Schoutsrekeningen ara brusselDovnload 0.96 Mb.
Pagina1/26
Datum27.09.2016
Grootte0.96 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
SR.075

SCHOUTSREKENINGEN ARA BRUSSEL

inv. nr. 12991

PERIODE 1404 – 1414 [let op : 12.990 beslaat de periode 1414-1429]

075. 1.1.1 titelpagina

075. 1.1.2 blanco

075. 1.1.3 titel op kaft : hoech & leeg schoutet van ‘sHertogenbossche

van xxvii januario xiiii C iii tot kersmisse xiiii C xxix


opm: hieruit wordt duidelijk dat de inv. nrs. 12991 [1403 – 1414] en 12990 [1414 – 1429] oorspronkelijk als e e n band te beschouwen zijn. Overigens zijn ze bij de verfilming verwissels, want je zou 12990 voorop verwachten periode 1403 – 1414, maar het is net omgekeerd.
075. 1.1.4 blanco

075. 1.1.5 blanco

075.1.1.6 [fol. 1]

rechtsboven : datum 8 juli 1404 – pout la court


REKENINGE FLORYS VAN KYFHOEC SCOUTHEIT VANDEN BOSSCHE van al dat hi ontfaen ende utegegegen heeft inden scoutheitambacht van den BOssche van foirfayten ende broeken ende andere vervallen binnen den voerscreven ambacht siint den xxvii sten dach van januario int jair ons heren xiiii C ende drie tot den lesten dach van junio int jaer ons heren dusent vierhondert ende viere na den stile des hoefs van CAMERICK dats een termine van xxii weken ende eenen dach iii oude scilde voir v gulden hollants, ii peters voir iii gul.den holl., enen gulden hollants voir xxvi placken, enen nuwen gelres gulden voir xviii placken brabants gerekent ende is te weten wat broeken metten vonnis niet gehanteert sijn dair hebben die lude ghenade af gecozen voir den vonnis
ONTFAEN + stempel van de Chambres des Comptes 12990
inden eersten inden scoutheitambacht vanden BOSSCHE

eerst van mansdaden ende anderer zaken daer lijf an cright ende dat daer an cleft

prima ontfaen van LEMMEN THRUYDT / CHRUYDT vanden BOSSCHE die enen dootsloech gedaen heeft binnen der stat vanden BOSSCHE binnen desen jaire aen enen gheheiten GODERT DIE LAET plaetmaker welc mesdadige gheruumpt is ende vanden wonen in HOLLANT die welke een luttel huysraets achter liet binnen der stat dat die scoutheit dede aentasten ende worde vercocht om ix nuwen gulden gelres – ende hier af sijn die pertien noch die heren ..............noch niet gezuent
somme par se ix nuwe ghelres gulden – ende van allen breuken niet pennninc breuken niet vanden BOSSCHE – niet

somme vanden scoutheitambacht vanden BOSSCHE ix nuwe ghelres gulden [2x]

opm: met door de rekenkamer ingeschreven margeteksten
075. 1.1.7
Andere ontfanc vander DRAPERIEN VANDEN BOSSCHE inder manieren hier na verclaert in de viere ambachte buten in der meyerien hier na verclaert

es te wetene dat die vanden BOSCH hebben een CAERTE VANDER DRAPERIEN daer si den scoutheit op versocht hebben nae ingehout der caerten die inhauden mach dat nyemant lakenen maken en mach noch doen maken noch getouwe noch camme setten inder MEYERIEN vanden BOSSCH anders dan binnen der stat vanden BOSSCHE voirs. uutgenomen vryheiden ende dorpen dair ander heren in deylen of alleen hen toe behorende ende soe wie dair boven dede die soude verboren alsoe dicke alst gheviel dlaken dat hi maecke alleen sheren behoef ende v lib. zwerte den groten tornoysen voer xvi penninghe gherekent half den heer ende hald der stat vanden BOSCH met meer woerden inder caerten begrepen

ende om die reden voirs. soe heeft die scoutheit vanden BOSCH siin boden utgheseint inder MEYERIEN vanden BOSCH te vele steden om te doen na ingehout der caerten des die boden voirs. een deel lakens ende gaerns ghevonden hebben te wetenen in den dorpe van VESSEM tot DIRC GHISELS huys een deel lakens item tot BROEGHEL een deel lakens ende gaerns ende tot HELVOERT een deel gaerns ende oec noch anders waer, welke laekenen ende gaern die voirs. knapen den voirs. scoutheit aenbracht hebben van welken lakemnen ende garen die scoutheit voirs. heeft moeten weder keren een deel den ghenen die poerters siin inde rstat vanden BOSCH nae vervolch ende verzueck vander voirs. stat vanden BOSCH ende vanden lakeken ende gaern dait dair overbleven is draghende in lakenen dair met .....siin knechte gecloet ende .....rekent hier voir den selven laken ende gaern

opm: diverse margeteksten


075. 1.1.8 [fol. 2]


ende voir de werde ten proffijte van myne vrouwen l nyer gulden gelres

somma par se l nuwe gulden


noch ontfanck van alrehande personen hier nae bescreven die na ingehout der voirs.caeerten brokachtich bevonden siin dair om elc nae ingehout der voirs. caerten verboert heeft ende ghebroect in v aude scilde half mynre genediger vrouwen toe behorende ende half der stat vanden BOSCH voer welken broke die scoutheit voirs. genomen heeft vanden enen meer vanden anderen min nae dat hi van hen heeft ....ghecrigen (want in vele dorpen nae hare banck recht si niet verboert en souden hebben)
yerst tot MYERDE

primo ontfaen van CLASE PETER CLAES SOEN vi gulden gelres vi placken brabants

van LUIT GIELIS iiii gulden gelres

van PETER CLAESSOEN xii gulden gelres

van WREYS LACHAERTS ii gulden gelres

van JANNE BEERSMAN ende LAUWER CLAES v gulden gelres

van MERCELIS VAN WESTERWYC vi gulden gelres

van HEYN WOYTEN / WEYTEN iii gulden gelres

van HEINKEN VAN ERTINGHEN iiii gulden gelres

somma xlii gulden gelres vi placken


EERSEL

primo van DIRC VANDEN HOVE vi gulden gelres

van WOUTEREN CORTSTERT iiii gulden gelres viii placken

van JANNE VAN EYC iii gulden gelres

075.1.1.9
item van GHERIT HANNEN ii gulden gelres iiii plc. [= plack]

item LUIT SCALLEN ii gulden gelres

van WILLEKEN ARNTS ii gulden gelres

van WIINKEN tot BROECHOVEN iiii gulden gelres

van ROGIERS LAET VAN GHENPE iiii gulden gelres viii placken

van CLAES VAN KETS vii gulden gelres

van ZEGHER AMBACHTS vii gulden gelres iii placken

van MOEN tot WESTERHOVEN vii gulden gelres iii placken

van DIRC VANDER ZEEPT vii gulden gelres iii placken

van DIRC MARYNEN vii gulden gelres iii placken

van HEINKEN VAN PEELT iii gulden gelres

van PETER OIRLEMANS vii gulden gelres iii placken

van GHERIT MOLEMAN iiii gulden gelres viii placken

van WOUTER SCOEKELENS / STOEKELENS vii gulden gelres

van HEIN sKOENEN iiii gulden gelres

van GOEDEN VANDER VONDEREN v gulden gelres

van GHIIB VANDEN HOVEL vii gulden gelres iii placken

van JANNE VAN LEWE xi gulden gelres xiii placken

van HERMAN VANDER ACHTER iiii gulden

somma cxvii gulden gelres v placken


BLADEL

primo van JAN HENRIC MARIENSOEN iiii gulden gelres

van CORREKEN / TORREKEN ii gulden gelres

somma vi gulden gelres


OERLE

primo van JAN VANDER H........... v gulden gelres

van GHERIT WINEN ii gulden gelres

van AERNT KOSTERS i gulden gelres

075.1.1.10 [fol. 3]
van WOUTEREN VAN ERTINGEN ii gulden gelres vii placken

van HOUTAPPEL v gulden gelres xvi placken

van DIRC GHISELS viii gulden gelres

van CLASE ZEELSTMAN vii gulden gelres iii placken

van JANNE BOYDENS xi gulden gelres xvii placken

van AERNT JONGE GHIIBE ii gulden gelres

van WOUTEREN VANDEN VENECKER iii gulden

van DIRC VANDEN LAER van WILLEM VANDEN LAER ende van HEILWICH haer suster xi gulden gelres xvii placken

van AERNT VANDER NEDERMOLEN xi gulden gelres xvii placken

van AERNT VAN GHENPE ix gulden gelres

van REYNKEN VAN KNECHSEL vi gulden gelres

van WILLEM SNIDER iiii gulden gelres

somma xci gulden gelres xv placken
STRIPE

primo EVERARD VAN GHESTEL ende sijn zwager te gader xii gulden gelres

van AERNT VANDEN BORNE iiii gulden gelres viii placken

van HEINE ENNEKENS ii gulden gelres iiii placken

van JANNE WILLEMS iiii gulden gelres viii placken

van WILLEM SCAUBROEC ii gulden gelres iiii placken

van WOUTER MERTENS ii gulden gelres x placken

van GHERIT VAN GHENPE xxiii gulden x placken

van LEYT VANDEN POLBROEC ende AERNT hoer brueder xv gulden gelres x placken

van EVERARD LIKENS / LUKENS (?) vi gulden gelres xii placken

van HEIN AERNT PUSEN [dubieus] iiii gulden gelres somma lxxix gulden gelres x placken

075.1.1.11


BEERZE

primo van EVERARD VANDEN VLOGHE vii gulden gelres

van GHIBE VAN WEDUWEN vii gulden ghelres

van GHERYT VOS vi gulden gelres

van HAN DEN WEVER vi gulden gelres

somma xxvi gulden gelres


BAKEL

van GHERITS LAET VAN EYKE iii gulden gelres

somma par se iii gulden
SONNE

primo van HEYLWICH SWEVERS iii gulden gelres

van enen anderen al daer gheheiten iii gulden gelres

somma vi gulden gelres


BEKE

half toeherende minre vrouwen ende half den HEER VAN PEETERSHEM ende OERSCOT met haer om dat myn vrouwe hem bewijst heeft in mundelinghen van ......sommen inde rmanieren hier na verclaert inden end van deser rekening (?)

somma te gader vanden voirs. pennincbroeken in die ambachten buten ende dorpen boven genomt vanden viii dorpen voirs. coempt op iii C lxxi gulden gelres des toe hoert na de rvoirs. caerten der stat vanden BOSCH die een helicht ende dander helicht rekent hier die voirs. scoutheit belopende op clxxxv gulden gelres ende enen halven

met twee margeteksten

        1. [fol. 4]

ONTFANCK INT SCOUTHEITAMBACHT VAN MAESLANT

primo PETERKEN HILLEN van BERCHEM ende 1 ander knecht van OS geheiten [oningevuld] quamen gaende uten lande van KUYC achter BERCHEM ende ontmoeten enen mersman van uten lande van GELRE den welken si siin mersel die hi op sinen hals brachte ghedraghen af dede leggende ende besaghen watter in was ende doen sijt al besien hadden doen dede sijt hem weder op doen ende in siin mersch legghen ende doe die voirs. mersman gaen soude doe namen hem dese voirs. ii knechten ut siinre tesschen die sij verdrinkern wouden alsij seiden ii vordrageren dair voir die voirs. PETER HILLEN vanden scoutheit van MAESLANT aengetast is geweest ende gevangen ende die ander knecht diet met hem dede wordt vlochtich maer sit gevangen in BATENBORCH

075.1.2.1


onder den JONCHEER VAN BATENBORCH welke knechte nae den vonnis dliif verboert souden hebben ende heeft die voirs. scoutheit vanden BOSSCH den voirs. PETERKEN HILLEN laten beteren overmids dat in dronkenscappe gesciede ende dat hi altoes te goeder famen gestaen heeft ende altoes alst noet geweest heeft wael ende ghetrouwelic halpen die palen vanden lande bescudden dese voirs. misdaet om xxx gulden gelres

somma par se xxx gulden


ONTFANC INT SCOUTHEITAMBACHT VAN PEDELANT
VECHEL

primo van ARNT MERCELIS SOEN die hadde geloeft op enen banduyn van x gulden gelres te comen ten sekeren dage hem vanden scoutheit getekent voir die vierscaer tot VECHEL om sonderlinge zaken wille die hem die heer toe te seggen hadde dair hi niet en quam dair om hi nae [= volgens] den vonnis verboert soud ehebben die voirs. x gulden gelres ende heeft ghecoren genade voer recht ende heeft gepoint om viiii gulden gelres


SONNE

primo van GHIBE KREKELSANT om dat hi on......rande woerden gheseet had op den scoutheit vanden BOSSCHE die hi niet volbrengen en const ende heeft gepoint om vii gulden gelres

075.1.2.2 [fol. 5]
van HENNEKEN HANNEN VOLDER die befaemt was dat lakenen ghewrocht soude hebben nae den ghebode dair om hi aenghesproken was vanden scoutheit om te wetene wiese toe behoerden des hi niet seggen en woude dair om hem die scoutheit heeft doen beteren om ix gulden gelres

somma xxiiii gulden(en) gelres


Ander ontfanc

eerst van AERDT HAC scoutheit van PEDELANT die sculdich es van zinen ambachte jairlyx om de erfpensien l peeters ende binnen den lijfpensien xxv peters – dat hi niet overghelevert ende utghereyct heeft om niet te betalenen die erfpensien ende lijfpensien ende andere hier nae int utgheven verclaert lxxxv gulden gelres

somme par se lxxxv gulden gelres

doorgehaald : sommma te gader ontfain in PEDELANT cix gulden gelres

linksonder : somma in Pedelant xxiiii gulden
ONTFAEN INT SCOUTHEITAMBACHT VAN KEMPENLANT

primo van EELKEN WOUTERS die tot EYC opten gemeynen woent dats te wetenen daer die BISSCOP VAN LUDIC met deilt metten HERTOGE VAN BRABANT van enen banduyn dat hi gheloeft hadde op l aude scilde int recht te comen te naesten gedinge om datmen hem aenseggende was dat hi LIJSBET DOYTS van EYC erve in ghetreden soude hebben

075.1. 2. 3
ghelyc alse HUBE BAX den heer van LIJSBETTEN wegen voirs. gheclaeght hadde dair hem die heer voir gevanghen hielt welc banduyn van l aude scilde die voirs. man verboert heeft, maer die scoutheit heeften laten voir den vonnis punten om dat hi een arn man is om xxvi gulden gelres half den BISSCOP VAN LUDIC ende dander helt(f)t rekent hier die scoutheit ende draeght xiii gulden gelres

somme par se xiii gulden


Andere ontfanc [deze tekst is wel doorgestreept, althans zo lijkt het]

eerst van HEYNRYC DEN HANE scoutheit van Kempelant die sculdich es jaerlyx op zijn ambacht l peeters om de erfpensien ende xxv peeters lijfpensien dat hi mi overgelevert ende utghereyct heeft om met te betalen die lijfpensie ende anders minen ambacht aenraekende ix gulden gelres

somme par se ix gulden gelres

linkermarge : van Kempenland xiii gulden

doorgehaald: somme te gader ontfanen van Kempenlant is xxii gulden gelres [vgl. 9 + 13]
ONTFANE INT SCOUTHEITAMBACHT VAN OESTERWYC

primo van JANNE VANDER STRATEN die geslagen hadde enen man geheiten TUERNOUT met eenre cudsen [= cudse = knots of knuppel] dair om hi verboerde metten vonnis iiii lib. dair elc lib. doet viii botdregers dair af hi coes genade voir tvonnes om ii gulden gelres

somme par se ii gulden

075.1. 2. 4 [fol. 5 bis]


andre ontfanc vanden onderenscouteten hier na verclaer(s)t om daer met nader ordenancien ghemaect in tiden verleiden den scouete te helpen draghen tlast vanden ii C pieters die zijn ambacht jairlycx ghelt den GRAVE VAN CLEVE vanden vi C pieters die hi jairlycx heise op dambachten meyerien ende renten vanden BOSCH ende anderen commeren ende lasten van zijnre officie inde rmanieren boven verclaerst
eerst van JAN VANDER DUSSEN scoutete van MAESLAND de tweedeel van zinen breuken ende op tandere derdendeel moet hi betalen jaerlycx dandre pertien hier na verclaerst, in de twee naeste capitlen daer om hier om d evors. ii deel cx gulden ghelres daer af de vors. scoutete ghelyc anderen voren ontfanc ghemaect heeft van breuken die hi zelve ghehauden heeft in tvors. ambacht van xxx ghuldenen – aldus zo blijft ter daer af de scoutete hier ontfanc maect lxxx gulden ghelres
van AERND VAN HACKENEN scoutete van PEDELAND over de twee deelen van zinen breuken als boven lxxxv ghelre gulden daer om hier lxxxv ghelres ghulden
van HENRYC DEN HANE scoutete van KEMPLAND van zinen tweedeel niet hier om dat de vors. scoutete van also veilen hier voren ontfanc maect bij pertien van breuken die hi zelve ghehauen heeft int vors. ambacht van KEMPELAND

sexta : somme par se clxv gulden ghelres

075. 1. 2. 5 blanco

075. 1. 2. 6 [fol. 6]


Andre ontfanc vanden v scouteten hier na verclaerst in dambachten voren ghenoemt vanden derden van haren vervallenom daer met nader ordenancien ghemaect in tiden verleiden te betaelne den GREVE VAN CLEVE vanden iiii C ende l pieters [450] hem bewijst op de vors. ambachten ende ooc op ....vanden vors. scouteten in minderinghen vanden vi C pieters die men hem jaerlyx sculdich es op dambachte vors. ende op de renten vanden BOSSCHE alsoe int beghinsele vanden uutgheven hier naer claerliker bliken mach
eerst van JANNE VAN GHEMERT onderscoutheit vanden BOSSCHE die jaerlyx is gheordineert te betaelne den vors. hoghenscouteit om de redenen vors. L pieters, daer om hier om een halve jaer begrepen in de vors. rekeninghe xxv pieters den vors. termyn te paesschen M CCCC ende viere
van JANNE VANDER DUSSEN onderscoutete van MASELAND gheordineert int ghelike te betaelne den vors. scoutete om de redene vors. L pieters daer om hier een halve jaer begrepen in d evors. rekeninghe xxv pieters
van AERND VAN HACKENEN scoutete van PEDELAND gheordiniert als boven te betaelne L pieters siaers daer om hier om een half jaer begrepen inde vors. rekeninghe xxv pieters
van HENRYCKE DE HANE scoutete van KEMPELAND gheordineert als boven te betaelne L pieters daer om hier om een half jaer begrepen in de vors. rekeninghe xxv pieters
van GHEERLEC WELLENS ZONE scoutete van OOSTERWYC L pieters als boven daer om hier om een half jaer xxv pieters
septa : somme cxxv pieters valent ii C lxx gulden ghelres xv placken
Andre ontfanc vanden vors. iiii scouteten hier nae verclaerst van den derden van haren vors. vervallen, omme daer met nader ordenancien ghemaict in tiden verleiden de lijfrente van OESTERWYC die men sculdich es enighe PORTERS IN BRUSSELE alsoot int uutgheven hier naer claerliker bliken mach – mit te betaelne
eerst vanden vors. JANNE VAN DUSSEN scoutete van MASELAND gheordeneert te betaelne elcx jairs inder manieren verclaerst xxv pieters siaers daer om hier om een halve jair begrepen in dese rekeninghe xii piters ende een halven
van AERND VAN HACKENEN scoutet van PEDELAND als boven xxv pieters siaers daer om hier om een halve jair als boven xii pieters ende een halven
van HENRIKE DEN HANE scoutete van KEMPELAND xxv pieters siaers daer om hier als boven xii pieters ende enen halven

075. 1. 2. 7


ende van GHERLE WELLENS ZONE scoutet van OESTERWYC xxv pieters siaers daer om hier als boven xii pieters ende een halven valent als boven
octava : somme L pieters valent cviii gulden ghelres vi placken

somme van alden ontfanghe van den vors. oversten scoutete viii C lvii ghelres gulden eenen halven ende iii placken

linkermarge: de scoutete waren sculdich te rekene van den paymien van den LOMBARDEN VAN DEN BOSCHE daeraf hi egheen mentie ghemaect en heift in dese rekeninghe – franstalig slot
Dit is dat UTGEVEN dat die voirs. scoutheit den voirs. tide utgegeven heeft

inden eersten belopen die wedden die de scoutheit vanden BOSSCHE gewoenlic is te rekenen jairlyx op C peters die belopen van desen tide deser rekeninghen op xliij guldenen peter die maken lxiii guldenen hollants xixj placken

item belopen jairlix des scoutheden clercs wedden op xii guldenen peters beloopt van desen tide op v guldenen peters valent viij guldenen hollants

prima : somme van desen wedden is lxxi guldenen hollants vi placken brabants en een halve

075. 1. 2. 8 [fol. 7]
Dit is die erfrente jairliix gaende ut den scoutheitambacht vanden BOSCH

inden eersten is te wetene dat die GREVE VAN CLEVE heeft jairlix opt de ambten ende renten vanden BOSCH vi C guldenen peter vallende half te paesschen ende dander helicht te bamisse dair naest volgende dair af geordineert is ende gheset is te betalen vanden scoutheit vanden BOSCH jairlix ii C peters

de onderscoutheit vanden BOSCH L peters

die scoutheit van MAESLANT L peters

die scoutheit van KEMPENLANT L peters

die scoutheit van PEDELANT L peters

die scoutheit van OESTERWYC L peters

ende die RENTMEESTER VANDEN BOSCH CL peters

op welc die voirs. scoutheit betaelt heeft van sinen wegen op den termine van paesschen M CCCC ende viere ghedraghende iii C pieters – C guldenen peters – CL gulden hollants

den voirs. grave noch daer af hier boven ontfanc ghemaect es van den onder scoutete vanden BOSSCHE op den vors. termiin xx pieters valent xxxvii guldene ende een halven

den voirs. grave dair af ontfanc ghemaect es als boven vanden scouttete van MASELANT op den vors. termiin xxv pieters valent xxxvii guldene ende i halven

075. 1. 2. 9


den vors. grave in minderinghe vanden vors. paiemente van paesschen ende dat vanden scoutheiten wegen van PEDELANT vanden voirs. termiin na den vors. bewise daer af van hun baten xxv peters

den vors. grave van den welken hier voren ontfanc ghemaect es xxxviij guldenen hollants als boven vanden scoutheit van OESTERWYC xxv pieters maken xxxvii gulden ende i halven

den vors. grave van den welken hier vors. ontfanc ghemaect es als boven van den scoutete van KEMPELANT xxv pieters valent xxxvii gulden ende i halven

somme van desen erfrenten betaelt ii C xxv pieters

valent iii C xxxvii guldenen hollants ende enen halven

franstalige tekst : reste encore etc.


opm : het is opvallend hoeveel er gestreept is in deze rekeningen, met name bij de geldbedragen !
Dits die lijfpensie jairlix gaende uten scoutheitambacht vanden BOSSCHE

is te wetene datmen sculdich es vele personen opt voirscreven ambacht lijfpensie wonende int stat van BRUESSEL ende anders wair want dair af die somme coempt jairlix noch ter tijt op C peters

vallende half te sunte Gheertrudendage te half meerte ende dander te sunte Lambrechsdage dair naest volghende

dair af gheset is ende gheordineert te betalene

die scoutheit van Maeslant jairlix xxv peters

die scoutheit van Pedelant xxv peters

die scoutheit van Kempenlant xxv peters

ende die scoutheit van Oesterwyc xxv peters

hier af rekent die scoutheit vanden Bossche vors. betaelt vanden termine van sunte Geertruden dagein maerte m cccc ende drie ghedragende L peters van des scoutheiden wegen van Maselant van Pedelant van Kempenlant ende van Oesterwyc allen daer af xii peters ende een halven maken L peters lxxv gulden holl.

075. 1. 2. 10 blanco [fol. 8]

075. 1. 2. 11 blanco

075. 1. 2. 12 [fol. 9]

noch alrehande utgheven

inden iersten ghegeven bi bevele mijnre genediger vrouwen ende HERTOGINNE VAN BRABANT met hoiren placaet gegeven xvi dage in octobri m cccc ende drie HENZELIIN messagier in affslage van liii fracken die hem die selve miin genedige vrouwe kint inden selven placaten sculdich wesen van coste die hi gedaen hadde van mynre genadiger vrouwen wegen voirs, in behom (?) xiii francken als ooc blijct bij den voirs. plakaet hier overghegheven valent xvii gulden holl. x placken


noch gegeven bi bevele miner gnadiger vrouwen voirs. met hoiren placaten gegeven vi dage in novembri m cccc ende drie [1403] JACOB VAN VLADERACKEN clerc miner gnadiger vrouwen voirs. van gheleenden gelde alser blijct inden voirs. plackate hier overghegheven den zelver miner gnadiger vrouwen geleent xx cronen vrancrijcx valent xxx gulden hollants xx placken
noch gegeven ende betaelt bi bevele gnadiger vrouwen met hoiren placaeten gegeven xxix dage in septembri m cccc ende ii CLAESKEN DEN HANE xxxvi rynssche guldene van achterstellen die hem myn gnadige vrouwe bekint inden selven placaten sculdich wesen verlet van seker sommen ghelts te wetene xii gulden tsiaers die hem die selve miin gnadige vrouwe gegeven heeft met hoiren openen brieven xxxvi guldenen riinsche valent xliiii gulden hollants viii placken

075. 1. 3. 1


item des vridages na groot vastellavont m cccc ende drie waren ontboden te Bruessel die scoutheit vanden Bosch met hem die scoutheit van Kempenlant ende van Oesterwyc omme mynre gnadiger vrouwen ende den heren rade te onderwisen wes in des JONCHEREN dorpen VAN PETERSSEM te weten OERSCOT ende BEKE van hoiren aengedeelt ghegheven wair binnen der tijt datse mijn gnadiger vrouwe van Brabant aen hadde doen nemen ende aen tasten dair om verteert varents ende kerents ende te Brussel iiii dage lanc blivende viii gulden hollants
noch gegeven heymeliken vrienden die den scoutheit verbodingen binnen desen tide gedaen hebben van miinre gnadiger vrouwen wegen voirs. van sonderlingen zaken miner gnadiger vrouwen ende hoiren lande aengaende xxii guldenen hollants
int jair voirleden waren ghecocht inder stat van LOVENE wine tot miner gnadiger vrouwen behoef voirs, teghen GIELIS VAN CLASE vvan NAMEN ende hoiren gesellen daer voir die scoutheit voirscreven van enen dele des ghelts met anderen dieneren miner gnadiger vrouwen borghe bleef ende dair met segelde ter beeden ende begeerten miinre gnadiger vrouwen voirs. dair af die dach vander betalinghen lanc overleden is ende wordt dair af vort van miinre gnadiger vrouwen wegen voirs, bi sommegen heren van haren rade alse den RENTMEESTER VAN BRABANT ende anderen hen vast ghebeden om verst ende soe langhe is geweest dat die coopmans der voirs. wine den scoutheit vanden Bosch alsoe hi in die brieve gheloeft ende besegelt hadde in maenden


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina