhout - Breeschoot 32 -9800 Deinze

 • Dhr. Joeri Braeckevelt- Aalter

 • Dhr Alex Verbiest- Deinze

Website scholengroep 24: http://sgr24.be


9)Het begeleidend centrum voor leerlingenbegeleiding.
Om de leerlingen goed te begeleiden wordt er samengewerkt met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding Deinze- Eeklo. De medewerkers zijn te bereiken in de gebouwen van het KA- Tielt, Campus De Reynaert, Stationstraat 47, 8700 Tielt, Tel: 051/ 40 23 47. www.go-clb.be
Werking van het CLB: zie bijlage 1

10)Algemene klachtenprocedure.
Welke klachten kan je indienen?
Je klachten kunnen gaan over de werking van de school of over een concrete handeling of beslissing, bijvoorbeeld een beslissing van de klassenraad tot zittenblijven.
Waar kan je met je klacht terecht?
In verband met de school

Je moet eerst proberen om de klacht rechtstreeks met de directeur op te lossen. Klachten over de werking van de school of over een concrete handeling of beslissing van een personeelslid van de school kunnen gemeld worden aan de directeur van de school en met hem of haar worden besproken.

Kom je na overleg met de directeur niet tot een akkoord of handelt de klacht over het optreden van de directeur zelf, dan kunt u klacht indienen bij de algemeen directeur van de scholengroep, die dan de behandeling van de klacht op zich neemt.( Dhr. Daniël De Coninck – Scholengroep 24- Polderdreef 42 – 9840 De Pinte – 09/ 280 73 11 )

Als je uiteindelijk niet tevreden bent over de wijze waarop u behandeld werd of over het resultaat van de klachtenbehandeling, kunt u een klacht indienen bij de Vlaamse Ombudsdienst, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel (gratis tel. nr. 0800-240 50).


Wie klachten heeft in verband met discriminatie en racisme kan terecht bij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding op het telefoonnummer 0800/17364). Meer informatie vind je op http://www.diversiteit.be.
Klachten die betrekking hebben op de principes van zorgvuldig bestuur kun je indienen bij de Commissie Zorgvuldig Bestuur.

Zorgvuldig bestuur betekent dat scholen zich in de dagelijkse werking aan een aantal principes moeten houden:  • beheersing onderwijskosten

  • eerlijke concurrentie

  • verbod op politieke activiteiten

  • beperkingen op handelsactiviteiten

  • beginselen betreffende reclame en sponsoring

Voor meer informatie kan je terecht bij het Vlaams Ministerie Onderwijs en Vorming( AGODI),Secretariaat-generaal, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel (tel: 02 / 553 65 56).

Via e-mail: zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be.

Bij een weigering tot inschrijving van je kind kunt u klacht indienen bij de Commissie betreffende leerlingenrechten. Voor meer informatie kan je terecht op het volgende adres: Vlaams Ministerie Onderwijs en Vorming, Departement Onderwijs, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel (tel: 02 / 553 92 06).
Hoe dien je klacht in?
-Klachten kunnen gemeld worden via telefoon, brief, e-mail of fax.

-Opdat je klacht kan behandeld worden, mogen de volgende gegevens niet ontbreken: • je naam, adres en telefoonnummer

 • wat er gebeurd is en wanneer het gebeurd is

 • in welke school het gebeurd is als je een klacht indient bij de algemeen directeur van de scholengroep.De klachtenprocedure is niet van toepassing op:


 • een algemene klacht over regelgeving;

 • een klacht die betrekking heeft op feiten waarover eerder een klacht is ingediend en die al werd behandeld;

 • een algemene klacht over het (al dan niet) gevoerde beleid;

 • een klacht die betrekking heeft op feiten die langer dan één jaar voor de indiening van de klacht hebben plaatsgevonden;

 • een kennelijk ongegronde klacht;

 • een klacht waarvoor je geen belang kan aantonen;

 • een klacht over feiten of handelingen waarvoor in een georganiseerde administratieve beroepsmogelijkheid voorzien is en waarvoor deze beroepsmogelijkheid nog niet werd benut, bijvoorbeeld bij orde- en tuchtmaatregelen ten aanzien van uw kind of de uitreiking van een getuigschrift basisonderwijs. Klachten over de behandeling zelf van georganiseerde administratieve beroepsmogelijkheden zijn wel mogelijk, bijvoorbeeld te lange behandeltermijnen, geen antwoord op briefwisseling, onvoldoende informatieverstrekking;

 • een klacht over een feit dat het voorwerp uitmaakt van een gerechtelijke procedure;

 • een anonieme klacht;


Hoe verloopt de behandeling van je klacht door de scholengroep?
Binnen een termijn van 10 kalenderdagen bevestigt de directeur of algemeen directeur jou de ontvangst van je klacht.

Als je klacht niet wordt behandeld, word je daarvan, met vermelding van de reden, schriftelijk op de hoogte gebracht.

Als je klacht wel wordt behandeld, dan volgt er een onderzoek naar de gegrondheid van de klacht. Je wordt op de hoogte gebracht van het resultaat van dit onderzoek. Je klacht wordt afgehandeld binnen een termijn van 45 kalenderdagen vanaf het ogenblik waarop de klacht de school of scholengroep bereikt.
Als je een klacht indient tegen een bepaalde beslissing, betekent dit niet dat deze beslissing wordt uitgesteld.
11)Inschrijving en leerplicht.

11.1. Inschrijving.

Om in onze lager school ingeschreven te worden moet je kind voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor het lager onderwijs.

De keuze voor een Nederlandstalige school impliceert dat je jouw kind aanmoedigt om Nederlands te leren.

Een leerling(e) die in onze school is ingeschreven, blijft ingeschreven voor de duur van zijn ganse schoolloopbaan, tenzij hij/ zij in de loop van een schooljaar definitief uit de school wordt uitgesloten of tenzij hij/ zij zelf een andere schoolkeuze maakt.


Voorrangsregeling voor broers en zussen.
Broers en zussen ( of kinderen van eenzelfde leefeenheid) van reeds ingeschreven leerlingen in onze school, hebben inschrijvingsvoorrang op alle andere nieuwe leerlingen bij de inschrijving voor het daaropvolgend schooljaar.

De ouders worden voorafgaand aan de inschrijvingsperiode in kennis gesteld van de periode waarbinnen zij aanspraak kunnen maken op de voorrangsregeling voor broers en zussen en op welke wijze dit moet gebeuren.


11.2. Weigering tot inschrijving.
Aan een leerling die uit de school verwijderd werd, kan het volgende schooljaar en het daaropvolgende schooljaar de inschrijving geweigerd worden in de school.

11.3. Schoolverandering.

De beslissing om van school te veranderen ligt uitsluitend bij de ouders of in voorkomend geval bij de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent of in feite de minderjarige onder zijn bewaring heeft.

Bij schoolverandering tussen de eerste schooldag van september en de laatste schooldag van juni is de nieuwe inschrijving rechtsgeldig vanaf de dag waarop de directie van de nieuwe school de schoolverandering schriftelijk heeft meegedeeld aan de directie van de oorspronkelijke school. De mededeling gebeurt ofwel bij aangetekend schrijven of bij afgifte tegen ontvangstbewijs.
11.4. Regelmatige leerling.

Een regelmatige kleuter is een kleuter die: 1. voldoet aan de toelatingsvoorwaarden

 2. slechts in één school is ingeschreven

In het lager onderwijs, of als leerplichtige leerling in het kleuteronderwijs, moet de leerling bovendien voldoen aan de volgende voorwaarden: 1. aanwezig zijn, behoudens gewettigde afwezigheid;

 2. deelnemen aan alle onderwijsactiviteiten die voor hem of zijn leergroep worden georganiseerd, behoudens vrijstelling.


11.5 Leerplicht en geregeld schoolbezoek.

Leerplicht.
Voor de minderjarige is er leerplicht gedurende de periode van twaalf jaren die aanvangt op 1 september van het kalenderjaar waarin het kind zes jaar wordt.
Regelmatig schoolbezoek.
De ouders zijn verplicht erop toe te zien dat hun kind vanaf het begin van de leerplicht regelmatig de school bezoekt. Onder regelmatig schoolbezoek verstaan we het volgen van alle lessen en activiteiten die op het leerplan voorkomen, eventuele vrijstellingen uitgezonderd [bv. een vrijstelling voor zwemmen zal slechts worden toegestaan, indien er gewichtige medische redenen zijn die gestaafd worden door een medisch attest].

Leerlingen die niet aan één- of meerdaagse buitenschoolse activiteiten deelnemen (bos-, zeeklassen, ...) zijn gedurende die periode op school aanwezig.

Je kan de deelname van je kind aan een extra-murosactiviteit weigeren door middel van een voorafgaandelijke kennisgeving ervan aan de directeur.
In het kleuteronderwijs engageren de ouders zich ertoe dan hun kleuter in voldoende mate aanwezig is. Concreet betekent dit:


 • In het schooljaar waarin een leerling in het kleuteronderwijs drie jaar wordt moet het 150 halve schooldagen aanwezig zijn geweest, of 100 halve schooldagen indien de leerling na 31 december van hetzelfde schooljaar de leeftijd van drie jaar bereikt;

 • In het schooljaar waarin een leerling in het kleuteronderwijs vier jaar oud wordt moet het 185 halve schooldagen zijn aanwezig geweest;

 • In het schooljaar waarin een leerling in het kleuteronderwijs vijf jaar oud wordt moet het 220 halve schooldagen zijn aanwezig geweest;

Het naleven van dit engagement is verplicht om het recht op een schooltoelage te behouden.
Om te kunnen overstappen naar het eerste leerjaar lager onderwijs moet de leerling, die zes jaar wordt voor 1 januari van het lopende schooljaar, minstens 220 halve dagen aanwezig geweest zijn in de derde kleuterklas van een Nederlandstalige kleuterschool of de toelating hebben van de klassenraad.
Deelname aan extra- muros activiteiten.
Gedurende het schooljaar krijgen de leerlingen de kans om tijdens en buiten de lesuren deel te nemen aan allerlei activiteiten: theater- en filmbezoek, sportweken, GWP, sportactiviteiten op woensdagnamiddag,…

Er wordt steeds gezorgd dat de deelnamen in de kosten zo laag mogelijk wordt gehouden. De activiteiten sluiten aan bij het klasgebeuren.

Deelname aan extra- muros activiteiten is nooit verplicht. Het niet deelnemen aan extra- muros activiteiten tijdens de klasuren dient voorafgaandelijk en schriftelijk ter kennis worden gebracht aan de directie.

Leerlingen die niet deelnemen aan een extra- muros activiteit tijdens de klasuren, moeten wel aanwezig zijn op de school. Ze krijgen een vervangende activiteit.


11.6 Gegevensdoorstroming.

Als een leerling van school verandert, worden leerlingengegevens automatisch overgedragen. De overdracht kan enkel betrekking hebben op de leerling-specifieke onderwijsloopbaan. Ze gebeurt uitsluitend in het belang van de betrokken leerling en slaat nooit op gegevens met betrekking tot schending van de leefregels ( behalve indien de regelgeving de overdracht verplicht stelt).

Ouders kunnen inzage krijgen in de over te dragen gegevens, indien ze er expliciet om verzoeken en hebben het recht om toelichting te krijgen. Een kopie van de gegevens kan verkregen worden tegen vergoeding. De ouders kunnen zich, na inzage van de stukken, tegen de overdracht van bepaalde documenten verzetten.

DEEL 2

DECRETAAL VERPLICHTE INFORMATIE EN REGELGEVING

1)Studiereglement.

Begeleiding en evaluatie.

De school biedt diverse vormen aan van individuele begeleiding bij leermoeilijkheden of andere situaties die aanleiding kunnen geven tot begeleidingsmaatregelen. Van de ouders wordt hiertegenover een positief engagement verwacht. In het belang van het kind engageren de ouders zich er tevens toe aanwezig te zijn op het oudercontact.


Inzagerecht, recht op toelichting en kopierecht.

Op het oudercontact zal u natuurlijk de nodige toelichting bekomen aangaande de (evaluatie)gegevens die betrekking hebben op uw kind. U kan evenwel ook een afspraak maken om toelichting te bekomen, over (verbetering van) huistaken, of over andere leerling specifieke gegevens van uw kind. U heeft het recht voornoemde stukken in te kijken. Indien evenwel gegevens van een derde kind betrokken zijn, heeft u toegang tot deze gegevens via een gesprek, gedeeltelijke inzage of rapportage. Mocht u na de toelichting nog kopie wensen van de leerling gegevens, die enkel op uw kind betrekking hebben, dan zal u kopie worden verstrekt. U verkrijgt deze kopies ten persoonlijke titel. De kopies dienen dus vertrouwelijk behandeld te worden en mogen niet verspreid worden. Ouders engageren zich derhalve om deze kopies niet openbaar te maken, en enkel te gebruiken in de private sfeer in functie van de onderwijsloopbaan van de leerling.


1.1 in het kleuteronderwijs.
Observeren .

De leerkracht wil uw kind leren kennen en begrijpen. Daarom zal hij gericht kijken en luisteren tijdens de spontane bezigheden van het kind, tijdens de dagelijkse activiteiten en tijdens de uitvoering van de opdrachten. Hierdoor kan hij/ zij de ontwikkeling van uw kind op de voet volgen.


Begeleiden .

De leerkracht zal in het aanbod van activiteiten rekening houden met de gegevens die hij/ zij via observatie verzameld heeft. Op die manier wordt de begeleiding afgestemd op de noden en de behoeften van uw kind. Daardoor krijgt uw kind alle kansen om naar eigen aanleg zichzelf optimaal te ontwikkelen.


Het kindvolgsysteem.

De leerkracht noteert belangrijke gegevens over de ontwikkeling van het kind aan de hand van een kindvolgsysteem. Dit systeem maakt een efficiënte begeleiding mogelijk. De gegevens uit een kindvolgsysteem zijn vertrouwelijk. Ze kunnen alleen ingezien worden door de personen die rechtstreeks betrokken zijn bij de opvoeding, het onderwijs en de begeleiding van uw kind.


Speciale begeleiding.

Mocht in de loop van het jaar blijken dat er zich bij uw kind een probleem voordoet, dan wordt u daarvan verwittigd. Uw kind krijgt dan extra aandacht, waarbij ondersteunende maatregelen binnen de klas genomen worden. Als speciale zorg door professionelen of door gespecialiseerde diensten noodzakelijk blijkt, dan wordt dit vooraf samen met u en het CLB besproken.


Informatie en communicatie.

Als ouders blijf je steeds op de hoogte van de ontwikkeling van uw kind en de gebeurtenissen in de school door onder meer: • Oudercontacten, informatie- en gespreksavonden, openklasdagen, feestjes,…

 • Informele contacten met de kleuteronderwijzeres voor en na de activiteiten of op afspraak

 • Het heen- en weerschriftje met onder meer versjes en liedjes

 • Schriftelijke mededelingen van de directie en kleuteronderwijzeres

 • Contacten met het centrum voor leerlingenbegeleiding

 • Werkjes van kleuters mee te geven ( knutsel- en schilderwerkjes, tekeningen, speelwerkbladen…)

 • E-mails en website


Participatie.

U kunt rechtstreeks betrokken worden bij het klasgebeuren door bijvoorbeeld mee te werken aan activiteiten.


1.2 in het lager onderwijs.

Evalueren.
Onder evaluatie verstaan we de beschrijving en beoordeling van de leerprestaties en de vorderingen van uw kind. Die vorderingen hebben niet alleen betrekking op kennis en vaardigheden, maar ook op gedragingen en houdingen als inzet, zelfstandigheid, initiatief, nauwkeurigheid, zorg en orde, sociaal gedrag, studiehouding, ‘ leren leren’, …
Middelen.

De leerkracht verzamelt de nodige gegevens via observatie, toetsen, individuele opdrachten, klasgesprekken.

In december en juni worden proeven over grotere leerstofgehelen afgenomen. In de derde graad is dit belangrijk als voorbereiding op evaluatiesysteem van het secundair onderwijs.
Rapporteren.

Vijf keer per schooljaar wordt het rapport uitgereikt. De data vind je terug in de infobrochure.

Het rapport geeft een overzicht van de resultaten en de gegevens:


 • De rapportering wordt uitgedrukt met een cijfer tot 10.

 • In de kolom commentaar staat aanvullende informatie en aanwijzingen over begeleiding en remediëring.

 • Het klasgemiddelde verwijst naar de plaats van een individuele leerling binnen de groep.

De ouder ondertekent het rapport en geeft het terug mee naar school.
Informeren.

De agenda is het communicatiemiddel tussen ouders en school. Taken, lessen, brieven, activiteiten, benodigdheden,… worden hierin vermeld. Het is belangrijk dat de ouders de agenda dagelijks inkijken en ondertekenen. Ouders kunnen in de agenda steeds een mededeling schrijven aan de leerkracht of de directie.

Driemaal per jaar is er een oudercontact. Tijdens dit moment worden de resultaten van de leerlingen met hun ouders en de leerkracht besproken.

Uiteraard is het ook altijd mogelijk om een afspraak te maken om nog eens een extra onderhoud te hebben met de betrokken leerkracht, CLB en/ of directie.

Naast het rapport en de agenda is het steeds mogelijk om de schriften en/ of kaften in te kijken. Toetsen worden na afwerking van een leerstofgeheel ter ondertekening meegegeven.
Begeleiden en remediëren.
Uw kind wordt permanent begeleid. De klassenraad zal op regelmatige tijdstippen de schoolvorderingen en het gedrag van uw kind bespreken. Ook het CLB wordt hierbij betrokken. Hieruit kan een gerichte begeleiding of remediëring volgen.

Het gewoon basisonderwijs is in principe verantwoordelijk voor het onderwijs aan alle leerlingen. Het moet door voortdurende aandacht en verbreding van de zorg zoveel mogelijk leerlingen blijvend begeleiden. Het werkt hiervoor samen met het CLB en de ouders en doet, in het bijzonder voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, gepaste en redelijke aanpassingen, waaronder het inzetten van remediërende, differentieërende, compenserende of dispenserende maatregelen naargelang de noden van de leerling.

Mochten er zich problemen voordoen, dan zal in eerste instantie de leerkracht trachten te helpen. Ook een verwijzing naar de GOK- leerkracht of naar het CLB is mogelijk. Uiteraard worden ouders over dit alles ingelicht via onder meer oudercontact, mededeling, rapport,…
Vervroegd in het lager onderwijs beginnen.
Ouders kunnen overwegen om hun kind vervroegd het lager onderwijs te laten aanvatten.

Een leerling die 5 jaar wordt voor 1 januari van het lopende schooljaar, kan in het gewoon lager onderwijs ingeschreven worden, na advies van het CLB en na toelating van de klassenraad.


Uitstel om in het lager onderwijs te beginnen.
Ouders kunnen ook beslissen hun kind het eerste jaar van de leerplicht nog in het kleuteronderwijs te laten volgen en pas later het lager onderwijs te laten beginnen.

De ouders zijn wel verplicht hiervoor vooraf het advies van de klassenraad en van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding ( CLB) in te winnen. Ook in dit geval wordt van het kind regelmatig schoolbezoek verwacht, zoals dit vereist is voor alle leerplichtigen.


Zittenblijven in het niveau kleuter- en in het niveau lager onderwijs.
De school beslist welke leerling er in het basisonderwijs overgaat en welke blijft zitten ( exclusief de overgang van kleuter naar lager waar bijzondere modaliteiten gelden zoals hierboven uiteengezet).

Indien de school beslist om een leerling te laten overzitten in het niveau kleuteronderwijs of in het niveau lager onderwijs, dan wordt deze beslissing genomen na voorafgaandelijk overleg met het CLB. De beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd aan de ouders bezorgd. De ouders krijgen mondeling toelichting bij de beslissing met kennisgeving van de begeleidende maatregelen gedurende het volgend schooljaar.


Getuigschrift basisonderwijs.
Op het einde van het lager onderwijs kan de klassenraad beslissen het getuigschrift basisonderwijs aan de leerling uit te reiken. Dit gebeurt als de doelen die in het leerplan zijn opgenomen, in voldoende mate bereikt worden. Ingevolge art.53 van het decreet Bao oordeelt de klassenraad op een gemotiveerde wijze of een regelmatige leerling in voldoende mate de eindtermgerelateerde doelen heeft bereikt die in het leerplan zijn opgenomen om een getuigschrift te verwerven. Wordt er geen getuigschrift basisonderwijs gegeven, dan levert de directie een verklaring af waarop de schooljaren die gevolgd werden vermeld staan. Uiteraard wordt deze beslissing gemotiveerd.
2)Beroepsprocedure tegen het niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs.

Onmiddellijk na de deliberatie van de klassenraad wordt een overleg georganiseerd voor ouders waarvan de kinderen geen getuigschrift basisonderwijs behalen. Tijdens dit onderhoud zullen ouders inzage krijgen in het dossier en worden de elementen aangegeven die geleid hebben tot de genomen beslissing. Aan de ouders wordt tevens de geformaliseerde beslissing overhandigd waaruit blijkt dat aan de leerling geen getuigschrift basisonderwijs wordt uitgereikt.Bezwaar
De beslissing van de klassenraad om een getuigschrift basisonderwijs niet toe te kennen, kan door de ouders worden betwist.

Binnen een termijn van drie dagen ( zaterdag, zondag, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend), volgend op de dag waarop de beslissing van het niet- uitreiken aan de ouders wordt kenbaar gemaakt, kunnen de ouders die deze beslissing betwisten, een persoonlijk onderhoud aanvragen met de directeur of zijn afgevaardigde, om hun bezwaren kenbaar te maken. De datum van het gesprek wordt hen schriftelijk meegedeeld.


Tijdens het gesprek kunnen de ouders het dossier inkijken en worden de elementen aangegeven die hebben geleid tot de genomen beslissing. Van dit overleg wordt een schriftelijke neerslag gemaakt.
Na het gesprek zijn er volgende scenario’s mogelijk:

 • De ouders zijn ervan overtuigd dat de klassenraad de juiste beslissing heeft genomen en trekken de betwisting in.

 • De directeur of zijn afgevaardigde beslist om de klassenraad opnieuw te laten samenkomen, waarna de klassenraad beslist om het niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs te bevestigen of te wijzigen.

 • De directeur of zijn afgevaardigde beslist om de klassenraad niet opnieuw te laten samenkomen.

De ouders neme kennis van de beslissing om de klassenraad niet opnieuw te laten samenkomen, of nemen de beslissing van de klassenraad die opnieuw is samengekomen schriftelijk in ontvangst. Als de ouders de beslissing niet in ontvangst nemen op de voorziene termijn, beschouwen we de beslissing als ontvangen. De school wijst de ouders schriftelijk op de mogelijkheid tot beroep.


Beroep.
De beroepsmogelijkheid ontstaat pas, nadat via overleg tussen de partijen werd gepoogd om constructief tot een oplossing te komen ( zie 2.1). De ouders verzenden het beroep best via een aangetekende zending; op die manier kunnen zij bewijzen dat zij het beroep tijdig hebben ingediend.
Als het na het overleg met de directeur of zijn afgevaardigde van het schoolbestuur, of nadat de klassenraad opnieuw is samengekomen, de betwisting blijft bestaan, kunnen de ouders schriftelijk ( gedateerd en ondertekend; met omschrijving van het voorwerp van beroep en motivering van de ingeroepen bezwaren) beroep instellen bij de algemeen directeur van de scholengroep binnen een termijn van drie dagen ( zaterdag, zondag, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend) na het overleg of nadat de beslissing van de klassenraad hen werd meegedeeld.
De voorzitter van de beroepscommissie wordt door de algemeen directeur aangeduid onder de externe leden.

Beslissing van de beroepscommissie.
Elk lid van de beroepscommissie is stemgerechtigd. Bij stemming is het aantal stemgerechtigde interne leden gelijk aan het aantal stemgerechtigde externe leden. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de beroepscommissie doorslaggevend.
De ouders worden door de beroepscommissie gehoord. Ook de leden van de klassenraad kunnen worden gehoord.

De behandeling van het beroep door de beroepscommissie leidt tot, hetzij • Een gemotiveerde afwijzing van het beroep op grond van onontvankelijkheid wegens laattijdig indiening of het niet voldoen aan de vormvereisten.

 • Een bevestiging van het niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs

 • De toekenning van het getuigschrift Basisonderwijs

Elk lid van de beroepscommissie is aan discetieplicht onderworpen.


Het resultaat van het beroep wordt aan de betrokken personen schriftelijk en gemotiveerd ter kennis gebracht uiterlijk op 15 september, met vermelding van de verdere beroepsmogelijkheid.
Binnen het GO! zelf is er na deze procedure geen verder beroep meer mogelijk.

Annulatieberoep.
Als de beroepsprocedure binnen het GO! is uitgeput, kunnen de ouders bij de Raad van State een annulatieberoep of een verzoek tot schorsing van de tenuitvoerlegging indienen. Zij hebben hiervoor zestig kalenderdagen de tijd vanaf het moment dat zij kennis namen van de beslissing van de beroepscommissie. Deze procedure heeft geen opschortende werking. De betwiste beslissing kan dus onmiddellijk uitgevoerd worden.
3)Engagementsverklaring.

De engagementsverklaring is een geheel van wederzijdse engagementen die de school en de ouders aangaan. Het gaat over engagementen in verband met hun aanwezigheid op het oudercontact, jouw voldoende aanwezigheid op school, jouw individuele begeleiding als leerling en de houding tegenover de Nederlandse taal, onze onderwijstaal.

Bij het ondertekenen van het schoolreglement gaan de ouders ermee akkoord om zich hiertoe positief te engageren. Wij als school engageren ons ook met betrekking tot deze thema’s.
1ste engagement: oudercontact:

We organiseren 3x per jaar oudercontacten op school die we al van bij het begin van het schooljaar aankondigen. We verwachten van de ouders dat ze zich engageren om aanwezig te zijn op het oudercontact aangezien dit een belangrijk moment van overleg is om ouders te informeren. Wij engageren ons als school om te zoeken naar een alternatief overlegmoment als de ouders niet aanwezig kunnen zijn op het oudercontact en trachten oplossingen te bedenken.


2de engagement: voldoende aanwezigheid:

De ouders engageren zich om ervoor te zorgen dat je tijdig op school bent of dat je ons tijdig contacteert als je om één of andere reden niet aanwezig kan zijn. De school engageert zich om samen met de ouders te zoeken naar oplossingen bij problematische afwezigheden ( zie onderdeel ‘ problematische afwezigheden’)


3de engagement: individuele leerlingbegeleiding:

We engageren ons om in overleg met de ouders de individuele begeleiding uit te tekenen. We zullen de ouders duidelijk informeren over wat de school aanbiedt en wat de school van je verwacht. Wij verwachten dat de ouders ingaan op onze vraag tot overleg om actief mee te werken aan de vormen van individuele leerlingbegeleiding die de school aanbiedt en om de gezamenlijk gemaakte afsprakenna te leven. We verwachten tevens dat de ouders contact opnemen met de school wanneer ze vragen of zorgen hebben over de leerling en engageren zich ertoe om daarover samen in gesprek te gaan.


4de engagement: engagement ten opzichte van de onderwijstaal:

Als school erkennen we de anderstaligheid van sommige ouders en leerlingen en benaderen we dit met respect. We doen al het mogelijke om een goede communicatie met ouders te bewerkstelligen, waar de boodschap belangrijker is dan de vorm. Wanneer je voor Nederlandstalig onderwijs kiest, verwacht de school een positief engagement ten opzichte van deze onderwijstaal. Als school kunnen we bijvoorbeeld anderstalige ouders en leerlingen begeleiden naar naschoolse en buitenschoolse Nederlandstalige activiteiten en/of initiatieven.


5de engagement: positieve houding ten aanzien bijkomende inspanningen om de taalachterstand van leerlingen weg te werken:

De ouders engageren zich ertoe hun kind te laten participeren aan de extra maatregelen, die de school in het kader van haar talenbeleid neemt.


4)Bijdrageregeling.

Ouderbijdrage.
In het GO! wordt aan de ouders geen inschrijvingsgeld voor hun kind(eren) gevraagd, noch rechtstreeks noch onrechtstreeks. Toch kan een school niet voor alle kosten instaan. Voor bepaalde activiteiten waaraan uw kind deelneemt, zijn wij genoodzaakt een minimale bijdrage te vragen. Hierna volgt een lijstje van de ouderbijdragen die u tijdens het schooljaar kunnen aangerekend worden:

 • Maaltijden en drankjes

 • Opvang

 • Bijdrage voor het zwemmen ( en het busvervoer )

 • De kosten van extra – muros activiteiten


  1   2   3   4


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina